5 oktober 2022


  1. Dinkelagenda
  2. Inspreekmogelijkheden provinciaal programma energietransitie provincie Overijssel

Besluiten

1. Dinkelagenda

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 oktober 2022 besloten:

  1. de Dinkelagenda vast te stellen waarmee richting wordt gegeven aan de inspanningen in de komende jaren in het stroomgebied van de Dinkel, door het waterschap;
  2. de Dinkelagenda te benutten en door te vertalen naar een sturend kader, o.m. met het oog op de te bereiken waterschapsdoelen in het NPLG, zodat deze ingezet kan worden om onze financiële programmering voor de komende jaren waar mogelijk af te stemmen met investeringsprogramma’s van andere stakeholders om zo te werken aan de wateropgaven in het stroomgebied van de Dinkel;
  3. het algemeen bestuur hierover met een AB-brief te informeren.

Kernboodschap

De komende jaren staan we als waterschap Vechtstromen voor grote uitdagingen. We blijven werken aan voldoende water (niet te veel, niet te weinig). We werken daarnaast aan een klimaat robuust watersysteem met een goede waterkwaliteit, zowel ecologisch als chemisch.

Met het opstellen van de Dinkelagenda geven we als verantwoordelijke voor de waterkwantiteit en -kwaliteit, ons idee en onze visie op wat er te doen staat op het terrein van waterbeheer. De Dinkelagenda heeft daarmee tot doel om richting te geven en verbinding te stimuleren, bij het gesprek met onze partners over de wateropgaven voor het (Nederlandse deel van het) stroomgebied van de Dinkel.

2. Inspreekmogelijkheden provinciaal programma energietransitie provincie Overijssel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 20 september 2022 besloten:

  1. in te stemmen met het Provinciaal programma en daarbij te benadrukken dat de energievoorziening in het afgelopen jaar in een crisissfeer terecht is gekomen;
  2. gezamenlijk met waterschap Drents Overijsselse Delta gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid door het versturen van de bijgesloten brief.

Kernboodschap

Door het Klimaatakkoord uit 2019, is de energietransitie in Overijsel extra kracht bijgezet. Via de verschillende regionale energiestrategieën (RES’en) wordt regionaal samengewerkt om in 2030 3,3 TWh duurzame elektriciteit op te wekken uit wind- en zonne-energie. De ambities en impact voor de energietransitie zijn verwoord in de Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) en -verordening van Provincie Overijssel. Het tempo van de ontwikkeling van windenergie is op dit moment echter onvoldoende om het gestelde doel te halen en de transitie is gebaat bij een duidelijke en slagvaardige rol van de provincie omtrent de ruimtelijke impact van duurzame energie-projecten. Om deze rol beter te beschrijven en in te vullen heeft de Provincie Overijssel het Provinciaal Programma Energiestrategie gepresenteerd. De waterschappen in het beheergebied hebben nu de mogelijkheid om hierop in te spreken.

In het programma ligt het accent op aanwijzing zoekgebieden voor windenergie en het versnellen van de uitvoering van de RES ambitie 2030. Andere overheden (gemeenten, waterschappen) en initiatiefnemers zijn hiermee beter in staat hun rol, samenwerking en inbreng daarop af te stemmen. Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) maken gezamenlijk gebruik van de inspreekmogelijkheid, om steun te betuigen en daarbij extra aandacht te vragen voor de crisissfeer waarin de energievoorziening de afgelopen tijd terecht is gekomen en het integraal verbinden van energieopwekking aan opslag en besparing. Deze aanvullingen hebben Drents Overijsselse Delta en Waterschap Vechtstromen in een gezamenlijke brief verwoord.