9 februari 2021


Besluit

1. Intentieovereenkomst samenwerking tussen omgevingsdiensten (samenwerkingsverband van overheden) en waterschappen op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Het dagelijks bestuur heeft 8 september 2020 besloten:

 1. in te stemmen met het ondertekenen van de intentieovereenkomst tot samenwerking tussen omgevingsdiensten en waterschappen in Oost-Nederland op Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) taken;
 2. dagelijks bestuurslid Hans van Agteren te mandateren voor ondertekening van de intentieovereenkomst;
 3. over twee jaar deze samenwerking te evalueren.

Kernboodschap

De negen noordoostelijke waterschappen en omgevingsdiensten, waaronder waterschap Vechtstromen, beloofden elkaar eind vorig jaar een intensievere samenwerking op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dat levert voordelen op voor alle partijen, inclusief bedrijven in de regio.

 • Ondertekening intentieverklaring
  Eind vorig jaar ondertekenden bestuurders van Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Hunze & Aa’s, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Noorderzijlvest, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Twente, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en Omgevingsdienst IJsselland een intentieverklaring om vanaf 2021 kennis en menskracht te bundelen en te delen op 2 à 3 jaarlijks te bepalen onderwerpen.
 • Wat levert het op?
  Door intensiever samen te werken, verwachten we effectiever te werken en meer kennis uit te wisselen. Ook benutten we de gezamenlijke capaciteit efficiënt en geven we meer gewicht aan de gemaakte afspraken door ze formeel te bekrachtigen. Daarnaast combineren we bedrijfsbezoeken met als voordeel voor bedrijven dat er minder aparte controles plaatsvinden. Al met al heel wat effecten waarmee we de integrale kwaliteit en continuïteit van VTH-taken met elkaar versterken.
 • Samenwerkingsprojecten in 2021
  De deelnemende waterschappen en omgevingsdiensten uit Noordoost-Nederland werken voor 2021 drie thema’s uit waarin we intensiever gaan samenwerken: (1) agrarische wasplaatsen, (2) zeer zorgwekkende stoffen en (3) de handhavingsstrategie onder de Omgevingswet.