13 juni 2023


 1. Zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)
 2. Afzien zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT
 3. Afzien zienswijze toetreding Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT
 4. Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2024 en ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 Aqualysis
 5. Rapportage Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2022
 6. Voortgangsrapportage PRAUT-3
 7. Inzet DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) gedurende de POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU)+ transitieperiode provincie Overijssel
 8. Besluit aanpassing verstrekking communicatiemiddelen bestuur
 9. Kredietvoorstel Schoonebeekerdiep

Besluiten

1. Zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 juni 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ’Zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GBLT’;
 2. het voorstel ‘Zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GBLT’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten.

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, dienen de algemeen besturen en gemeenteraden van de deelnemende waterschappen en gemeenten in een gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader wordt de gewijzigde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden.

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om kennis te nemen van de (gewijzigde) begrotingen en geen zienswijzen aan te bieden. Het algemeen bestuur neemt hierover op 11 juli een besluit.

2. Afzien zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 juni 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘afzien zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT’;
 2. het voorstel ‘afzien zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten. GBLT is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling.

Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wijzigen houden in, dat gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen meer sturingsmogelijkheden krijgen richting een gemeenschappelijke regeling.

Sommige wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht geworden. Over andere wijzigingen mogen de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen aangeven of, en zo ja, op welke wijze zij gebruik willen maken van de nieuwe sturingsmogelijkheden.

Het bestuur van GBLT heeft namens de deelnemers in GBLT een voorstel gedaan tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GBLT.

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om geen zienswijze in te dienen op dit voorstel. Het algemeen bestuur neemt hierover op 11 juli een besluit.

3. Afzien zienswijze toetreding Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 juni 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het hierna AB-voorstel ‘afzien zienswijze toetreding Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT’;
 2. het voorstel ‘afzien zienswijze toetreding Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten. GBLT is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling.

Sinds 1 januari 2022 voert GBLT ook het belastingproces uit voor de gemeente Ommen op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Deze dienstverleningsovereenkomst is tijdelijk voor twee jaar. De dienstverleningsovereenkomst loopt op 1 januari 2024 af. Het college van Burgemeester en Wethouders van Ommen heeft het verzoek gedaan om per 1 januari 2024 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT. Het bestuur van GBLT heeft hier positief op gereageerd.

Het toetreden van een nieuwe deelnemer tot de gemeenschappelijke regeling GBLT betekent een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De algemene besturen van de waterschappen en gemeenteraden die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling mogen daar hun mening over geven.

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om geen zienswijze in te dienen op het voorstel tot toetreding van de gemeente Ommen in de gemeenschappelijke regeling GBLT. Het algemeen bestuur neemt hierover op 11 juli een besluit.

4. Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2024 en ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 Aqualysis

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 juni 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2024 en ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 Aqualysis’;
 2. het voorstel ‘Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2024 en ontwerp eerste begrotingswijziging 2023’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dienen de algemeen besturen en gemeenteraden van de deelnemende waterschappen en gemeenten in een gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader wordt de gewijzigde begroting 2023 en de (ontwerp)begroting 2024 van Aqualysis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden.

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om kennis te nemen van de (gewijzigde) begrotingen en geen zienswijzen aan te bieden. Het algemeen bestuur neemt hierover op 11 juli een besluit.

5. Rapportage Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 juni 2023 besloten:

 1. te constateren dat de gecontroleerde processen in de verbijzonderde interne controle (VIC) 2022 in de basis op orde zijn;
 2. de tussenrapportage ‘Verbijzonderde interne controle 2022-I’ vast te stellen;
 3. de eindrapportage ‘Verbijzonderde interne controle 2022’ vast te stellen;
 4. het management te verzoeken de aandachtspunten en aanbevelingen uit de tussenrapportage VIC2022-1 en eindrapportage VIC 2022 op te pakken met als belangrijkste nieuwe aandachtspunten/aanbevelingen:
  • interne beheersing nieuw financieel systeem;
  • opstellen impactanalyse penvoerderschap nationaal groeifonds;
 5. de tussenrapportage VIC 2022-1 en eindrapportage VIC 2022 ter kennisgeving naar het algemeen bestuur te versturen conform de controleverordening (art. 2.3).

Kernboodschap

Op basis van de controleverordening waterschap Vechtstromen, is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een jaarlijkse interne toetsing gericht op het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen baten, lasten en balansmutaties. Middels de VIC (verbijzonderde interne controle) wordt hier invulling aan gegeven.

Het dagelijks bestuur heeft de eindrapportage VIC 2022 vastgesteld en het management verzocht de aanbevelingen en aandachtspunten op te pakken. Uit de rapportage blijkt dat alle gecontroleerde processen in de basis op orde zijn en bij meerdere processen geldt dat ook monitoring op deze processen in de lijnorganisatie is ingeregeld.

6. Voortgangsrapportage PRAUT-3

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 juni 2023 besloten:

 1. de Voortgangsrapportage PRAUT-3, mei 2023 vast te stellen, waarin de ontwikkelingen binnen PRAUT ten opzichte van het bestuurlijke referentiepunt worden beschreven;

Kernboodschap

In het vastgestelde ‘Protocol complexe projecten’ zijn met het vorige algemeen bestuur afspraken gemaakt hoe er bestuurlijk wordt omgegaan met complexe activiteiten. Werken conform het Protocol stelt het bestuur in staat om meer betrokken te zijn bij de voortgang van complexe activiteiten van het waterschap. Het programma Procesautomatisering (PRAUT) is als eerste ‘complexe activiteit’ aangewezen. Op verzoek van de commissie Financiën en Beleidsuitvoering is in 2022 vastgelegd op welke wijze het bestuur wordt betrokken bij dit programma. Onderdeel hiervan is het tweemaal per jaar opstellen van een voortgangsrapportage waarin de voortgang en ontwikkelingen van PRAUT worden toegelicht.

In het programma PRAUT wordt de elektro- en procesautomatisering (E&PA) binnen de waterketen vernieuwd. Verder wordt binnen PRAUT ook de toekomstige aansturing van de waterketen en het beheer van de assets E&PA vormgegeven. Procesautomatisering zorgt voor aansturing van het waterketenproces en voor informatie voor de bedrijfsvoering over de prestaties en risico’s van de rioolwaterzuiveringen.

Met de uitvoering van PRAUT wordt meer doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit in de bedrijfsvoering bereikt en is waterschap Vechtstromen minder kwetsbaar in het aansturen van de waterketen en in het beheren van de assets van de elektro- en procesautomatisering.

7. Inzet DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) gedurende de POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU)+ transitieperiode provincie Overijssel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 juni 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel om de reeds gealloceerde 250.000 euro aan DAW middelen voor de POP3+ transitieperiode in het Overijsselse werkgebied van Vechtstromen in te zetten voor de uitvoering van:
  1. de gebiedsplannen Bruchterbeek en Wienerveld;
  2. de agrarische waterbeschikbaarheidsmaatregelen binnen het programma ‘Haarvaten op Peil’;
  3. de waterbeschikbaarheidsmaatregelen vanuit ‘Boeren voor Drinkwater’;
 2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000. Dit bedrag past binnen de vastgestelde kaders van de Programmabegroting 2023-2026.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen draagt ook gedurende de transitieperiode van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) bij aan initiatieven vanuit de agrarische sector op het gebied van bovenwettelijke waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmaatregelen.

8. Besluit aanpassing verstrekking communicatiemiddelen bestuur

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 juni 2023 besloten:

 1. het besluit verstrekking communicatiemiddelen, d.d. 12 januari 2021, onderdeel 1 b te vervangen door:
  “b. Een tablet zonder data abonnement, met een toetsenbord.”

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft besloten aan de voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur bij de aanvang van de nieuwe bestuursperiode een tablet zonder data-abonnement te verstrekken, met een toetsenbord.

9. Kredietvoorstel Schoonebeekerdiep

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 juni 2023 besloten:

 1. voor de voorbereidingsfase van het project Natte natuurzone Schoonebeekerdiep een krediet beschikbaar te stellen van € 350.000 (inclusief BTW). Dit past binnen de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026.

Kernboodschap

Schoon water is belangrijk. Het is goed voor mens, plant en dier. Dit geldt ook voor het Schoonebeekerdiep. Dit is de grensbeek ten zuiden van Emmen tussen Nederland en Duitsland. In het westelijk deel gaan we via ‘stapstenen’ moerassige en glooiende plekken en oevers langs het Schoonebeekerdiep maken. Ook gaan we 3 stuwen vispasseerbaar maken. In het oostelijke deel is een 8 km lange zone van 14 m vrij geruild voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Dit project ‘Natte natuurzone Schoonebeekerdiep’ is onderdeel van de Kaderrichtlijnwater (KRW). Dit is een Europees programma voor schoon water in sloten, kanalen, rivieren en beekdalen. Zo werken we aan waterkwaliteit, duurzaamheid en klimaatverbetering.