7 september 2021


 1. Kostentoedelingsverordening 2022
 2. Voorstel Controleprotocol 2021
 3. Ontwerp projectplannen stuw in waterloop WL 00721 en waterloop WL 00820
 4. Voorstel Strategisch Informatieveiligheidsbeleid

Besluiten

1. Kostentoedelingsverordening 2022

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. kennis te nemen van de Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2022 en deze middels bijgevoegd AB-voorstel ter vaststelling door te geleiden naar het algemeen bestuur van 13 oktober 2021;

Kernboodschap

Waterschappen zijn verplicht om tenminste eens per vijf jaar expliciet stil te staan bij de zogenoemde ‘kostentoedeling’. Op basis van deze kostentoedeling worden de kosten van watersysteembeheer van het waterschap over de verschillende categorieën belastingbetalers verdeeld. Om de verdeling van de kosten te kunnen bepalen in een kostentoedelingsonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek stekt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor om het aandeel ingezetenen ongewijzigd te laten (37,5%) en de aandelen van de overige belastingcategorieën aan te passen aan de gewijzigde onderlinge waardeverhouding.

Het algemeen bestuur van Vechtstromen stelt op 13 oktober 2021 de Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2022 vast. Dat besluit vormt de basis voor berekening van de belastingtarieven voor de watersysteemheffing.

2. Voorstel Controleprotocol 2021

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. kennis te nemen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 van waterschap Vechtstromen (bijlage 2) en deze middels bijgevoegd AB-voorstel (bijlage 3) ter vaststelling door te geleiden naar het algemeen bestuur van 13 oktober 2021;
 2. de Commissie Financiën en beleidsuitvoering voor te stellen het onderwerp ‘fraudepreventie’ als specifiek aandachtspunt mee te geven en daarnaast voor te stellen desgewenst nog aanvullende aandachtspunten te benoemen.

Kernboodschap

De jaarrekening van waterschappen wordt door een accountant gecontroleerd op rechtmatigheid en getrouwheid. In het controleprotocol is de reikwijdte van het interne rechtmatigheidstraject vastgelegd en wat de rol van de accountant is ten aanzien van rechtmatigheid (de mate waarin in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving wordt gehandeld). Daarmee voldoet waterschap Vechtstromen aan de wettelijke minimum eisen ten aanzien van de accountantscontrole van de jaarrekening 2021 zoals vastgelegd in het Waterschapsbesluit en in de Controleverordening van het waterschap. Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het controleprotocol (inclusief normenkader 2021); het algemeen bestuur van Vechtstromen besluit op 13 oktober over het Controleprotocol 2021.

3. Ontwerp projectplannen stuw in waterloop WL 00721 en waterloop WL 00820

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. het projectplan “Ontwerp Projectplan versie 1.0 waterloop WL 00721 gemeente Hengelo def 01” in ontwerp vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.
 2. het projectplan “Ontwerp Projectplan versie 1.0 waterloop WL 00820 gemeente Hof v. Twente def 01” in ontwerp vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Door de uitvoering van deze plannen wordt verdroging van de aanliggende percelen langs de waterlopen WL 00721 en WL 00820 zoveel mogelijk voorkomen.

Kernboodschap

Door het veranderende klimaat hebben we vaker last van lange periodes van droogte in de zomer. Vooral op de hoge zandgronden hebben natuur en landbouw te lijden onder deze droogte. Ook heeft het waterschap te maken met meer hoosbuien en wateroverlast door langdurige regen. Dit alles vraagt om een robuust watersysteem, waar het waterschap samen met zijn partners aan werkt.

In dat kader krijgt het waterschap ook verzoeken van inwoners om een stuw aan te leggen in bepaalde waterlopen. Doel is om de grondwaterstand in de omgeving van de waterloop op peil te houden ten voordele van natuur en /of landbouw. Naar aanleiding van deze verzoeken heeft het waterschap onderzocht op welke locaties de aanleg van een extra stuw tot een bijdrage aan het voorkomen van verdroging zou kunnen leiden. Daarbij zijn de kosten en de baten gedegen afgewogen. Bij de aanleg van een extra stuw in waterloop WL 00721 én in waterloop WL 00820 is de verwachting dat daadwerkelijk sprake zal zijn van een positief effect op landbouw en natuur.

4. Voorstel Strategisch Informatieveiligheidsbeleid

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. Het Strategisch Informatieveiligheidsbeleid vast te stellen, waarin de algemene beleidsuitgangspunten over de informatieveiligheid van Vechtromen staan opgenomen.
 2. Kennis te nemen van de context van de organisatie, waarin de relevante onderwerpen, de interne en externe partijen en de informatie assets zijn benoemd, die samen de scope vormen voor het managementsysteem voor informatieveiligheid (ISMS).
 3. Kennis te nemen van de volgende richtlijnen, die in de organisatie gehanteerd worden als tactische uitwerking van het strategische beleid, zodat aan dat beleid invulling kan worden gegeven. Het betreft de volgende richtlijnen
 4. Richtlijn voor leiderschap, waarin de uitgangspunten voor het vereiste leiderschap mbt ISMS zijn opgenomen. Wie heeft welke rol en functie en op welk niveau worden beslissingen genomen. Binnen informatieveiligheid wordt een Security Board ingesteld om de verbinding tussen operationele en strategische onderwerpen te borgen en de betrokkenheid van directie en management blijvend te organiseren.
 5. Richtlijn voor Ondersteuning, waarin de uitgangspunten voor de vereiste ondersteuning mbt ISMS zijn opgenomen. Welke taken zijn nodig om aan het brede onderwerp binnen informatieveiligheid invulling te geven wen welke dragen daaraan bij.
 6. Richtlijn voor Uitvoeren Risicomanagement, waarin de manier waarop risico’s worden geïdentificeerd, beoordeeld en behandeld is opgenomen.
 7. Richtlijn voor de informatiebeveiligingsdoelen en de planning om deze te bereiken, zodat uitvoeren, meten en bijstellen mogelijk is.

Kernboodschap

We leven meer en meer in een wereld van digitalisering. We willen dat onze bedrijfsvoering iedere dag ongestoord door kan gaan. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Voorbeelden over virussen, hackers en gijzelsoftware kennen we allemaal uit het nieuws. Om al onze informatie en de processen die daarbij horen goed te beschermen is informatiebeveiliging een belangrijk onderwerp, waar iedereen in de organisatie bij betrokken en verantwoordelijk voor is. Voorkomen van alle risico’s kan niet altijd, maar aan goede voorzorgsmaatregelen en het op tijd een risico in beeld hebben kun je werken. Het dagelijks bestuur heeft daarom het informatieveiligheidsbeleid vastgesteld. Er zijn verschillende richtlijnen die in de organisatie worden gebruikt om invulling te geven aan het beleid en het doel om steeds over betrouwbare en juiste informatie te kunnen beschikken. Iedereen heeft met dit onderwerp te maken en kan bijdragen aan de informatiebeveiliging. Het DB vindt het belangrijk om dit onderwerp voortdurend op de agenda te houden en vraagt dat ook van de organisatie.