29 maart 2022


Besluiten

1. Invulling protocol complexe projecten voor PRAUT

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 29 maart 2022 besloten:

  1. in te stemmen met het hierna volgende voorstel voor het algemeen bestuur 'Invulling Protocol complexe projecten voor het programma PRAUT’;
  2. het voorstel 'Invulling Protocol complexe projecten voor het programma PRAUT' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

In het vastgestelde ‘Protocol complexe projecten’ zijn in 2021 met het algemeen bestuur afspraken gemaakt wanneer er sprake kan zijn van complexe projecten en hoe met dergelijke projecten bestuurlijk wordt omgegaan. Werken conform het Protocol stelt het algemeen bestuur in staat meer te betrekken bij de voortgang van complexe activiteiten van het waterschap. Het programma Procesautomatisering (PRAUT) is als eerste ‘complexe activiteit’ aangewezen. Op verzoek van de commissie Financiën en Beleidsuitvoering is vastgelegd op welke wijze het algemeen bestuur wordt betrokken bij dit programma.

In het programma PRAUT wordt de elektro- en procesautomatisering (E&PA) binnen de waterketen vernieuwd. Verder wordt binnen PRAUT ook de toekomstige aansturing van de waterketen en het beheer van de assets E&PA vormgegeven. Procesautomatisering zorgt voor aansturing van het waterketenproces en voor informatie voor de bedrijfsvoering over de prestaties en risico’s van de rioolwaterzuiveringen.

Met de uitvoering van PRAUT wordt meer doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit in de bedrijfsvoering bereikt en zal waterschap Vechtstromen minder kwetsbaar zijn in het aansturen van de waterketen en in het beheren van de assets van de elektro- en procesautomatisering.

Op 20 mei neemt het AB een besluit over de Invulling protocol complexe projecten voor PRAUT.