12 april 2022


 1. Projectplan duikers Klenkerweg – Nieuwe Drostendiep
 2. Ontwerp jaarverslag 2021
 3. Beheerjaarrekening 2021
 4. Actualisatie Programmabegroting 2022-2026: autonome ontwikkelingen en plussen en minnen
 5. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021

Besluiten

1. Projectplan duikers Klenkerweg – Nieuwe Drostendiep

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 april 2022 besloten:

 1. het projectplan Duikers Klenkerweg vast te stellen. Door de uitvoering van het plan wordt een duiker van het waterschap vervangen, een faunapassage voor het project Nieuwe Drostendiep aangelegd en de duiker van de gemeente Coevorden vervangen en het geheel landschappelijk ingepast;
 2. voor de uitvoering en afronding van de duiker en faunapassage een krediet van € 350k (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2022-2025;
 3. voor de vervanging en afronding van de duiker voor de gemeente Coevorden en de landschappelijke accentuering van de toegang tot landgoed De Klenke van Natuurmonumenten een krediet ter beschikking te stellen van € 350k (inclusief btw) met een bijdrage van de gemeente Coevorden van € 340k en een bijdrage van Natuurmonumenten van € 10k. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2022-2025.

Kernboodschap

In het beekdal van het Nieuwe Drostendiep komen meerdere functies voor het gebied samen. Waterschap Vechtstromen werkt met de Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep, provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe en gemeente Coevorden aan de gebiedsaanpak voor het Nieuwe Drostendiep. Vooruitlopend op de totale integrale realisatie worden in samenwerking met de gemeente Coevorden en Natuurmonumenten alvast duikers onder de Klenkerweg gelegd en de toegang naar landgoed De Klencke landschappelijk aangepast.

2. Ontwerp jaarverslag 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 april 2022 besloten:

 1. het jaarverslag 2021 inclusief de jaarrekening 2021 in ontwerp goed te keuren en aanbieden voor controle aan de accountant;
 2. nu al kennis te nemen van de voorgenomen besluiten die na de controle door de accountant worden voorgesteld, gepland voor de DB-vergadering van 31 mei:

2.1 het jaarverslag 2021 inclusief de jaarrekening 2021 in ontwerp goed te keuren, waarmee tevens decharge wordt verleend aan het CMT voor het in 2021 gevoerde beheer;
2.3 het resultaat van de jaarrekening 2021 van € 6.267.000 als volgt te bestemmen:

 1. € 234.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve innovatie (“Innovatiefonds”);
 2. € 580.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve overlopende verplichtingen: 
  - € 60.000 voor nog niet bestede gelden in verband met de verhuizing van Vriezenveen naar Hardenberg;
  - € 520.000 in verband met de benodigde dekking voor een nieuw financieel systeem.
 3. € 132.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve PBB in verband met een onderbesteding op de budgetten voor het PBB (medewerkers houden 5 jaar recht op dit budget);
 4. € 500.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling op basis van de voordelen die zijn ontstaan op de personeelskosten;
 5. € 1.000.000 toevoegen aan de algemene reserve en daarmee onderdeel laten zijn van het weerstandsvermogen in verband met onzekerheden rondom de ontwikkeling van parameters (kostenstijgingen) in 2022;
 6. € 215.000 (extra) toevoegen aan de algemene reserve en daarmee onderdeel te laten zijn van het weerstandsvermogen om de minimale waarde van 1,0 te bereiken;
 7. € 1.958.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteembeheer;
 8. € 1.648.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsbeheer.

2.3 het jaarverslag 2021 inclusief de jaarrekening 2021 en de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2021 ter vaststelling aan het algemeen bestuur voor te leggen;

2.4 kennis te nemen van de controleverklaring en het concept-verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2021 en het DB-standpunt hierover vast te stellen;

2.5 het concept-verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2021 en het DB-standpunt hierover ter kennisname op te nemen in het AB-bestuursvoorstel bij het jaarverslag 2021.

Kernboodschap

Met een totale begroting van € 147 miljoen werkte waterschap Vechtstromen in 2021 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is in 2021 door ons € 57 miljoen geïnvesteerd in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat, toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid) in combinatie met vergroening, de grote beheeropgave op de 23 rioolwaterzuiveringen en in het watersysteem (zoals onze rivieren de Vecht, Regge en Dinkel). Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2021 is gehaald, ondanks de effecten van de corona crisis.

De accountant is voornemens voor het jaarverslag/jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring af te geven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 liggen ter inzage van 7 juni tot en met 21 juni 2022. Het jaarverslag wordt ter besluitvorming aangeboden aan het algemeen bestuur voor de vergadering van 6 juli 2022.

3. Beheerjaarrekening 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 april 2022 besloten:

 1. in te stemmen met de beheerjaarrekening 2021;
 2. de voorziening Arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen op te heffen;
 3. een bedrag ad € 1.244.751,27 aan niet uitgeputte kredieten in te trekken;
 4. in te stemmen met de administratieve verschuiving van strategische gronden van de vaste activa naar het project Schoonerbeekerdiep ad € 1.626.275 en naar het project Nieuwe Drostendiep ad € 424.423 en het beschikbare krediet binnen die projecten hier niet mee te belasten;
 5. in te stemmen met de transacties die ambtelijk in het kader van de grondruil ten behoeve van het project Nieuw Drostendiep (Oosterhesselen) hebben plaatsgevonden.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft op 12 april 2022 de beheerjaarrekening 2021 vastgesteld. De beheerjaarrekening bestaat naast het jaarverslag dat wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Het bevat nadere uitvoeringsinformatie over diverse posten in de jaarrekening. De uitvoeringsinformatie wordt conform het Waterschapsbesluit (artikelen 4.69 t/m 4.73) door het dagelijks bestuur vastgesteld. De uitvoeringsinformatie geeft het dagelijks bestuur onder andere nader inzicht in de raming van baten en lasten naar kosten- en opbrengstensoorten. Dit past bij de lijn dat het algemeen bestuur op hoofdlijnen bestuurt en het dagelijks bestuur daar praktische invulling aan geeft.

4. Actualisatie Programmabegroting 2022-2026: autonome ontwikkelingen en plussen en minnen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 april 2022 besloten:

 1. in te stemmen met de in de bijlagen opgenomen voorgestelde autonome ontwikkelingen en plussen en minnen en voorgestelde keuzes, en
 2. de financiële effecten daarvan op te nemen in de actualisatie van de Programmabegroting 2022-2026 en de MJV 2023–2032.

Kernboodschap

Aan de voorbereidingen voor de begroting 2023 gaat het opstellen van een Meerjarenverkenning (MJV) vooraf. Daarbij hoort onder andere een inventarisatie van autonome ontwikkelingen en plussen en minnen in de exploitatiebudgetten , en de financiële effecten daarvan voor de jaren 2022 – 2026 en verder. Dit wordt het actualiseren van de financiële uitgangspositie genoemd. Ook voor investeringsbudgetten en de programmering van investeringen wordt dat gedaan. Het Dagelijks bestuur heeft op de vergadering van 12 april de inzichten in de exploitatiebudgetten behandeld.

Met name ontwikkelingen door prijsstijgingen , inzichten voor onderhoud en beheer en op tijd geld aan de kant te zetten niet in gebruik zijnde installaties te kunnen slopen als dat nodig (amoveren) vragen op extra kosten in de komende jaren. Aanvullend op de autonome ontwikkelingen en plussen en minnen voor de exploitatie, komen uit de inventarisatie van investeringen ook extra lasten, zoals kapitaallasten en lasten voor de organisatie om het werk te kunnen doen.  In de DB thema bijeenkomst van 5 april is daar een inzicht in gegeven.

Het uitgangspunt voor deze ontwikkelingen is het bestaande beleidskader van het bestuur. Het actualiseren van de financiële uitgangspositie voor 2023 betekent niet dat er vanaf nu geen nieuwe ontwikkelingen of autonome kosten zullen komen. Een aantal ontwikkelingen zijn nu ook op pm gezet, en daarmee wordt aangegeven dat het actualiseren en het maken van keuzes een doorgaand proces is. Bij het opstellen van de begroting of een volgende MJV kunnen die weer worden opgenomen.

5. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 29 maart 2022 besloten:

 1. het jaarverslag VTH 2021 vast te stellen;
 2. op basis daarvan kennis te nemen van de constatering dat de doelen uit het uitvoeringsplan VTH 2021 redelijk tot goed zijn gerealiseerd:
 • 80% realisatie van het controleplan toezicht & handhaving; dit is in overeenstemming met de verwachting die bij de voortgangsrapportage is afgegeven.
 • Er zijn ruim 300 vergunningen & adviezen meer verstrekt dan begroot. Hiervan is 88% tijdig verleend (norm 90 %), waarbij overall het percentage goed is, maar op onderdelen realisatie ruim beneden de norm is.
 • Realisatie projecten is beneden de verwachting gebleven.
 • Het controleplan heffingen is volledig gerealiseerd, waarbij er ruim meer heffingsadviezen zijn opgeleverd dan gepland.

Kernboodschap

Met het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021 wordt inzicht gegeven in de realisatie van de geplande werkzaamheden voor 2021. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties en of de gestelde doelen behaald zijn.