16 mei


 1. Omgevingsonderzoek 2022
 2. Kredietaanvraag Fluttersbeek
 3. Kredietaanvraag procesautomatisering watersysteem
 4. Verlenging innovatieproject De Slimme Vecht
 5. Programma PRAUT, onderdeel Centrale Regiekamer (CRK)

Besluiten

1. Omgevingsonderzoek 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 mei 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van het Omgevingsonderzoek 2022 en de uitkomsten te gebruiken bij het verder verbeteren van serviceverlening, informatievoorziening en omgevingsmanagement.

Kernboodschap

Na 2016 en 2018, heeft Vechtstromen in het najaar van 2022 voor de derde keer een grootschalig omgevingsonderzoek gehouden onder de inwoners van ons gebied. Doel was om inzicht te krijgen in de houding ten aanzien van het waterschap. Dit keer hebben we onze diverse belanghebbenden apart meegenomen, om zo meer diepgang te krijgen voor deze groepen. Het gaat dan om agrariërs, overheden en andere belanghebbenden, zoals natuurorganisaties, landschapsorganisaties, recreatie, onderwijs en adviesbureaus.

In hoofdlijnen blijft de waardering onder inwoners voor het waterschap door de jaren heen ruim voldoende en is er sinds 2016 een stijgende lijn in de bekendheid. Vechtstromen wordt door de inwoners gezien als deskundig. Wel is het imago minder sterk ten opzichte van 2018.

De belanghebbenden vinden in hoofdlijnen dat Vechtstromen vooral betrokken en deskundig is en we doen het goed in de persoonlijke omgang. Per stakeholder verschillen de dynamiek en de aandachtsgebieden en wordt de samenwerking wisselend ervaren.

Met de uitkomsten van het Omgevingsonderzoek 2022 gaat Vechtstromen gericht bouwen aan het verder verbeteren van serviceverlening, informatievoorziening en omgevingsmanagement.

2. Kredietaanvraag Fluttersbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 16 mei 2023 besloten:

 1. voor de uitvoering van fase twee en de voorbereiding van fase drie van het project Fluttersbeek een krediet beschikbaar te stellen van € 700.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Vechtstromen gaat aan het werk met de vervolgfasen bij de Fluttersbeek bij Haaksbergen. De taluds van de beek zijn verzakt, waardoor het pad voor onderhoudswerkzaamheden moeilijk begaanbaar is. Ook kunnen de aangrenzende landbouwpercelen te nat worden. In samenspraak met eigenaren en andere belanghebbenden is inmiddels een groot gedeelte van de Fluttersbeek hersteld. De komende jaren wordt in fasen verder gewerkt om het gehele tracé van 10 kilometer vanaf Haaksbergen tot aan de Poelsbeek in Diepenheim te verbeteren.

3. Kredietaanvraag procesautomatisering watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 mei 2023 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project Procesautomatisering Watersysteem fase/jaarplan 2024 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Een primaire taak van het waterschap is het beheren van het oppervlaktewaterpeil. Om deze primaire taak uit te kunnen voeren heeft het waterschap objecten, zoals: stuwen, gemalen en meetpunten. De besturing van een groot deel van deze objecten vindt geautomatiseerd plaats.

Omdat de besturing en ook een deel van de hardware in de objecten afgeschreven is of niet meer te leveren, worden deze vervangen. Voorbereiding op jaarplan 2023 en de uitvoering van 2022 hebben reeds plaatsgevonden. De levertijden van de materialen zijn toegenomen en vragen om het naar voren halen van de voorbereiding en bestelling van de materialen, om zo volgens planning jaarplan 2024 uit te voeren.

4. Verlenging innovatieproject De Slimme Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 mei 2023 besloten:

 1. Om het innovatieproject De Slimme Vecht met een jaar te verlengen en een budgetoverschrijding van in totaal € 106.500 te bekostigen uit de post “onvoorzien” van het innovatiefonds.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen stemt in met de verlenging van en extra investering in het innovatieproject “Slimme Vecht”. Het betreft een innovatieve pilot binnen het Fieldlab Camino, waarin waterschap Vechtstromen samen met de Universiteit Twente en verschillende bedrijven werkt aan nieuwe, innovatieve methoden en technieken die het toezicht en de handhaving op de Vecht slimmer (effectiever en efficiënter) in kunnen richten.

5. Programma PRAUT, onderdeel Centrale Regiekamer (CRK)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 mei 2023 besloten:

 1. voor de realisatie van het project ‘programma PRAUT, onderdeel Centrale Regiekamer (CRK)’ een krediet beschikbaar te stellen van € 249.000 (inclusief BTW);
 2. kennis te nemen van de hogere raming aan projectkosten (€ 589.000) ten opzichte van de huidige reservering hiervoor in de programmabegroting 2023-2026 (€ 529.000).

Kernboodschap

De centrale regiekamer wordt hét informatiecentrum van het waterschap voor de waterketen. De centrale regiekamer is een fysieke ruimte, op een zichtbare en aansprekende plek op het hoofdkantoor van het waterschap. Een vaste groep medewerkers houdt zich daar bezig met de ondersteuning bij het aansturen en optimaliseren van de waterketen. De centrale regiekamer heeft een gebiedsbreed overzicht over het gehele zuiveringsbeheer van alle rioolwaterzuiveringen, rioolgemalen en transportleidingen. Dit gebiedsbrede overzicht maakt het mogelijk om processen te monitoren of te vergelijken, werkzaamheden op elkaar af te stemmen, inzicht te krijgen in consequenties van oplossingen en knelpunten of het initiëren van verbeteringen. De operationele bedrijfsvoering/sturing blijft decentraal. Daarnaast heeft de centrale regiekamer een belangrijke rol als informatiecentrum in het geval van calamiteiten.