1 november 2022


 • Opdracht doeltreffendheidsonderzoek Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten)
 • Gronden Schoonebeekerdiep
 • Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers: mogelijkheden vervoer leden dagelijks bestuur

Besluiten

1. Opdracht doeltreffendheidsonderzoek Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 1 november 2022 besloten:

 1. een voorgenomen besluit te nemen om de opdracht (inclusief onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet) voor het Doeltreffendheidsonderzoek Assetmanagement vast te stellen;
 2. als bestuurlijke opdrachtgever van deze onderzoeksopdracht de heer Van Agteren te benoemen;
 3. dit voorgenomen besluit door middel van een AB-brief te sturen aan de commissie financiën en beleidsuitvoering (FBU) en de commissie de gelegenheid te geven hierop schriftelijk te reageren en eventueel een aanvullend accent in de onderzoeksvragen mee te geven;
 4. een voorstel voor de definitieve opdracht voor te leggen voor besluitvorming door het dagelijks bestuur, waarin de eventuele aanvullende accenten die vanuit de commissie zijn aangegeven zijn beoordeeld en onderbouwd zijn opgenomen in de opdracht;
 5. de AB-commissie FBU vervolgens te informeren over de definitieve opdracht.

Kernboodschap

In het bestuursakkoord 2019-2023 is assetmanagement benoemd als een noodzakelijke stap in het professioneel beheer van de infrastructuur. In februari 2022 is in de opdracht van het algemeen bestuur benoemd om aan het eind van de bestuursperiode een evaluatie uit te voeren. Daarmee wordt in beeld gebracht in hoeverre het ambitieniveau is bereikt en wat er nog gedaan moet worden om dat te bereiken.

Het dagelijks bestuur heeft op 21 juni 2022 besloten deze evaluatie uit te voeren in de vorm van een doeltreffendheidsonderzoek. Met dit besluit stelt het dagelijks bestuur de voorgenomen opdracht voor dit onderzoek vast en legt deze voor een reactie voor aan de commissie FBU. De reactie zal mee worden genomen in de definitieve opdracht. Deze manier van werken is ook bij de evaluatie van de Energiefabriek gehanteerd en draagt bij aan de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur.

De voorgenomen planning is dat het onderzoek in het eerste kwartaal 2023 wordt afgerond en dat in het tweede kwartaal 2023 bestuurlijke behandeling van de resultaten kan plaatsvinden. Het onderzoek start nadat de definitieve opdracht is vastgesteld, naar verwachting begin december 2022.

2. Gronden Schoonebeekerdiep

Besluit

Het waterschap bezit in totaal 133 ha langs het Schoonebeekerdiep in zowel Nederland als Duitsland. Het dagelijks bestuur heeft op 1 november 2022 besloten:

 1. 35 ha te behouden en voor 2027 in te richten als maatregel KRW conform het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027;
 2. 20 ha, alle gronden in Duitsland, te verkopen;
 3. 15 ha in Nederland te ruilen ten behoeve van de wateraanvoer naar het Bargerveen en landbouwgebied ten zuiden ervan;
 4. de rest van de gronden in Nederland (circa 63 ha) aan te houden totdat er duidelijkheid is over plannen in kader Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied en 7e Nitraat Actie Programma.
 5. nut en noodzaak van aanhouden van de gronden in Nederland (circa 63 ha) jaarlijks door de portefeuillehouder in het PHO te laten beoordelen.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft een besluit genomen over verkoop, aanhouden en/of inrichten van gronden van het waterschap langs het Schoonebeekerdiep. 35 ha wordt ingezet voor de realisatie van maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) en er wordt een kavelruil mogelijk gemaakt ten behoeve van de wateraanvoer naar het Bargerveen en de landbouwgronden bij Nieuw Schoonebeek. De gronden van het waterschap in Duitsland worden te koop aangeboden omdat deze niet meer nodig zijn voor een plan van het waterschap. De overige gronden in Nederland houdt het waterschap nog in haar bezit.

3. Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers: mogelijkheden vervoer leden dagelijks bestuur

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. geen gebruik te maken van de optie uit het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers om een lease- of dienstauto ter beschikking te stellen aan de voorzitter en/of leden van het dagelijks bestuur;
 2. dat DB-leden met eigen vervoer reizen op basis van een kilometervergoeding of met het openbaar vervoer met een NS business card;
 3. het ter beschikking stellen van een auto op afroep van een daartoe door het waterschap gecontracteerd vervoerder voor de voorzitter en/of leden van het dagelijks bestuur.

Kernboodschap

In 2019 is het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de daarbij behorende uitvoeringsregeling, de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers ingevoerd. Een onderdeel van dat besluit is dat de mogelijkheden van vervoer voor de leden van het dagelijks bestuur verruimd zijn. Eind 2019 heeft het DB besloten om incidenteel gebruik te maken van gecontracteerd vervoer en geen gebruik te maken van een lease- of dienstauto. Daarbij is ook de afspraak gemaakt om deze afspraken in 2022 te evalueren en opnieuw te bekrachtigen of aan te passen. De afspraak is nu geëvalueerd en besloten is het besluit van 2019 te bekrachtigen. Dus geen gebruik te maken van een lease- of dienstauto maar dat DB-leden met eigen vervoer reizen op basis van een kilometervergoeding of met het openbaar vervoer met een NS business card. Met de mogelijkheid incidenteel gebruik te maken van gecontracteerd vervoer.