15 november 2022


  1. Innovatieprojectvoorstellen 2022.
  2. Kredietaanvraag voor het project Vechtrijk Gramsbergen

Besluiten

1. Innovatieprojectvoorstellen 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 15 november 2022 besloten:

  1. het innovatieprojectvoorstel “Het Blauwe Goud” goed te keuren, hierin (mee) te investeren met een bedrag van € 200.860 (incl. BTW) uit het innovatiefonds en de uitvoering over te dragen aan de portefeuillehouder voor de waterketen en de relaties met het bedrijfsleven;
  2. het innovatieprojectvoorstel ”Vezelgewassen voor Bouwmaterialen” goed te keuren, hierin (mee) te investeren met een bedrag van € 60.500 (incl. BTW) uit het innovatiefonds en de uitvoering over te dragen aan de portefeuillehouder voor waterkwaliteit.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen stemt na het inwinnen van advies van de Vechtstromen Innovatieraad in met twee nieuwe innovatieprojecten. Met het innovatieproject Het Blauwe Goud betrekt waterschap Vechtstromen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe technieken, aanpakken en oplossingen om Twente meer weerbaar te maken tegen droogte en waterschaarste. Het project Vezelgewassen voor Bouwmaterialen is een proeftuin om gewassen te gaan verbouwen die als basis kunnen dienen voor (bio-based) bouwmaterialen in de bouw. Deze initiatieven worden gefinancierd vanuit het Vechtstromen Innovatiefonds. Hiermee wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het versneld realiseren van de opgaven en ambities uit het bestuursakkoord voor onder andere klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

2. Kredietaanvraag voor het project Vechtrijk Gramsbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 15 november 2022 besloten:

  1. voor de afronding van de voorbereidingsfase en het doorlopen van de realisatie- en nazorgfase van het project Vechtrijk Gramsbergen een krediet beschikbaar te stellen van
    € 2.750.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Op 23 maart 2021 is door het dagelijks bestuur kennis genomen van de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Deze visie is opgesteld met de gemeente Hardenberg en met inbreng van bewoners en stakeholders. Eén van de onderdelen van de visie is “herinrichting van gebied noord met functies water, (extensieve) landbouw en natuur met als meest belangrijke onderdeel de realisatie van een meestromende nevengeul rond stuw De Haandrik”. Dit onderdeel wordt momenteel voorbereid en gaat volgend jaar in uitvoering. Met dit krediet is het mogelijk de voorbereidingsfase af te ronden, de realisatie aan te besteden en te laten uitvoeren en de nazorgfase te doorlopen.