17 mei 2022


  1. Projectplan deelproject Reutem, onderdeel van project WCT2
  2. Beslissing op bezwaar met betrekking tot weigeren vergunning voor aanbrengen beplanting in waterloop WL00356 te Losser

Besluiten

1. Projectplan deelproject Reutem, onderdeel van project WCT2

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 mei 2022 besloten:

  1. het projectplan Reutum in ontwerp vast te stellen;
  2. het ontwerp projectplan Reutum vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Noordoost-Twente is een mooi en waardevol gebied in Twente. Natuur, brongebieden, beken, het coulissenlandschap en kleinschalige landbouw maken daar allemaal deel van uit. Deze functies komen steeds vaker onder druk te staan onder meer door de verdroging in Noordoost-Twente. De te snelle waterafvoer van beken levert daar een bijdrage aan. Maar ook de steeds drogere zomers zijn een belangrijke oorzaak. Een aantal initiatiefnemers uit Noordoost-Twente heeft hun gronden beschikbaar gesteld om de verdroging een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat het water langer wordt vastgehouden in het gebied. Gemeenten, natuurorganisaties, provincie en waterschap denken mee in de uitwerking van plannen. Zo wordt met gezamenlijke kracht gewerkt aan een beter hydrologisch en ecologisch functionerend watersysteem en wordt het hoofd geboden aan de verdroging door klimaatverandering.

2. Beslissing op bezwaar met betrekking tot weigeren vergunning voor aanbrengen beplanting in waterloop WL00356 te Losser

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 mei 2022 besloten:

  1. het door de vergunningaanvrager ingediende bezwaarschrift gegrond te verklaren;
  2. in deze beslissing op bezwaar vergunning te verlenen voor het aanbrengen en behouden van beplanting langs waterloop WL00256, zoals weergeven in de aanvraag;
  3. de aanvraag onderdeel te laten uit maken van dit besluit;
  4. aan deze beslissing op bezwaar voorschriften te verbinden, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij de beslissing op bezwaar met betrekking tot weigeren vergunning voor aanbrengen beplanting in waterloop WL00256 te Losser.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft een aanvraag ontvangen voor het aanbrengen van beplanting in een waterloop. In eerste instantie is deze vergunning geweigerd, omdat deze  beplanting een negatief effect heeft op het uit te voeren onderhoud aan de waterloop. Het bezwaarschrift is behandeld door de Adviescommissie bezwaarschriften. Op advies van deze commissie is de aanvraag opnieuw beoordeeld. Hieruit is gebleken dat de vergunning verleend kan worden door hieraan een voorschrift te verbinden dat het onderhoud door de vergunninghouder uitgevoerd moet worden.