10 oktober 2022


 1. Ontwikkelperspectief Waterketen 2050
 2. Voortgangsrapportage PRAUT-2
 3. Belastingverordeningen 2023
 4. Waterschapsverordening Vechtstromen
 5. Onderhoudskeur Vechtstromen
 6. Eerste wijziging Inspraak- en participatieverordening – aanpassingen Omgevingswet
 7. Tweede wijziging Delegatiebesluit – aanpassingen Omgevingswet
 8. Eerste wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2019 – aanpassingen Omgevingswet
 9. Aanwijzen gemeente van vestiging centraal stembureau
 10. Instellen centraal stembureau waterschapsverkiezingen 2023
 11. Eerste wijziging Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen
 12. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst H2 Hub Twente
 13. Maatwerkbesluit rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen
 14. Haarvaten op Peil

Besluiten

1. Ontwikkelperspectief Waterketen 2050

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Ontwikkelperspectief waterketen 2050’;
 2. het voorstel ‘Ontwikkelperspectief waterketen 2050’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Begin juli heeft het algemeen bestuur van Vechtstromen de Meerjarenverkenning 2023-2031 vastgesteld. De opgaven op het gebied van klimaatverandering, waterkwaliteitsverbetering en het werken aan duurzaamheid vragen forse meer investeringen. We zien met name een investeringsopgave voor de rioolwaterzuiveringen. Om de aankomende jaren goede investeringsbeslissingen te kunnen nemen voor de totale investeringsopgave in de waterketen (gemalen, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) en zuiveringen) is samen met externe partners een Ontwikkelperspectief ontwikkeld. Vertrekpunt van het Ontwikkelperspectief zijn de hoofdlijnen van de Watervisie 2050 van Vechtstromen. Het perspectief helpt bij de integrale meerjarige doorkijk, waarop de investeringen in de waterketen worden geprioriteerd en geformuleerd en geeft richting voor een blijvende focus op de uitgangspunten van de blauw groene koers van het waterschap. Het algemeen bestuur neemt 23 november een besluit over het ontwikkelperspectief waterketen 2050.

2. Voortgangsrapportage PRAUT-2

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Voortgangsrapportage PRAUT-2, september 2022’;
 2. het voorstel ‘Voortgangsrapportage PRAUT-2, september 2022’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

In het vastgestelde ‘Protocol complexe projecten’ zijn met het algemeen bestuur afspraken gemaakt hoe er bestuurlijk wordt omgegaan met complexe activiteiten. Werken conform het Protocol stelt het algemeen bestuur in staat om meer betrokken te zijn bij de voortgang van complexe activiteiten van het waterschap. Het programma Procesautomatisering (PRAUT) is als eerste ‘complexe activiteit’ aangewezen. Op verzoek van de commissie Financiën en Beleidsuitvoering is vastgelegd op welke wijze het algemeen bestuur wordt betrokken bij dit programma. Onderdeel hiervan is het tweemaal per jaar aanbieden van een Voortgangsrapportage waarin de voortgang en ontwikkelingen van PRAUT worden toegelicht.

In het programma PRAUT wordt de elektro- en procesautomatisering (E&PA) binnen de waterketen vernieuwd. Verder wordt binnen PRAUT ook de toekomstige aansturing van de waterketen en het beheer van de assets E&PA vormgegeven. Procesautomatisering zorgt voor aansturing van het waterketenproces en voor informatie voor de bedrijfsvoering over de prestaties en risico’s van de rioolwaterzuiveringen. Met de uitvoering van PRAUT wordt meer doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit in de bedrijfsvoering bereikt en zal waterschap Vechtstromen minder kwetsbaar zijn in het aansturen van de waterketen en in het beheren van de assets van de elektro- en procesautomatisering. De voortgangsrapportage PRAUT-2 wordt op 23 november geagendeerd voor vaststelling door het algemeen bestuur.

3. Belastingverordeningen 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Belastingverordeningen 2023’;
 2. het voorstel ‘Belastingverordeningen 2023’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de drie ontwerp-belastingverordeningen voor 2023 vastgesteld: de Verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2023, de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2023 en de Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2023. De inhoud van de verordeningen is ten opzichte van 2022 onveranderd gebleven, maar de belastingtarieven voor 2022 zijn vervangen door de belastingtarieven voor 2023. Het algemeen bestuur neemt 23 november een besluit over de drie belastingverordeningen.

4. Waterschapsverordening Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Waterschapsverordening Vechtstromen’;
 2. het voorstel ‘Waterschapsverordening Vechtstromen’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Op grond van de Omgevingswet moet het waterschapsbestuur een Waterschapsverordening vaststellen. Deze Waterschapsverordening vervangt de huidige Keur (de basisverordening van het waterschap) van het waterschap en huidige landelijke regels over het lozen van stoffen op het water of een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)). De regels in de Waterschapsverordening zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de Keur van het waterschap Vechtstromen of de landelijke regels over lozingen van stoffen. De regels over de onderhoudsplichten komen in een aparte verordening: de Onderhoudskeur. Deze mogen niet in de Waterschapsverordening worden opgenomen.  Op het ontwerp van de Waterschapsverordening is één zienswijze ingediend. Het algemeen bestuur neemt op 23 november een besluit over de waterschapsverordening, zodat deze tegelijk met de Omgevingswet in werking kan treden.

5.  Onderhoudskeur Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Onderhoudskeur Vechtstromen’;
 2. het voorstel ‘Onderhoudskeur Vechtstromen’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Op grond van de Omgevingswet moet het waterschapsbestuur een Waterschapsverordening vaststellen. Deze Waterschapsverordening vervangt de huidige Keur van het waterschap. In de huidige Keur van het waterschap staan ook regels over onderhoudsplichten. Deze regels gaan over wie (onderhoudsplichtige), welke waterstaatswerken moet onderhouden (onderhoudsverplichtingen). Deze regels mogen niet worden opgenomen in de Waterschapsverordening. Om de regels over de onderhoudsplichten te behouden is een aparte verordening opgesteld, de Onderhoudskeur. De regels in de Onderhoudskeur zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de regels over onderhoudsplichten in de Keur waterschap Vechtstromen 2020. Het algemeen bestuur neemt 23 november een besluit over de onderhoudskeur.

6. Eerste wijziging Inspraak- en participatieverordening – aanpassingen Omgevingswet

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Eerste wijziging Inspraak- en participatieverordening - aanpassingen Omgevingswet’;
 2. geen inspraak te verlenen vanwege het technische karakter van de wijzigingen;
 3. het voorstel ‘Eerste wijziging Inspraak- en participatieverordening - aanpassingen Omgevingswet’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.  In de Inspraak- en participatieverordening van waterschap Vechtstromen (artikel 3) is vastgelegd bij welke besluiten van het waterschap inspraak wordt verleend. Deze besluiten zijn onder andere genoemd in de Waterwet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Waterwet (grotendeels) vervangen. Daarnaast wijst de Omgevingswet, meer dan de Waterwet deed, voor de verschillende besluiten zelf aan wanneer inspraak wordt verleend. Hierdoor moet de Inspraak- en participatieverordening waterschap Vechtstromen worden gewijzigd. Het algemeen bestuur neemt op 23 november een besluit over de Inspraak- en participatieverordening.

7. Tweede wijziging Delegatiebesluit – aanpassingen Omgevingswet

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Tweede wijziging Delegatiebesluit – aanpassingen Omgevingswet’;
 2. het voorstel ‘Tweede wijziging Delegatiebesluit – aanpassingen Omgevingswet’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet  in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.  Met het Delegatiebesluit draagt het algemeen bestuur bevoegdheden over aan het dagelijks bestuur. Het huidige Delegatiebesluit is vastgesteld in 2014 en is eerder dit jaar aangepast aan onder andere de Wet open Overheid (Woo), de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). De Waterwet (Wtw) wordt grotendeels vervangen door de Omgevingswet. Dit moet worden aangepast in het huidige Delegatiebesluit. Met het tweede wijzigingsbesluit wordt het Delegatiebesluit nu aangepast aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet kent daarnaast zelf bevoegdheden toe. In een aantal gevallen komen die bevoegdheden toe aan het algemeen bestuur van het waterschap. Gelet op de aard van deze uitvoerende bevoegdheden ligt het echter voor de hand deze bevoegdheden te delegeren aan het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur neemt op 23 november een besluit over het delegatiebesluit.

8. Eerste wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2019 – aanpassingen Omgevingswet

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 het volgende besloten:

A. Het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 als volgt te wijzigen:

Artikel 3, lid 3, te wijzigen, zodat geen mandaat wordt verleend voor:

 1. het doen van voorstellen aan het algemeen bestuur;
 2. de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels als bedoeld in 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
 3. het nemen van maatregelen in geval van dringend of dreigend gevaar, als bedoeld in artikel 96 van de Waterschapswet;
 4. het opleggen van gedoogplichten op grond van artikel 10.17 van de Omgevingswet;
 5. besluiten tot het vaststellen van projectbesluiten;
 6. gevallen waarin het waterschap aan zichzelf vergunning of ontheffing van een algemeen verbindend voorschrift verleent;
 7. het nemen van m.e.r.-boordelingsbesluiten als bedoeld in artikel 16.43 van de Omgevingswet;
 8. het nemen van een besluit tot het al dan niet verlenen van inspraak of het starten van een participatieproces op grond van de Inspraak- en participatieverordening waterschap Vechtstromen of het toepassen van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
 9. het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor zover voor wordt afgeweken van procedures die gelden voor Europese aanbestedingen;
 10. besluiten over de rechtspositie van de secretaris-directeur of andere directeuren;
 11. aangelegenheid die de secretaris-directeur persoonlijk, of zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad ingesloten, direct of indirect aangaat of waarin hij als gemachtigde is betrokken;
 12. het sluiten van een cao;
 13. voor een besluit inzake schadevergoeding of nadeelcompensatie groter dan € 10.000;
 14. het nemen van besluiten over klachten over leden van het bestuur of de bestuursorganen van het waterschap;
 15. voor het beslissen op bezwaarschriften;
 16. voor een besluit tot het voeren van, beëindigen van of berusten in civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, geschillen en arbitrage indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het waterschap of aan het waterschapsbestuur toekomt;
 17. het nemen van besluiten over het aanvragen van surseances van betaling, faillissementen, derdenbeslagen, verpandingen en cessies;
 18. het vaststellen van de beheerbegroting;
 19. het vaststellen van het exploitatiebudget per beleidsprogramma, c.q. per beleidsveld en beleidsproduct;
 20. het binnen een programma schuiven met begrote netto-kosten of investeringskredieten;
 21. het aangaan van borgstellingen;
 22. het vaststellen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling ervan.

B. De ondernemingsraad hierover advies te vragen.

Kernboodschap

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Waterwet wordt grotendeels vervangen door de Omgevingswet. Dit moet worden aangepast in het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2019. Met het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2019 verleent het dagelijks bestuur aan de secretaris-directeur de bevoegdheid om besluiten namens het dagelijks bestuur te nemen. Het huidige Besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2019 is vastgesteld in 2019. Met de eerste wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2019 wordt het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2019 nu aangepast aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

9. Aanwijzen gemeente van vestiging centraal stembureau

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Aanwijzen gemeente van vestiging centraal stembureau’;
 2. het voorstel ‘aanwijzen gemeente van vestiging centraal stembureau’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Voor de verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur van Vechtstromen in 2023 (de waterschapsverkiezingen 2023) wordt door het dagelijks bestuur een centraal stembureau ingesteld. Het algemeen bestuur moet de gemeente aanwijzen waar dit centraal stembureau is gevestigd en zijn zitting houdt. Het centraal stembureau neemt een aantal belangrijke beslissingen tijdens de verkiezingen, zoals:

 • het goedkeuren van de naam waaronder een partij aan de verkiezingen wil meedoen,
 • het vaststellen of de voorgestelde kandidaten van een partij mee mogen doen aan de verkiezingen en
 • het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen.

Het algemeen bestuur neemt op 23 november een besluit over de vestiging van het centraal stembureau. De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023.

10.  Instellen centraal stembureau waterschapsverkiezingen 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. met de inwerkingtreding van de ‘Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen’ een centraal stembureau in te stellen voor de verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur voor Vechtstromen;
 2. de volgende personen te benoemen als lid van het centraal stembureau:
  a. R.I. Andringa, tevens plaatsvervangend voorzitter;
  b. M.D. Friele;
  c. P. Donker;
  d. A. Wullink;
 3. de volgende personen te benoemen als plaatsvervangend lid van het centraal stembureau:
  a. M.E. Koekoek;
  b. M. Guijs;
  c. R.A. Aartsen;
 4. de Vechtzaal in het waterschapskantoor aan de Kooikersweg 1 te Almelo aan te wijzen als ruimte voor het houden van de zittingen van het centraal stembureau.

Kernboodschap

Voor de verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur van Vechtstromen in 2023 (de waterschapsverkiezingen 2023) moet een centraal stembureau worden ingesteld. Het dagelijks bestuur stelt dit centraal stembureau in en dit besluit geldt voor vier jaar. Het centraal stembureau neemt een aantal belangrijke beslissingen tijdens de verkiezingen, zoals:

 • het goedkeuren van de naam waaronder een partij aan de verkiezingen wil meedoen,
 • het vaststellen of de voorgestelde kandidaten van een partij mee mogen doen aan de verkiezingen en
 • het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen.

De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023.

11.  Eerste wijziging Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Eerste wijziging Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019’;
 2. geen inspraak te verlenen vanwege het technische karakter van de wijzigingen;
 3. het voorstel ‘Eerste wijziging Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Op dat moment treedt ook titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht in werking. Hierin worden algemene regels gegeven voor de indiening en behandeling van een verzoek om nadeelcompensatie. De Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019 bevat eveneens regels voor deze procedure. Voor zover deze regels afwijken van de nieuwe wettelijke regels is de verordening op de betreffende onderdelen aangepast. Het algemeen bestuur neemt op 23 november een besluit over de nadeelcompensatieverordening.

12. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst H2 Hub Twente

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten om invulling te geven aan haar  samenwerkingsrol in de energietransitie en daarmee:

 1. in te stemmen met de ondertekening van samenwerkingsovereenkomst H2 Hub Twente;
 2. de heer D.J.E. Lievers te machtigen de overeenkomst te ondertekenen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is partner in de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) en Green Businessclub Twente. Vanuit deze samenwerkingen en de gezamenlijke doelstelling om de omgeving te verduurzamen, is Vechtstromen uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van een Waterstofhub voor opleiding en toepassing van waterstoftechnologie in Almelo. De Waterstofhub is gelegen naast de rioolwaterzuivering (RWZI) Vissedijk in Almelo. Groene waterstof is een kansrijke en veelzijdige energiedrager, die waarschijnlijk een grote rol gaat spelen in de versnelling van de energietransitie. Omdat de productie van waterstof en de processen op een RWZI aan elkaar zouden kunnen worden gekoppeld, wil waterschap Vechtstromen onderzoeken wat de RWZI Vissedijk precies kan betekenen voor de productie van waterstof. Ook willen we kijken welke rol waterstofproductie kan spelen bij het energieverbruik van de zuivering. In het kader van innovatie en de gezamenlijke energieopgave maakt Waterschap Vechtstromen dan ook graag gebruik van het aanbod om hier samen meer onderzoek naar te verrichten.

13.  Maatwerkbesluit rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. het maatwerk voor RWZI Vriezenveen te verlengen tot 31 december 2023;
 2. het maatwerk van 4,0 mg/l voor totaal fosfor te verlengen;
 3. het maatwerk van 15 mg/l voor totaal stikstof te verlengen.

Kernboodschap

In 2021 is gestart met de verbouwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Vriezenveen. De verbouwing is nodig om aan de standaard eisen voor rioolwaterzuiveringen te voldoen. Verwacht werd dat de verbouwing voor eind 2021 kon worden afgerond. Door vertraging als gevolg van corona, bij het verkrijgen van vergunningen en bij het leveren van onderdelen, kan de nieuwe installatie echter pas in de tweede helft van 2022 in bedrijf worden genomen.
Omdat pas een jaar na ingebruikname van de nieuwe installatie definitief kan worden vastgesteld of aan de standaard normen voor een voortschrijdend jaargemiddelde wordt voldaan, is het maatwerkbesluit om de lozingseisen te verruimen verlengd tot 31 december 2023.

14.  Haarvaten op Peil

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2022 besloten:

 1. voor de voorbereiding van het programma ‘Haarvaten op Peil’ een krediet beschikbaar te stellen van € 400.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Onder de titel ‘Haarvaten op Peil’ (HOP-programma) gaat waterschap Vechtstromen samen met partners investeren in zoetwatermaatregelen. De provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta, beheerders van natuurgebieden en landgoederen zullen hierin samen met ons op trekken. De watermaatregelen uit het HOP-programma zijn erop gericht om water beter vast te houden met name op de hoge zandgronden, in de zogenaamde ‘haarvaten’ van het watersysteem. Daar liggen ook een groot deel van wat wij de waardevolle kleine wateren noemen; kleine beekjes die ecologisch waardevol zijn omdat ze bijzondere planten en waterdieren herbergen.

En in die zin dragen ze ook bij om andere waterdoelen te realiseren zoals het verbeteren van de waterkwaliteit vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Op deze manier verbinden we in
het HOP-programma opgaven met elkaar: water vasthouden in de hogere delen van ons watersysteem, maar ook waterkwaliteit door herinrichting van de waardevolle kleine wateren. Zo wordt een meer klimaatbestendig en robuust watersysteem gerealiseerd.

Het klimaat verandert en dat merken we. De weersomstandigheden zijn steeds minder vaak gemiddeld. De winters worden natter en in de zomer zijn er langere hete en droge perioden en vallen de buien steeds meer lokaal. Naast piekbuien en wateroverlast leidt ook droogte tot steeds meer schade. Hierdoor staat de waterbeschikbaarheid in toenemende mate onder druk, in het bijzonder op de hoge zandgronden. Dat heeft grote gevolgen, voor het waterschap maar ook voor boeren en natuurbeheerders in Overijssel.