5 juli 2022


 1. Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers: mogelijkheden vervoer leden dagelijks bestuur
 2. Voortgangsrapportage VTH 2022
 3. Aanpak bestuurlijk voortgangsrapportage 2022 en programmabegroting 2023-2026
 4. Kredietaanvraag planfase Beneden Dinkelgebied
 5. Ontwerp projectplan Waterwet Vechtrijk Gramsbergen
 6. Samenwerkingsovereenkomst vervolg Ruimte voor de Vecht 2023-2026

Besluiten

1. Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers: mogelijkheden vervoer leden dagelijks bestuur

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 juli 2022 besloten:

 1. geen gebruik te maken van de optie uit het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers om een lease- of dienstauto ter beschikking te stellen aan de voorzitter en/of leden van het dagelijks bestuur;
 2. dat DB-leden met eigen vervoer reizen op basis van een kilometervergoeding of met het openbaar vervoer met een NS business card;
 3. het ter beschikking stellen van een auto op afroep van een daartoe door het waterschap gecontracteerd vervoerder voor de voorzitter en/of leden van het dagelijks bestuur;
 4. over het voorgenomen besluit advies te vragen aan het fractievoorzittersoverleg alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan.

Kernboodschap

In 2019 is het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de daarbij behorende uitvoeringsregeling, de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers ingevoerd. Een onderdeel van dat besluit is dat de mogelijkheden van vervoer voor de leden van het dagelijks bestuur verruimd zijn. Eind 2019 heeft het DB besloten om incidenteel gebruik te maken van gecontracteerd vervoer en geen gebruik te maken van een lease- of dienstauto. Daarbij is ook de afspraak gemaakt om deze afspraken in 2022 te evalueren en opnieuw te bekrachtigen of aan te passen. Db is voornemens om de afspraken uit 2019 ongewijzigd te bekrachtigen.

2.  Voortgangsrapportage VTH 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 juli 2022 besloten:

 1. de voortgangsrapportage VTH 2022 vast te stellen;
 2. op basis daarvan kennis te nemen van de nog openstaande vacatureruimte toezicht & handhaving Agrarisch en vergunningverlening Kwaliteit;
 3. als gevolg daarvan in te stemmen met de bijstelling van het uitvoeringsplan VTH 2022 voor wat betreft de controleplanning toezicht & handhaving Agrarisch.

Kernboodschap

Met de voortgangsrapportage van het uitvoeringsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2022 wordt inzicht gegeven in de voortang van de geplande werkzaamheden voor 2022. De voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer tot en met 31 mei 2022. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties en of de gestelde doelen behaald zullen worden.

3. Aanpak bestuurlijk voortgangsrapportage 2022 en programmabegroting 2023-2026

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 juli 2022 besloten:

 1. de aanpak vast te stellen voor de totstandkoming van het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2022 en de programmabegroting (PB) 2023-2026;
 2. in te stemmen met de vaststelling van de BVR 2022 en PB 2023-2026 door het dagelijks bestuur in de DB-vergadering van 25 oktober 2022;
 3. als kader voor de uitwerking van de PB 2023-2026 te hanteren de beleidsinhoudelijke en financiële uitgangspunten, conform de MJV 2023-2032 onder voorbehoud van vaststelling door het algemeen bestuur op 6 juli 2022;

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de uitgangspunten voor de aanpak van het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2022 en de programmabegroting (PB) 2023-2026 vastgesteld. De BVR 2022 biedt inzicht in de voortgang van de doelstellingen, middelen en de financiële situatie van Vechtstromen in 2022. De PB 2023-2026 is de uitwerking van de MJV 2023-2032 waarin op basis van een blauwgroene koers de ambities uit het bestuursakkoord concreet worden uitgewerkt in doelen en maatregelen, binnen de financiële kaders. Op 23 november 2022 stelt het algemeen bestuur de BVR 2022 en de PB 2023- 2026 vast.

4. Kredietaanvraag planfase Beneden Dinkelgebied

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 juli 2022 besloten:

 1. voor het eerste deel van het project Planfase Beneden Dinkelgebied een krediet beschikbaar te stellen van € 1.150.000. Dit bedrag past binnen de vastgestelde Programmabegroting van het jaar 2022.

Kernboodschap

De komende jaren staan we voor grote uitdagingen. We blijven werken aan voldoende water (niet te veel, niet te weinig). We werken toe naar een klimaatrobuust systeem en een goede waterkwaliteit, zowel ecologisch als chemisch. Schoon en ecologisch gezond water is belangrijk voor de landbouw, natuur en recreatie. Dat is vastgelegd in het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP 2022-2027). De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt normen vast over de kwaliteit van het water en de vispasseerbaarheid. In dit project, Planfase Beneden Dinkelgebied onderzoeken wij hoe we invulling kunnen geven aan de KRW in het Beneden Dinkelgebied. Dit doen wij samen met onze partners en direct betrokken in dit gebied. Voor de uitvoering van het eerste deel in het project wordt een krediet gevraagd van € 1.150.000.

5. Ontwerp projectplan Waterwet Vechtrijk Gramsbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 juli 2022 besloten:

 1. het projectplan Vechtrijk Gramsbergen in ontwerp vast te stellen;
 2. de aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling Nevengeul vast te stellen;
 3. geen milieueffectrapport voor projectplan Vechtrijk Gramsbergen op te stellen;
 4. het ontwerp projectplan Vechtrijk Gramsbergen met de daarbij behorende bijlagen, inclusief m.e.r. beoordelingbesluit Nevengeul, zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Op 23 maart 2021 is door het dagelijks bestuur kennis genomen van de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Deze visie is opgesteld met de gemeente Hardenberg en met inbreng van bewoners en stakeholders. Eén van de onderdelen van de visie is “herinrichting van gebied noord met functies water, (extensieve) landbouw en natuur met als meest belangrijke onderdeel de realisatie van een meestromende nevengeul rond stuw De Haandrik”. Met dit projectplan realiseren we dit onderdeel.

6. Samenwerkingsovereenkomst vervolg Ruimte voor de Vecht 2023-2026

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 juli 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het verlengen van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Vecht voor de periode 2023-2026’;
 2. DB-lid W. Stegeman te mandateren om de ‘Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Vecht 2023-2026’ tijdens de Vechtdaldag op 30 september 2022 namens het waterschap te ondertekenen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen blijft het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ ondersteunen om samen met de gebiedspartners te werken aan klimaat-adaptatie, een veilige half natuurlijke laaglandrivier, met ruimte voor natuur, recreatie en economie in een leefbaar Vechtdal.