29 november 2022


 1. Beschikbaar stellen krediet realisatie aanpassing zuivering Ootmarsum
 2. Vaststelling opdracht doeltreffendheidsonderzoek assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten)
 3. Vaststelling startnotitie strategie overige veengronden Groningen en Drenthe
 4. Instemmen met regeling reiskostenvergoeding Vechtstromen
 5. Verlening mandaat instemming CAO-onderhandelaarsakkoord

Besluiten

1.  Kredietaanvraag realisatie aanpassing Ootmarsum

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 29 november 2022 besloten:

 1. voor de uitvoering van fase 2 van het project realisatie aanpassing Ootmarsum een krediet beschikbaar te stellen van € 2.100.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Ootmarsum, Tilligte en Lattrop, gemiddeld zo'n 3,3 miljoen liter per dag, wordt gezuiverd op de rioolwaterzuivering (rwzi (rioolwaterzuivering)) in Ootmarsum. Deze rwzi is in 2007 voor het laatst vernieuwd en is toe aan een grondige renovatie. Eerder zijn verschillende varianten onderzocht en daaruit is naar voren gekomen dat een conventionele zuivering, het zuiveren volgens een biologisch proces, het meeste rendement oplevert. Nu de uitvoering van fase 1 van de aanpassing van de rioolwaterzuivering is afgerond, kan gestart worden met de aanbesteding en uitvoering van fase 2, tevens de laatste fase. In fase 1 is er een nabezinktank en een verdeelwerk bijgebouwd en in fase 2 wordt het hoofdgebouw compleet opnieuw technologisch ingedeeld en de bestaande membraaninstallatie in dit hoofdgebouw wordt gedemonteerd. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden eind 2023 gereed. We renoveren de komende jaren 13 van onze 23 rwzi’s in ons gebied, om te voldoen aan de toekomstige strengere regelgeving met betrekking tot de waterkwaliteit. De rwzi in Ootmarsum is 1 van deze 13 zuiveringen. Het doel is de rwzi Ootmarsum zo aan te passen dat deze optimaal functioneert, op een energiezuinige en beheervriendelijke wijze en dat de levensduur van de zuivering verlengd wordt.

2. Opdracht Doeltreffendheidsonderzoek Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 29 november 2022 besloten:

 1. de definitieve opdracht voor het Doeltreffendheidsonderzoek Assetmanagement vast te stellen;
 2. het algemeen bestuur / de commissie financiën en beleidsuitvoering per brief te informeren over de definitieve opdracht.

Kernboodschap

In het bestuursakkoord 2019-2023 is Assetmanagement benoemd als een noodzakelijke stap in het professioneel beheer van de infrastructuur van Vechtstromen. Deze veranderopdracht is erop gericht dat assetmanagement als werkwijze in 2023 volledig is doorgevoerd in de organisatie. In het AB-besluit Ontwikkeling Assetmanagement (12 februari 2022) is opgenomen aan het eind van de bestuursperiode een evaluatie van deze ontwikkeling uit te voeren. Daarmee wordt in beeld gebracht in hoeverre het ambitieniveau is bereikt en wat er nog gedaan moet worden om dat te bereiken. Het dagelijks bestuur heeft op 21 juni 2022 besloten om deze evaluatie uit te voeren in de vorm van een doeltreffendheidsonderzoek. Op 1 november heeft het dagelijks bestuur de concept-opdracht voor dit doeltreffendheidsonderzoek vastgesteld. De AB-commissie financiën en beleidsuitvoering is hierover per brief geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en hierin eventuele accenten aan te geven. Op de concept-opdracht zijn geen reacties ontvangen. Het dagelijks bestuur heeft nu de definitieve opdracht voor het doeltreffendheidsonderzoek Assetmanagement vastgesteld. De planning is dat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2023 wordt uitgevoerd en dat bestuurlijke behandeling van de resultaten van het onderzoek kan plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2023.

3. Vaststelling Startnotitie Strategie Overige Veengronden Groningen en Drenthe

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 29 november 2022 besloten:

 1. in te stemmen met de vaststelling van de Startnotitie Strategie Overige Veengronden Groningen en Drenthe (SOV) met als belangrijkste onderwerpen:
 • In de veengebieden spelen diverse opgaven, waaronder kansen voor reductie van CO2-uitstoot, funderingsproblematiek, knelpunten in de waterhuishouding en bescherming van grondwater-beschermingsgebieden.
 • De opgaven behoeven nader onderzoek om aard en omvang van de problematiek, evenals handelingsperspectieven beter in kaart te brengen.
 • De opgaven voor waterschap Vechtstromen zijn gering omdat veenoxidatie (het verdwijnen van veen doordat het aan zuurstof in de lucht wordt blootgesteld) nog niet leidt tot problemen in de waterhuishouding.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is betrokken bij het opstellen van het startdocument Strategie Overige veengronden Groningen en Drenthe. In dit document worden de opgaven in de overige veengronden (niet zijnde de klassieke veenweidegebieden) beschreven. Op basis van dit startdocument geven de provincies verdere invulling aan het vervolgproces, onder andere in de vorm van nader onderzoek en in de uitwerking van gebiedsplannen in het kader van de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied. De waterschappen blijven daar nauw bij betrokken.

4. Regeling reiskostenvergoeding Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 29 november 2022 besloten:

 1. in te stemmen met een verlenging van de regeling reiskostenvergoeding van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025;
 2. de hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding (netto) te koppelen aan wat maximaal fiscaal onbelast kan worden toegekend en voor de maximale hoogte van het belaste gedeelte (bruto) aan te blijven sluiten bij de vergoeding dienstreizen uit de cao Werken voor waterschappen.

Kernboodschap

De huidige regeling reiskostenvergoeding Vechtstromen loopt af op 1 januari 2023. Bij de verlenging van de regeling in 2019 is besloten dat in 2022 opnieuw in gesprek wordt gegaan met het CMT, dagelijks bestuur en het lokaal overleg om te overleggen over het vervolg van de regeling reiskostenvergoeding. Die gesprekken hebben de afgelopen periode plaatsgevonden. Er is een onderhandelingsakkoord gesloten met het lokaal overleg om de regeling reiskostenvergoeding van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 te verlengen.

Dat betekent dat op het moment dat er gereisd wordt, de werknemer voor elke kilometer die met eigen vervoer gereden wordt, voor zowel woon-werk als werk-werk kilometers, een vergoeding van € 0,33 cent ontvangt. De vergoeding van € 0,33 cent is afgeleid van de vergoeding dienstreizen vanuit de cao Werken voor waterschappen en bestaat uit een netto en bruto vergoeding. Voor de netto vergoeding is afgesproken dat wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen; dat is als de Eerste en Tweede Kamer dit goedkeuren per 1 januari 2023 € 0,21 netto (huidig € 0,19 netto). Het resterende deel wordt bruto uitgekeerd.

In de afgelopen periode komen regelmatig vragen binnen over de algemene hoogte van de reiskostenvergoeding in relatie tot de gestegen brandstofprijzen. We begrijpen die vragen en ook daarvoor sluiten we aan bij de landelijke afspraken (in dit geval aan de cao-tafel). Als landelijk wordt afgesproken om de vergoeding te verhogen, dan zullen we die één op één doorvoeren. Woon-werkverkeer vindt plaats in eigen tijd en werk-werkverkeer vindt plaats gedurende de arbeidstijd.

De reiskostenvergoeding hangt samen met de visie op verbindend werken en de huisvestingsstrategie. Mede om deze reden is ervoor gekozen de regeling te verlengen voor een periode van drie jaar, zodat na deze periode opnieuw geëvalueerd kan worden of deze aansluiting er dan nog steeds is.

5. Verlening mandaat instemming CAO-onderhandelaarsakkoord

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2022 in een schriftelijke besluitvormingsronde mandaat verleend aan secretaris Richard Andringa om namens waterschap Vechtstromen in de vergadering van de Vereniging werken voor waterschappen (VWVW) op 28 november 2022 in te stemmen met het op 24 november bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO Werken voor waterschappen 2023.