21 juni 2022


 1. Slibstrategie 2022-2027
 2. Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid
 3. Beleid cultuurhistorie en erfgoed
 4. Voorstel verantwoordingsrapportage BRO en BGT
 5. Projectplan Kramerswatergang
 6. Kredietaanvraag project stedelijk water Luttermolenveld
 7. Eindrapportage verbijzonderde interne controle 2021
 8. Verbijzonderde Interne Controle jaarplan 2022

Besluiten

1. Slibstrategie 2022-2027

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 juni 2022 besloten:

 1. de Slibstrategie waterschap Vechtstromen 2022 – 2027 vast te stellen, waarbij de volgende uitgangspunten leidend zijn:
  1. voor de verwerking van ons zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) zoveel mogelijk gebruik te maken van de Energiefabriek Hengelo en de resterende hoeveelheid zuiveringsslib te verwerken op de slibverwerking Emmen;
  2. de bij de slibverwerking vrijkomende energie te gebruiken voor eigen behoefte en het eventuele overschot aan te bieden via het publieke net;
  3. voor de eindverwerking van zuiveringsslib gebruik te maken van de Slibverwerking Noord-Brabant (SNB (slibverwerkingsinstallatie));
  4. gezamenlijk met SNB en andere aandeelhouders er voor zorg te dragen dat de slibeindverwerking zo duurzaam en betrouwbaar mogelijk plaatsvindt;
  5. gezamenlijk met SNB en andere aandeelhouders te onderzoeken op welke wijze we in de toekomst om gaan met de slibeindverwerking en of een centraal gelegen eindverwerkingsinstallatie haalbaar is;
  6. gezamenlijk met SNB in te zetten op fosfaatterugwinning uit verbrandings-as;
  7. te onderzoeken hoe de verwerking van zuiveringsslib nog verder kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Vechtstromen;
  8. te onderzoeken welke andere grondstoffen teruggewonnen kunnen worden uit zuiveringsslib;
 2. in 2025 de slibstrategie te evalueren.

Kernboodschap

Zuiveringsslib is het restproduct wat overblijft na het zuiveren van rioolwater. De verwerking van zuiveringsslib behoort tot de kerntaken van ons waterschap. Dit zuiveringsslib wordt tegenwoordig onder andere hergebruikt als een bron van grondstoffen en als bron van duurzame energie om onze eigen rioolwaterzuiveringen op te laten draaien.

Om de hoofdlijnen te bepalen over hoe wij willen omgaan met de verwerking van ons zuiveringsslib wordt er periodiek een slibstrategie vastgesteld. De huidige slibstrategie is in 2015 vastgesteld. Vanwege de oplevering van de Energiefabriek Hengelo, ontwikkelingen bij onze slibeindverwerker Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) en landelijke ontwikkelingen, is een actualisatie van de slibstrategie wenselijk.

In de geactualiseerde slibstrategie 2022 - 2027, geeft het dagelijks bestuur richting hoe Vechtstromen de komende 5 jaar om wil gaan met de verwerking van zuiveringsslib, met als doel om tot een zo duurzaam en robuust mogelijke slibverwerking te komen.

2. Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 juni 2022 besloten:

 1. de notitie doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken vast te stellen, als kader voor de werkwijze om gecoördineerd en periodiek onderzoek uit te voeren ex art 109a WsW;
 2. twee onderzoeken die in 2023 uitgevoerd worden en die in de notitie zijn hiervoor aan te wijzen, te weten:
 3. assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten), en daarmee invulling te geven aan de opdracht van het algemeen bestuur (AB) om aan het eind van de bestuursperiode een evaluatie uit te voeren van deze veranderopdracht;
 4. beleidslijn bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies), en daarmee voorafgaand aan de herijking van de beleidslijn in 2023 een onderzoek uit te voeren naar de doeltreffendheid van de huidige aanpak.
 5. de brief aan het algemeen bestuur te versturen, met daarin een toelichting op te onderzoeken onderwerpen en het verdere proces om de onderzoeksopdrachten uit te werken;
 6. de organisatie de opdracht te geven om deze onderzoeksvoorstellen nader uit te werken en in afstemming met de bestuurlijke opdrachtgevers voor te leggen aan de AB-commissie.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur wil op een gecoördineerde manier en periodiek onderzoek uitvoeren naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gevoerde beleid, zoals dat past bij haar taak. Door het jaar heen worden veel onderzoeken, evaluaties al gedaan, maar het verder coördineren daarvan past bij de professionalisering. Ook de onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid, zoals dat in de wet staat, passen daarbij. Het dagelijks bestuur heeft twee onderzoeken voor 2023 benoemd om als zodanig uit te voeren en ook bij het algemeen bestuur worden geagendeerd. Op die manier dragen de onderzoeken ook bij aan de taak van kaderstellen en controleren die het algemeen bestuur heeft.

3. Beleid cultuurhistorie en erfgoed

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 juni 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Beleid cultuurhistorie en erfgoed’;
 2. het voorstel ‘Beleid cultuurhistorie en erfgoed’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Vechtstromen en zijn voorgangers kennen een geschiedenis van meer dan honderd jaar. Onze activiteiten in de afgelopen ruim honderd jaar hebben sporen  nagelaten die iets zeggen over de wijze hoe wij als waterschap met onze omgeving zijn omgegaan Dat betekent dat ook onze huidige activiteiten deel gaan uitmaken van de geschiedenis van Vechtstromen. In ons dagelijks werk is altijd aandacht  voor het beschermen en/of het versterken van cultuurhistorische waarden en het erfgoed. Dit is op alle onderdelen echter niet eenduidig opgenomen in beleid. Door hiervoor beleid te hanteren wordt ons handelen eenduidig, zorgen we voor duidelijkheid op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed en zorgen we dat zaken op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed niet verdwijnen, beschadigd raken of juist goed gedocumenteerd worden. Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 12 oktober een besluit over het beleid voor cultuurhistorie en erfgoed.

4. Voorstel verantwoordingsrapportage BRO en BGT

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 juni 2022 besloten:

 1. de verantwoordingsrapportage 2021 voor de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vast te stellen;
 2. de verantwoordingsrapportage 2021 voor de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) vast te stellen;
 3. dit voorstel met beide verantwoordingsrapportages te doen toekomen aan het Ministerie van BZK (formeel toezichthouder);
 4. de beide verantwoordingsrapportages met een begeleidende AB-brief ter informatie aan te bieden aan het AB;
 5. kennis te nemen dat de rapportage over 2020 niet bestuurlijk is vastgesteld.

Kernboodschap

Voor ons werk voor voldoende, veilig en schoon water is waterschap Vechtstromen aangesloten op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het is, op basis van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Informatie Audit) – toetsing, wettelijk verplicht om over het gebruik van deze middelen te evalueren. Uit de jaarlijkse rapportage blijkt dat de uitvoering van de wet BGT en wet BRO goed op orde zijn. Vechtstromen voldoet aan de wettelijke normen voor de actualisatie gegevens.

5.      Projectplan Kramerswatergang

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 juni 2022 besloten:

 1. het ontwerp projectplan ‘stuwverplaatsing Kramerswatergang’ vast te stellen;
 2. het ontwerp projectplan vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Met de uitvoering van de Kramerswatergang brengen wij het beheer op orde zoals vermeld in ons Waterbeheerprogramma 2022-2027. Beheer op orde wil zeggen dat alle objecten van het waterschap (assets) hun functie moeten vervullen met een goede balans tussen de prestaties, risico’s en kosten. Veel onderdelen van de assets zijn de komende jaren toe aan vervanging, renovatie of intensiever onderhoud. Daarom worden drie van de vier stuwen in de Kramerswatergang vervangen en één verplaatst om aan deze doelstellingen te voldoen.

6. Kredietaanvraag project stedelijk water Luttermolenveld

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 juni 2022 besloten:

 1. voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het project stedelijk water Luttermolenveld een krediet beschikbaar te stellen van € 384.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Vechtstromen aan de waterhuishouding in het gebied Luttermolenveld in de Lutte (gemeente Losser). Bij hevige regenbuien ontstaat er op sommige plekken wateroverlast in het gebied. De afvoer van het water is niet optimaal en er is onvoldoende ruimte om het teveel aan water te bergen. Daarom wordt de afwatering verbeterd en worden er plekken voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) gemaakt. Deze plekken worden bij hoogwater ingezet om het water tijdelijk naar toe te laten stromen. In dit project werken wij samen met de gemeente, partners en inwoners aan een plan voor de uitvoering van de maatregelen.

7. Eindrapportage verbijzonderde interne controle 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 juni 2022 besloten:

 1. te constateren dat de gecontroleerde processen in de verbijzonderde interne controle (VIC) 2021 in de basis op orde zijn;
 2. vaststellen van de eindrapportage verbijzonderde interne controle 2021 (VIC-2021);
 3. het management te verzoeken alle aandachtspunten en aanbevelingen uit de eindrapportage VIC 2021 op te pakken met als belangrijkste aandachtspunten/ aanbevelingen:
  1. besluitvorming en afstemming grondtransacties;
  2. opstellen conversieplan en dossier implementatie financieel pakket;
  3. volledigheid termijnkalender verkopen aan derden;
  4. status en werkwijze van projecten;
 4. de eindrapportage VIC 2021 ter informatie naar het algemeen bestuur te versturen conform de controleverordening (art. 2.3).

Kernboodschap

Op basis van de controleverordening waterschap Vechtstromen is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een jaarlijkse interne toetsing gericht op het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen baten, lasten en balansmutaties. Middels de VIC (verbijzonderde interne controle) wordt hier invulling aan gegeven.

Het dagelijks bestuur heeft de eindrapportage VIC 2021 vastgesteld en het management verzocht de aanbevelingen en aandachtspunten op te pakken. Uit de rapportage blijkt dat alle gecontroleerde processen in de basis op orde zijn en bij meerdere processen geldt dat ook monitoring op deze processen in de lijnorganisatie is ingeregeld.

8. Verbijzonderde Interne Controle jaarplan 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 juni 2022 besloten:

 1. het Verbijzonderde Interne Controle jaarplan 2022 (VIC-jaarplan 2022) vast te stellen;
 2. als specifieke aandachtspunten die meegenomen moeten worden in de VIC 2022 en de rapportage van de VIC te benoemen:
 3. Als onderwerp in het kader van de cyclische controle het proces “Treasury” te onderzoeken.
 4. Een review uit te voeren op uitgewerkte verbeterstappen rondom (het aantonen) van de prestatielevering.
 5. Een review uit te voeren op aangepaste procedures en afspraken rondom de waardering van strategische gronden.
 6. Een review uit te voeren op het proces rondom registraties van de werkkostenregeling

Kernboodschap

Met het jaarplan Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2022 wordt bepaald hoe de administratieve organisatie en de interne controle daarop moet worden getoetst. Dit is een interne toetsing. Het VIC-jaarplan 2022 wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit jaar zijn drie aanvullende aandachtspunten benoemd, te weten: prestatielevering, strategische gronden en de werkkostenregeling als onderwerpen waar de VIC vanuit haar rol als intern ‘controleur’ extra aandacht op gaat vestigen.