20 april 2021


Onderwerpen:

  1. Samenwerkingsovereenkomst Dinkeldal-Zuid
  2. Advies verrekening neveninkomsten

Besluiten

1. Samenwerkingsovereenkomst Dinkeldal-Zuid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 9 februari 2021 besloten:

  1. de Samenwerkingsovereenkomst tussen waterschap Vechtstromen en gemeente Losser voor het project Dinkeldal-Zuid vast te stellen, waarin verantwoordelijkheden, een financiële bijdrage van de gemeente en een kostenverdeling zijn overeengekomen;
  2. dagelijks bestuurslid, mevrouw B.H.M. Aarnink, te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.

Kernboodschap

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000 gebied. In deze gebieden wordt gewerkt aan het herstellen van de natuur. Het Natura 2000 gebied Dinkeldal is hier één van. De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. Samen met onze gebiedspartners werken wij vanuit de Natura2000 en Kaderrichtlijn Water opgaven aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier waarbij de functiebediening voor zowel natuur als landbouw wordt versterkt.

Voor het project Dinkeldal-Zuid hebben wij de afgelopen jaren verschillende onderzoeken en analyses gedaan om een compleet beeld te krijgen van de maatregelen die wij moeten nemen.

Dit doen wij samen met de provincie Overijssel, gemeente Losser, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord en een vertegenwoordiging van de Dinkeldalboeren en Staatsbosbeheer. Op basis van de resultaten zijn maatregelen voorbereid. Dit jaar starten de werkzaamheden. Deze worden gezamenlijk met de gemeente Losser uitgevoerd. Daarom is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de belangrijke afspraken zijn vastgelegd.

2. Advies verrekening neveninkomsten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 6 april 2021 besloten:

  1. in te stemmen met het advies verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers op basis waarvan geconcludeerd wordt dat voor de DB-leden en de voorzitter van het dagelijks bestuur geen verrekening van neveninkomsten meer plaats hoeft te vinden en er conform BZK richtlijn gehandeld wordt.

Kernboodschap

De leden van het dagelijks bestuur zijn wettelijk verplicht hun neveninkomsten jaarlijks op te geven. Deze verplichting geldt uitsluitend in het geval sprake is van een fulltime dienstverband en de betreffende persoon niet meer onder het overgangsrecht valt. Bij waterschap Vechtstromen heeft de voorzitter van het DB een fulltime dienstverband maar valt hij onder het overgangsrecht aangezien hij voor april 2010 voorzitter was bij de rechtsvoorganger van Vechtstromen. Hierdoor hoeft er geen verrekening van neveninkomsten plaats te vinden. Op voorstel van de voorzitter is destijds besloten om verrekening te laten plaatsvinden en handelen we volgens de Dijkstalnorm. De overige DB-leden hebben een parttime dienstverband.