10 januari 2023


  1. Beslissing op bezwaar

1. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 januari 2023 besloten:

  1. het bezwaarschrift van de Stichting Gezond Water tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek ongegrond te verklaren;
  2. het afwijzen van het handhavingsverzoek nader te motiveren, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Kernboodschap

Door de Stichting Gezond Water is een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen het organiseren van een aantal viswedstrijden in ons beheergebied. Reden voor het verzoek is dat door de vissers die deelnemen aan de wedstrijd vislood wordt gebruikt. Hierdoor zou het watersysteem worden verontreinigd. Het dagelijks bestuur heeft dit verzoek afgewezen en daartegen is door de Stichting bezwaar aangetekend. Op advies van de Adviescommissie bezwaarschriften is het bezwaar ongegrond verklaard. Het organiseren van viswedstrijden valt namelijk niet onder de verbodsbepaling zoals opgenomen in artikel 6.2 Waterwet.