6 juli 2021


Onderwerpen:

 1. Uitgangspunten Meerjarenverkenning 2022-2031
 2. Concept projectplan ‘Herinrichting Berflobeek Hengelo, traject Marskant’
 3. Bestuursakkoord Samenwerking Noordelijke Vechtstromen
 4. Ontwerp Jaarverslag 2020 en verslag van bevindingen accountant
 5. Eerste begrotingswijziging 2021
 6. Evaluatie project Energiefabriek
 7. Ontwerpbegrotingen 2022 en begrotingswijziging 2021 gemeenschappelijke regelingen en zienswijzen hierop
 8. Vaststelling Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 voor de RES regio’s Drenthe, Twente en West Overijssel
 9. Aanpak Bestuurlijk voortgangsrapport 2021 en Programmabegroting 2022 – 2025
 10. Programma “Haarvaten op Peil”
 11. Concept projectplan Regge Pelmolen
 12. Zienswijze Omgevingsverordening (provinciale verordening die de verhoudingen tussen de regionale overheden regelt) Drenthe 2022 en Ontwerpwijziging Provinciale Omgevingsverordening 2018
 13. Zienswijzen omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) en omgevingsverordening Overijssel
 14. Kredietaanvraag project Vanekerbeek Vitens (drinkwaterbedrijf)
 15. Samenwerkingsagenda Oldenzaal
 16. Uitvoeringsagenda vergroeningsstrategie 2021
 17. Ontwerp kostentoedelingsverordening 2022
 18. AB-voorstel vaststellen Jaarverslag en jaarrekening 2020
 19. AB-voorstel vaststellen MJV 2022-2031

Besluiten

1. Uitgangspunten Meerjarenverkenning 2022-2031

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 20 april 2021 besloten:

 1. in te stemmen met de conclusie uit de update van de omgevingsanalyse dat er geen noemenswaardige trendbreuken worden gezien, en in mei een nader gesprek in het DB te voeren over de conclusies van de omgevingsanalyse;
 2. in te stemmen met de conclusie dat er nu geen reden is om bij te sturen in de lange termijndoelen voor de thema’s van het bestuursakkoord: klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid;
 3. de taakstelling zoals bepaald in de Meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030 oplopend tot € 4,8 miljoen in 2023 te verhogen met € 1,3 miljoen, zodat deze oploopt tot € 4,2 miljoen in 2022 en € 6,1 miljoen in 2023 en volgende jaren;
 4. de taakstelling oplopend tot € 6,1 miljoen in te vullen, door in eerste instantie te zoeken op basis van de volgende rekenkundige verdeling:
  1. binnen de personeelskosten (€ 2 miljoen);
  2. structurele minnen en parameters (inclusief onvoorzien) (€ 2,1 miljoen);
  3. bestuurlijke keuzes en bijsturing (€ 2 miljoen);
 5. de 1e begrotingswijziging 2021 naar programma’s, baten en inzet van reserves te verwerken in de MJV 2022-2031;
 6. de berekening voor de gemiddelde lastendruk in de MJV 2022-2021 te baseren op de huidig, geldende kostentoedeling 2017.
  In de MJV 2022-2031 zal daarom alleen de gemiddelde lastendruk zichtbaar worden gemaakt, terwijl de uitwerking naar de verschillende lastendrukprofielen niet in de MJV wordt gepresenteerd;
 7. in te stemmen met de jaarschijven 2020-2025 voor investeringen conform het investeringskader van € 282,8 miljoen;
 8. in te stemmen met het format voor het document MJV 2022-2031, dat qua indeling gelijk blijft dat van de vorige MJV 2021-2031 met toevoeging van een aparte paragraaf 3.8 taakstelling;
 9. uitgangspunten van Duurzaam Financieel Beleid te hanteren, waarbinnen de taakstelling wordt gerealiseerd.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de uitgangspunten voor de uitwerking van het document meerjarenverkenning (MJV) 2022-2031 vastgesteld. De MJV 2022-2031 geeft het beleidsinhoudelijke en financiële kader voor de programmabegroting 2022-2025. Met de MJV 2022-2031 wordt invulling gegeven aan de uitvoering van het bestuursakkoord en de bijsturingen vanuit de vorige MJV 2021-2030. Tevens wordt in de nieuwe MJV 2022-2031 een verhoogde taakstelling van € 6,1 miljoen verwerkt om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Dat laatste is een afspraak in het kader van duurzaam financieel beleid waarover in het bestuursakkoord afspraken zijn gemaakt. Op 30 juni 2021 stelt het algemeen bestuur van het waterschap de MJV 2022-2031 vast.

2. Concept projectplan ‘Herinrichting Berflobeek Hengelo, traject Marskant’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 mei 2021 besloten:

 1. het concept projectplan ‘Herinrichting Berflobeek Hengelo, traject Marskant’ vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en water huizen en gebouwen binnenstroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad).

Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen taken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de Berflobeek - Marskant. De beek wordt opnieuw ingericht, zodat het water optimaal kan stromen en in een groene en klimaatrobuuste leefomgeving past. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het onderhouden van de Berflobeek. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk kan worden geborgen en vervolgens kan worden afgevoerd tijdens hevige regenbuien. Hierdoor wordt de Berflobeek stukje bij beetje meer klimaatbestendig. Door de beek een meer open karakter met een doorgaande wandelroute, wordt bijgedragen aan de bewustwording en beleving van water.

Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

3. Bestuursakkoord Samenwerking Noordelijke Vechtstromen 2021-2027

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 25 mei 2021 besloten:

 1. kennis te nemen van de rapportage “Evaluatie bestuursakkoord 2017-2020” Samenwerking Noordelijke Vechtstromen;
 2. gelet op het doel van de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen inzake kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid in de waterketen en het bevorderen van duurzaamheid, besluiten om in te stemmen met het “Bestuursakkoord 2021-2027, Focus en Ruimte”;
 3. Dagelijks Bestuurslid, H. van Agteren, te mandateren om het Bestuursakkoord te ondertekenen;
 4. het algemeen bestuur te informeren over de evaluatie en het nieuwe bestuursakkoord.

Kernboodschap

Samen met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen en Waterleidingmaatschappij Drenthe werkt Vechtstromen in Samenwerking Noordelijke Vechtstromen aan watertaken. Op 1 juni is voor de periode 2021-2027 het derde bestuursakkoord op rij gesloten. De partners staan met elkaar een pragmatische en organisch groeiende samenwerking voor die past binnen de cultuur van het gebied. Reden om door te gaan met de samenwerking is dat de formule werkt, de doelen gerealiseerd worden en omdat partijen veel waarde hechten aan het gebouwde netwerk. Hier komt bij dat er zowel op het terrein van het aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden, als in de waterketen (riolering en zuivering) grote opgaven liggen waarvoor de partijen gezamenlijk aan de lat staan.

Hierbij heerst de gedachte dat de opgaven niet door de partijen afzonderlijk van elkaar kunnen worden gerealiseerd: partijen hebben elkaar nodig om de doelen te bereiken.

4. Ontwerp Jaarverslag 2020 en verslag van bevindingen accountant

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 25 mei 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. het jaarverslag 2020 inclusief de jaarrekening 2020 in ontwerp goed te keuren, waarmee tevens decharge wordt verleend aan het CMT voor het in 2020 gevoerde beheer;
 2. het resultaat van de jaarrekening 2020 van € 3.964.000 als volgt te bestemmen:
 3. € 458.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve innovatie (“Innovatiefonds”);
 4. € 370.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve overlopende verplichtingen:
  - € 110.000 voor nog niet bestede gelden voor advieskosten in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA);
  - € 260.000 in verband met de in 2021 nieuw af te sluiten CAO en de daarin verwachte regeling met betrekking tot opleidingsbudgetten.
 5. € 2.022.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteembeheer;
 6. € 1.114.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsbeheer.
 7. het jaarverslag 2020 inclusief de jaarrekening 2020 en de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2020 ter vaststelling aan het algemeen bestuur voor te leggen;
 8. kennis te nemen van de controleverklaring en het concept-verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2020 en het DB-standpunt hierover vast te stellen;
 9. het concept-verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2020 en het DB-standpunt hierover ter kennisname op te nemen in het AB-bestuursvoorstel bij het jaarverslag 2020.

Kernboodschap

Met een totale begroting van € 147 miljoen werkte waterschap Vechtstromen in 2020 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is door ons € 57 miljoen geïnvesteerd in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat, toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid) in combinatie met vergroening, de grote beheeropgave op de 23 rioolwaterzuiveringen en in het watersysteem (zoals onze rivieren de Vecht, Regge en Dinkel). Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2020 is gehaald, ondanks de effecten van de coronacrisis.  Over 2020 heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 hebben van 7 juni tot en met 21 juni 2021 ter inzage gelegen.

5. Eerste begrotingswijziging 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 25 mei 2021 besloten:

 1. de 1e begrotingswijziging 2021 naar kosten- en opbrengstensoorten vast te stellen (volgens DB-besluit). Dit onder de voorwaarde dat het algemeen bestuur op 30 juni 2021 de eerste begrotingswijziging 2021 per programma en inzet reserves ongewijzigd vaststelt;
 2. het algemeen bestuur middels een bestuursvoorstel voor te stellen de 1e begrotings-wijziging 2021 naar programma’s en inzet reserves vast te stellen.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt de lopende begroting 2 keer bijgesteld. Met deze begrotingswijziging 2021 wordt voor de eerste keer een bijstelling gedaan. Met de vaststelling van de begrotingswijziging lopen de budgetten weer in pas met de verwachte besteding op basis van de huidige inzichten over 2021. De 2e begrotingswijziging vindt plaats bij de bestuurlijke voortgangsrapportage in november 2021.

6. Evaluatie project Energiefabriek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 1 juni 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. Te constateren dat met afronding van project Energiefabriek:
  • de slibverwerking van Vechtstromen gecentraliseerd is op de rioolwaterzuivering in Hengelo,
  • het waterschap een stap heeft gezet in het kader van de duurzaamheidsdoelstelling en
  • de exploitatiekosten van slibverwerking structureel zijn verlaagd.
 2. Als belangrijkste successen, leer-en verbeterpunten zijn aan te merken:
  • het werken met een business case heeft de besluitvorming goed ondersteund, maar vraagt veel bestuurlijke duiding en interne afstemming;
  • uitvoering van een dergelijk project is zeer uitdagend voor de beheerorganisatie en die is essentieel geweest voor het gezamenlijke succes.
 3. Kennis te nemen van de ambtelijke evaluatie van het project Energiefabriek.
 4. Te constateren dat:
  • de kwaliteit van de bestuurlijke informatie over het project Energiefabriek goed leesbaar, proportioneel en relevant is en mogelijkheden biedt en aansluit bij het kunnen besturen op hoofdlijnen;
  • dat er aandachtspunten zijn voor consistente en expliciete informatieverstrekking;
  • dat de vastgestelde budgetten, kredietverstrekking en uitgaven passen binnen de kaders van het delegatiebesluit en rechtmatig hebben plaatsgevonden.
 5. In te stemmen met de bestuurlijke evaluatie van project Energiefabriek.
 6. De leerpunten uit beide evaluaties mee te nemen bij de verdere ontwikkeling van projectmatig werken in de organisatie, waaronder de uitwerking van het Protocol complexe projecten.
 7. De beide evaluaties ter bespreking voor te leggen aan de commissie Financiën en beleidsuitvoering met de vraag om eventuele aandachtspunten mee te geven aan het dagelijks bestuur.

Kernboodschap

In afvalwater zit energie. Voldoende energie om het water te zuiveren. Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakte het mogelijk nóg meer energie te winnen uit afvalwater. Het waterschap heeft vanaf 2013 een project uitgevoerd om op de waterzuivering in Hengelo een Energiefabriek te bouwen. Door de bouw van deze Energiefabriek is de verwerking van zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) van het waterschap effectiever en efficiënter geworden. Daarnaast kan de zuivering in Hengelo het afvalwater nu energieneutraal zuiveren, is bijgedragen aan de energietransitie en wordt elektriciteit voor circa 3500 huishouden aan het net geleverd. Mede door ook de aangelegde negen zonnevelden op rioolwaterzuiveringen wordt inmiddels meer dan 40% van de energiebehoefte van het waterschap duurzaam opgewekt. Tenslotte is ook het totaal aantal vervoersbewegingen en de CO2 uitstoot afgenomen.

Het project Energiefabriek is recent afgerond met het opstellen van een ambtelijke en bestuurlijke evaluatie. De bestuurlijke evaluatie van het project geeft inzicht in de manier waarop binnen het dagelijks en het algemeen bestuur de bestuurlijke informatie en de besluitvorming hebben plaatsgevonden.

7. Ontwerpbegrotingen 2022 en begrotingswijziging 2021 gemeenschappelijke regelingen en zienswijzen hierop

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 1 juni 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn))

 1. kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2021 van GBLT waarin de bijdrage van Vechtstromen daalt naar € 3,16 miljoen en hierop geen zienswijze aanbieden;
 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van GBLT waarin de bijdrage van Vechtstromen daalt naar 3,29 miljoen en hierop geen zienswijze aanbieden. Aandacht wordt gevraagd voor de structureel hoger geraamde invorderbaten in relatie tot het sociaal incasseren.;

Het Waterschapshuis

 1. kennis te nemen van een lichte stijging van de ontwerpbegroting hWh 2022 ten opzichte van de geactualiseerde begroting hWh 2021;
 2. geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van hWh in te dienen;

Aqualysis

 1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van Aqualysis en in te stemmen hierop een zienswijze aan te bieden.

Kernboodschap

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dienen de algemeen besturen en gemeenteraden van de deelnemende waterschappen en gemeenten in deze gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regelingen.

In dit kader worden de gewijzigd begroting 2021 van GBLT en de (ontwerp)begrotingen 2022 van GBLT, Het Waterschapshuis en Aqualysis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor:

 • Geen zienswijze op de gewijzigde begroting 2021 en begroting 2022 van GBLT aan te bieden.
 • Geen zienswijze op de begroting 2021 van Het Waterschapshuis aan te bieden.
 • In de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van Aqualysis aandacht te vragen voor het nog te doorlopen van een strategische verkenning en mogelijke consequenties.

8. Vaststelling Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 voor de RES-regio’s Drenthe, Twente

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 25 mei 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. vanuit het faciliterend perspectief de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie 1.0) vast te stellen voor de RES-regio’s Twente, Drenthe en West-Overijssel;
 2. kennis te nemen van de oproep van de natuur- en milieuorganisaties om grote ruimtelijke opgaven integraal te benaderen.

Kernboodschap

Samen met gemeenten, provincie Overijssel en Drenthe, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden werken we als gebiedspartner aan een haalbaar en betaalbare RES 1.0, die bijdraagt aan de doelen uit het Nationale Klimaatakkoord. Een energieneutrale regio in 2050 is hiervoor de stip op de horizon. Met onder andere de opbrengst van de zonnevelden op onze rioolwaterzuiveringen, de energiefabriek Hengelo en slibvergisting in Emmen draagt Vechtstromen bij aan de invulling van de opgave voor het opwekken van duurzame energie. In de toekomst ziet Vechtstromen warmte uit afvalwater en water uit rivieren, beken en sloten (aquathermie) onder voorwaarden ook als een belangrijke mogelijkheid om bij te dragen aan de RES.

9. Aanpak Bestuurlijke voortgangsrapportage 2021 en Programmabegroting 2022-2025

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 juni 2021 besloten

 1. de aanpak vast te stellen voor de totstandkoming van het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2021 en de programmabegroting (PB) 2022-2025;
 2. in te stemmen met de vaststelling van de BVR 2021 en PB 2022-2025 door het dagelijks bestuur in de DB-vergadering van 26 oktober 2021;
 3. als kader voor de uitwerking van de PB 2022-2025 te hanteren de beleidsinhoudelijke en financiële uitgangspunten, conform de MJV 2022-2031 zoals wordt vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 juni 2021;
 4. het DB-voorstel voor de herijking van de kostentoedeling 2022 te nemen als uitgangspunt voor de kostentoedeling aan de belastingcategorieën van het watersysteembeheer in de PB 2022-2025, onder de voorwaarde dat het algemeen bestuur op 13 oktober 2021 de kostentoedelingsverordening 2022 conform dit voorstel vaststelt;
 5. in de programmabegroting voortaan als bijlage een lijst met grote investeringsprojecten op te nemen, inclusief de projecten vanuit het protocol complexe projecten;
 6. de tweede begrotingswijziging 2021 voortkomend uit het traject van de BVR en PB als apart bestuursvoorstel te behandelen;
 7. dit voorstel ter kennisname te sturen naar de commissie Financiën en beleidsuitvoering van 16 juni 2021.

Kernboodschap
Het dagelijks bestuur heeft de uitgangspunten voor de aanpak van het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2021 en de programmabegroting (PB) 2022-2025 vastgesteld. De BVR 2021 biedt inzicht in de voortgang van de doelstellingen, middelen en de financiële situatie van Vechtstromen in 2021.

De PB 2022-2025 is de uitwerking van de MJV 2022-2031 waarin op basis van een blauwgroene koers de ambities uit het bestuursakkoord concreet worden uitgewerkt in doelen en maatregelen, binnen de financiële kaders. Op 24 november 2021 stelt het algemeen bestuur de BVR 2021 en de PB 2022-2025 vast.

10. Programma “Haarvaten Op Peil”

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 juni 2021 besloten

 1. Het Programma ‘Haarvaten op Peil’ voor Twente (hierna te noemen: het HOP-programma Twente), vanaf 2022 in het leven te roepen, bedoeld voor klimaataanpassing in de haarvaten van ons watersysteem en de daar liggende gebruiksfuncties.
 2. Dit HOP-programma voor het Overijsselse deel van ons beheergebied (Twente) i.s.m. de provincie Overijssel uit te voeren en hiervoor de benodigde gebiedsgerichte inzet te plegen.
 3. Hierbij voor de 1e periode van 3 jaar (2022 t/m 2024) vanuit Vechtstromen uit de reeds bestaande budgetten in de MJV (het betreft dus geen financiële uitzetting) voor Natuur op Peil (NOP) en KRW een bruto investering van 1,250 M€ vrij te maken en hierop ook een bijdrage vanuit het Deltafonds van 312,5 k€ in te boeken.
 4. Voor de 2e periode van 3 jaar, dus betreffende de periode 2025 t/m 2027, de intentie (inspanningsverplichting) uit te spreken om de 2e fase van het HOP-programma voort te zetten met tenminste dezelfde financiële inzet van Waterschap Vechtstromen en daarnaast deze samen met provincie proberen te verhogen naar een gezamenlijke inzet van 4,4 M€ om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare Rijksmiddelen (er zijn immers Deltafondsmiddelen beschikbaar voor een totaal HOP-programma van 7,5 M€ voor het beheergebied van Vechtstromen in de periode 2022-2027). Dit zal te zijner tijd via een separaat bestuursvoorstel aan DB voorgelegd worden.

Kernboodschap

Het waterschap start met de provincie de komende jaren een programma specifiek voor de bovenstroomse delen van het beheergebied waar geen wateraanvoer is. Daar beginnen de watersystemen en is het extra belangrijk om water al direct vast te houden. De jaren 2018 tot en met 2020 hebben (nog eens) duidelijk gemaakt dat in de hoge gebieden grote problemen in natuur- en landbouwgebieden door de droogte ontstaan, om over (langdurige) droogval van vennen en beeksystemen nog maar niet te spreken. Daarom is daarvoor in het kader van het regionale Rijn-Oost ZON-werkprogramma voor de periode 2022-2027 in samenwerking met waterschap Vechtstromen, Waterschap DOD, provincie Overijssel en TBO’s besloten om gezamenlijk in een aantal focusgebieden gebiedsgericht en concreet aan de slag te gaan met droogtebestrijding.

11. Concept projectplan Regge Pelmolen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 juni 2021 besloten

 1. Het projectplan Regge Pelmolen vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt 1000 m gekanaliseerde Regge omgevormd tot een meanderende rivier door een natuurlijk ingericht rivierdal en worden over een lengte van 600 m de aanwezige nevengeulen aangepast, waardoor ze ecologisch beter functioneren.

Kernboodschap

Met de herinrichting van het traject Regge Pelmolen wordt invulling gegeven aan de Reggevisie van het waterschap, de Europese Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21e Eeuw (waterveiligheid en klimaatbestendigheid), Natuurnetwerk Nederland (NNN) en recreatief medegebruik. Met realisatie van dit project wordt invulling gegeven aan één van de laatste ontbrekende schakels van een klimaatbestendige herinrichting van de Regge, conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water.

12. Zienswijze Omgevingsverordening Drenthe 2022 en Ontwerpwijziging Provinciale Omgevingsverordening 2018

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 8 juni 2021 besloten

 1. Akkoord te gaan met de zienswijze op de ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2022 en de ontwerpwijziging Provinciale Omgevingsverordening 2018. De zienswijze is als brief aan het college van GS bijgevoegd als bijlage 1.

Kernboodschap

De provincie Drenthe stelt ons in de gelegenheid zienswijzen in te dienen op de ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2022 en ontwerpwijziging van de Provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018. De provincie Drenthe heeft twee zaken ter inzage gelegd: 1) Een ontwerp van een nieuwe omgevingsverordening gebaseerd op de Omgevingswet en 2) een ontwerpwijziging van de huidige Omgevingsverordening. Dit laatste vanwege de onzekerheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Inmiddels is bekend dat de invoering van de omgevingswet is uitgesteld, hiervoor worden wijzigingen die niet kunnen wachten doorgevoerd conform de ontwerpwijziging op de huidige Omgevingsverordening. De omgevingsverordening bevat onder de Omgevingswet alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Waterschap Vechtstromen dient een zienswijze in op een tweetal wijzigingen gericht op de adviesfunctie bij ontgrondingen en verduidelijking op monitoringsverantwoording.

13. Zienswijzen omgevingsvisie en omgevingsverordening Overijssel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 22 juni 2021 besloten:

 1. in te stemmen met de zienswijze aan het college van Gedeputeerde Staten:
  • op de ontwerp actualisatie omgevingsvisie 2021 van de provincie Overijssel;
  • op de ontwerp actualisatie omgevingsverordening 2O21 van de provincie Overijssel.

Kernboodschap

Gedeputeerde staten Overijssel heeft op 18 mei 2021 de ontwerp actualisatie omgevingsvisie 2021 en de ontwerp actualisatie omgevingsverordening 2O21 vastgesteld. Deze actualisatieronde van de Overijsselse omgevingsvisie en omgevingsverordening moet ervoor zorgen dat ze gaan voldoen aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Beide documenten liggen ter inzage van 27 mei tot en met 7 juli 2021. Waterschap Vechtstromen dient zienswijzen in op beide documenten. In deze zienswijzen wordt de nadruk gelegd op het belang van goede samenwerking tussen provincie, waterschap en andere gebiedspartners om de grote, maatschappelijke opgaven samen te realiseren.

14. Kredietaanvraag project Vanekerbeek Vitens

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 22 juni 2021 besloten:

 • voor de planfase van het project Vanekerbeek Vitens een krediet beschikbaar te stellen van € 90.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2021.

Kernboodschap

Project Vanekerbeek Vitens lost één van de knelpunten op uit Partnerschap Wateroverlast. Dit partnerschap maakt deel uit van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van onder andere wateroverlast intensiveert. Met dit project zorgen we samen met onze partners voor het goed functioneren van het afwateringsstelsel. Op deze manier verkleint de kans op wateroverlast in de nabijgelegen woonwijk.

15. Samenwerkingsagenda Oldenzaal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 22 juni 2021 besloten:

 1. In te stemmen met de ‘Samenwerkingsagenda Oldenzaal-Vechtstromen’ als instrument om de samenwerking met de gemeente Oldenzaal te gaan verdiepen, verstevigen én concretiseren.
 2. Het Dagelijks Bestuurslid Hans van Agteren te mandateren om namens het dagelijks bestuur de samenwerkingsagenda tussen gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen te ondertekenen.
 3. Aan het begin van 2022 het instrument samenwerkingsagenda aan de hand van de samenwerkingsagenda’s met de gemeenten Oldenzaal, Wierden, Rijssen-Holten en Almelo in het dagelijks bestuur te evalueren.

Kernboodschap

Door onze krachten te bundelen willen we bijdragen aan een gezonde, veilige en prettige leefomgeving in de gemeente Oldenzaal. Gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen werken al jaren intensief samen. Deze samenwerkingsagenda is het instrument om dat streven te ondersteunen. Ze is een inhoudelijke basis voor samenwerking, een kompas, maar heeft ook de functie van een inspiratiebron. Wij werken ook intensief samen met de 22 andere gemeenten in ons werkgebied. Hiermee zijn of worden ook samenwerkingsafspraken gemaakt die periodiek worden vernieuwd.

16. Uitvoeringsagenda vergroeningsstrategie 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 22 juni 2021 besloten:

 1. de uitvoeringsagenda voor de vergroeningsstrategie “Blauwgroen denken, blauwgroen doen” 2021 vast te stellen;
 2. jaarlijks een uitvoeringsagenda aan het dagelijks bestuur ter vaststelling voor te leggen en het dagelijks bestuur via de reguliere Planning & Controlcylus op voortgang en bijsturing te informeren.

Kernboodschap

Om uitvoering te geven aan de vastgestelde vergoeningsstrategie “Blauwgroen denken, blauwgroen doen” is een dynamische uitvoeringsagenda opgesteld, waarin voor de komende periode 2021-2024, maatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd om te werken aan het beschermen, in stand houden en herstellen van plant- en diersoorten in ons beheergebied.

De manier waarop het waterschap alle wateren inricht en beheert is van essentieel belang voor de verschillende functies die het bedient: voor de land- en tuinbouw, natuur, wonen en werken. Maar dat niet alleen, de inrichting en het onderhoud heeft ook invloed op het landschap en op de ecologie en biodiversiteit. Waterschap Vechtstromen neemt zijn verantwoordelijkheid en geeft een extra impuls aan het behoud en versterken van biodiversiteit in zijn beheergebied.

17. Ontwerp kostentoedelingsverordening 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 22 juni 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2022 in ontwerp vast te stellen, met daarin de volgende toedelingspercentages:
  1. 37,50 % aan de ingezetenen;
  2. 12,13 % aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;
  3. 0,24 % aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;
  4. 50,13 % aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken;
 2. een gedifferentieerd tarief vast te stellen voor:
  1. waterbergingsgebieden van 25% van het tarief ongebouwd;
  2. buitendijks gelegen onroerende zaken van 25% van het tarief gebouwd en ongebouwd;
  3. verharde openbare wegen van 200% van het tarief ongebouwd;
 3. te bepalen dat de gedifferentieerde tarieven voor waterbergingsgebieden en verharde openbare wegen cumuleren tot een tarief van 50% van het tarief ongebouwd;
 4. de waardepeildatum vast te stellen op 1 januari 2020;
 5. de kosten voor kwijtschelding rechtstreeks toe te rekenen aan de categorie ingezetenen.

Kernboodschap

Waterschappen zijn verplicht om tenminste eens per vijf jaar expliciet stil te staan bij de zogenoemde ‘kostentoedeling’. Op basis van deze kostentoedeling worden de kosten van watersysteembeheer van het waterschap over de verschillende categorieën belastingbetalers verdeeld. Het aandeel ingezetenen blijft ongewijzigd (37,5%), de aandelen van de overige belastingcategorieën zijn aangepast aan de gewijzigde onderlinge waardeverhouding. De gedifferentieerde tarieven zijn niet gewijzigd: voor waterbergingsgebieden (25% van het tarief ongebouwd), voor buitendijks gelegen onroerende zaken (25% van het tarief gebouwd en ongebouwd), voor verharde openbare wegen (200% van het tarief ongebouwd), en voor verharde openbare wegen in buitendijks gebied (50% van het tarief ongebouwd). De ontwerp-kostentoedelingsverordening ligt gedurende zes weken ter inzage, van 28 juni tot en met 8 augustus 2021. Het algemeen bestuur van Vechtstromen besluit op 13 oktober over de Kostentoedelingsverordening 2022. Dit besluit vormt de basis voor de wijze waarop de kosten van Vechtstromen met ingang van 2022 worden verdeeld over de verschillende belastingcategorieën voor de watersysteemheffing.

18. Vaststellen Jaarverslag en jaarrekening 2020

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 22 juni 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van waterschap Vechtstromen vast te stellen inclusief de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2020.
 2. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen 2020 van de accountant en het standpunt hierover van het dagelijks bestuur.

Kernboodschap

Met een totale begroting van € 147 miljoen werkte waterschap Vechtstromen in 2020 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is door ons € 57 miljoen geïnvesteerd in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat, toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid) in combinatie met vergroening, de grote beheeropgave op de 23 rioolwaterzuiveringen en in het watersysteem. Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2020 is gehaald, ondanks de effecten van de coronacrisis. Over 2020 heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 hebben van 7 juni tot en met 21 juni 2021 ter inzage gelegen.

19. Vaststellen Meerjarenverkenning 2022 - 2031

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 22 juni 2021 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. de Meerjarenverkenning (MJV) 2022-2031 vast te stellen, waarin de blauwgroene koers de basis blijft voor de verdere uitwerking van het bestuursakkoord 2019-2023; de MJV dient als kader voor de op te stellen begroting 2022-2025. Met het vaststellen vragen we het algemeen bestuur ook:
  1. in te stemmen met de inzichten van de geactualiseerde omgevingsanalyse waar geen noemenswaardige trendbreuken gesignaleerd worden;
  2. in te stemmen met de jaarschijven en de herprogrammering van de investeringen in 2020-2025, passend binnen het investeringskader van € 282,8 miljoen;
  3. in te stemmen met de invulling van de taakstelling van € 6,1 miljoen, in 2022 en 2023. Daarmee wordt invulling gegeven aan een belangrijk uitgangspunt voor duurzaam financieel beleid;
 2. te besluiten tot het instellen van reserves om de frictiekosten en incidentele dekkingen te kunnen bekostigen die voortvloeien uit de beslispunt 1.c (naar verwachting circa € 4,1 miljoen). De extra reserves worden gevormd door een verlaging van de reserve tariefsegalisatie watersysteembeheer (naar verwachting circa € 1,6 miljoen) en een verlaging van de reserve zuiveringsbeheer (naar verwachting circa € 1,4 miljoen), alsmede de aanwending van € 1,1 miljoen van het extra dividend NWB 2020 van € 2,2 miljoen dat in 2021 wordt ontvangen. Het betreft de volgende nieuw in te stellen reserves.
  1. reserve beleidsintensiveringen;
  2. reserve organisatieontwikkeling;
 3. het dividend NWB vanaf 2022 (dividend 2021) voor het bedrag van € 3,6 miljoen te gebruiken voor lastendruk­verlichting (in plaats van € 2,6 miljoen lastendrukverlichting en € 1 miljoen voor innovatie (wat vanuit de - nieuw in te stellen - reserve beleidsintensiveringen wordt bekostigd);
 4. het algemeen bestuur in overweging geven het programma PRAUT (programma procesautomatisering dat vorig jaar is gestart) als complex project in het kader van het protocol complexe projecten aan te merken.

Kernboodschap

Voor ons belangrijke werk voor schoon, voldoende en veilig water in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe is een duurzaam financieel beleid essentieel. Zeker gezien de uitdagingen die op ons pad komen. In de Meerjarenverkenning bepaalt het algemeen bestuur welke financiële keuzes we maken. Ieder jaar stellen we onze keuzes bij als dit nodig is. In 2020 is besloten om tot en met 2024 € 32 miljoen extra te investeren in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat, toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid) in combinatie met vergroening en de grote beheeropgave op de afvalwaterzuiveringen en in het watersysteem. In totaal investeert het Waterschap Vechtstromen tot en met 2024 € 183 miljoen in de regio. Hiermee geeft ons waterschap een impuls aan de regionale economie en dragen we bij aan een groene en aantrekkelijke leefomgeving.