18 januari 2022


 • MJV 2023-2032
 • Projectplan duikers Klenkerweg – Nieuwe Drostendiep
 • Bestuursovereenkomst Waterverdeling IJsselmeergebied
 • Bestuursvoorstel continuïteit bemensing Puurwaterfabriek
 • Kredietaanvraag modernisering huisvesting
 • Vaststellen personeelshandboek Vechtstromen versie 2.0

Besluiten

1. MJV 2023-2032

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 januari 2022 besloten:

 1. opdracht te verstrekken voor het opstellen van een MJV 2023 -2032 met daarin:
  1. een omgevingsanalyse waaruit blijkt of en zo ja welke ontwikkelingen er zijn ten aanzien van de strategische opgaven uit het bestuursakkoord, of met deze ontwikkelingen al rekening is gehouden in de begroting en zo niet een voorstel deze effecten al dan niet te verwerken in de begroting 2023 en verder;
  2. een overzicht van de autonome ontwikkelingen en indien nodig een verwerking van de financiële effecten van deze autonome ontwikkelingen;
  3. de gevolgen van prijsstijgingen, schaarste aan grondstoffen en krapte op de arbeidsmarkt voor het doelbereik op korte en (midden)lange termijn;
  4. de verwerking van een scenario met betrekking tot het doelbereik en de gevolgen van dit scenario voor de schuldpositie en het activabeleid van Vechtstromen, het al dan niet ontstaan van een nieuwe boeggolf en de beschikbaarheid van personeel;
  5. een en ander overeenkomstig bijgevoegde opdrachtbrief;
 1. het algemeen bestuur op de hoogte te stellen van de procedure MJV 2023 – 2032 en de betrokkenheid van het algemeen bestuur daarbij.

Kernboodschap

Elk jaar maakt waterschap Vechtstromen een Meerjarenverkenning (MJV). In de MJV worden de ontwikkelingen in beeld gebracht die op het waterschap afkomen en wordt beoordeeld wat de effecten van die ontwikkelingen zijn op de ambities en doelen uit het bestuursakkoord. Indien nodig worden voorstellen gedaan om nieuwe doelen te formuleren, bestaande doelen bij te stellen of extra middelen beschikbaar te stellen om die doelen te halen. In de begroting 2022 is al aangekondigd dat deze MJV vooral in het teken zal staan van de effecten van de wereldwijde prijsstijging, schaarste aan grondstoffen en krapte op de arbeidsmarkt op de doelen van het waterschap.

2. Projectplan duikers Klenkerweg – Nieuwe Drostendiep

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 januari 2022 besloten:

 1. het ontwerp projectplan Duikers Klenkerweg - Nieuwe Drostendiep vast te stellen;
 2. het ontwerp projectplan vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt een duiker en faunapassage voor het project Nieuwe Drostendiep aangelegd en de duiker van de gemeente vervangen.

Kernboodschap

De partners, Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep, Provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, gemeente Coevorden en waterschap Vechtstromen werken samen aan de gebiedsaanpak voor het Nieuwe Drostendiep. Vooruitlopend op de integrale realisatie worden in samenwerking met de gemeente Coevorden en Natuurmonumenten alvast duikers onder de Klenkerweg gelegd en de toegang tot landgoed De Klencke landschappelijk geaccentueerd.

3. Bestuursovereenkomst Waterverdeling IJsselmeergebied

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 januari 2022 besloten:

 1. in te stemmen met de Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied (BOK WV-IJG), hierin is de geactualiseerde Regionale Verdringingsreeks (opeenvolgende reeks van maatregelen die wordt ingevoerd bij dreigende schaarste van water) voor Noord-Nederland opgenomen;
 2. DB-lid mevrouw Aarnink te machtigen de Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied te ondertekenen;
 3. te besluiten om aan de hand van casuïstiek een belevingsoefening te houden met het DB op de toepassing van de regionale verdringingreeks;
 4. in te stemmen met een financiële bijdrage van € 8.500 in 2022 voor de gezamenlijke uitvoering van een regionale onderzoek agenda zoals verwoord in artikel 12 van de BOK WV-IJ Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de uitvoering van het Werkplan 2022 Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) IJsselmeergebied over o.a. de watertoedeling aan grote nieuwe watervragers zoals data-centra en waterstofproducenten;
 5. uitwerking te geven aan de regionale bestuurlijke afspraak om binnen een periode van 3 jaar subcategorie 3.2 van de verdringingsreeks uitgewerkt te hebben (hierbij gaat het om kapitaalintensieve teelten).

Kernboodschap

In diverse waterakkoorden is vastgelegd dat Rijkswaterstaat water uit het IJsselmeer beschikbaar stelt aan de aanliggende waterbeheerders. Deze waterbeheerders kunnen het water inlaten volgens geldende waterakkoorden. Met name de droge zomers van afgelopen jaren, hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd over de waterverdeling vanuit het IJsselmeer. Als gevolg worden de huidige afspraken over waterverdeling, die nog afkomstig zijn uit 2009, herzien.

Door in te stemmen met de Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied, beschikken we over een regionaal bestuurlijk afgestemd waterakkoord. Hiermee wordt duidelijk hoe het beschikbare water in het IJsselmeer in tijden van waterschaarste zal worden verdeeld.

In deze overeenkomst is ook de geactualiseerde Regionale Verdringingsreeks voor Noord-Nederland opgenomen. In tijden van (dreigend) watertekort handelt de waterbeheerder conform de vier categorieën van de verdringingsreeks, zoals opgenomen in het Waterbesluit.

Nadat een instemmingbesluit is genomen en de Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied door alle betrokken besturen is ondertekend, zal de Regionale Verdringingsreeks worden vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening (provinciale verordening die de verhoudingen tussen de regionale overheden regelt) (POV) van alle betrokken provincies. Daarna kan deze door de waterbeheerders in praktijk worden toegepast. Naar verwachting zal dit in het groeiseizoen van 2023 het geval zijn. Het POV-vaststellingsproces gaat gepaard met een ter-inzage-legging/inspraak procedure waarin zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de betrokken provincies. De sociaaleconomische afweging ten aanzien van de invulling van categorie 3 en 4 van de verdringingsreeks ligt bij het provinciaal bestuur.

4. Bestuursvoorstel continuïteit bemensing Puurwaterfabriek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 januari 2022 besloten vanaf 1 februari 2022 de vaste formatie uit te breiden met 3,5 fte en deze ruimte te gebruiken voor detacheringen naar NieuWater met het oog op de continuïteit van de bemensing van de Puurwaterfabriek.

Kernboodschap

Vechtstromen is sinds 2021 volledig eigenaar van NieuWater BV en daarmee verantwoordelijk voor de continuïteit van de Puurwaterfabriek. De inzet van technisch hoog gekwalificeerde mensen is daarbij cruciaal. Om ervoor te zorgen dat de beschikbare kennis en kunde behouden blijft investeren we nu alvast in een nieuwe generatie operators voor de Puurwaterfabriek. Waarbij het waterschap inzet op maximale synergie (versterkend eefect van samenwerking) met haar andere taken en de verdere ontwikkeling van NieuWater als Drents waterinnovatielab. Waarmee waterschap Vechtstromen samen met kennisinstellingen en bedrijven werkt aan innovaties om medicijnresten te verwijderen uit afvalwater en (in bredere) zin bij te dragen aan afvalwaterhergebruik.

5. Kredietaanvraag modernisering huisvesting

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 januari 2022 besloten het voorstel 'Kredietaanvraag Modernisering Huisvesting' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen wil een werkomgeving creëren waar de medewerkers en bezoekers zich welkom voelen. Het is de ambitie dat de nieuwe omgeving samenwerking en ontmoeten stimuleert door middel van goede, gevarieerde ontmoetings- en overlegmogelijkheden. De nieuwe werkomgeving is een gezonde omgeving. Tot slot wordt de nieuwe huisvesting op een doelmatige wijze gerealiseerd. We streven in de afwerking naar kwaliteitsniveau ‘midden’ (geen overdreven luxe, maar wel representatief).

Als gevolg van recente prijsstijgingen op bouwmaterialen en minder capaciteit bij aannemers, is het niet mogelijk om alle gewenste resultaten van het project binnen de geplande datum en binnen het beschikbare krediet af te ronden. De inflatie op materiaalcomponenten in de bouw ligt eind 2021 op 12,5%, de verwachting is dat deze stijgende lijn doorzet. De stijging op looncomponent ligt lager (eind 2021 6,5%), hier speelt ook krapte, waardoor vertraging kan ontstaan (en prijzen nog meer stijgen).

Het algemeen bestuur bespreekt het voorstel op 2 februari in de commissie Financiën en Beleidsuitvoering. Besluitvorming door het algemeen bestuur is voorzien op 16 februari.

6. Vaststellen personeelshandboek Vechtstromen versie 2.0

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 januari 2022 besloten:

 1. het personeelshandboek Vechtstromen versie 2.0 vast te stellen;
 2. het personeelshandboek Vechtstromen versie 2.0 per 1 februari 2022 te laten ingaan;
 3. het personeelshandboek Vechtstromen versie 1.0 per 1 februari 2022 in te trekken

Kernboodschap

Met het vaststellen van versie 2.0 van het personeelshandboek zorgt het dagelijks bestuur er voor dat de daaruit voor de werkgever en de werknemer voortvloeiende rechten en plichten werking hebben. Het personeelshandboek geldt voor alle werknemers van Vechtstromen met een arbeidsovereenkomst. Tezamen met de arbeidsovereenkomst en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Werken voor waterschappen bevat het alle arbeidsvoorwaarden en de rechten en plichten voor werknemers van Vechtstromen. Interne ontwikkelingen en de nieuw afgesloten cao Werken voor waterschappen hebben aanleiding gegeven het personeelshandboek te actualiseren naar de laatste stand van zaken. Het personeelshandboek is een dynamisch document en wordt periodiek naar de laatste stand van zaken geactualiseerd.