14 februari


  • Vervolg foutieve aanslagoplegging wegen
  • Starten project EOL Coevorden
  • Verzoek tot opstellen gebiedsspecifieke beleidsnota Bodembeheer Gat van Joosten
  • Evaluatie communicatievisie 2020-2023

Besluiten

1. Vervolg foutieve aanslagoplegging wegen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 februari 2023 besloten:

  1. om richting het adviesbureau geen juridische procedure op te starten om de gederfde inkomsten als gevolg van een foutieve aanslagoplegging weging (gedeeltelijk) te verhalen.

Kernboodschap

Medio 2022 is geconstateerd dat in het werkgebied van waterschap Vechtstromen bij een aantal percelen een foutieve aanslagoplegging heeft plaatsgevonden. In november 2022 is afgesproken dat geen naheffing zal plaatsvinden voor de misgelopen belastinginkomsten. Hierbij hebben de argumenten rondom de veelheid aan administratieve handelingen, risico op fouten, extra kosten/tijd en mogelijkheden tot juridische procedures die het herstellen van deze fout met zich meebrengen zwaar meegewogen. Waterschap Vechtstromen heeft vervolgens besloten om geen juridische procedure op te starten om de gederfde inkomsten (gedeeltelijk) te verhalen.

2. Starten project EOL Coevorden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 februari 2023 besloten:

  1. binnen het programma PRAUT het deelproject End of life (EOL) Coevorden te starten om de elektrotechnische installatie en procesautomatisering van de rwzi (rioolwaterzuivering) Coevorden te vervangen;
  2. voor de ontwerpfase van het project EOL Coevorden een krediet beschikbaar te stellen van € 225.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

In het programma PRAUT wordt de elektro- en procesautomatisering (E&PA) binnen de waterketen vernieuwd. Verder wordt binnen PRAUT ook de toekomstige aansturing van de waterketen en het beheer van de E&PA installaties vormgegeven. Procesautomatisering zorgt voor aansturing van het waterketenproces en voor informatie voor de bedrijfsvoering over de prestaties en risico’s van de rioolwaterzuiveringen.

Met de uitvoering van PRAUT wordt meer doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit in de bedrijfsvoering bereikt en zal waterschap Vechtstromen minder kwetsbaar zijn in het aansturen van de waterketen en in het beheren van de elektro- en procesautomatiseringsinstallaties.

Nu het PRAUT-project om de E&PA op de rwzi Nijverdal te vervangen in de uitvoerende fase zit, is beoordeeld op welke zuivering de E&PA vervolgens vernieuwd moet worden. Uit een studie is gebleken dat het uit oogpunt van de staat van de huidige installaties én de geplande werkzaamheden op onze rwzi’s het meest verstandig is om te starten met de vervanging op de rwzi Coevorden.

3. Verzoek tot opstellen gebiedsspecifieke beleidsnota Bodembeheer Gat van Joosten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 februari 2023 besloten:

  1. gebiedsspecifiek bodembeleid op te stellen voor het Gat van Joosten. Het waterschap kan dan als bevoegd gezag, in afwijking van het generieke bodembeleid, aanvullend kaderstellend zijn bij een initiatief voor verondieping Gat van Joosten.

Kernboodschap

Het waterschap is voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van verondieping van onder andere zandwinplassen het bevoegd gezag in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Over verondieping van het Gat van Joosten is in de visie Vechtrijk Gramsbergen opgenomen dat vanuit de ecologische ontwikkeling bezien een gedeeltelijke verondieping van het Gat van Joosten gewenst is. Een harde voorwaarde die aan deze verondieping gesteld wordt vanuit genoemde visie is dat het alleen mag met schoon en/of gebiedseigen materiaal. Hiervoor dient een gebiedsspecifieke beleidsnota Bodembeheer Gat van Joosten opgesteld te worden, waarmee er een kader is waaraan initiatieven getoetst kunnen worden. De op te stellen beleidsnota is een aanscherping op het geldende generieke beleid.

4. Evaluatie communicatievisie 2020-2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 februari 2023 besloten:

  1. in te stemmen met de evaluatie van de communicatievisie 2020-2023;
  2. de leer-, verbeter- en aandachtspunten uit de evaluatie mee te nemen in de ontwikkeling van de Communicatievisie 2023-2026.

Kernboodschap

De communicatievisie ligt ten grondslag aan alle interne en externe communicatie van waterschap Vechtstromen, zoals publiekscommunicatie, projectcommunicatie, educatie, woordvoering, arbeidsmarktcommunicatie en crisiscommunicatie (communicatie ten tijde van de crisis zelf). Met de evaluatie van de communicatievisie 2020-2023 laat waterschap Vechtstromen zien hoe de beoogde communicatiedoelen van het bestuur zijn nagestreefd, hoe de visie ons geholpen heeft tijdens de ontwikkelingen en gebeurtenissen van de afgelopen jaren en welke lessen we de afgelopen jaren hebben geleerd. Daarnaast geven we een aantal aandachtspunten mee richting de Communicatievisie 2023-2026.