7 juni 2022


 1. Rolbepaling en voorwaarden aquathermie
 2. Visie op schuld
 3. Meerjarenverkenning 2023 – 2032
 4. Jaarrekening en jaarverslag 2021
 5. Position paper circulaire economie

Besluiten

1. Rolbepaling en voorwaarden aquathermie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 juni 2022 besloten:
1. in te stemmen met het voorstel aan het algemeen bestuur ‘Rolbepaling en voorwaarden voor aquathermie’;
2. het voorstel ‘Rolbepaling en voorwaarden voor aquathermie’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Vechtstromen wil aquathermie faciliteren en daarmee bijdragen aan de energietransitie. De warmte uit oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater kan gebruikt worden voor de verwarming van de gebouwde omgeving. Hierdoor wordt het gebruik van aardgas verminderd en wordt de maatschappelijke CO2-voetafdruk verkleind. Gemeenten kunnen als regievoerder de warmtevraag- en aanbod aan elkaar koppelen. Naar verwachting wordt in de aanstaande Warmtewet 2.0 deze regierol voor gemeenten nogmaals wettelijk bevestigd. Het waterschap wordt betrokken bij aquathermie vanwege haar rol als waterbeheerder en beheerder van waterzuiveringsinstallaties. Gezien de regierol van de gemeenten ligt voor het waterschap een faciliterende rol voor de hand bij de warmtetransitie. De keuze voor deze rol is in lijn met de Watervisie, waarin staat: “We zien goede kansen om warmte uit ons oppervlaktewater en afvalwater in te zetten voor het aardgasloos maken van de bebouwde omgeving en we faciliteren gemeenten en ontwikkelaars hierin graag.”
Vechtstromen werkt mee aan aquathermie-initiatieven mits dat niet ten koste gaat van de realisatie van de waterdoelen en bedrijfscontinuïteit. Dat borgen we onder andere via het proces van vergunningverlening voor onder andere onttrekkingen en lozingen.

Het algemeen bestuur neemt op 6 juli een besluit over het voorstel Rolbepaling en voorwaarden aquathermie.

2. Visie op schuld

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 juni 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Visie op schuld’;
 2. het voorstel ‘Visie op schuld’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Met de vaststelling van de ‘visie op schuld’ heeft waterschap Vechtstromen nieuwe kaders geformuleerd waarmee een beoordeling kan worden gegeven over de schuldpositie. Met de geactualiseerde kaders rondom de schuldpositie zijn risico’s voldoende in beeld gebracht en afgedekt en is het waterschap in staat om zoveel mogelijk binnen gestelde kaders invulling te geven aan de uitdagingen waar het voor staat. Het algemeen bestuur neemt op 6 juli een besluit over het voorstel Visie op schuld.

3. Meerjarenverkenning 2023 – 2032

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 juni 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Meerjarenverkenning 2023-2032’;
 2. het voorstel ‘Meerjarenverkenning 2023-2032’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Opstellen van een meerjarig inzicht met onzekere ontwikkelingen

In tijden van grote nationale en internationale opgaven op de gebieden van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid en van grote onzekerheden door crisis en oorlog heeft het bestuur van het waterschap een meerjarenverkenning opgesteld. Ondanks dat het komende jaar het laatste jaar is van het huidige bestuur moeten keuzes worden gemaakt, en worden nu al kaders voorgelegd voor de komende jaren.

Blijvende focus en toegenomen urgentie op de uitgangspunten van de blauw groene koers

In deze meerjarenverkenning die zowel een inzicht geeft in de jaren 2023 – 2026 als een verkenning voor de jaren t/m 2023,  bepaalt het algemeen bestuur op basis van de opgaven en doelstellingen van het waterschap welke keuzes gemaakt moeten worden en wat de daarvoor benodigde financiële middelen en kaders zijn . De inzichten en de opgaven zijn niet allemaal nieuw en passen in de ingezette koers. De urgentie is wel toegenomen. Daarom willen we alles aan doen om te proberen de KRW-maatregelen uiterlijk in 2027 te realiseren. Ook blijven we beheer op orde centraal stellen en creëren we ruimte om de kansen van het nationaal Groeifonds te benutten. Het realiseren van de KRW-maatregelen in 2027 is extra urgent omdat anders het risico bestaat dat de derogatie komt te vervallen.

De opgaven vragen ook van de organisatie een schaalsprong

De noodzaak om sneller dan tot nu toe gepland de opgaven te realiseren maakt wel dat sneller forse extra investeringen nodig zijn en dat dat ook voor de organisatie betekent om daar op in te richten. De organisatie is de afgelopen jaren daartoe onvoldoende mee gegroeid en dat vraagt nu zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve groei. Daarnaast vraagt de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en het inzicht in het natuurlijke verloop om de juiste financiële kaders , zodat de organisatie alles in het werk kan stellen voor de realisatie van de opgaven.

De kosten stijgen en daarmee ook de lastendruk en dit vergt een tariefsprong

Naast de urgenter wordende opgaven en de krapte op de arbeidsmarkt zijn er ook andere prijsopdrijvende ontwikkelingen. Door de oorlog in Oekraïne, door de oplopende inflatie, en in het bijzonder door de hogere energieprijzen stijgingen van kosten, en ook afname van bijvoorbeeld de SDE subsidies. Al met al leiden ook die ontwikkelingen ertoe dat de kosten stijgen en dat de belastingen ook mee zullen moeten stijgen in de vorm van een tariefsprong.  Naast de al afgesproken gemiddelde lastendrukstijging in het bestuursakkoord van in totaal 12,8% (2 jaren 3,4% en daarna 2 jaren 3%) over vier jaren, stijgt de gemiddelde lastendruk de komende vier jaren met in totaal  9,0% extra. In totaal stijgt de gemiddelde lastendruk de komende jaren met 21,8%.

Daarbij gaan wij uit van de nu bekende inflatiecijfers van 4,4% in 2023 en 2,6% in 2024 t/m 2026. Om het financieel mogelijk te maken alle opgaven te organiseren, is het ook nodig dat bij een stijgend kostenniveau de gemiddelde lastendruk meebeweegt. Daarom voeren we een systeemwijziging door rond de lastendrukstijging, en worden die stijging opgebouwd uit een basis die gekoppeld is aan de inflatie (conform CPB) en een opslag om noodzakelijke autonome ontwikkelingen en nieuwe keuzes initieel op te kunnen vangen. Het blijft  vanzelfsprekende aan het algemeen bestuur om keuzes voor beleid te maken.

4. Jaarrekening en jaarverslag 2021

Besluit

 1. Het dagelijks bestuur heeft op 7 juni 2022 besloten:
  1. het concept jaarverslag 2021 inclusief de jaarrekening 2021 goed te keuren, waarmee tevens decharge wordt verleend aan het CMT voor het in 2021 gevoerde beheer, en deze voor vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur, en het algemeen bestuur voor te stellen om:
 2. het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van waterschap Vechtstromen vast te stellen en het resultaat van de jaarrekening 2021 van € 6.267.000 als volgt te bestemmen:
  a. € 234.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve innovatie (“Innovatiefonds”);
  b. € 580.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve overlopende verplichtingen:
  c. € 60.000 voor nog niet bestede gelden in verband met de verhuizing van Vriezenveen naar Hardenberg;
  d. € 520.000 in verband met de benodigde dekking voor een nieuw financieel systeem.
  e. € 132.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve PBB in verband met een onderbesteding op de budgetten voor het PBB (medewerkers houden 5 jaar recht op dit budget);
  f. € 500.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling op basis van de voordelen die zijn ontstaan op de personeelskosten;
  g. € 1.000.000 toevoegen aan de algemene reserve en daarmee onderdeel laten zijn van het weerstandsvermogen in verband met onzekerheden rondom de ontwikkeling van parameters (kostenstijgingen) in 2022;
  h. € 215.000 (extra) toevoegen aan de algemene reserve en daarmee onderdeel te laten zijn van het weerstandsvermogen voor het deel zuiveringsbeheer;
  i. € 1.958.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteembeheer;
  j. € 1.648.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsbeheer.
 3. kennis te nemen van het verslag van bevindingen 2021 van de accountant.

Kernboodschap

Met een totale begroting van € 147 miljoen werkte waterschap Vechtstromen in 2021 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is door ons € 57 miljoen geïnvesteerd in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat, toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid) in combinatie met vergroening, de grote beheeropgave op de 23 rioolwaterzuiveringen en in het watersysteem (zoals onze rivieren de Vecht, Regge en Dinkel). Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2021 is gehaald, ondanks de effecten van de corona crisis. De accountant heeft een controle uitgevoerd en verstrekt een goedkeurende verklaring. Daarmee geeft de accountant aan dat de jaarrekening en getrouw en rechtmatig is.

Het jaarverslag wordt ter besluitvorming aangeboden aan het algemeen bestuur voor de behandeling in de commissie op 22 juni en in de AB-vergadering van 6 juli 2022.

5. Position paper circulaire economie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 mei 2022 besloten:
1. in te stemmen met het voorstel ‘Position paper circulaire economie’;
2. het voorstel ‘Position paper circulaire economie’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Veel natuur- en milieuproblemen zijn te herleiden tot een verspillende omgang met grondstoffen. Die leidt tot uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem, met ongewenste gevolgen, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en plasticsoep in oceanen. De urgentie is helder: op zo kort mogelijke termijn dient een circulaire economie tot stand te komen, gericht op het radicaal efficiënter omgaan met beschikbare grondstoffen.

Bij aantreden van het huidige bestuur was circulaire economie een relatief nieuw maatschappelijk thema: nog in de pioniersfase, maar versnelling werd op niet al te lange termijn verwacht. Vechtstromen had al verschillende initiatieven op het gebied van circulaire economie lopen en zet die ook structureel door. Maar gezien de omvang en het belang van deze transitie is in het blauwgroene bestuursakkoord afgesproken dat we in deze bestuursperiode onze mogelijke rol/positie in de circulaire economie verder verkennen. Niet om in déze periode al een verregaand programma voor circulaire economie door te voeren, maar om het volgende bestuur door een model/speelveldanalyse handvatten aan te reiken. Handvatten voor een concreet uitvoeringsprogramma, te ontwikkelen in de bestuursperiode 20230-2027.

De in het bestuursakkoord toegezegde verkenning ligt nu in de vorm van deze position paper voor aan het algemeen bestuur, dat hierover op 6 juli een besluit neemt.