13 september 2022


  1. Strategische visie Unie van Waterschappen ‘Op weg naar klimaatneutraliteit’
  2. Beslissing op bezwaar

Besluiten

1. Strategische visie Unie van Waterschappen ‘Op weg naar klimaatneutraliteit’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 september 2022 besloten:

  1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur 'Strategische visie UvW 'Op weg naar klimaatneutraliteit';
  2. het voorstel 'Strategische visie UvW 'Op weg naar klimaatneutraliteit' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Waterschappen merken dagelijks de gevolgen van de almaar toenemende weersextremen en de druk die dat legt op het functioneren en betaalbaar houden van het watersysteem. Om die steeds meer voelbare gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, zetten de waterschappen zowel in op het aanpassen aan die gevolgen (adapteren (aanpassen aan ontwikkelingen)) als op het beperken van de klimaatverandering (mitigeren). Door zoveel mogelijk klimaatmitigerend te werken, nemen de waterschappen hun verantwoordelijkheid voor het steeds kritischer wordende tijdspad naar maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde en voorkomen we naar verwachting veel grotere uitgaven in de toekomst door schade en noodzakelijke klimaatadaptieve aanpassingen. Op de langere termijn worden de baten van klimaatmitigatie fors hoger geschat dan de kosten. Met de sectorbrede strategische visie van de Unie van Waterschappen ‘Op weg naar Klimaatneutraliteit’ benadrukken de waterschappen de onlosmakelijke samenhang van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie en zetten daarmee de relatie tussen klimaatbeleid en waterbeheer structureel op de agenda. Het algemeen bestuur neemt op 12 oktober een besluit over de strategische visie.

2. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli 2022 besloten:

  1. de ingediende bezwaarschriften tegen de op 22 februari 2022 verleende watervergunning voor het hebben van een drijvende steiger in de Vecht niet-ontvankelijk te verklaren.

Kernboodschap

Op 22 februari 2022 is een watervergunning verleend voor het aanleggen en hebben van een drijvende steiger in de Vecht voor het vaarseizoen 2022.

Tegen deze vergunning zijn twee bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften zijn behandeld door de Adviescommissie bezwaarschriften. Na de bezwaarmakers te hebben gehoord heeft de commissie het advies uitgebracht om bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren. Reden daarvoor is dat bezwaarmakers geen belanghebbende zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het dagelijks bestuur heeft dit advies overgenomen.