26 juli 2022


  1. Aanbrengen tijdelijke pompinstallatie fase 3 bij sluis Eefde

Besluiten

1. Aanbrengen tijdelijke pompinstallatie fase 3 bij sluis Eefde

Besluit

Het DB heeft via schriftelijke besluitvorming op 26 juli 2022 conform voorstel besloten:

  1. in te stemmen met het voorstel van Rijkswaterstaat (RWS (rijkswaterstaat)) om de pompcapaciteit bij gemaal Eefde uit te breiden met een aanvullende tijdelijke pompinstallatie (TPI-3);
  2. bijbehorende niet begrote exploitatiekosten (naar inschatting € 1.000.000) mee te nemen als autonome ontwikkeling binnen het programma Watersysteem in de eerstvolgende BVR 2022;
  3. aan het AB voor te stellen de kosten ten laste te brengen van het weerstandsvermogen binnen de kostendrager watersysteembeheer.

Kernboodschap:

Tijdens droge perioden voeren wij veel oppervlaktewater aan via de Twentekanalen om ons beheergebied van voldoende water te voorzien. Gemaal Eefde zorgt ervoor dat water vanuit de IJssel in het Twentekanaal wordt gepompt. Onder normale omstandigheden kan met dit gemaal ruim 21 kubieke meter water per seconde worden aangevoerd. Vanwege de lage waterstanden op de IJssel kan het gemaal momenteel slechts 10 kubieke meter per seconde aanvoeren. Daarom zijn vorige week, net als in de afgelopen droge jaren (2018, 2019 en 2020), een aantal tijdelijke pompen in bedrijf genomen. Hiermee wordt het tekort aangevuld.

Echter, de waterstanden op de IJssel dreigen nu zo laag te worden dat gemaal Eefde mogelijk volledig wordt uitgeschakeld. De capaciteit van de tijdelijke pompen is vanaf dat moment ontoereikend om in de watervraag te voorzien. Dat zou betekenen dat het aanvoerde water vanaf dat moment alleen nog beschikbaar is voor de belangrijkste functies, zoals het tegengaan van onherstelbare schade aan natuur en de peilhandhaving op de kanalen. Overige gebruiksdoeleinden, zoals peilhandhaving in een deel van ons beheergebied, doorspoelen met het oog op waterkwaliteit en het beregenen van grasland en maïs, is in zo’n geval niet meer mogelijk.

Rijkswaterstaat heeft ons gevraagd om in te stemmen met het plaatsen van een extra tijdelijke pompinstallatie waarmee het dreigende tekort kan worden aangevuld. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft -onder voorbehoud van een positief besluit van de waterschappen Rijn en IJssel en Drents Overijsselse Delta- een voorgenomen positief besluit genomen. Deze waterschappen hebben inmiddels een positief besluit genomen.

Een positief besluit is in lijn met onze zorgplicht voor het watersysteem: vanuit onze verantwoordelijkheid streven we er naar om de waterstanden met alle beschikbare middelen op peil te houden en daarmee droogteschade zoveel mogelijk te beperken.

De maatregelen die bij gemaal Eefde worden genomen vormen overigens geen garantie op het uitblijven van watertekorten deze zomer. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) kan namelijk besluiten om de aanvoerhoeveelheid via gemaal Eefde te beperken, met het oog op eventuele problemen op de IJssel of het IJsselmeer. Van een dergelijk besluit is op dit moment geen sprake. Wij hebben Rijkswaterstaat verzocht om de LCW te wijzen op het grote belang van TPI-3 en hen op te roepen, dit belang nadrukkelijk mee te wegen in geval de LCW overweegt om de waterinname te beperken op grond van de extreem lage rivierwaterstanden.