20 september 2022


 • Aanpassing belastingstelsel: consultatie wetsvoorstel
 • Kredietaanvraag versnellen aanpassing rioolwaterzuivering Tubbergen
 • Kredietaanvraag Scada-update
 • Kredietaanvraag maatregelen N2000/KRW AVAV
 • Planschadeverhaalovereenkomst gemeente Hardenberg in het kader van project Vechtrijk Gramsbergen
 • Reactie op adviesverzoek eindrapport ‘Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022’

Besluiten

1. Aanpassing belastingstelsel: consultatie wetsvoorstel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 20 september 2022 als volgt besloten:

1. Kennis te nemen van de consultatieversie van het wetsvoorstel tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen, met daarin opgenomen:

 1. de door de waterschappen gedane voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel:
  1. Watersysteemheffing
  1.1 Het Verbeterd Combimodel.
  1.2 Beperken van de tariefdifferentiatie wegen tot maximaal 100%.
  1.3 Tariefdifferentiatie gebouwd.
  1.4 Tariefdifferentiatie voor glasopstanden behouden.
  1.5 Bij plusvoorziening op verzoek, verhaal van kosten langs privaatrechtelijke weg of retributie.
  1.6 Bij een plusvoorziening zonder concreet verzoek, verhaal van kosten met tariefdifferentiatie.
  2. Zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren)/verontreinigingsheffing.
  2.1 Twee nieuwe parameters, TOC en N-totaal, opnemen in de heffingsformule van de zuiverings- en verontreinigingsheffing.
  2.2 Bij TOC gebruik te maken van een vaste omrekenfactor 3 en een afwijkprotocol
  2.3 Uit de opbrengst van de zuiveringsheffing kunnen de kosten van beperking van de afvoer van hemelwater (regen en sneeuw) op rwzi (rioolwaterzuivering)’s gedekt worden.
  2.4 Voorstel gebruik Tabel afvalwatercoëfficiënten.
  2.5 Maatwerk (korting) in de heffing mogelijk voor de fosfaat en andere zouten en metalen.
  2.6 Prijsafspraken voor separate afvalwaterstromen mogelijk.
 2. Drie door het ministerie toegevoegde onderwerpen:
  A. De bevoegdheid om meer duurzame energie op te wekken dan waterschappen voor eigen gebruik nodig hebben en dat zij de baten en lasten daarvan aan de heffingen mogen toerekenen.
  B. Een expliciete motiveringsplicht bij verhoging van het kostenaandeel ingezetenen boven de standaard-bandbreedte.
  C. Een verruiming van de beslistermijn voor bezwaarschriften.

2. In te stemmen met de consultatiereactie van de Unie van Waterschappen op dit wetsvoorstel, inhoudende dat:

 1. de voorstellen van de waterschappen tot aanpassing van het belastingstelsel op goede wijze in het wetsvoorstel zijn verankerd;
 2. de waterschappen binnen het Verbeterd combimodel blijven vasthouden aan de bestuurlijke bandbreedtes voor ongebouwd en natuur van + en -/- 30% op te nemen en op dit moment af te zien van de mogelijkheid om de ruimte in de toekomst bij AMvB en onder voorwaarden te verruimen tot maximaal 50%;
 3. de waterschappen de mogelijkheid voor tariefdifferentiatie gebouwd expliciet ondersteunen;
 4. de waterschappen instemmen met de invulling van de tariefdifferentiatie voor wateraanvoerprojecten;
 5. de waterschappen instemmen met het vastleggen van de mogelijkheid de heffingen te kunnen aanwenden voor het treffen van voorzieningen om klimaatneutraal te worden;
 6. de waterschappen vragen af te zien van de expliciete motiveringsplicht bij de verhoging van het kostenaandeel ingezetenen boven de standaard-bandbreedte.

3. Niet in te stemmen met het amendement van waterschap Vallei en Veluwe om de consultatiereactie aan te vullen met het opnemen van de mogelijkheid om met behoud van de kostentoedelingsverordening tot tussentijdse, technische aanpassingen van de kostenaandelen te komen.

4. Het algemeen bestuur hierover te informeren middels een brief.

Kernboodschap

Waterschappen werken aan veilige dijken, niet te veel en niet te weinig water, schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Om deze taken uit te kunnen voeren, heffen zij belasting: watersysteemheffing, verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing.  Eind 2020 hebben de waterschappen in de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen (UvW) een besluit genomen over voorstellen tot het aanpassen van het belastingstelsel van de waterschappen. Deze voorstellen zijn vervolgens toegezonden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (ministerie van I&W). Het afgelopen jaar (2021) is het pakket aan voorstellen door het ministerie van I&W vertaald in een concreet wetsvoorstel. Momenteel ligt dit wetsvoorstel ter consultatie voor en hebben de waterschappen formeel de mogelijkheid om op dit wetsvoorstel te reageren. Het overgrote deel van de voorstellen van de waterschappen is in het wetsvoorstel overgenomen. Daarnaast zijn drie nieuwe onderwerpen door het ministerie toegevoegd.  Het dagelijks bestuur stemt in met de reactie zoals de UvW die voor de waterschappen heeft voorbereid. Deze reactie houdt in dat elf van de twaalf voorstellen van de waterschappen inhoudelijk gelijk of overeenkomstig de bedoeling van de voorstellen in het wetsvoorstel zijn overgenomen. En de minister gevraagd wordt deze voorstellen ongewijzigd in het definitieve wetsvoorstel op te nemen. In het nieuwe model voor de kostentoedeling (het Verbeterd Combimodel) zijn bandbreedtes voor de bestuurlijke ruimte van 25% voorgesteld om de kostenaandelen voor de belastingcategorieën Ongebouwd en Natuur te bepalen. De minister wordt gevraagd deze op 30% vast te stellen. De waterschappen vinden het verder een goede zaak dat vastgelegd wordt dat zij binnen hun taakuitoefening bevoegd zijn om hernieuwbare energie op te wekken (en aan het net te leveren) en dat zij de kosten en baten hiervan aan de heffingen mogen toerekenen. De extra motiveringsplicht bij gebruik van de mogelijkheid om het kostenaandeel van de belastingcategorie Ingezetenen met maximaal 10% te verhogen in het concept wetsvoorstel vinden de waterschappen overbodig. De verwachting is dat het wetsvoorstel op zijn vroegst op 1 januari 2025 in werking kan treden.

2. Kredietaanvraag versnellen aanpassing rioolwaterzuivering Tubbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 20 september 2022 besloten:

 1. het project aanpassing rwzi Tubbergen te versnellen door twee installatie onderdelen te slopen;
 2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 77.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

De meeste rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) van Vechtstromen, waaronder die in Tubbergen, werden vijftig jaar geleden gebouwd. De rwzi Tubbergen is inmiddels sterk verouderd en voldoet niet meer aan de standaard lozingseisen van het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.). Een grote revisie of aanpassing is noodzakelijk. Het behalen van de in de Kaderrichtlijn Water gestelde doelen, vraagt veel aandacht voor de waterkwaliteit en de vermindering van vreemde stoffen in onze waardevolle wateren. Mede omdat in droge tijden onze rioolwaterzuivering soms de enige voeding van de beek is, moet de effluentkwaliteit verder omhoog. Uit een variantenstudie is gebleken dat deze rwzi het beste kan worden uitgerust met de Nereda-technologie. Dat is energiezuinig en heeft potentie om grondstoffen terug te winnen. Het tijdpad voor de realisatie is kritisch. Twee onderdelen (oxidatiebed en tussenbezinktank) van de zuivering zijn nu buiten gebruik gesteld en worden alvast gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Hierdoor kan na afronding van de aanbestedingsfase meteen worden gestart met de uitvoeringsfase en wordt tijd gewonnen. Tijdens de nieuwbouw moet de bestaande zuivering doordraaien.

3. Kredietaanvraag Scada-update

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 20 september 2022 besloten:

 1. voor de laatste update van huidige Scada-systemen van de rioolwaterzuiveringen, voor de uitrol van PRAUT, een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Waterkwaliteit is een belangrijk doel van Vechtstromen. Met rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) wordt het afvalwater gereinigd tot een niveau dat zonder problemen in het watersysteem kan worden gebracht. De rwzi’s worden automatisch aangestuurd op basis van metingen. De ingewonnen informatie wordt via een Scada (Supervisory Control And Data Acquisition)-systeem vertaald in sturingssignalen die machines in het proces regelen. Het vormt daarmee het hart van de sturing van de rwzi. Over ruim acht jaar is op alle zuiveringen dit systeem vervangen door PRAUT. Ter verbetering van het beheer en vermindering van risico’s in die acht jaar, wordt gekozen voor het nog één keer vervangen in 2022 van de huidige servers en updaten van programmatuur van nagenoeg alle rwzi’s.

4. Kredietaanvraag maatregelen N2000/KRW AVAV

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 20 september 2022 besloten:

 1. in te stemmen met een bijdrage aan de provincie Overijssel voor de KRW-maatregelen in de Tilligterbeek en Roelinksbeek binnen het Natura 2000 gebied Achter de Voort en Ageler- en Voltherbroek (AVAV);
 2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.299.500 (inclusief BTW);
 3. in te stemmen met verzending van bijgevoegde reactiebrief aan de provincie Overijssel en daarmee de afspraken te bevestigen.

Kernboodschap

In het kader van het akkoord Samen werkt Beter is in 2014 een borgingsovereenkomst gesloten tussen de Provincie Overijssel en de waterschappen. Hierin is afgesproken dat kosten voor maatregelen die zowel de Natura 2000 als KRW doelen dienen worden gedeeld tussen de partijen. Voor de maatregelen in het Natura 2000 gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV) is een verdeling gemaakt van de kosten tussen de provincie en het waterschap. Met dit voorstel wordt deze principe-afspraak bekrachtigd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de KRW-opgave van de Tilligterbeek en Roelinksbeek binnen de grenzen van het N2000 gebied AVAV. De wateropgave van het resterende deel van de Tilligterbeek stroomafwaarts van het N2000 gebied wordt opgepakt in het project Beneden Dinkel.

5. Planschadeverhaalovereenkomst gemeente Hardenberg in het kader van project Vechtrijk Gramsbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 20 september 2022 besloten:

 1. in het kader van de uitvoering van het project Vechtrijk Gramsbergen een planschade-verhaalovereenkomst met de gemeente Hardenberg aan te gaan.

Kernboodschap

Op 23 maart 2021 is door het dagelijks bestuur kennis genomen van de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Deze visie is opgesteld met de gemeente Hardenberg en met inbreng van bewoners en stakeholders. Eén van de onderdelen van de visie is “herinrichting van gebied noord met functies water, (extensieve) landbouw en natuur met als meest belangrijke onderdeel de realisatie van een meestromende nevengeul rond stuw De Haandrik”. Met het project Vechtrijk Gramsbergen realiseren we dit onderdeel. Voor het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure vereist het bevoegd gezag (de gemeente Hardenberg) dat een planschadeverhaalovereenkomst wordt ondertekend. Na het doorlopen van de verdere benodigde procedures, zoals de waterspoorprocedure (projectplan Waterwet) en Nb-vergunning, zal de uitvoering naar verwachting in het voorjaar van 2023 starten.

6. Reactie op adviesverzoek eindrapport ‘Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 september 2022 besloten:

 1. een reactiebrief te verzenden naar de staatssecretaris Mijnbouw, de heer J.A. Vijlbrief, met daarin als belangrijkste onderwerpen:
  1.1 aanhalen van ons eerder geformuleerde standpunt met betrekking tot de waterinjecties zoals verwoord in onze brief van 22 maart 2022 waarin wij aandringen op kortere transportafstanden en vergaande zuivering van het productiewater;
  1.2 aandacht vragen voor een robuust ontwerp met dito materiaalgebruik en monitoring;
  1.3 aandringen op verdere beperking van het gebruik van mijnbouwhulpstoffen, niet alleen door NAM maar in de gehele mijnbouwsector;
  1.4 aandacht vragen voor een eenduidige definitie van het begrip ‘circulair concept’;
  1.5 aandringen op duidelijkheid voor wat betreft de plannen in Zuidoost Drenthe (zowel inhoudelijk als procesmatig) opdat wij onze rol als stakeholder in het gebiedsproces goed kunnen invullen.

Kernboodschap

Op 30 juni 2022 is het eindrapport ‘Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022’ uitgebracht. In dit rapport wordt het resultaat van een onderzoek naar alternatieven voor de injectie van productiewater in voormalige Twentse gasvelden gepresenteerd. Het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen heeft een schriftelijke reactie op het onderzoeksrapport uitgebracht aan staatssecretaris Vijlbrief. Hierin roept het de staatssecretaris op om de kans op verontreiniging van grond- en oppervlaktewater tot een minimum te beperken. Dit kan volgens het dagelijks bestuur door het water over kortere afstand te transporteren en te kiezen voor een robuust systeem van leidingen en installaties, waarbij gebruik gemaakt wordt van materialen die goed bestand zijn tegen de wisselende samenstelling van het productiewater. Verder roept het dagelijks bestuur op tot een intensieve, gedegen monitoring van de gebruikte leidingen en installaties. Ook wordt de staatssecretaris verzocht om voor te schrijven dat het gebruik van zogenaamde mijnbouwhulpstoffen (chemicaliën die aan het productiewater worden toegevoegd) tot een absoluut minimum beperkt wordt. Daarbij zou in de eerste plaats ingezet moeten worden op het gebruik van biologisch afbreekbare stoffen. Tot slot dringt het dagelijks bestuur er bij de staatssecretaris nadrukkelijk op aan om duidelijkheid te verschaffen over de toekomstige verwerking van het productiewater in Zuidoost Drenthe, opdat belanghebbenden -waaronder het waterschap zelf- voldoende gelegenheid hebben om hun inbreng te leveren in het gebiedsproces dat hiervoor door het ministerie wordt georganiseerd.