19 juli 2022


 • Beken Hengelo, trajecten Berflobeek-Rudolfstraat-Berfloweg
 • Beken Hengelo, traject Berflobeek-Wethouder Kampstraat
 • Beken Hengelo, traject Berflobeek-Marskant
 • Kredietaanvraag renovatie elektro- en procesautomatisering rioolwaterzuivering
 • Kredietaanvraag pilotfase ontwikkeling nieuwe procesautomatisering
 • Verkenning versneld van het aardgas af
 • Aanvragen compensatie hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
 • Partiële herziening visie/verordening provincie Overijssel

Besluiten

1. Beken Hengelo, trajecten Berflobeek-Rudolfstraat-Berfloweg

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli 2022 besloten:

 1. voor het opstellen van het ontwerp en een bijdrage aan de realisatie van het project Beken Hengelo, traject Berflobeek, Rudolfstraat - Berfloweg een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en het water huizen en gebouwen binnenstroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad). Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen taken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de Berflobeek tussen de Rudolfstraat en de Berfloweg. De beek wordt opnieuw ingericht. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk geborgen kan worden. Daarnaast wordt bij het ontwerp rekening gehouden met het onderhouden van de Berflobeek. Hierdoor wordt de Berflobeek stukje bij beetje meer klimaatrobuust. Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

2. Beken Hengelo, traject Berflobeek-Wethouder Kampstraat

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli 2022 besloten:

 1. voor het project Beken Hengelo; traject Berflobeek - Wethouder Kampstraat een krediet beschikbaar te stellen van € 408.000 (inclusief BTW).
 2. voor het project Beken Hengelo; traject Berflobeek - Wethouder Kampstraat DPRA - subsidie-inkomsten te ramen van € 53.000.

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en het water huizen en gebouwen binnenstroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress. Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen taken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de Berflobeek – Wethouder Kampstraat. De beek wordt opnieuw ingericht. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk geborgen kan worden. Daarnaast wordt bij het ontwerp rekening gehouden met het onderhouden van de Berflobeek. Hierdoor wordt de Berflobeek stukje bij beetje meer klimaatrobuust. Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

3. Beken Hengelo, traject Berflobeek-Marskant

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli 2022 besloten:

 1. voor het project Beken Hengelo; traject Berflobeek - Marskant een krediet beschikbaar te stellen van € 406.000 (inclusief BTW);
 2. voor het project Beken Hengelo; traject Berflobeek - Marskant DPRA - subsidie-inkomsten te ramen van € 123.000.

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en het water huizen en gebouwen binnenstroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress. Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen taken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de Berflobeek – Marskant. De beek wordt opnieuw ingericht. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk geborgen kan worden. Daarnaast wordt bij het ontwerp rekening gehouden met het onderhouden van de Berflobeek. Hierdoor wordt de Berflobeek stukje bij beetje meer klimaatrobuust. Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

4. Kredietaanvraag renovatie elektro- en procesautomatisering rioolwaterzuivering Nijverdal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli 2022 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project renovatie elektro- en procesautomatisering rioolwaterzuivering Nijverdal een krediet beschikbaar te stellen van € 837.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen staat de komende jaren voor een forse vervangings- en renovatie opgave op de rioolwaterzuiveringen. Belangrijk onderdeel van deze opgave zijn investeringen in de elektro- en procesautomatisering (E&PA). Deze procesautomatisering is onmisbaar voor de besturing, bewaking en informatievoorziening van het zuiveringsproces. Veel E&PA systemen op de rioolwaterzuiveringen zijn verouderd en aan het eind van hun technische levensduur. Om klaar te zijn voor de digitale toekomst heeft het dagelijks bestuur besloten komende jaren de E&PA van de rioolwaterzuiveringen toekomstgericht en risico gebaseerd te vervangen. De E&PA installatie van de rioolwaterzuivering Nijverdal nadert het einde van zijn technische levensduur. Renovatie van de E&PA installatie op de rwzi (rioolwaterzuivering) Nijverdal is vanwege de leeftijd eerste in de rij van vervangingen.

5. Kredietaanvraag pilotfase ontwikkeling nieuwe procesautomatisering

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli 2022 besloten:

 1. voor de pilotfase van het project Ontwikkeling nieuwe procesautomatisering binnen het programma PRAUT een krediet beschikbaar te stellen van € 1.116.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen staat de komende jaren voor een forse vervangings- en renovatie opgave op de rioolwaterzuiveringen. Belangrijk onderdeel van deze opgave zijn investeringen in de elektro- en procesautomatisering (E&PA). Deze procesautomatisering is onmisbaar voor de besturing, bewaking en informatievoorziening van het zuiveringsproces. Procesautomatisering is een strategisch bedrijfsmiddel dat niet alleen zorgt voor de aansturing van het waterketenproces, maar de bedrijfsvoering ook faciliteert door het verschaffen van essentiële informatie over de prestaties en risico’s van het waterketenproces en de daarbij behorende assets. Om klaar te zijn voor de digitale toekomst heeft het dagelijks bestuur besloten in de komende jaren de procesautomatisering van de rioolwaterzuiveringen toekomstgericht en risico gebaseerd te vervangen. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een nieuw concept voor procesautomatisering wat in een pilotfase getest zal worden.

6. Verkenning versneld van het aardgas af

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli 2022 besloten:

 1. een verkenning uit te voeren om per locatie in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn om van het aardgas af te gaan.

Kernboodschap

Vechtstromen streeft naar energieneutraliteit in 2030 en geeft invulling aan de afspraak uit het klimaatakkoord om van het aardgas af te gaan in 2050. Vanwege de onzekerheden omtrent leveringen van Russisch gas en sterke stijgingen van de gasprijzen, verkent Vechtstromen de mogelijkheden om versneld van het aardgas af te gaan.

7. Aanvragen compensatie hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli 2022 besloten:

 1. een compensatie aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als gevolg van de (uitvoerings)kosten naar aanleiding van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag;
 2. een compensatie aan te vragen als gevolg van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag ter hoogte van € 187.728, bestaande uit:
  • € 107.345 aan kwijtgescholden aanslagen;
  • € 22.583 aan kwijtgescholden invorderkosten;
  • € 57.800 aan gemaakte uitvoeringskosten;
 3. van de aangevraagde compensatie als gevolg van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag een bedrag van € 65.933 af te dragen aan GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) bestaande uit:
  • € 22.583 aan kwijtgescholden invorderkosten;
  • € 43.350 aan gemaakte uitvoeringskosten.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen dient bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een compensatieverzoek in ter hoogte van € 187.728. Dit compensatie-verzoek wordt gedaan naar aanleiding van de kwijtgescholden belastingaanslagen en uitvoeringskosten als gevolg van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Het Ministerie heeft een uitwerking gedeeld waaruit blijkt welke kosten in aanmerking komen voor compensatie. Deze uitwerking is in afstemming met de Unie van Waterschappen gemaakt en ligt ten grondslag aan de totale compensatieaanvraag. Vechtstromen heeft op basis van de oproep van het verzoek van voormalig staatssecretaris Financiën (Van Huffelen), begin 2021, een bijdrage geleverd aan de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Dit is gedaan door het kwijtschelden van verschuldigde waterschapsbelastingen van gedupeerde ouders en toeslagpartners. In totaal is binnen het werkgebied van Vechtstromen sprake van 578 gedupeerden. Het kabinet heeft toegezegd dat waterschappen de kwijtgescholden belastingen vergoed kunnen krijgen en dat ze een vergoeding kunnen krijgen voor gemaakte uitvoeringskosten. De uitvoering van de belastingen vindt binnen Vechtstromen plaats door de gemeenschappelijke regeling GBLT.

8. Partiële herziening visie/verordening provincie Overijssel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli 2022 besloten:

 1. kennis te nemen van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) Overijssel ‘Samen voor elkaar!’;
 2. onder vermelding van reeds bij de provincie aangegeven opbouwende kritische punten, in te stemmen met de door de provincie Overijssel ter inzage gelegde partiële herziening van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening (provinciale verordening die de verhoudingen tussen de regionale overheden regelt) op de volgende ‘urgente opgaven’.
  Essentie voor Vechtstromen van deze partiële herziening:
  • ‘water en bodem’: vast te stellen dat het water- en bodemsysteem sturend is in de ruimtelijke ordening en inrichting;
  • ‘energie’: de instructies in de Omgevingsverordening voor windenergie aan te passen waarbij uitsluitingsgebieden voor windenergie worden geschrapt;
 3. in te stemmen met de brief aan Gedeputeerde Staten waarin de instemming uit punt 2 is verwoord.

Kernboodschap

De Provincie Overijssel werkte dit jaar aan het Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie. Dat Fundament is inmiddels door Gedeputeerde Staten (GS) vastgesteld en wordt komend najaar aan Provinciale Staten (PS) voorgelegd. Het krijgt dan de status van ‘voorgenomen beleid’ en is daarmee kaderstellend voor nieuwe initiatieven in het gebied en voor de uitwerking van de geheel nieuwe Omgevingsvisie, die in het voorjaar 2024 wordt vastgesteld en in werking zal treden.

Vooruitlopend op de vaststelling van dat Fundament worden door de provincie nu enkele urgente opgaven uitgewerkt die vragen om verdergaande borging. Voor de urgente opgaven 'Herstel Bodem en watersysteem' en 'Energie' geeft de provincie aan dat het noodzakelijk is om deze parallel aan het vaststellen van het Fundament te verankeren. Daarom wordt hiervoor een ander vastgelegd in een (partiële) herziening van de huidige Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Vechtstromen stemt, onder vermelding van enkele reeds naar de provincie geuite kritisch opbouwende punten, in met deze partiële herziening.