13 december 2022


 1. Toetreding nieuwe aandeelhouders SNB (slibverwerkingsinstallatie)
 2. Resultaten normering-toetsing regionale wateroverlast
 3. Beheerbegroting 2023-2026
 4. Vaststellen evaluaties programma besturen en organiseren
 5. Vaststellen evaluaties watersysteem
 6. Vaststellen evaluaties waterketen
 7. Kredietaanvraag programmamanagement PRAUT
 8. Kredietaanvraag project ‘Aanpassen aanvoer RWZI (rioolwaterzuivering) Tubbergen + overdracht persleiding Vasse’
 9. Verlengen maatwerkbesluit RWZI Nijverdal
 10. Uitvoeringsplan VTH 2023
 11. Beslissing op bezwaar
 12. Privacy Vechtstromen 2022-2025

Besluiten

1. Toetreding nieuwe aandeelhouders SNB (slibverwerkingsinstallatie)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 december 2022 besloten:

 1. a. in te stemmen met de toetreding van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden per 1 januari 2023 als aandeelhouder in SNB;
  b. in te stemmen met de toetreding van de Waterschapsbedrijf Limburg als aandeelhouder in SNB, onder de (ontbindende) voorwaarde dat:
  - er in voldoende mate zekerheid is over het hebben van rechtspersoonlijkheid van het Waterschapsbedrijf Limburg
  - de toetreding geen belemmering vormt voor de toepassing van de Koepelvrijstelling;
  c. mochten de voorwaarden zoals hiervoor beschreven niet worden vervuld, in te stemmen met de toetreding van waterschap Limburg in plaats van Waterschapsbedrijf Limburg;
 2. toestemming te verlenen aan waterschap Aa en Maas, waterschap Brabantse Delta en waterschap De Dommel om een deel van hun aandelen te verkopen aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschapsbedrijf Limburg;
 3. in te stemmen met de volgende wijzigingen in de afspraken tussen de aandeelhouders onderling en tussen de aandeelhouders en SNB:
  a. het maken van nadere afspraken bij een eventuele uittreding van aandeelhouders (uittredingsstrategie);
  b. de uitbreiding van de garantstelling van de aandeelhouders aan de NWB met rekening-courantkrediet;
  c. het verlengen van de looptijd van de DAEB-overeenkomst, onder de voorwaarde dat het algemeen bestuur het DAEB-besluit wijzigt;
  d. een inspanningsverplichting tot reductie van te verwerken zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) en het vergroten van de verwerkingscapaciteit van SNB;
 4. in te stemmen met het aanpassen en sluiten van de volgende overeenkomsten tussen de aandeelhouders onderling en tussen de aandeelhouders en SNB:
  a. Koop- en verkoopovereenkomst aandelen SNB;
  b. Akte van levering aandelen SNB;
  c. Afstandsverklaring voorkeursrecht eerste koop aandelen Vechtstromen;
  d. Samenwerkingsovereenkomst (SOK);
  e. Dienstverleningsovereenkomst (DVO);
  f. Garantstelling Nederlandse Waterschapsbank (NWB);
  g. Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) overeenkomst;
  h. Recht van hypotheek;
 5. het algemeen bestuur hierover te informeren met bijgevoegde AB-brief.

Kernboodschap

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is een naamloze vennootschap (NV), waarvan de aandelen volledig in handen zijn van een vijftal waterschappen: Scheldestromen, Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas en Vechtstromen.

SNB zorgt voor het tot stand brengen en het in stand houden van de duurzame exploitatie van een slibverwerkingsinstallatie voor de verwerking van zuiveringsslib dat in beginsel afkomstig is van de aandeelhoudende waterschappen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschapsbedrijf Limburg zien het belang van een duurzame slibverwerking en willen graag toetreden als aandeelhouder van SNB. Hiervoor moeten verschillende besluiten worden genomen door de huidige aandeelhouders.

Met de toetreding van twee nieuwe aandeelhouders wordt een verdere stap gezet in een kostenefficiënte, robuuste en duurzame verwerking van zuiveringsslib door SNB.

Voor wat het dagelijks bestuur van Vechtstromen betreft, kunnen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschapsbedrijf Limburg dan ook toetreden en is ingestemd met de verschillende besluiten.

2. Resultaten normering-toetsing regionale wateroverlast

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 december 2022 besloten:

 1. kennis te nemen van de uitkomsten van de normering-toetsing regionale wateroverlast en de zevenenvijftig (57) aandachtspunten;
 2. in te stemmen om van de twintig (20) geïdentificeerde knelpunten voor een deel de oorzaken en oplossingen nader te verkennen;
 3. in te stemmen om van de resterende zevenendertig (37) aandachtspunten voor een deel met gebiedsconsultatie nader te verkennen of de aandachtspunten als knelpunt worden ervaren;
 4. voor de zomer van 2023 via een DB-voorstel te besluiten hoe de knelpunten worden weggenomen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen werkt op basis van de provinciale normering wateroverlast aan het op orde brengen en houden van het regionale watersysteem. Het watersysteem betreft het stelsel van sloten, beken, kanalen, rivieren, stuwen, dijken en kades. De normen geven aan welke bescherming burgers, bedrijven en organisaties mogen verwachten, als het gaat om het grootschalig buiten de oevers treden van het watersysteem. Regelmatig toetst het waterschap of het watersysteem voldoet aan de gestelde normen. Deze toetsing heeft plaatsgevonden tussen 2019 en 2021.

Zie ook op deze website : Zo werkt normering regionale wateroverlast

De gebiedsdekkende toetsing laat zien dat het watersysteem nagenoeg geheel op orde is. Slechts enkele knelpunten zijn naar voren gekomen. Dit betekent dat de kans op wateroverlast op deze locaties groter is dan de gestelde norm. Ook zijn aandachtspunten vastgesteld. Hiervoor geldt dat (gebieds)experts van het waterschap dit niet direct als knelpunt herkennen.

Met dit besluit geeft het bestuur opdracht om met gebiedsconsultatie te beoordelen of deze aandachtspunten als knelpunt worden ervaren en nader onderzoek te doen naar oplossingen om de knelpunten uit de toetsing voor regionale wateroverlast weg te nemen.

3. Beheerbegroting 2023-2026

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 december 2022 besloten:

 1. de beheerbegroting 2023-2026 vast te stellen, inclusief de volgende onderdelen voor de jaarschijf 2023;
 • een verzamelkrediet beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 23.438.000 ten behoeve van eenmalige, routinematige of en vervangings­investeringen;
 • een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een totaal­bedrag van € 600.000 ten behoeve van nieuwe projecten die van start gaan.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur besluit de beheerbegroting bij de programmabegroting 2023-2026 van waterschap Vechtstromen vast te stellen en een verzamelkrediet van € 23.438.000 en een voorbereidingskrediet van € 600.000 beschikbaar te stellen. Een verzamelkrediet heeft betrekking op initiatieven met een eenjarig, routinematig of vervangend karakter. Een voorbereidingskrediet heeft betrekking op middelen die nodig zijn om de voorbereiding ter hand te nemen. Dit voorbereidingskrediet heeft betrekking op verschillende nieuwe projecten die van start gaan.

De programmabegroting wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks beheerinformatie bij de programmabegroting (met wettelijk verplichte bijlagen en nadere detailinformatie) vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit onderscheid is gemaakt vanuit de filosofie dat het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en omdat op basis van wet- en regelgeving dit onderscheid wordt gemaakt in de informatievoorziening. Hetzelfde onderscheid wordt ook gemaakt bij de jaarrekening.

4. Vaststellen evaluaties programma besturen en organiseren

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 december 2022 besloten:

 1. de bestuurlijke verantwoording van in totaal zeven afgeronde projecten uit het programma besturen en organiseren vast te stellen;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 387.800.

Kernboodschap

Twee keer per jaar worden afgeronde, geëvalueerde projecten aangeboden aan het dagelijks bestuur. De afgelopen periode zijn zeven projecten uit het programma besturen en organiseren uitgevoerd voor het dichterbij brengen van de doelen op de thema’s Infrastructuur op orde en Organisatie. Het resultaat van de afgeronde projecten is dat:

 • het livestreamen en opslaan van vergaderingen van het algemeen bestuur mogelijk is gemaakt;
 • het core netwerk, dat onze in- en externe datacenters verbindt, is vernieuwd;
 • de dakbedekking van gebouwen op de rwzi (rioolwaterzuivering) Emmen is vernieuwd;
 • de eerste fase van de Baseline Informatieveiligheid Waterschappen (BIWA) is geïmplementeerd en een nulmeting voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO) is afgerond;
 • het systeem om mobiel geo-informatie in te winnen is geüpdatet;
 • de nodige werkplekvoorzieningen zijn aangeschaft.
 • Daarnaast wordt voorgesteld om reeds verstrekte kredieten voor de vervanging van software in te trekken. In de exploitatiebegroting zijn middelen begroot voor de vervanging van deze software.

5. Vaststellen evaluaties watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 december 2022 besloten:

 1. de bestuurlijke verantwoording van in totaal zestien afgeronde projecten uit programma 1, watersysteem goed te keuren;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 595.705;
 3. aanvullend krediet vast te stellen voor € 13.304;
 4. aanvullend subsidiekrediet vast te stellen voor € 642.473;
 5. niet uitgeput subsidiekrediet in te trekken voor € 226.237.

Kernboodschap

De afgelopen periode zijn zestien projecten uit het programma watersysteem uitgevoerd voor infrastructuur op orde, waterkwaliteit en duurzaamheid. Het resultaat is dat:

 • er voor het gebied Enschede Zuid beheer- en onderhoudsdocumenten zijn opgesteld en overgedragen aan watersysteembeheer. Deze helpen bij het voldoen aan landschappelijke streefbeelden en het bereiken van KRW (Kaderrichtlijn Water) doelstellingen in dit gebied;
 • bij de nieuwe sluis Mariënberg boothellingen zijn gerealiseerd en bij stuw Hardenberg bolina’s zijn geplaatst;
 • de vismigratie in de Elsbeek geborgd is en de ecologische toestand verbeterd is volgens de normen van de KRW en WKW (Waardevolle Kleine Wateren);
 • er een rapportage opgeleverd is ten behoeve van aanpassingen van de Lolee bovenlopen, die aanknopingspunten biedt voor verdere initiatieven om aan de KRW doelstellingen te gaan voldoen;
 • de KRW doelstellingen behaald zijn in traject Kraal de Kunne als onderdeel van het gebied Kralen-Noord in het waterlichaam Midden-Dinkel;
 • er inzicht is verkregen in de (on)mogelijkheden van waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) in de Oelemars;
 • de modelstudie van de gemeente Losser heeft uitgewezen dat er geen NBW (nationaal bestuursakkoord water) problemen zijn bij de Lutterbeek. Wel is samen met de gemeente geconstateerd dat de duiker en naastgelegen stuw dringend aan vervanging toe zijn. Dit betreft een vervolg en wordt samen met de gemeente nader uitgewerkt;
 • dat er in de Mosbeek tussen de watermolens van Bels en Frans minder vaak uitgediept hoeft te worden en de kunstwerken weer in goede staat zijn;
 • in het Reggedal Enter 12,3 kilometer heringericht is en op drie plekken de vispasseerbaarheid in orde is gebracht volgens de KRW richtlijnen;
 • vier locaties gebaggerd en beschoeid zijn, zodat deze weer voldoen aan de vooraf bepaalde kwaliteitsdoelstelling en diepte;
 • zestien kunstwerken versneld gerenoveerd zijn via een bouwteamconstructie, zodat per locatie een beheervriendelijk, onderhoudsarm, veilig en betrouwbaar kunstwerk verkregen is dat weer minimaal vijftien jaar mee kan.

6. Vaststellen evaluaties waterketen

Besluit

Samengevat wordt voorgesteld:

 1. de bestuurlijke verantwoording van in totaal negen afgeronde projecten uit het programma waterketen vast te stellen;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 756.000;
 3. aanvullende kredieten toe te kennen voor € 31.000;

Kernboodschap

Twee keer per jaar worden afgeronde, geëvalueerde projecten aangeboden aan het dagelijks bestuur. De afgelopen periode zijn negen projecten uit het programma waterketen uitgevoerd voor het dichterbij brengen van de doelen op de thema’s Infrastructuur op orde, Waterkwaliteit en Duurzaamheid. Het resultaat van de afgeronde projecten is dat:

 • het glasvezelnetwerk met switches van de RWZI Enschede is vernieuwd;
 • de membranen van de beluchtingselementen van de RWZI Emmen zijn vernieuwd;
 • de beluchtingsinstallatie van de RWZI Rijssen is vernieuwd;
 • de P&ID’s van de RWZI’s en rioolgemalen up-to-date zijn gemaakt;
 • het influentgemaal van de waterlijn Emmen is geoptimaliseerd;
 • de persleiding van de kern Emmen naar de RWZI Emmen is vernieuwd;
 • de veiligheid van de gasbehandeling in Hengelo is vergroot;
 • de elektrische en PA installatie van de RWZI Goor goed in kaart zijn gebracht;
 • aanpassingen aan de RWZI Tubbergen zijn getroffen om de periode tot vernieuwing te overbruggen.

7. Kredietaanvraag Programmamanagement PRAUT

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 december 2022 besloten:

 1. voor het uitvoeren van het programmamanagement van PRAUT voor de jaren 2023 en 2024 een krediet beschikbaar te stellen van € 400.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

In het programma PRAUT wordt de elektro- en procesautomatisering (E&PA) binnen de waterketen vernieuwd. Verder wordt binnen PRAUT ook de toekomstige aansturing van de waterketen en het beheer van de assets E&PA vormgegeven. Procesautomatisering zorgt voor aansturing van het waterketenproces en voor informatie voor de bedrijfsvoering over de prestaties en risico’s van de rioolwaterzuiveringen.

Met de uitvoering van PRAUT wordt meer doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit in de bedrijfsvoering bereikt en zal waterschap Vechtstromen minder kwetsbaar zijn in het aansturen van de waterketen en in het beheren van de assets van de elektro- en procesautomatisering. Om het programmateam van PRAUT in staat te stellen om te sturen op de activiteiten van het programma wordt toestemming verleend om hiervoor de uitgaven te mogen doen in de vorm van externe kosten en interne uren.

8. Kredietaanvraag project ‘Aanpassen aanvoer RWZI Tubbergen + overdracht persleiding Vasse’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 december 2022 besloten:

 1. in te stemmen met de overname van het verlengde deel van de persleiding Vasse van de gemeente Tubbergen;
 2. een krediet van € 123.000 inclusief BTW beschikbaar te stellen voor afronding van het project ‘Aanpassen aanvoer RWZI Tubbergen’.

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van het waterschap. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven. Het gezuiverde water stroomt daarna in rivieren, beken en sloten. Het waterschap zoekt veelal ook de samenwerking met gemeenten, zo ook in de gemeente Tubbergen. In nauw overleg zijn aanpassingen gedaan aan bijvoorbeeld de persleiding en een rioolgemaal. Door afstemming op de werkzaamheden aan het rioolstelsel van de gemeente, staat er straks een duurzame installatie die gedurende een langere periode mee kan. Dit besluit draagt bij aan de strategie om door partnerschappen te zorgen voor een effectieve en efficiënte (afval)waterketen.

9. Verlengen maatwerkbesluit RWZI Nijverdal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 december 2022 besloten:

 1. het maatwerkbesluit voor RWZI Nijverdal om een verhoogd gehalte aan totaal fosfor te lozen te verlengen tot 1 juli 2024;
 2. de gevraagde verlenging voor het maatwerkbesluit tot 31 december 2025 te weigeren;
 3. de norm voor totaal fosfor tot 1 mei 2023 te handhaven op 5,0 mg/l;
 4. de norm voor totaal fosfor vanaf 1 mei 2023 te verlagen naar 3,5 mg/l;
 5. de norm voor ortho-fosfaat te handhaven op 1,0 mg/l.

Kernboodschap

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een grote hoeveelheid fosforverbindingen in het inkomende rioolwater van rioolwaterzuivering (RWZI) Nijverdal aanwezig is. De fosforverbindingen worden via het gemeentelijk rioolstelsel geloosd door een bedrijf. Om het probleem op te lossen zijn er met het betreffende bedrijf afspraken gemaakt voor het nemen van maatregelen om deze fosforverbindingen uit het afvalwater te verwijderen. Deze maatregelen zijn in april 2022 door het bedrijf getroffen.

Uit metingen is gebleken dat de gehaltes fosforverbindingen in het inkomende en uitgaande water van de RWZI aanzienlijk zijn afgenomen. De afname is echter nog onvoldoende om bij de RWZI volledig aan de norm voor fosfor te voldoen. Er zijn dan ook afspraken gemaakt met het bedrijf om in de eerste helft van 2023 aanvullende maatregelen te treffen. De aanvullende maatregelen zullen in 2023 effectief worden. Omdat de norm voor totaal fosfor in het activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) een zogenoemde ‘voortschrijdende gemiddelde’ is, zal pas halverwege 2024 voldaan kunnen worden aan de standaard norm uit het activiteitenbesluit.

10. Uitvoeringsplan VTH 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 december 2022 besloten:

 1. het uitvoeringsplan VTH 2023 vast te stellen waarbij de focus wordt gelegd op:
  - voorbereiding op en leren werken met en handelen naar de doelen van de Omgevingswet,
  samenwerking met omgevingsdiensten (samenwerkingsverband van overheden) en Rijn Oost Waterschappen,
  deelname beleidsvraagstukken,
  bron- en effectgerichte aanpak,
  preventief en risicogericht toezicht, inclusief doorlichting vergunningen (onder andere ten aanzien van ZZS);
 1. in te stemmen met het uitvoeren van minder controles akkerbouw, melkveehouderij en IBA1 en daarmee af te wijken van de normaliter gehanteerde bezoekfrequentie. Hiermee kan meer capaciteit vrijgemaakt worden voor toezicht op milieu bezwaarlijker activiteiten.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van team vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de werkzaamheden voor het komende jaar. Naast de reguliere, wettelijke taken met betrekking tot vergunningen, toezicht & handhaving en heffingen worden in 2023 ook een aantal projecten opgepakt, waaronder (branchegerichte) discrepantieonderzoeken en inzicht in grondwateronttrekkingen.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld en het is nog de vraag of de nieuw voorgestelde datum van 1 juli 2023 wel haalbaar is. De invoering van deze wet raakt direct de vergunningen- en handhavingsprocessen en is daarmee van grote invloed op de werkzaamheden binnen team VTH. De voorbereiding daarop, maar ook het sturen op en het handelen naar de doelen van de Omgevingswet vraagt in 2023 dan ook veel capaciteit en aandacht.

In 2023 zetten we de in 2022 ingezette lijn voort voor wat betreft de bron- en effectgerichte aanpak (zoals ZZS en prioritaire stoffen (lijst van stoffen die door de EU zijn aangemerkt als schadelijk voor het milieu)) en de focus op preventief en risicogericht toezicht. Ook proberen we de inspanningen voor projecten zoveel als mogelijk te koppelen aan de reguliere taken. En maken we waar mogelijk gebruik van innovatieve oplossingen. Hiermee zetten we de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in én zoeken we nadrukkelijk het contact met de inwoners, bedrijven en partners in ons gebied.

11. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 december 2022 besloten:

 1. het ingediende bezwaarschrift gegrond te verklaren;
 2. aan bezwaarmaker een proceskostenvergoeding toe te kennen;
 3. de hiervoor genoemde vergoeding vast te stellen op €

Kernboodschap

Na een geslaagde handhavende interventie op een overtreding van een bedrijf, is door het waterschap abusievelijk een beschikking tot het toepassen van een spoedeisende bestuursdwang aan het bedrijf verzonden. Dit had echter een informerende brief met een mededeling moeten zijn. Het bedrijf heeft tegen de bestuursdwang bezwaar aangetekend. De bestuursdwang is ingetrokken. Het dagelijks bestuur heeft het bezwaar gegrond verklaard en heeft besloten de proceskosten van bezwaarmaker te vergoeden.

12. Privacy Vechtstromen 2022-2025

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 december 2022 besloten:

 1. kennis te nemen van de verschillende volwassenheidsniveaus op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de groei die Vechtstromen de afgelopen periode daarin heeft gemaakt;
 2. vooralsnog vast te houden aan de sectorale afspraak om te streven naar Privacy volwassenheidsniveau 4 in 2025, en ondertussen met de sector kritisch bekijken of niveau 3 ook op onderdelen kan volstaan;
 3. in te stemmen met het principe ‘pas toe of leg uit’ in het bereiken en vasthouden van Privacy volwassenheidsniveau 4.

Kernboodschap

Privacy is een Grondrecht. Een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. Informationele Privacy, waar de AVG over handelt, houdt in dat mensen regie houden over hun gegevens. Vechtstromen onderstreept dit belang en wil haar ambities op het gebied van Privacy waarmaken.

Voldoen en blijven voldoen aan de Privacywetgeving is een continu proces. In onze organisatie wordt daarom doorlopend op een praktisch toepasbare manier geïnvesteerd in Privacy, namelijk in bedrijfsprocessen en in het bewustzijn van onze medewerkers om zorgvuldig met persoonsgegeven om te gaan. Deze investering loont. Eerder dit jaar zijn vanuit de sector Privacy audits afgenomen.

De resultaten tonen aan dat onze organisatie groeit in het naleven van de AVG. We zetten bewuste, nuttige stappen om privacy als vanzelfsprekend in ons dagelijks handelen te integreren.