14 maart 2023


 1. Onderdelen overdrachtsdocument: financiële stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) en kostentoedelingsonderzoek 2024
 2. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 Gr Het Waterschapshuis
 3. Beoogde effluentkwaliteit rwzi (rioolwaterzuivering)’s ten behoeve van KRW

Besluiten

1. Onderdelen overdrachtsdocument: financiële stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) en kostentoedelingsonderzoek 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 maart 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van het door Deloitte opgestelde rapport met betrekking tot de uitgevoerde financiële stresstest 2023-2032;
 2. kennis te nemen van het rapport van het door TAUW uitgevoerde kostentoedelings-onderzoek 2024 en de daarbij behorende (ambtelijk opgestelde) begeleidende presentatie;
 3. de documenten zoals genoemd in beslispunten 1 en 2 ter beschikking stellen aan het algemeen bestuur als onderdeel van het overdrachtsdocument.

Kernboodschap

Op 15 maart vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Kort daarna zal een nieuw algemeen bestuur starten bij waterschap Vechtstromen. Er is een overdrachtsdocument opgesteld om het nieuwe algemeen bestuur inzichten te geven in belangrijke ontwikkelingen die op het waterschap afkomen. Twee onderdelen van dit overdrachtsdocument gaan over een financiële stresstest van het waterschap en een herijking van de kostentoedeling 2024:

 1. De financiële stresstest is opgebouwd uit een aantal scenario’s. Er is geanalyseerd wat de effecten zijn van deze scenario’s op de financiële indicatoren van het waterschap die zijn geformuleerd in het kader van een duurzaam financieel beleid.

De belangrijkste conclusie van de stresstest is dat de financiële positie van Vechtstromen voldoende robuust is om de uitgewerkte scenario’s op te vangen. Zelfs als ze zich in combinatie met elkaar voordoen.

 1. In de kostentoedeling wordt bepaald welk percentage van de kosten voor het watersysteembeheer aan de ingezetenen wordt toegerekend en welk deel aan de eigenaren van (i) gebouwde onroerende zaken, (ii) agrarische en overige ongebouwde gronden en (iii) natuurterreinen.

Bij de laatste herijking van de kostentoedeling in de begroting 2022 is afgesproken dat eind 2022 wordt gestart met de voorbereidingen van een kostentoedelingsonderzoek 2024 zodat dit kan worden meegenomen bij de voorbereidingen van het nieuwe bestuursakkoord 2023-2027. Het nieuwe algemeen bestuur kan op basis daarvan direct met ingang van de nieuwe bestuursperiode bestuurlijke keuzes maken voor de herijking kostentoedeling.

2. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 Gr Het Waterschapshuis

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 maart 2023 besloten:

 1. geen voorlopige zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 en Geactualiseerde begroting 2023 Gr Het Waterschapshuis, onder voorbehoud van besluitvorming door het AB van Vechtstromen op 10 mei 2023.

Kernboodschap

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dienen de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen in een gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling. In dit kader is zowel de ontwerpbegroting 2024 als de geactualiseerde begroting 2023 van Het Waterschapshuis voor een zienswijze aangeboden.

3. Beoogde effluentkwaliteit rwzi (rioolwaterzuivering)’s ten behoeve van KRW

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 maart 2023 besloten:

 1. in te stemmen met de beoogde effluentkwaliteiten voor stikstof en fosfor voor de rioolwaterzuiveringen ten behoeve van de doelrealisatie voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het ontvangende oppervlaktewater;
 2. de beoogde effluentkwaliteit primair te richten op de doelen voor fosfor als sturende parameter voor het behalen van een goede ecologisch toestand, waarbij de reductie van stikstofvracht uit de rwzi wel zo maximaal mogelijk wordt meegekoppeld in de te kiezen zuiveringstechniek. Daarnaast richt de verbetering van de rwzi’s zich op het realiseren van de doelen voor ammonium;
 3. uit te gaan van de toepassing van de ‘Best Beschikbare Technieken’ voor het ontwerp van de rwzi’s zoals besproken in het RBO Rijn Oost. Dit besluit kan betekenen dat de beoogde effluentkwaliteiten zoals benoemd onder punt 1, niet geheel kan worden gerealiseerd.

Kernboodschap

De aanwezigheid van grote hoeveelheden voedingsstoffen in het oppervlaktewater, zoals stikstof en fosfor, is slecht voor het waterleven. Naast de aanvoer van deze stoffen vanuit het landelijk gebied (landbouw) en Duitsland, zijn ook onze zuiveringen een belangrijke bron. Vanuit het besef dat schoon water de basis is voor een veilige leefomgeving en drager van natuur- en landschapskwaliteit is het een kerntaak voor ​Vechtstromen om te werken aan een goede waterkwaliteit. Na onderzoek concludeert Vechtstromen dat we de kwaliteit van het uitstromende water (effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater)) op negen zuiveringen verder moeten verbeteren, om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Het gaat hierbij om de zuiveringen in Hengelo, Enschede, Haaksbergen, Glanerbrug, Nijverdal, Denekamp, Goor, Tubbergen en Oldenzaal.

De beoogde kwaliteit van het effluent is door het bestuur van het waterschap vastgelegd en de best beschikbare technieken zullen worden ingezet om deze kwaliteit te behalen.