8 augustus 2022


  1. Verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 meter rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht

Besluiten

1. Verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 meter rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht

Besluit

Het DB heeft via schriftelijke besluitvorming op 8 augustus 2022 besloten:

  1. een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 meter rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart;
  2. dit besluit in te laten gaan per 12 augustus 2022, 00.00 uur

Kernboodschap:

Tijdens de droogtejaren 2018, 2019 en 2020 stelde het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen een verbod in voor het beregenen en bevloeien uit grondwater in specifieke natuurgebieden. Dit was inclusief een beschermingszone van 200 meter rondom deze kwetsbare natuurgebieden. Voor het instellen van een dergelijk verbod hanteert het waterschap een grens van 250 mm neerslagtekort. Deze waarde staat op het punt overschreden te worden.

Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om per 12-08-2022 een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland). Deze gebieden zijn op een kaart weergegeven. Het doel van het besluit is om (langdurige en onherstelbare) schade aan kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuur zoveel mogelijk te voorkomen.