12 september 2023


 1. Informatieveiligheidsbeleid 2.0
 2. AB-voorstel Afzien zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
 3. AB-voorstel Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024
 4. Jaarplan Verbijzonderde Interne Controle (VIC)
 5. AB-voorstel Controleprotocol Accountant
 6. Derde TDH-rector Energiefabriek Hengelo
 7. Projectplan 'Herinrichting Drienerbeek Hengelo, traject Paul Krugerstraat - Wemenstraat'
 8. AB-voorstel Bestuurlijke jaarplanning 2024
 9. AB-voorstel Wijziging verordening op de fractieondersteuners 2019
 10. Voorstel verlenging samenwerking GPRW
 11. Oliewinning Schoonebeek: reactie op adviesverzoek Wabo Sch-447
 12. Strategische samenwerkingsprojecten Duitsland KLIWA SPONGE-Works
 13. Beschikking oplegging gedoogplicht waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar
 14. Projectplan Watersysteem Nieuw Schoonebeek fase 1

1. Informatieveiligheidsbeleid 2.0

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. het informatieveiligheidsbeleid 2.0, dat geactualiseerd is en als beleidskader dient voor het informatieveiligheidsbeleid voor de gehele organisatie, vast te stellen;
 2. de vertrouwelijke commissiebrief met betrekking tot de stand van zaken informatieveiligheid en het vastgestelde Informatieveiligheidsbeleid 2.0 te versturen aan de commissie Informatieveiligheid.

Kernboodschap

Om al onze informatie en de processen die daarbij horen goed te beschermen, is informatiebeveiliging een belangrijk onderwerp. Iedereen in de organisatie is daarbij betrokken en is daarvoor verantwoordelijk. Het Dagelijks Bestuur wil de risico’s die samenhangen met informatieprocessen beter beheersen. Voorkomen van alle risico’s kan niet altijd, maar aan goede voorzorgsmaatregelen en het op tijd een risico in beeld hebben kun je werken

Zo wordt er al een aantal jaren door het waterschap gericht gewerkt aan (het verbeteren) van informatieveiligheid. Daarbij zijn de afstemming met bestuur en directie een onderdeel van de werkwijze geworden. Ook zijn functionarissen benoemd, die samen met de eerstelijnsorganisatie verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van beleid, maatregelen en procedures. Het informatieveiligheidsbeleid wordt daarom geactualiseerd.

Het dagelijks bestuur vindt het belangrijk om dit onderwerp voortdurend op de agenda te houden en vraagt dat ook van de organisatie.

2. AB-voorstel Afzien zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur 'Afzien zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis’;
 2. het voorstel 'Afzien zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het bestuur van Het Waterschapshuis heeft namens de deelnemers in Het Waterschapshuis een voorstel gedaan tot het wijzigen van de ‘gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis’. Het algemeen bestuur van Vechtstromen mag op dit voorstel reageren met een zienswijze. Het dagelijks bestuur stelt aan het algemeen bestuur van Vechtstromen voor om geen zienswijze in te dienen; het algemeen bestuur neemt hierover in zijn vergadering van 18 oktober een besluit.

Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wijzigen houden in dat de algemene besturen van waterschappen meer sturingsmogelijkheden krijgen richting een gemeenschappelijke regeling. Sommige wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht geworden. Over andere wijzigingen mogen de algemene besturen van de waterschappen aangeven of, en zo ja, op welke wijze zij gebruik willen maken van de nieuwe sturingsmogelijkheden.

Het Waterschapshuis is het expertinstituut en serviceorganisatie van de waterschappen op het gebied van kennis over opzet, regie- en uitvoeringsorganisatie met als doel het realiseren van renderende samenwerking op het gebied van informatie- en bedrijfsprocessen tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector.

Het Waterschapshuis is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling van alle (21) waterschappen, waarin zij formeel samenwerken en de organisatie Het Waterschapshuis hebben opgericht.

3. AB-voorstel Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het hierna volgende voorstel voor het algemeen bestuur 'Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024’, en met de Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024;
 2. het voorstel 'Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen neemt in zijn vergadering van 18 oktober 2023 een besluit over de gewijzigde Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024.

De Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024 is de basis voor de wijze waarop de kosten van Vechtstromen met ingang van 2024 worden verdeeld over de verschillende belastingcategorieën voor de watersysteemheffing.

Op basis van het rapport waterschap Vechtstromen, Kostentoedelingsonderzoek 2024 (d.d. 23 februari 2023) stelt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor om het kostenaandeel ingezetenen ongewijzigd vast te stellen op 37,5%; en de aandelen van de overige belastingcategorieën aan te passen aan de gewijzigde onderlinge waardeverhouding:

 • 10,59% aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;
 • 0,22% aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;
 • 51,69% aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken;

De gedifferentieerde tarieven zijn niet gewijzigd: voor waterbergingsgebieden (25% van het tarief ongebouwd), voor buitendijks gelegen onroerende zaken (25% van het tarief gebouwd en ongebouwd), voor verharde openbare wegen (200% van het tarief ongebouwd), en voor verharde openbare wegen in buitendijks gebied (50% van het tarief ongebouwd).

De kaart van het winterbed van de Vecht, die bij de kostentoedelingsverordening hoort, is geactualiseerd op basis van recente inmetingen in het veld en naar aanleiding van uitgevoerde dijkverleggingen.

4. Jaarplan Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. het Verbijzonderde Interne Controle jaarplan 2023 (VIC-jaarplan 2023) vast te stellen;
 2. als specifieke aandachtspunten die meegenomen moeten worden in de VIC 2023 en de rapportage van de VIC te benoemen:
 3. Als onderwerp in het kader van de cyclische controle het processen “Financiële baten, personeelsbaten en bijdragen van derden” te onderzoeken.
 4. Een beoordeling en aandachtspunten te geven op een ambtelijke rechtmatigheidsverantwoording, in aanloop naar de verplichte rechtmatigheidsverantwoording vanaf het boekjaar 2025.
 5. Ondersteuning bieden aan de ambtelijke organisatie om te komen tot een zo volledig mogelijk intern controleraamwerk dat is opgesteld naar aanleiding van de conversie van het financiële systeem in 2022/2023 (van CODA naar AllSolutions).
 6. Een review uit te voeren en advies te geven op de opgestelde richtlijn prestatielevering en in aanloop naar de accountantscontrole de aanlevering rondom prestatielevering te controleren.
 7. Een beoordeling uit te voeren op de aansluiting tussen de sub-administratie en financiële administratie met betrekking tot strategische gronden.

Kernboodschap

Met het jaarplan Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2023 wordt bepaald hoe de administratieve organisatie en de interne controle daarop moet worden getoetst. Dit is een interne toetsing. Het VIC-jaarplan 2023 wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit jaar zijn vier aanvullende aandachtspunten benoemd, te weten: rechtmatigheidsverantwoording, intern controleraamwerk (ICF), prestatielevering en strategische gronden als onderwerpen waar de VIC vanuit haar rol als intern ‘controleur’ extra aandacht op gaat vestigen.

5. AB-voorstel Controleprotocol Accountant

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur 'Controleprotocol en normenkader 2023';
 2. het voorstel 'Controleprotocol en normenkader 2023' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

In het controleprotocol wordt de reikwijdte van het interne rechtmatigheidstraject vastgelegd en wat de rol is van de accountant ten aanzien van rechtmatigheid (de mate waarin in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving wordt gehandeld).

Daarmee voldoet waterschap Vechtstromen aan de wettelijke minimumeisen ten aanzien van de accountantscontrole van de jaarrekening 2023, zoals vastgelegd in het Waterschapsbesluit en in de Controleverordening van het waterschap.

Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 18 oktober 2023 een besluit over het controleprotocol (inclusief normenkader 2023).

6. Derde TDH-rector Energiefabriek Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de installatie van een derde reactor voor thermische drukhydrolyse (TDH).

Kernboodschap

Op de Energiefabriek Hengelo wordt het zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) sinds 2020 door een thermische drukhydrolyse (TDH) geleid, alvorens het wordt vergist. Deze TDH bestaat uit twee reactoren. Om het slibaanbod volledig te kunnen vergisten, worden de twee reactoren momenteel zwaarder en intensiever belast dan waarvoor deze zijn ontworpen. De Energiefabriek haalt hierdoor de gewenste resultaten. Tegelijkertijd zorgt dit echter voor extra slijtage aan de TDH, met veel storingen tot gevolg. Daarnaast heeft het een forse impact op het personeel van de Energiefabriek. Vechtstromen heeft daarom op 7 maart 2023 besloten om in 2023 een derde TDH-reactor te plaatsen.

7. Projectplan 'Herinrichting Drienerbeek Hengelo, traject Paul Krugerstraat - Wemenstraat'

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. het projectplan ‘Herinrichting Drienerbeek Hengelo, traject Paul Krugerstraat - Wemenstraat’ ongewijzigd vast te stellen;
 2. voor de voorbereiding van de uitvoering van het projectplan "Herinrichting Drienerbeek Hengelo, traject Paul Krugerstraat – Wemenstraat" een krediet van € 75.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen.

Kernboodschap

Hengelo krijgt, net als heel Nederland, steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan, met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en het water huizen en gebouwen binnenstroomt. Aan de andere kant zorgen extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad).

Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen kerntaken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de Drienerbeek – traject Paul Krugerstraat – Wemenstraat. De beek wordt opnieuw ingericht. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk geborgen kan worden. Daarnaast wordt bij het ontwerp rekening gehouden met het onderhouden van de Drienerbeek.

Door het treffen van bovengenoemde maatregelen, wordt de Drienerbeek stukje bij beetje meer klimaat robuust. Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

8. AB-voorstel Bestuurlijke jaarplanning 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur 'bestuurlijke jaarplanning 2024’;
 2. het voorstel 'bestuurlijke jaarplanning 2024' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
 3. de jaarplanning voor het dagelijks bestuur 2024 vast te stellen, waarbij:
 • tweewekelijks portefeuillehoudersoverleggen plaatsvinden;
 • gemiddeld eens per kwartaal portefeuillehoudersoverleggen plaatsvinden voor de voorzitter;
 • het dagelijks bestuur wekelijks bijeenkomt voor themabijeenkomsten dan wel vergaderingen;
 • het dagelijks bestuur minimaal tweewekelijks in een besluitvormende vergadering bijeenkomt;
 • het dagelijks bestuur niet bijeenkomt in alle vastgestelde basisschoolvakanties van regio Noord (met uitzondering van de eerste en laatste week van de zomervakantie);
 • een zomerreces wordt gehouden van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs regio Noord, 27 juli t/m 25 augustus 2024 (weken 31 t/m 34).

Kernboodschap

Het algemeen bestuur van Vechtstromen staat voor het nemen van goed afgewogen besluiten. Voor een goede voorbereiding wordt jaarlijks een planning gemaakt waarin bijeenkomsten en vergaderingen worden opgenomen.

Het algemeen bestuur komt regelmatig per jaar in een besluitvormende vergadering bijeen en kent daarnaast verschillende bijeenkomsten. Bijvoorbeeld STROOMdagen en PEILdagen voor beeldvorming en oordeelsvorming, ter voorbereiding op de besluitvorming.

Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 18 oktober 2023 een besluit over de bestuurlijke jaarplanning 2024.

9. AB-voorstel Wijziging verordening op de fractieondersteuners 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ''Wijziging Verordening op de fractie-ondersteuners 2019’;
 2. af te zien van het verlenen van inspraak op de concept verordening;
 3. het voorstel 'Wijziging Verordening op de fractie-ondersteuners 2019' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Om met name de kleine fracties in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen voldoende bestuurskracht te geven, is er de mogelijkheid een fractieondersteuner aan te wijzen. Dit zijn personen die op de kandidatenlijst hebben gestaan, maar niet zijn gekozen tot het algemeen bestuur.

De taken, bevoegdheden en werkwijze rondom fractieondersteuners worden vastgelegd in een verordening. Voor de presentiegeldregeling van fractieondersteuners wordt aangesloten bij de presentiegeldregeling voor commissieleden van waterschappen.

Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 18 oktober 2023 een besluit over de verordening op de fractieondersteuners.

10. Voorstel verlenging samenwerking GPRW

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. de deelname van Vechtstromen aan het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) te verlengen;
 2. de bijdrage ter financiering van het bijbehorende coördinatiebureau te continueren, met een jaarlijkse bijdrage van maximaal € 40.000.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen verlengt de deelname aan het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) met vier jaar (periode 2024 t/m 2027).

Binnen het GPRW werken, Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Bezirksregierung Münster (Noordrijn-Westfalen),  Landkreis Grafschaft Bentheim (Nedersaksen) en de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen samen. Deze unieke samenwerking vervult inmiddels een niet meer weg te denken sleutelrol in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland.

11. Oliewinning Schoonebeek: reactie op adviesverzoek Wabo Sch-447

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. zowel een technisch-inhoudelijke als een bestuurlijke reactie af te geven op het Wabo-adviesverzoek ‘Veranderen inrichting SCH-447’;
 2. daartoe twee brieven te verzenden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Kernboodschap

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft waterschap Vechtstromen gevraagd om advies uit te brengen over de voorgenomen verandering van de inrichting ‘Schoonebeek-447’ (SCH-447) door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). NAM wil op deze inrichting twee nieuwe waterinjectieputten boren. Deze putten dienen om het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek te injecteren in de diepe ondergrond.

In reactie op deze adviesaanvraag heeft waterschap Vechtstromen twee brieven aan het ministerie gestuurd. Een technisch-inhoudelijke reactie op de feitelijke adviesaanvraag is verstuurd naar de vergunningenafdeling van EZK. Daarnaast is een brief met onze bestuurlijke zorg- en aandachtspunten verstuurd naar de Staatssecretaris Mijnbouw.

12.  Strategische samenwerkingsprojecten Duitsland KLIWA SPONGE-Works

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. het strategisch samenwerkingsproject SPONGE-Works definitief in te dienen bij de het Europese HORIZON programma.

Kernboodschap

Vechtstromen onderkent het belang en de relevantie van grensoverschrijdend samenwerken. Het nieuwe strategische samenwerkingsproject SPONGE-Works (Horizon programma) kan een van de nieuwe fundamenten zijn voor deze grensoverschrijdende/Europese samenwerking voor de komende periode van vijf jaar. De centrale vraag in het project is: Hoe komen we tot een integrale sponsstrategie om veerkracht voor de bodem, water, habitats en biodiversiteit te vergroten om hiermee de impact van klimaatverandering op te vangen?

13. Beschikking oplegging gedoogplicht waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. de ongewijzigde beschikking vast te stellen tot oplegging van de verplichting de aanleg en instandhouding en de daarmee verband houdende werkzaamheden van het laatste deel van het projectplan Waterwet Waterberging Ossehaar op het perceel, kadastraal bekend gemeente Dalen, sectie K, nummer 589 te gedogen, zoals bedoeld in artikel 5.24 Waterwet;
 2. de gedoogbeschikking aan belanghebbende en volledigheidshalve aan [...] bekend te maken door deze toe te zenden en deze gedoogbeschikking op grond van artikel 15 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken binnen vier dagen na deze bekendmaking ter inschrijving in de openbare registers aan het Kadaster aan te bieden.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen draagt zorg voor schoon, veilig en voldoende water. Genoeg ruimte voor water is belangrijk, want dan kan iedereen veilig wonen, werken en recreëren. Over waterveiligheid zijn afspraken gemaakt met partners in het Lokaal Bestuursakkoord Water. Vanuit deze afspraken wordt er bij de woonwijk Ossehaar in Coevorden een waterberging gerealiseerd. Dit vermindert voor de inwoners van Ossehaar en Coevorden de kans op wateroverlast.

Voor de aanleg van de waterberging gebruikt het waterschap zoveel mogelijk eigen gronden. Het heeft echter ook delen van grond van anderen nodig, anders kan de waterberging niet worden voltooid. Omdat, ondanks inspanningen, geen overeenstemming kan worden bereikt met de eigenaar van een van de noodzakelijk te gebruiken gronden, legt het waterschap deze eigenaar nu een gedoogplicht op zoals bedoeld in artikel 5.24 van de Waterwet.

14. Projectplan Watersysteem Nieuw Schoonebeek fase 1

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2023 besloten:

 1. het projectplan Watersysteem Nieuw Schoonebeek Fase 1 als volgt gewijzigd vast te stellen:
  in Bijlage 2a wordt de situatietekening met tekeningnummer BI5678-RHD-RO-VS-DG-C-210001 d.d. 16-06-2023 (versie 3.0) vervangen door:
 • situatietekening Verlegde Stheemanstraat, tekeningnummer BI5678-RHD-RO-VS-DG-C-210001 d.d. 15-08-2023 (versie 6.0);
 • opbreektekening Verlegde Stheemanstraat, tekeningnummer BI5678-RHD-RO-VS-DG-C-210002 d.d. 14-07-2023 (versie 5.0);
 • in Bijlage 2b worden de dwarsdoorsnedes met tekeningnummer BI5678-RHD-RO-VS-DG-C-210006 d.d. 19-04-2023 (versie 1.0) vervangen door:
 • dwarsdoorsnedes Verlegde Stheemanstraat, tekeningnummer BI5678-RHD-RO-VS-DG-C-210003 d.d. 07-07-2023 (versie 4.0);
 • dwarsdoorsnedes Verlegde Stheemanstraat t.p.v. overige peilvakken, tekeningnummer BI5678-RHD-RO-VS-DG-C-210006 d.d. 07-07-2023 (versie2.0);
 1. voor de uitvoering van het projectplan en voorbereiding van een volgende fase een aanvullend krediet van € 875.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de vastgestelde eerste begrotingswijziging van de Programmabegroting 2023 - 2026.

Kernboodschap

Het Bargerveen is een uniek natuurgebied met een van de laatste stukjes levend hoogveen van Nederland.

In opdracht van de provincie Drenthe werken verschillende partijen, waaronder het waterschap, samen in de bestuurscommissie Bargerveen om het Bargerveen te behouden en te versterken. Het hoogveengebied is een beschermd natuurgebied en maakt onderdeel uit van het Natura 2000-netwerk.

Op dit moment lekt er grondwater weg uit het Bargerveen naar de lagergelegen gebieden. Als er niets verandert verdroogt het veen. De door de provincie gemandateerde bestuurscommissie wil daarom rondom het veen buffers aanleggen, zo blijft het water in het veen op peil, waardoor het veen behouden blijft en gaat groeien. Een van de maatregelen van de bestuurscommissie hiervoor, is het aanleggen van Buffer Zuid conform eerdere afspraak en gefinancierd door de provincie Drenthe.

Naast Buffer Zuid legt het waterschap een nieuw watersysteem aan om water aan- en af te voeren naar Buffer Zuid én ten behoeve van de landbouw ten zuiden van de buffer.

Dit jaar wordt met fase 1 van de aanleg begonnen door het verleggen van de Stheemanstraat door de bestuurscommissie en wordt parallel daaraan aan de zuidzijde door het waterschap een watergang gegraven met toegangsdammen voor de landbouwpercelen.