17 en 21 november 2023

Gepubliceerd op 24 november 2023

Uit de vergadering van 17 november 2023

 1. Beslissing op bezwaar
 2. Mandatering ondertekening Blue Deal fase II

Uit de vergadering van 21 november 2023

 1. Vaststelling projectplan Nieuwe Drostendiep Fase 1
 2. Projectplan Waterwet voor project ‘Vistrap Deurningerbeek’
 3. Projectplan stuwen Reggedal Enter
 4. Kredietaanvraag N2000 Eerder Hooilanden
 5. Cofinanciering NSP-GLB periode 2023-2027 provincie Overijssel
 6. Aanvragen compensatie hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 2022
 7. Aanwijzing toezichthouders onder de Omgevingswet
 8. Erfgoedlijst Vechtstromen/zandvang (lokale verbreding van de beek waarin zand sedimenteert zodat het niet de beek stroomafwaarts verondiept) Geskesdijk (Rijssen-Holten)

Uit de vergadering van 17 november 2023

 1. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. het advies van de Adviescommissie bezwaarschrift niet over te nemen en hiermee niet over te gaan tot het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van Stichting Leefbaar Buitengebied (hierna: SLB);
 2. de Adviescommissie te verzoeken alsnog over te gaan tot het horen van SLB.

Kernboodschap

Op 20 november 2022 heeft bezwaarmaker een bezwaarschrift ingediend tegen een watervergunning die verleend is aan Vitens (drinkwaterbedrijf) N.V. voor het onttrekken van grondwater bij pompstation Hammerflier in Den Ham. De vergunning is verleend ten behoeve van het realiseren van een reinwaterkelder.

Het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift is voor advies overgedragen aan de Adviescommissie bezwaarschrift. Op 3 juli 2023 heeft de commissie geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren, omdat deze zou zijn ondertekend door iemand die daartoe niet alleen bevoegd is. Dit blijkt op een misverstand te berusten. Degene die heeft ondertekend is volgens het uittreksel Handelsregister KvK alleen en zelfstandig bevoegd om het bezwaarschrift te ondertekenen.

Geadviseerd wordt daarom om, in afwijking van advies Adviescommissie bezwaarschrift, toch over te gaan tot het horen van bezwaarmaker.

 1. Mandatering ondertekening Blue Deal fase II

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Eswatini voor fase 2 van de Blue Deal. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst treedt een eenduidige set van afspraken voor de samenwerking tussen de betrokken partijen in werking;
 2. mevrouw E. Hemmers te machtigen deze samenwerkingsovereenkomst ter uitvoering van het Blue Deal partnerschap tussen waterschap Vechtstromen en Eswatini te ondertekenen. De ondertekening zal plaatsvinden in Eswatini, in de week van 6 november 2023.

Kernboodschap

Begin november 2023 heeft Vechtstromen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Ministerie van Natural Resources & Energy en de waterschappen in Eswatini. Deze overeenkomst loopt tot en met 2026 en maakt onderdeel uit van het Blue Deal programma. Dit project wil via de invoering van decentraal waterbeheer in Eswatini bijdragen aan de doelen van Blue Deal om 20 miljoen mensen wereldwijd toegang te geven tot voldoende, schoon en veilig water. De Blue Deal is een gezamenlijk internationaal programma van de Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat dat tot en met 2030 loopt. Vanaf 2019 wordt het in drie fasen uitgevoerd, deze ondertekening is voor fase II.

Uit de vergadering van 21 november 2023

1. Vaststelling projectplan Nieuwe Drostendiep Fase 1

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 november 2023 besloten:

 1. het projectplan Nieuwe Drostendiep Fase 1 ongewijzigd vast te stellen;
 2. voor de uitvoering en afronding van het projectplan een krediet van € 9.800.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen.

Kernboodschap

Doordat het klimaat verandert, kan in korte periode veel neerslag vallen of juist droogte ontstaan. De herinrichting van het Nieuwe Drostendiep zorgt voor een klimaatbestendig watersysteem, natuurontwikkeling en goed waterbeheer voor de landbouw en de natuur, met kansen voor recreatie in het gebied.

Als eerste fase van de realisatie wordt het natuurgebied Huismaten en een groot deel van Broeklanden ingericht en wordt het natuurgebied Westerstroom verbeterd. In de deelgebieden Westerstroom en Huismaten worden eveneens maatregelen voor de KaderRichtlijn Water (KRW) gerealiseerd, ter verbetering van de waterkwaliteit.

De gebiedsaanpak voor het Nieuwe Drostendiep is een samenwerking van de partners: Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep, provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, gemeente Coevorden en waterschap Vechtstromen.

2. Projectplan Waterwet voor project ‘Vistrap Deurningerbeek’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 november 2023 besloten:

 1. het ontwerp projectplan ‘Realiseren vispasseerbaarheid Deurningerbeek’ vast te stellen;
 2. het ontwerp projectplan vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

De Deurningerbeek, in de provincie Overijssel, stroomt van Oldenzaal naar de watergang de Loolee. We gaan de Deurningerbeek vispasseerbaar maken, zodat vismigratie mogelijk wordt. Door de realisatie van dit project wordt voldaan aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee draagt het project bij aan het bestuurlijke thema ‘waterkwaliteit’. Om het vispasseerbaar maken van de Deurningerbeek juridisch mogelijk te maken, wordt er met dit besluit een projectplan Waterwet vastgesteld en ter inzage gelegd.

3. Projectplan stuwen Reggedal Enter

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 november 2023 besloten:

 1. het projectplan Stuwen Reggedal Enter in ontwerp vast te stellen, waarin wordt voorgesteld om:
 • het peil van stuw Entermors permanent met 20 cm te verhogen en de vistrap hierop aan te passen;
 • de tijdelijke stuw Exoo te vervangen door een permanente stuw/vistrap;
 1. het ontwerp projectplan Stuwen Reggedal Enter met de daarbij behorende bijlagen, zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Grondgebruikers in het stuwpand Entermors-Potlee ervaren verdroging van hun gronden en hebben het waterschap gevraagd het stuwpeil te verhogen. Door het peil permanent met 20 cm te verhogen wordt hieraan invulling gegeven. De verwachting is dat dit niet zal leiden tot wateroverlast bij grote afvoeren. De vistrap zal worden aangepast op de nieuwe situatie.

Om verdroging van landbouw en natuur tegen te gaan en ten behoeve van de bevaarbaarheid met de zomp, is er in het project Reggedal Enter een tijdelijke stuw gebouwd bij Exoo. Dit omdat door gebrek aan begroeiing/weerstand in het systeem de peilen veel lager waren dan de berekende peilen. Omdat veel begroeiing echter ook gevolgen heeft voor de bevaarbaarheid en landbouw en natuur ook de voorkeur geven aan een hoger peil, wordt de tijdelijke stuw vervangen door een permanente stuw/vistrap.

4. Kredietaanvraag N2000 Eerder Hooilanden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 november 2023 besloten:

 1. voor het project N2000 Eerder Hooilanden een krediet beschikbaar te stellen van € 270.000 (inclusief BTW). Dit past binnen de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026.

Kernboodschap

In samenwerking met de provincie Overijssel wordt in het projectgebied Eerderhooilanden invulling gegeven aan de Natura 2000 opgave en de KRW-opgave voor de Hammerwetering. In dit voorstel wordt gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor deze KRW-opgave.

5. Cofinanciering NSP-GLB periode 2023-2027 provincie Overijssel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 november 2023 besloten:

 1. in te stemmen met de 'Bestuursovereenkomst cofinanciering NSP/GLB 2023-2027 provincie Overijssel & Overijsselse waterschappen' en daarvoor een bedrag van € 1.247.500 beschikbaar te stellen voor de cofinanciering van bovenwettelijke waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmaatregelen via het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)/ZON voor de agrarische sector in de provincie Overijssel. Hiervan wordt € 617.218 gereserveerd voor de nieuwe regionale DAW-regeling voor de periode 2024-2027 en € 630.282 wordt gealloceerd voor de cofinanciering van de ZON landbouwmaatregelen van LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord voor ons beheersgebied in Overijssel. De dekking zal in de Meerjarenverkenning 2025-2034 worden verwerkt;
 2. portefeuillehouder de heer Siebring te machtigen om de genoemde bestuursovereenkomst te ondertekenen.

Kernboodschap

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is erop gericht om te zorgen voor een competitieve en duurzame Europese landbouwsector. Duurzaam waterbeheer is hiervoor van essentieel belang. Het GLB kan daarmee ook in belangrijke mate bijdragen aan het behalen van onze doelen op het gebied van de Kaderrichtlijn Water (KRW), klimaat, bodemkwaliteit en watergerelateerde biodiversiteit.

Met de ondertekening van de 'Bestuursovereenkomst cofinanciering NSP/GLB 2023-2027 provincie Overijssel & Overijsselse waterschappen’ en de bijkomende cofinanciering, draagt waterschap Vechtstromen bij aan de uitvoering van het GLB in de periode 2023-2027. Ook komen er daarmee middelen beschikbaar voor de agrarische sector voor bovenwettelijke investeringen (DAW) en beheersmaatregelen (Blauwe Diensten) die gericht zijn op het verbeteren van de waterkwaliteit, waterkwantiteit en biodiversiteit.

6. Aanvragen compensatie hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 november 2023 besloten:

 1. met het bijgevoegde aanvraagformulier een compensatie aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit in verband met de (uitvoerings)kosten naar aanleiding van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag;
 2. een compensatie aan te vragen als gevolg van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag ter hoogte van € 45.589, bestaande uit:
  • € 25.990 aan kwijtgescholden aanslagen;
  • € 5.699 aan kwijtgescholden invorderkosten;
  • € 13.900 aan gemaakte uitvoeringskosten;
 3. van de aangevraagde compensatie als gevolg van de hersteloperatie kinderopvang-toeslag een bedrag van € 16.124 af te dragen aan GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn), bestaand uit;
  • € 5.699 aan kwijtgescholden invorderkosten;
  • € 10.425 aan gemaakte uitvoeringskosten.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen dient bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een compensatieverzoek in, ter hoogte van € 45.589. Dit compensatie-verzoek wordt gedaan naar aanleiding van de kwijtgescholden belastingaanslagen en uitvoeringskosten als gevolg van de ‘hersteloperatie kinderopvangtoeslag’. Het Ministerie heeft een uitwerking gedeeld waaruit blijkt welke kosten in aanmerking komen voor compensatie. Deze uitwerking is in afstemming met de Unie van Waterschappen gemaakt en ligt ten grondslag aan de totale compensatieaanvraag.

7. Aanwijzing toezichthouders onder de Omgevingswet

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 november 2023 besloten:

 1. met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet de medewerkers van het waterschap die volgens het functieboek de functies van “medewerker handhaving A”, “medewerker handhaving B” en “medewerker handhaving C” bekleden, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 18.6 van de Omgevingswet;
 2. met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet op persoonsniveau medewerkers [][][][][][][] en [][][][][][][] aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 18.6 van de Omgevingswet;
 3. de huidige aanwijzingen van de toezichthouders niet in te trekken;
 4. het besluit bekend te maken door toezending aan de betrokken medewerkers en hiervan kennis te geven door publicatie in het waterschapsblad.

Kernboodschap

Het team VTH voert wettelijke taken uit zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Waterwet (welke per 1 juli 2023 overgaat in de Omgevingswet). Om deze taken uit te kunnen voeren moeten medewerkers van het waterschap worden aangewezen als toezichthouder.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024, is de huidige aanwijzing van toezichthouders ontoereikend om de taken van het waterschap met betrekking tot toezicht en handhaving te kunnen uitoefenen. Hiervoor is het nodig de toezichthouders ook aan te wijzen op basis van artikel 18.6 uit de Omgevingswet, het artikel dat de aanwijzing van toezichthouders regelt.  Het gaat hierbij om voortzetting van bestaande werkzaamheden die per 1 januari 2024 onder nieuwe wetgeving vallen.

8. Erfgoedlijst Vechtstromen/zandvang (lokale verbreding van de beek waarin zand sedimenteert zodat het niet de beek stroomafwaarts verondiept) Geskesdijk (Rijssen-Holten)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 november 2023 besloten:

 1. de, op de Erfgoedlijst Vechtstromen vermelde, zandvang in waterloop 02100 aan de Geskesdijk in de gemeente Rijssen-Holten te handhaven vanwege de aanwezige cultuurhistorische waarden.

Kernboodschap

Vechtstromen bezit en beheert een aantal gebouwen en waterinfrastructuur die vanwege de cultuurhistorische waarde tot het watererfgoed gerekend kunnen worden. Voor de gebouwen en waterinfrastructuur die geen Rijks- of gemeentelijk monument zijn, maar wel een (potentieel) cultuurhistorische waarde hebben, hanteert Vechtstromen de Erfgoedlijst Vechtstromen. Wanneer een gebouw of waterinfrastructuur op deze Erfgoedlijst aan het einde van de levensduur is of de functie dreigt te verliezen, vindt, conform het geformuleerde beleid, een bestuurlijke afweging plaats door het dagelijks bestuur over de te nemen maatregelen.

De zandvang in waterloop 02100 aan de Geskesdijk in de gemeente Rijssen-Holten staat op de Erfgoedlijst en heeft zijn functie van zandvanger verloren als gevolg van (blijvend) veranderde hydrologische omstandigheden in het stroomgebied. Om die reden is een analyse uitgewerkt ten behoeve van de onderbouwing van een bestuurlijke afweging over de te nemen maatregelen.