31 mei 2022


 • Voortgangsrapportage PRAUT
 • Eerste begrotingswijziging 2022
 • Zienswijzeprocedure ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijzigingen 2022 Gemmenschappelijke Regelingen
 • Vaststellen wijzigingen legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) 2022
 • Kredietaanvraag procesautomatisering watersysteem
 • Definitief projectplan waterlichaam Ruhenbergerbeek
 • Planschade-overeenkomst gemeente Coevorden – project Nieuwe Drostendiep
 • Veilige Vecht, kansrijke alternatieven
 • Project vervanging financieel systeem

Besluiten

1. Voortgangsrapportage PRAUT

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 mei 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het ‘Voortgangsrapportage PRAUT’;
 2. het voorstel ‘Voortgangsrapportage PRAUT’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

In het vastgestelde ‘Protocol complexe projecten’ zijn met het algemeen bestuur afspraken gemaakt hoe er bestuurlijk wordt omgegaan met complexe activiteiten. Werken conform het Protocol stelt het algemeen bestuur in staat om meer betrokken te zijn bij de voortgang van complexe activiteiten van het waterschap. Het programma Procesautomatisering (PRAUT) is als eerste ‘complexe activiteit’ aangewezen. Op verzoek van de commissie Financiën en Beleidsuitvoering is vastgelegd op welke wijze het algemeen bestuur wordt betrokken bij dit programma. Onderdeel hiervan is het tweemaal per jaar aanbieden van een Voortgangsrapportage waarin de voortgang en ontwikkelingen van PRAUT worden toegelicht. In het programma PRAUT wordt de elektro- en procesautomatisering (E&PA) binnen de waterketen vernieuwd. Verder wordt binnen PRAUT ook de toekomstige aansturing van de waterketen en het beheer van de assets E&PA vormgegeven. Procesautomatisering zorgt voor aansturing van het waterketenproces en voor informatie voor de bedrijfsvoering over de prestaties en risico’s van de rioolwaterzuiveringen. Met de uitvoering van PRAUT wordt meer doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit in de bedrijfsvoering bereikt en zal waterschap Vechtstromen minder kwetsbaar zijn in het aansturen van de waterketen en in het beheren van de assets van de elektro- en procesautomatisering. Het algemeen bestuur besluit op 6 juli over de vaststelling van de voortgangsrapportage PRAUT.

2. Eerste begrotingswijziging 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 mei 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel ‘Eerste begrotingswijziging 2022’;
 2. het voorstel ‘Eerste begrotingswijziging 2022’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
 3. de 1e begrotingswijziging 2022 naar kosten- en opbrengstensoorten vast te stellen, dit onder de voorwaarde dat het algemeen bestuur op 6 juli 2022 de eerste begrotingswijziging 2022 per programma en inzet reserves ongewijzigd vaststelt.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt de lopende begroting twee keer bijgesteld. Met de voorgestelde begrotingswijziging wordt voor de eerste keer een bijstelling gedaan op de begroting 2022. Met de vaststelling van de begrotingswijziging lopen de budgetten en de investeringsplanning weer in pas met de verwachte bestedingen op basis van de huidige inzichten over 2022. De 2e begrotingswijziging vindt plaats bij de bestuurlijke voortgangsrapportage in november 2022. De begrotingswijziging is gebaseerd op de analyse vanuit de jaarrekening 2021, uitkomsten van de eerste kwartaalrapportage 2022 en de gevoerde gesprekken in relatie tot de MJV 2023-2032. De verwerking van de analyses en de daaruit volgende mutaties hebben per saldo een nadelig effect van € 2.793.000. Een aantal grote mutaties zijn het wegvallen van de SDE-subsidie door de hoge energieprijzen (€ 1.360.000), een tekort op het onderhoudsplan waterketen na prioritering op basis van de assetmanagementsystematiek (€ 500.000), een hogere bijdrage aan het hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (€ 400.000) en diverse personele knelpunten (€ 363.000). Het restant van € 170.000 bestaat uit diverse kleinere mutaties. Naast kostenstijging worden ook aanvullende inkomsten verwerkt, waaronder € 2.800.000 extra dividenduitkering van de Nederlandsche Waterschapsbank en € 1.951.000 hogere waterschapsbelastingen, voornamelijk veroorzaakt door sterk stijgende WOZ-waarden. Daarnaast vindt een wijzing plaats van de investeringsjaarschijven. Over 2021 is onder andere door kostenstijgingen, vertraging bij leveringen en door corona de realisatie van investeringen met € 5,4 miljoen achtergebleven bij de prognose in de BVR 2021. De uitdaging is om de achterstand weer in te lopen en mogelijk zelfs te versnellen om de Infrastructuur op orde te krijgen en de KRW doelstellingen dichterbij te brengen. Een en ander wordt verwoord in de MJV 2023-2032. Om de kredietverstrekking door het dagelijks bestuur mogelijk te maken is het gewenst dat het algemeen bestuur de gewijzigde jaarschijven vaststelt. Het algemeen bestuur neemt op 6 juli een besluit over de eerste begrotingswijziging.

3. Zienswijzeprocedure ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijzigingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 mei 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel ‘Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijzigingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen ’
 2. ‘het voorstel ‘Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijzigingen 2022 GR'en’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Een gemeenschappelijke regeling is een besluit tot samenwerking tussen bestuursorganen van gemeenten, provincies, waterschappen, rechtspersonen of andere openbare lichamen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die bestuursorganen. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld hoe een gemeenschappelijk regeling moet worden ingericht. Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dienen de algemeen besturen en gemeenteraden van de deelnemende waterschappen en gemeenten in een gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling. In dit kader wordt de gewijzigde begroting 2022 van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)) en de (ontwerp)begrotingen 2023 van GBLT, Het Waterschapshuis en Aqualysis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om kennis te nemen van de (gewijzigde) begrotingen en geen zienswijzen aan te bieden. Het algemeen bestuur neemt hierover op 6 juli een besluit.

4.  Vaststellen wijzigingen legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 mei 2022 besloten:

 1. de wijzigingen van de legger watersysteem en waterkeringen 2022/1 vast te stellen zoals weergegeven op de kaart “kaart legger watersysteem en keringen 2022/1” en op de website https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947;
 2. de wijzigingen van de legger zijn een gevolg van uitgevoerde projecten, verleende watervergunningen, overname stedelijk water en administratieve wijzigingen als gevolg van “data op orde”.
 3. de vorm, afmeting en constructies van de oppervlaktewaterlichamen opgenomen in tabel “tabel legger watersysteem en keringen 2022/1” vast te stellen;
 4. de tabel “tabel legger watersysteem en keringen 2022/1” onderdeel uit te laten maken van de definitieve legger.

Kernboodschap

Door het dagelijks bestuur wordt de legger gewijzigd. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken weergegeven. Door de uitvoering van projecten en door het verlenen van watervergunningen zijn de ligging, afmeting en constructie van een aantal waterstaatswerken gewijzigd. Om die reden heeft het dagelijks bestuur de legger voor deze waterstaatswerken gewijzigd vastgesteld.

5. Kredietaanvraag procesautomatisering watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 mei 2022 besloten:

 • voor de uitvoering van het project Procesautomatisering Watersysteem een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Het project procesautomatisering watersysteem betreft het vervangen van het huidige besturingssysteem voor het beheersen van oppervlaktewater. Het gaat bij het beheren van het oppervlaktewaterpeil om de juiste hoeveelheid, niet te droog, niet te nat en een veilige leefomgeving. Vanwege omvang en daarmee samenhangende risico's wordt het project in fases van jaarplannen opgeknipt. De levertijden van de materialen zijn toegenomen en vragen om het naar voren halen van de bestelling, om zo volgens planning fase/jaarplan 2023 uit te voeren.

6. Definitief projectplan waterlichaam Ruhenbergerbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 mei 2022 besloten:

 1. het projectplan Waterlichaam Ruhenbergerbeek vast te stellen.

Kernboodschap

De Ruhenbergerbeek ligt in het stroomgebied van de Dinkel. De herinrichting omvat het Nederlandse deel van de beek. Tussen de Gildehauserstraat en de uitmonding in de Dinkel wordt de Ruhenbergerbeek aangepast met als doel de beek haar natuurlijke karakter terug te geven. De beek wordt plaatselijk verlegd en de oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Hierdoor wordt de leefomgeving van planten en dieren verbeterd. Daarnaast worden de beek en de aanliggende gebieden zo ingericht dat er meer ruimte ontstaat om bij extreme weersomstandigheden het water tijdelijk in het gebied zelf op te slaan. Zo kan het water vertraagd worden afgevoerd, zodat het elders geen overlast veroorzaakt, én wordt het grondwater aangevuld. Verder wordt invulling gegeven aan het optimaliseren van beheer en onderhoud. Met dit project wordt invulling gegeven aan de doelen uit de Kader Richtlijn Water en het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), uitwerking van het Nationaal Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Zoetwater.

7.  Planschade-overeenkomst gemeente Coevorden – project Nieuwe Drostendiep

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 mei 2022 besloten:

 1. een planschade-overeenkomst aan te gaan met de gemeente Coevorden waarin wij eventuele planschade overnemen bij de bestemmingsplanwijziging buitengebied Nieuwe Drostendiep;
 2. voor ondertekening van de planschade-overeenkomst de portefeuillehouder mevrouw B.H.M. Aarnink te machtigen.

Kernboodschap

Een goede waterhuishouding is onmisbaar voor landbouwbedrijven en voor natuur. Doordat het klimaat verandert, kan in een korte periode veel neerslag vallen. Dit zorgt voor overlast voor de landbouw terwijl het in de natuurgebieden nu te droog is. De manier waarop het project Nieuwe Drostendiep wordt vormgegeven is uniek in Nederland. Op initiatief van georganiseerde agrariërs is een samenwerkings­verband ontstaan. Zij zijn vertegenwoordigd in de Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep en werken intensief samen met de andere partners in het gebied zoals Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarisch Natuur Drenthe en natuurlijk de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe. Voor de realisatie van de natuurdoelen in de deelgebieden Broeklanden en Huismaten wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Hiervoor gaat het waterschap een overeenkomst aan met de gemeente Coevorden.

8.  Veilige Vecht, kansrijke alternatieven

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 mei 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor de kansrijke alternatieven zoals vastgelegd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Notitie Kansrijke Alternatieven;
 2. waterschap Drents Overijsselse Delta hiervan te berichten voorafgaand aan de besluitvorming in het Dagelijks Bestuur aldaar op 31 mei 2022;
 3. de mogelijkheden voor inzet van systeemmaatregelen, mede gericht op de (klimaat)opgaven van Vechtstromen, nader te onderzoeken en te verwerken op stroomgebiedsniveau voor de Vecht.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen werkt samen met waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna WDODelta) aan het project ‘verkenning’ Veilige Vecht. Het belangrijkste doel van dit project is om de dijken langs de Vecht (traject Dalfsen – Zwolle) aan de wettelijke eisen te laten voldoen.

In het project doen wij onder meer onderzoek naar gebieden waar in extreem natte situaties (extremer dan Limburg in 2021) water op maaiveld kan worden ‘geparkeerd’. Dit noemen wij systeemmaatregelen. Hiermee kan de dijkversterking worden beperkt. Uit een tussentijdse actualisatie van de dijkopgave blijkt dat met name de hoogteopgave aanzienlijk is verminderd.  Hiermee verdwijnt de toegevoegde waarde van systeemmaatregelen als oplossing voor deze concrete dijkopgave. Dit ondanks het onderzoeksresultaat dat systeemmaatregelen wel degelijk effecten opleveren.  Gezien de mogelijke effecten van systeemmaatregelen wil waterschap Vechtstromen de toegevoegde waarde hiervan, mede gericht op de eigen opgaven, nader onderzoeken

9.      Project vervanging financieel systeem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 januari 2022 besloten:

 1. kennis te nemen van de toelichting dat de kosten voor Software-as-a-Service (SaaS)-oplossingen niet als investering mogen worden gezien en daarmee besluiten het binnen de exploitatie te bekostigen;
 2. in te stemmen met de voorlopige raming van €1.150.000 incl. BTW voor de vervanging van het Financieel Systeem;
 3. in te stemmen om de geraamde middelen als volgt binnen de exploitatie te bekostigen:
 4. in 2022 voor een bedrag van €250.000 voordeel op de komende kapitaallasten te benutten vanuit de bestemmingsreserve egalisatie tarieven;
 5. in 2022 e.v. een bedrag van €180.000 in de exploitatie op te nemen als autonome ontwikkeling;
 6. bij een positief rekening resultaat 2021 het AB voor te stellen om een bedrag ter hoogte van € 520.000 te reserveren voor de vervanging van het financiële systeem;
 7. als alternatief – indien het rekeningresultaat 2021 niet toereikend is - het oplossen van het tekort meenemen in de MJV voor de begroting 2023;
 8. in 2023 voor een bedrag van € 50.000 benutten uit het centraal opleidingsbudget ten behoeve van de implementatie;
 9. in 2023 voor een bedrag van € 150.000 te benutten uit het inhuur piek budget ten behoeve van de implementatie;
 10. in te stemmen met het verlagen van het investeringskader uit de programmabegroting 2022-2025 van P3 met € 250.000;
 11. het besluit vertrouwelijk te behandelen in afwachting van de definitieve afronding van de aanbesteding van het financiële systeem;

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft een financieel systeem nodig voor de ​afhandeling van financiële processen, het bijhouden van financiële gegevens over projecten en het bevat broninformatie voor ​planning- en control producten. De software in de bedrijfsprocessen zal bij verminderde - of geen ondersteuning van een leverancier actief vervangen moeten worden. Zo beperken we het risico op verstoringen van bedrijfsprocessen. Het huidige financieel softwarepakket is inmiddels afgeschreven, het contract loopt eind 2022 af en dient opnieuw te worden aanbesteed. Inmiddels is de aanbesteding voor een nieuw financieel systeem afgerond.  Op 18 mei 2022 zijn de handtekeningen onder de overeenkomst tussen AllSolutions en Waterschap Vechtstromen gezet. AllSolutions is de leverancier van het nieuwe financieel systeem.