6 september 2022


 1. Zienswijze voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)
 2. Kredietverlening WCT2 vaststellen projectplan Reutum, onderdeel van project WCT2
 3. Kredietaanvraag maatregelen N2000/KRW Haaksbergen
 4. Controleprotocol 2022
 5. Jaarplanning 2023

Besluiten

1. Zienswijze voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 september 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘zienswijze voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT’;
 2. het voorstel ‘zienswijze voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten. GBLT is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling.

In de toekomst is uitbreiding van het aantal deelnemers in GBLT niet uitgesloten. Het bestuur van GBLT doet daarom een aantal voorstellen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur van Vechtstromen is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op deze voorstellen in te dienen bij het bestuur van GBLT en neemt daar op 12 oktober een besluit over.

2. Kredietverlening WCT2 vaststellen projectplan Reutum, onderdeel van project WCT2

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 september 2022 besloten:

 1. het projectplan Reutum ongewijzigd vast te stellen;
 2. voor de realisatie en afronding van de zeven deelprojecten van het project Water Collectief Twente 2, waaronder het project Reutum, een krediet van € 123.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen.

Kernboodschap

Noordoost-Twente is een mooi en waardevol gebied in Twente. Natuur, brongebieden, beken, het coulissenlandschap en kleinschalige landbouw maken daar allemaal deel van uit. Deze functies komen steeds vaker onder druk te staan onder meer door de verdroging in Noordoost-Twente. De te snelle waterafvoer van beken levert daar een bijdrage aan. Maar ook de steeds drogere zomers zijn een belangrijke oorzaak.

Een aantal initiatiefnemers uit Noordoost-Twente heeft hun gronden beschikbaar gesteld om de verdroging een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat het water langer wordt vastgehouden in het gebied. Gemeenten, natuurorganisaties, provincie en waterschap denken mee in de uitwerking van plannen. Zo wordt  in het project Water Collectief Twente 2 met gezamenlijke kracht gewerkt aan een beter hydrologisch en ecologisch functionerend watersysteem en wordt het hoofd geboden aan de verdroging door klimaatverandering. Reutum is één van de deelprojecten van het project Water Collectief Twente 2.

3. Kredietaanvraag maatregelen N2000/KRW Haaksbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 september 2022 besloten:

 1. in te stemmen met een bijdrage aan de KRW-maatregelen in de Hegebeek en Hagmolenbeek, als onderdeel van het Natura 2000 gebied Buurserzand en Witteveen;
 2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 222.600 (inclusief BTW). Met de uitvoering van de maatregelen in het Natura 2000 gebied Buurserzand en Witteveen wordt een deel van de Hegebeek en Hagmolenbeek KRW-proof ingericht;
 3. in te stemmen met verzending van bijgevoegde reactiebrief aan de provincie Overijssel, en daarmee de afspraken te bevestigen.

Kernboodschap

In de borgingsovereenkomst van 2014 tussen de Provincie Overijssel en de waterschappen is afgesproken dat kosten voor maatregelen die zowel de Natura 2000 als KRW doelen dienen worden gedeeld tussen de partijen. Voor de maatregelen in het Natura 2000 gebied Buurserzand en Witteveen is een SSK raming opgesteld en een verdeling gemaakt van de kosten tussen de Provincie en het Waterschap. Met voorliggend voorstel wordt deze principe afspraak bekrachtigd. Hiermee wordt naast de Natura 2000 doelen invulling gegeven aan de KRW opgave in de Hegebeek en Hagmolenbeek.

4. Controleprotocol 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 september 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur 'Controleprotocol 2022’;
 2. het voorstel 'Controleprotocol 2022' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het algemeen bestuur heeft het controleprotocol (inclusief normenkader 2022) vastgesteld. In het controleprotocol is de reikwijdte van het interne rechtmatigheidstraject vastgelegd en wat de rol is van de accountant ten aanzien van rechtmatigheid (de mate waarin in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving wordt gehandeld). Daarmee voldoet waterschap Vechtstromen aan de wettelijke minimum eisen ten aanzien van de accountantscontrole van de jaarrekening 2022 zoals vastgelegd in het Waterschapsbesluit en in de Controleverordening van het waterschap.

5. Jaarplanning 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 september 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘jaarplanning 2023’;
 2. het voorstel ‘jaarplanning 2023’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
 3. de jaarplanning voor het dagelijks bestuur 2023 vast te stellen (in acht nemende dat het nieuwe dagelijks bestuur na installatie het recht heeft de bestuurlijke jaarplanning te herzien), waarbij:
  1. tweewekelijks portefeuillehoudersoverleggen plaatsvinden;
  2. het dagelijks bestuur wekelijks bijeenkomt voor themabijeenkomsten dan wel vergaderingen;
  3. het dagelijks bestuur minimaal tweewekelijks in een besluitvormende vergadering bijeenkomt;
  4. het dagelijks bestuur niet bijeenkomt in alle vastgestelde basisschoolvakanties van regio Noord (met uitzondering van de eerste en laatste week van de zomervakantie);
  5. een zomerreces wordt gehouden van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs regio Noord, 31 juli t/m 25 augustus 2023 (weken 31 t/m 34).

Kernboodschap

Het algemeen bestuur van Vechtstromen staat voor het nemen van goed afgewogen besluiten. Voor een goede voorbereiding, wordt jaarlijks een planning gemaakt waarin bijeenkomsten en vergaderingen worden opgenomen. Het algemeen bestuur komt regelmatig per jaar in een besluitvormende vergadering bijeen en kent daarnaast verschillende bijeenkomsten tijdens STROOMdagen en PEILdagen voor beeldvorming en oordeelsvorming, ter voorbereiding op de besluitvorming. De bestuurlijke jaarplanning voor 2023 wordt op 12 oktober door het algemeen bestuur vastgesteld.