15 februari 2022


 • Duurzaam mee-ademen met het investeringsvolume
 • Rol en positie Vechtstromen in Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.)
 • Projectplan Waterwet aanleg zandvanger Berflobeek
 • Verkenning Twente 2075: stad en water
 • Procesvoorstel overname stedelijk water
 • Aanwijzen toezichthouder
 • Beslissing op bezwaren watervergunning voor het aanbrengen en hebben van een hekwerk en bord te Almelo
 • Managementletter en eerste tussenrapportage VIC

Besluiten

1. Duurzaam mee-ademen met het investeringsvolume

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 15 februari 2022 besloten:

 1. in te stemmen met de nieuwe werkwijze rondom het activeren van uren waarbij ook ondersteunende teams per 1 januari 2022 uren schrijven én activeren op investeringsprojecten van programma 1 en 2;
 2. in te stemmen met de financiële dekking van dit voorstel binnen de bestaande investeringskaders.

Kernboodschap

Met de vaststelling van voorgestelde nieuwe werkwijze omtrent het activeren van uren wordt de organisatie beter in staat gesteld om mee te ademen met een toe- of afnemend investeringsvolume. Per 1 januari 2022 worden namelijk ook de uren die ondersteunende teams werken aan projecten binnen programma 1 en 2 toegerekend aan die projecten. Het gaat dan om medewerkers uit ondersteunende teams die structureel voor een bepaalde periode inzet plegen voor een bepaald project. Met deze nieuwe werkwijze wordt de organisatie in staat gesteld om mee te groeien en te krimpen met de wijziging in het investeringsvolume. De extra lasten binnen de projecten worden opgevangen binnen de bestaande financiële kaders. Voor de projecten binnen programma 3 wordt een apart traject gelopen en doen we bij de MJV een voorstel.

2. Rol en positie Vechtstromen in Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 15 februari 2022 besloten:

 1. samen op te trekken in de evaluatie van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)) en de Waterwet met de waterschappen, die ook netto betaler zijn;
 2. in te stemmen met de in de bijgevoegde memo ‘positie Vechtstromen in het HWBP’ genoemde uitgangspunten voor de evaluatie hoogwaterbeschermingsprogramma en Waterwet, te weten:
  1. voorbereiding en uitvoering van de HWBP projecten meer centraal op te pakken;
  2. de jaarlijkse bijdrage loskoppelen van de jaarlijkse productie in een systeem met een meerjarige bijdrage;
  3. de 10% eigen bijdrage op basis van nacalculatie vastleggen in de te herijken Waterwet;
  4. een volledig onafhankelijk onderzoek uit te voeren, om ook vanuit andere gezichtspunten de HWBP opgave te beschouwen;
 3. in te stemmen met de elf aanbevelingen van de werkgroep stabiliteit HWBP, namens de programmadirectie HWBP overeenkomstig de bijgevoegde brief van 28 oktober 2021;
 4. in het proces van de Meerjarenverkenning 2023-2032 de stijging in jaarlijkse solidariteitsbijdragen ten opzichte van de huidige primitieve begroting (€ 1,1 miljoen in 2026 en oplopend naar € 2,5 miljoen in 2030) te betrekken en daarvoor een oplossing te vinden.

Kernboodschap

Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen.

Dit gebeurt in een samenwerkingsverband; ‘Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)’. Vechtstromen heeft zelf geen dijken die onder het programma vallen, maar draagt uit solidariteit jaarlijks wel financieel bij. Veiligheid tegen hoogwater is van landelijk belang. Het dagelijks bestuur vindt het echter belangrijk dat de kosten voor veiligheid tegen hoogwater beheersbaar blijven en dat voorgenomen dijkversterkingsprojecten binnen de geraamde kosten worden uitgevoerd. Om grip te houden op het HWBP wil het dagelijks bestuur samen met andere waterschappen het HWBP en de onderliggend Waterwet evalueren.

3.      Projectplan Waterwet aanleg zandvanger Berflobeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 15 februari 2022 besloten:

 1. het projectplan aanleg zandvanger Berflobeek in ontwerp vast te stellen;
 2. het ontwerp projectplan vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt voorkomen dat zand en slib zich afzet op moeilijk bereikbare plekken en wordt het onderhoud vereenvoudigd.

Kernboodschap

Het deel van de Berflobeek en Bornsebeek ter hoogte van de A1 en het Plein Westermaat is toe aan groot onderhoud. Dit onderhoud bestaat uit het baggeren van de waterloop en het vervangen van de beschoeiing. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden kwam naar voren dat het deel langs de A1 en het Plein Westermaat plaatselijk dichtslibt en tevens slecht bereikbaar is. Daarom zijn ook de mogelijkheden onderzocht voor een meer praktische oplossing voor de toekomst om dit te voorkomen. De verwachting en ervaring is dat een zandvanger het dichtslibben voorkomt en als deze op een goed bereikbare plek wordt aangelegd, deze eenvoudig te legen is. Hierdoor wordt het onderhoud gemakkelijker en de afvoercapaciteit van de beek behouden en wordt daarmee de kans op wateroverlast verkleind. De aanleg en het ontwerp van de zandvanger is besproken met de gemeente Hengelo die deels eigenaar is van de te gebruiken percelen en het aanliggende bedrijf dat eigenaar is van de toegangswegen naar de locatie voor de zandvanger. Al deze partijen kunnen zich vinden in het ontwerp en de werkwijze.

4. Maatwerkbesluit rioolwaterzuivering (rwzi (rioolwaterzuivering)) Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 15 februari 2022 besloten:

 1. het maatwerkbesluit voor de rwzi Hengelo te verlengen tot 1 maart 2024;
 2. het maatwerk voor totaal fosfor te laten vervallen;
 3. het maatwerk van 15 mg/l voor totaal stikstof te verlengen;
 4. het maatwerk van 2 mg/l (zomer) en 4 mg/l (winter) voor ammonium te verlengen.

Kernboodschap

In 2022 wordt gestart met de aanpassing van het beluchtingssysteem van de rioolwaterzuivering Hengelo. Deze aanpassing is nodig om aan standaard eisen voor rioolwaterzuiveringen te kunnen voldoen. Op dit moment kan de rwzi nog niet voldoen aan de standaard eis voor stikstof. In maart 2023 zal de aanpassing klaar zijn en kan de rwzi gaan voldoen aan alle eisen uit het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.). Het dagelijks bestuur heeft het maatwerkbesluit om de lozingseisen te verruimen verlengd tot 1 maart 2024, omdat eerst een jaar moet worden gemeten voordat aan de norm kan worden getoetst.

5. Verkenning Twente 2075: stad en water

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 15 februari 2022 besloten:

 1. met AtelierOverijssel en de provincie Overijssel de verkenning Twente 2075: stad en water uit te voeren;
 2. de helft van de daartoe benodigde kosten te dekken met een bijdrage van € 80.000 uit het innovatiefonds;
 3. de uitvoering over te dragen aan de portefeuillehouder voor de Omgevingswet (Watervisie) en Klimaat (ruimtelijke adaptatie).

Kernboodschap

Door klimaatverandering wordt ons watersysteem steeds meer vormend voor de stad. We weten redelijk hoe dat de komende twintig à dertig jaar er waarschijnlijk uit zal zien. Maar hoe zit het met de periode daarna? Wat zijn scenario’s voor de verdere toekomst als we uitgaan van de meest extreme klimaatscenario’s? Hebben we voldoende zicht op kansen en bedreigingen voor de stad? En kunnen of moeten we daar nu al op anticiperen of rekening mee houden? Om structurele veranderingen op het spoor te komen richten we ons in de verkenning Twente 2075: stad en water op de mogelijke lange-termijn gevolgen van klimaatverandering voor de Twente steden. Kunnen we door creatief te denken en met betrokkenheid van verschillende belanghebbenden vanuit de lange termijn en vanuit een dubbeldoel (robuuste klimaatadaptatie/ meer ruimtelijke kwaliteit) komen tot aansprekende ideeën die ook op korte of middellange termijn de plannenmakers in Twente inspireren? Deze vragen zijn aanleiding voor de verkenning Twente 2075 – stad en water, geïnitieerd door AtelierOverijssel in samenwerking met waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Een verkenning die regionaal kijkt, gericht op de lange termijn en die interactief, interdisciplinair en prikkelend is. Met dit ontwerpend onderzoek gaan we nieuwe invalshoeken verkennen voor de ontwikkeling van een klimaatrobuust watersysteem, dat tevens bijdraagt aan de kwaliteit van het stedelijk landschap in Twente.

6. Procesvoorstel overname stedelijk water

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 15 februari 2022 besloten:

 1. kennis te nemen van het proces waarmee we voor het einde van deze bestuursperiode de overname van het stedelijk water in de gemeenten Coevorden, Borger Odoorn afronden;
 2. te komen tot een intentieverklaring voor overname van stedelijk water met de gemeente Ommen voor het einde van de bestuursperiode;
 3. te komen tot procesafspraken met de gemeenten Hardenberg en Emmen voor 1 mei 2022 over overname stedelijk water en het DB hierover te informeren.

Kernboodschap

In de Waterwet in 2009 is bepaald dat het waterschap beheerder is of moet zijn van het oppervlaktewater in het landelijk en het stedelijk gebied. Om aan deze zorgplicht te voldoen, heeft het waterschap vanaf dat moment afspraken gemaakt met de inliggende gemeenten over de overname van het stedelijk water. Van negentien gemeenten is het stedelijk water inmiddels overgenomen. Met de gemeenten Coevorden, Borger Odoorn en Ommen zijn afspraken gemaakt voor de overname van het stedelijk water voor eind 2022. Met de gemeenten Hardenberg en Emmen wil het waterschap graag afspraken maken over het proces om te komen tot een goede overdracht (intentieovereenkomst en moment van daadwerkelijke overdracht) na 2022.

7. Aanwijzen toezichthouder

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 15 februari 2022 besloten:

de heer R. Koekoek aan te wijzen als toezichthouder op grond op grond van de volgende wetten en de met die wetten samenhangende Algemene maatregelen van Bestuur:

 • de Algemene wet bestuursrecht;
 • Waterschapswet;
 • Waterwet;
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • Wet Milieubeheer;
 • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
 • Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen; en
 • Omgevingsverordening (provinciale verordening die de verhoudingen tussen de regionale overheden regelt) provincie Overijssel.

Kernboodschap

Door het dagelijks bestuur wordt een medewerker als toezichthouder op grond van de Algemene wet bestuursrecht aangewezen, zodat deze persoon toezicht kan houden of wet- en regelgeving in het beheersgebied wordt nageleefd.

8.  Beslissing op bezwaren watervergunning voor het aanbrengen en hebben van een hekwerk en bord te Almelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 1 februari 2022 besloten:

 1. het bezwaarschrift van bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. het bezwaarschrift van bezwaarmakers tegen het besluit van het dagelijks bestuur van 8 september 2021 ongegrond te verklaren;
 3. het besluit van 8 september 2021 in stand te laten, te weten het verlenen van een vergunning voor het aanbrengen en hebben van een hekwerk en bord te Almelo;
 4. het verzoek om proceskostenvergoeding van het bezwaar van bezwaarmakers af te wijzen.

Kernboodschap

Het waterschap heeft twee bezwaarschriften ontvangen tegen een watervergunning. Bezwaarden hebben niet aannemelijk gemaakt dat de vergunning niet verleend had moeten worden. Het dagelijks bestuur heeft dan ook, op advies van de Adviescommissie bezwaarschriften (hierna: de commissie), besloten de bezwaarschriften niet-ontvankelijk respectievelijk ongegrond te verklaren.

9. Managementletter en eerste tussenrapportage VIC

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 januari 2022 besloten:

 1. in te stemmen met de eerste tussenrapportage van de verbijzonderde interne controle 2021 met als belangrijkste aandachtspunten:
  1. in lijn met 2020 zijn de gecontroleerde processen in de basis op orde;
  2. tot nu toe is in 2021 een bedrag van € 280.000 onrechtmatig besteed;
 2. kennis te nemen van de management letter 2021 van BDO met als belangrijkste aandachtspunten:
  1. de procesbevinden zijn van beperkte omvang en in lijn met voorgaande jaren;
  2. onduidelijkheid over BTW constructie SNB (slibverwerkingsinstallatie);
  3. samenwerking BDO – IT behoeft verbetering;
 3. het management te verzoeken de aandachtspunten/aanbevelingen uit beide documenten op te pakken.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de tussenrapportage verbijzonderde interne controle 2021 vastgesteld. Uit de rapportage blijkt dat de gecontroleerde processen in de basis goed op orde zijn. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur kennisgenomen van de uitkomsten van de management letter van de accountant, waarin aandachtspunten zijn opgenomen voor de eindejaarscontrole. Het dagelijks bestuur het management verzocht de aanbevelingen en aandachtspunten uit beide rapportages op te pakken.

Op dit moment is, zoals bekend bij de jaarrekeningcontrole 2020, een bedrag van € 280.000 onrechtmatig besteed. Dit is ook onderdeel van het verslag van de accountant bij de jaarrekening. Een onrechtmatige besteding wil zeggen dat er boven een bepaald (Europees vastgesteld) bedrag uitgaven zijn gedaan aan één leverancier of de aanbesteding is verlopen en er zijn nog uitgaven gedaan aan een leverancier. In dat geval had er aanbesteed moeten worden. De uitgaven zijn dan onrechtmatig en informeert de accountant het algemeen bestuur daarover. Inmiddels zijn herstelacties uitgevoerd, waardoor geen onrechtmatige uitgaven meer worden gedaan op de betreffende contracten en daarmee voldoen aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen.