12 juli 2022


 1. Kredietvoorstel reguliere investeringen 2022 en voorbereidingskredieten
 2. Ophoging budget en krediet ten behoeve van waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar
 3. Bestuurlijke reactie op verstedelijkingsstrategie Zwolle

Besluiten

1. Kredietvoorstel reguliere investeringen 2022 en voorbereidingskredieten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juli 2022 besloten:

 1. het overzicht investeringen per programma en per thema vast te stellen als uitwerking van het scenario autonome uitzetting van de programma’s, zoals opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2022;
 2. op grond hiervan een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 4.791.000 (inclusief BTW) voor:
 3. het in 2022 starten van (deel)projecten (startkrediet van in totaal € 200.000);
 4. de voorbereiding en uitvoering in 2022 van reguliere vervangingsinvesteringen (verzamelkrediet van in totaal € 4.591.000).

Kernboodschap

Door het overzicht investeringen vast te stellen kan het dagelijks bestuur rechtmatig kredieten verstrekken om de gewijzigde uitvoering mogelijk te maken.

Door ontwikkelingen in de programma’s en projecten (sneller, goedkoper of duurder) is het noodzakelijk wijzigingen in de budgetten door te voeren. Om nog in 2022 nieuwe noodzakelijke projecten te kunnen starten worden startkredieten verleend om bijvoorbeeld voorbereidingen te doen hoe geur- en methaanemissies te reduceren.

Voor reguliere vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld stuwen en rioolgemalen) verstrekt het dagelijks bestuur krediet om de, gewijzigde, in 2022 geplande werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Deze wijzigingen zijn in de eerste begrotingswijziging 2022 door het algemeen bestuur goedgekeurd op basis van het scenario autonome uitzetting uit het proces van de MJV 2023-2032 die recent is vastgesteld. Dit scenario komt voor 2022 overeen met de vastgestelde MJV 2023-2032.

2. Ophoging budget en krediet ten behoeve van waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juli 2022 besloten:

 1. ter realisering van de waterberging Ossehaar te Coevorden kennis te nemen van de verkenningsopties rondom grondverwerving en te kiezen voor optie 7;
 2. voor de uitvoeringsfase van het project Waterberging Ossehaar een krediet beschikbaar te stellen van € 235.000, conform de ophoging van het budget in de Meerjarenverkenning 2023-2032;
 3. voor het project Waterberging Ossehaar subsidie-inkomsten te ramen van maximaal
  € 1.040.732.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen draagt zorg voor schoon, veilig en voldoende water. Genoeg ruimte voor water is belangrijk want dan kan iedereen veilig wonen, werken en recreëren. Over waterveiligheid zijn afspraken gemaakt met partners in het Lokaal Bestuursakkoord Water. Vanuit deze afspraken wordt er bij de woonwijk Ossehaar in Coevorden een waterberging gerealiseerd. Hierdoor houden niet alleen de bewoners van Ossehaar langer droge voeten, maar ook de bewoners in Coevorden. Het projectplan is al in een eerder stadium vastgesteld.

3. Bestuurlijke reactie op verstedelijkingsstrategie Zwolle

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juli 2022 besloten:

 1. kennis te nemen van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle ‘Warme Harten in een Duurzame Delta’;
 2. kennis te nemen van de inbreng van het waterbelang in de vorm van de notitie ‘Klimaatadaptief ruimtelijk ontwikkelen Regio Zwolle – uitgangspunten voor de verstedelijkingsopgave vanuit het bodem- en watersysteem en klimaatadaptatie’;
 3. kennis te nemen van de brief van 14 juni 2022 met daarin het verzoek van de stuurgroep Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, om een reactie op de concept-verstelijkingsstrategie;
 4. in te stemmen met de gezamenlijke conceptbrief namens de vierwaterschappen, als gezamenlijke reactie op het verzoek zoals benoemd onder punt 3.

Kernboodschap

De verstedelijkingsstrategie gaat voornamelijk over ruimtelijke ontwikkeling in/om steden, dorpen en kernen. Binnen de Nationale Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) (NOVI) wordt dit samengevoegd met de ontwikkelingen die spelen in het landelijk gebied, zoals het NPLG.

In de concept-verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle zijn de hoofdlijnen verwerkt zoals beschreven in de rapportage ‘Klimaatadaptief ruimtelijk ontwikkelen Regio Zwolle’.

Dit is als waterbelang door de gezamenlijke waterschappen als sturend principe meegegeven voor verstedelijkingsstrategie. Deze hoofdlijnen sluiten grotendeels aan bij ons beleid zoals beschreven in onze Watervisie. De samenwerking van de waterschappen in de Regio Zwolle heeft als doel om het waterbelang sterker te positioneren in het krachtenveld van de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.