8 november 2022


 1. Instemmen met wijzigen gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en vragen benodigde toestemming algemeen bestuur

Besluiten

1. Instemmen met wijzigen gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en vragen benodigde toestemming algemeen bestuur

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 november 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling GBLT inhoudende dat:
 2. het algemeen bestuur van GBLT de mogelijkheid krijgt het aantal leden van het dagelijks bestuur van GBLT uit te breiden van drie naar vier leden;
 3. de voorzitter van GBLT een doorslaggevende stem krijgt in het dagelijks bestuur van GBLT, als de stemmen staken;
 4. de bevoegdheid (het besluit) tot het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met een niet-deelnemende partij bij het algemeen bestuur van GBLT komt te liggen. Het Handvest potentiële deelnemers biedt inhoudelijke criteria en afwegingsgronden voor het aangaan van een DVO;
 5. besluitvorming in het algemeen bestuur van GBLT plaatsvindt op basis van ¾ meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in plaats van
  (a) bij gewone meerderheid of
  (b) unanimiteit;
 1. de gemeenschappelijke regeling GBLT door de deelnemers kan worden gewijzigd met ¾ meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in plaats van (a) bij gewone meerderheid of (b) unanimiteit;
 2. besluitvorming over het toetreden van een nieuwe deelnemer plaats vindt op basis van ¾ meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in plaats van unanimiteit;
 3. de governance van GBLT om de vier jaar wordt geëvalueerd of wanneer naar het oordeel van het algemeen bestuur van GBLT de verhouding tussen waterschappen en gemeenten uit balans dreigt te raken, omdat één van beide over ¾ meerderheid van de stemmen komt te beschikken;
 4. op grond van artikel 61, lid 4, Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur toestemming te vragen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling GBLT;
 5. in te stemmen met het AB-voorstel ‘toestemming wijzigen gemeenschappelijke regeling GBLT’;
 6. het voorstel ‘toestemming wijzigen gemeenschappelijke regeling GBLT’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten. GBLT is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling.

In de toekomst is uitbreiding van het aantal deelnemers in GBLT niet uitgesloten. Het bestuur van GBLT doet daarom een aantal voorstellen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur van Vechtstromen is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op deze voorstellen in te dienen bij het bestuur van GBLT. Het algemeen bestuur van Vechtstromen heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

De zienswijzen betreffen een aantal redactionele opmerkingen die de bedoeling van de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling beter tot uitdrukking brengen en te benadrukken dat nieuwe deelnemers in GBLT volledig deelnemen en niet slechts diensten en producten kunnen afnemen.

Deze zienswijze heeft tot gewenste wijzigingen geleid. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen kan nu besluiten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Hiervoor heeft het nog wel de toestemming van het algemeen bestuur van Vechtstromen nodig. Het algemeen bestuur heeft deze toestemming gegeven.