1 februari 2022


 1. Beslissing op bezwaar watervergunning
 2. Beslissing op bezwaar last onder dwangsom
 3. Beslissing op bezwaar watervergunning
 4. Beslissing op bezwaar watervergunning
 5. Beslissing op bezwaar Buurserzand

Besluiten

1.    Beslissing op bezwaar watervergunning

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 januari 2022 besloten:

 1. het bezwaarschrift tegen het besluit van het dagelijks bestuur van 1 juli 2021 tot het verlenen van een watervergunning voor het herinrichten van een waterloop te Vasse ongegrond te verklaren;
 2. het besluit van 1 juli 2021, te weten een watervergunning voor het herinrichten van waterloop WL01747 ter hoogte van Tutenbergweg 6 te Vasse in stand te laten;
 3. een tekening van de oude en de nieuwe situatie (bijlage 2) alsmede een tekening met dwarsprofielen (bijlage 3) als onderdeel van de aanvraag van 28 januari 2021 te beschouwen.

Kernboodschap

Het waterschap heeft een bezwaar ontvangen tegen een watervergunning. Bezwaarden hebben niet aannemelijk gemaakt dat de vergunning niet verleend had moeten worden. Het dagelijks bestuur heeft dan ook, op advies van de Adviescommissie bezwaarschriften, besloten het bezwaar ongegrond te verklaren.

2.    Beslissing op bezwaar last onder dwangsom

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 januari 2022 besloten:

 1. het bezwaarschrift tegen het besluit van het dagelijks bestuur van 26 juli 2021 ongegrond te verklaren;
 2. het besluit van 26 juli 2021, te weten het opleggen van een last onder dwangsom wegens het lozen zonder vergunning en het nalaten van het uitvoeren van ‘good housekeeping’ in stand te laten;
 3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Kernboodschap

Het waterschap heeft een bezwaar ontvangen tegen een opgelegde last onder dwangsom. De bezwaarmaker heeft niet aannemelijk gemaakt dat de last onder dwangsom ten onrechte is opgelegd. Het dagelijks bestuur heeft dan ook, op advies van de Adviescommissie bezwaarschriften, besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en het verzoek om vergoeding van kosten gemoeid met het maken van het bezwaar af te wijzen.

3.    Beslissing op bezwaar watervergunning

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 januari 2022 besloten:

 1. het bezwaarschrift tegen het besluit van het dagelijks bestuur van 5 juli 2021 ongegrond te verklaren;
 2. het besluit van 5 juli 2021, te weten het verlenen van een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem in het plangebied Hof Espelo te Enschede in stand te laten.

Kernboodschap

Het waterschap heeft een bezwaar ontvangen tegen een watervergunning. Bezwaarden hebben niet aannemelijk gemaakt dat de vergunning niet verleend had moeten  worden. Het dagelijks bestuur heeft dan ook, op advies van de Adviescommissie bezwaarschriften, besloten het bezwaar ongegrond te verklaren.

4.      Beslissing op bezwaar watervergunning

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 januari 2022 besloten:

 1. het bezwaarschrift tegen het besluit van het dagelijks bestuur van 14 juni 2021 tot het afwijzen van een vergunningaanvraag ongegrond te verklaren;
 2. het besluit van 14 juni 2021 in stand te laten, te weten het weigeren van een vergunning voor het verlengen van een bestaande verduikering in waterloop WL01139 ter hoogte van Koninksweg 22 te Saasveld vanwege een herhaalde aanvraag.

Kernboodschap

Het waterschap heeft een bezwaar ontvangen tegen de afwijzing van een vergunningaanvraag. Bezwaarde heeft niet aannemelijk gemaakt dat de vergunningaanvraag niet afgewezen had moeten worden.  Het dagelijks bestuur heeft dan ook, op advies van de Adviescommissies bezwaarschriften, besloten het bezwaar ongegrond te verklaren.

5.    Beslissing op bezwaar Buurserzand

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 januari 2022 besloten:

 1. de bezwaarschriften gegrond te verklaren voor zover deze betrekking hebben op de motivering van het besloten besluit;
 2. in de beslissing op bezwaar een nadere motivering op te nemen met betrekking tot de gevolgen van de vergunde activiteiten voor de percelen van bezwaarmakers;
 3. de beslissing op bezwaar toe te zenden aan bezwaarmakers en vergunninghouder.

Kernboodschap

In het voorjaar heeft het dagelijks bestuur van Antea Nederland B.V., namens de gemeente Haaksbergen, een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het natuurlijk versterken van Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen. Het primaire doel daarbij is natuurontwikkeling onder andere door middel van het kappen van houtopstanden, aanpassen van grondwaterpeil, werken aan kunstwerken, strooisellaag verwijderen alsmede watergangen verondiepen en/of dempen. Het dagelijks bestuur heeft de watervergunning verleend. Bezwaarmakers kunnen zich niet verenigen met de verlening van de watervergunning en hebben een bezwaarschrift ingediend. In totaal zijn twee bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften zijn behandeld door de Commissie van advies voor de behandeling van bezwaren Waterschap Vechtstromen (verder: Bezwaarcommissie). De Bezwaarcommissie heeft op 6 oktober 2021 advies uitgebracht. Het DB heeft het advies van de Bezwaarcommissie overgenomen.