8 maart 2022


 1. Wijziging Delegatiebesluit
 2. Themaplan duurzaamheid
 3. Kredietaanvraag koploperinitiatieven DPRA
 4. Wateragenda gemeente Enschede

Besluiten

1. Wijziging Delegatiebesluit

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 maart 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het hierna volgende voorstel voor het algemeen bestuur: 'Wijziging Delegatiebesluit’;
 2. het voorstel 'Wijziging Delegatiebesluit' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Met het Delegatiebesluit draagt het algemeen bestuur bevoegdheden over aan het dagelijks bestuur. Het huidige Delegatiebesluit is vastgesteld in 2014. Een aantal wetswijzigingen maken dat het Delegatiebesluit moet worden gewijzigd. Zo vervangt de Wet open overheid de Wet openbaarheid van bestuur. Met het wijzigen van het Delegatiebesluit blijft de bevoegdheid om te beslissen op verzoeken om informatie die worden gericht aan het algemeen bestuur overgedragen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan namelijk sneller op dit soort verzoeken beslissen dan het algemeen bestuur, omdat het vaker vergadert. Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 11 mei een besluit over het Delegatiebesluit.

2. Themaplan duurzaamheid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 maart 2022 besloten:

 1. in te stemmen met de voorgestelde focus voor CO2-neutraliteit, hierbij richten we ons in de huidige bestuursperiode met name op de huidige opgave;
 2. in te stemmen met de voorgestelde focus op energieneutraliteit, door onder andere:
  • te participeren in grotere regionale initiatieven voor opwek van duurzame energie;
  • maatschappelijk rendement boven financieel rendement te stellen;
  • kansen te verkennen en te benutten om ons energieverbruik terug te dringen;
  • warmte uit ons (afval)water in te zetten voor de gebouwde omgeving (van het aardgas af);
 3. in te stemmen met de voorgestelde focus op circulaire economie. Hierbij handhaven we onze huidige inspanningen en stellen we een position paper op;
 4. bij de MJV ruimte te zoeken voor voorbereidingskosten voor duurzame investeringen.
 5. het themaplan ter kennisname te brengen aan het AB.

Kernboodschap

In het bestuursakkoord van waterschap Vechtstromen “Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen” is ook de ambitie op het gebied van duurzaamheid vastgelegd. Op het gebied van duurzaamheid kunnen we onze bijdrage leveren aan een duurzame regio en daarmee onze maatschappelijke waarde vergroten.  In dit eerste themaplan duurzaamheid is een vertaling gemaakt van de bestuurlijke opgaven naar concrete maatregelen. In dit themaplan hebben we de huidige doelen uit het bestuursakkoord Vechtstromen als vertrekpunt genomen. Zo werken we samen aan het behouden en versterken van ecologie, reductie van CO2-uitstoot, energieneutraliteit en circulaire economie.

3. Kredietaanvraag koploperinitiatieven DPRA

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 maart 2022 besloten:

 1. ten behoeve van de toegezegde bijdragen aan zes koploperinitiatieven in het kader van DPRA een krediet beschikbaar te stellen van € 750.000 (inclusief BTW);
 2. in verband met vertraging door met name Corona-maatregelen, de deadline voor realisatie te verlengen tot 31 december 2023.

Kernboodschap

Op 17 december 2019 heeft het dagelijks bestuur besloten om een financiële bijdrage te verstrekken aan zes initiatieven van gemeenten in het kader van de ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Om een bijdrage te kunnen leveren aan deze zogenaamde koploperinitiatieven is in 2018 reeds budget vrijgemaakt in de meerjarenbegroting. Met dit voorstel wordt krediet gevraagd om de toegekende bijdrage te kunnen effectueren en wordt tevens inzicht gegeven in de verschillende initiatieven. Daarnaast wordt specifiek voor de initiatieven ‘herinrichting Dorpsbeek Losser’ en ‘Emmen Veenoord’ gevraagd de deadline voor realisatie met een jaar te verlengen tot 31 december 2023.

4. Wateragenda gemeente Enschede

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 maart 2022 besloten:

 1. de samenwerking tussen de gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen te gaan verdiepen, verstevigen én concretiseren en daartoe in te stemmen met de wateragenda gemeente Enschede en Waterschap Vechtstromen;
 2. DB-lid Hans van Agteren te mandateren om namens het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen de wateragenda tussen gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

Gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen werken al jaren intensief samen. Door onze krachten te bundelen willen we werken aan een klimaatadaptieve, waterrobuuste en duurzame inrichting met water als rode draad. Zo willen we bijdragen aan een gezonde, veilige en prettige leefomgeving in de gemeente Enschede. Deze wateragenda is het instrument om dat streven te ondersteunen. Een inhoudelijke basis voor samenwerking, een kompas, maar ook een inspiratiebron. Het betreft een voorstel zonder enige financiële impact. Door de wateragenda te ondertekenen wordt er geen nieuwe financiële toezegging gedaan of een financiële verwachting uitgesproken.