17 januari 2023


 1. Concept rapportage Kennis en Innovatie Agenda
 2. Financiële bijdrage aan externe review van onderzoek ‘Schoonebeek oliewinning waterverwerking in Drenthe’
 3. Ontwerp-Waterschapsverordening
 4. Ontwerp-Onderhoudskeur
 5. Jaarplan educatie 2023
 6. Wijzigen looptijd slibverwerking SNB (slibverwerkingsinstallatie) als Dienst van Algemeen Economisch Belang
 7. Participatie in bijdragenregelingen rond mijnbouwactiviteiten
 8. Ontwikkelperspectief Waterketen 2020

Besluiten

1. Concept rapportage Kennis en Innovatie Agenda

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 januari 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur om de rapportage over de Vechtstromen Kennis en Innovatie Agenda vast te stellen, kennis te nemen van de wijze waarop hiermee invulling is gegeven aan de vier door het algemeen bestuurde gestelde doelen en de aanbevelingen te onderschrijven en mee te geven aan een nieuw bestuur;
 2. het voorstel door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft in de zomer van 2020 de Vechtstromen Kennis en Innovatie Agenda vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van de kennis en innovatie agenda is het innovatiefonds. Daarmee zijn de afgelopen periode in totaal twaalf innovatieprojecten tot stand gekomen, waarin door het waterschap, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samengewerkt is aan nieuwe technieken, aanpakken en oplossingen die het waterschap helpen om haar opgaven te realiseren. In deze innovatieprojecten zijn al concrete (tussen) resultaten geboekt, maar het is nog te vroeg om de daadwerkelijke impact van de kennis en innovatie agenda te bepalen. Ook omdat een deel van deze projecten, mede door de gevolgen van de coronamaatregelen, vertraging heeft opgelopen en nog niet is afgerond. Wel kan al worden geconcludeerd dat de kennis en innovatie agenda heeft bijgedragen aan het in triple helix verband samenwerken met kennisinstellingen, bedrijven en andere partners in en rond ons werkgebied. Deze en andere eerste bevindingen, suggesties en conclusies en aanbevelingen geeft het bestuur graag mee aan het nieuwe bestuur.

2. Financiële bijdrage aan externe review van onderzoek ‘Schoonebeek oliewinning waterverwerking in Drenthe’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 januari 2023 besloten:

 1. financieel bij te dragen aan een onafhankelijke externe review van het onderzoek ‘Schoonebeek oliewinning waterverwerking in Drenthe’;
 2. hiertoe een bedrag van € 15.125 (25% van de kosten) beschikbaar te stellen;
 3. deze kosten ten laste te brengen van de bestaande onderzoeksbudgetten en bij de eerstvolgende begrotingswijziging te beoordelen of de onderzoeksbudgetten moeten worden aangevuld uit de post onvoorzien.

Kernboodschap

De Nederlandse Aardolie Maatschappij onderzoekt de mogelijkheden om het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek ter plaatse te verwerken. Daartoe zijn verschillende varianten onderzocht door adviesbureau RHDHV, in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Eén en ander wordt uitgewerkt in een onderzoeksrapport, dat naar verwachting medio januari 2023 verschijnt.  De betrokken bestuurders van de gemeenten Emmen en Coevorden, provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen, hebben de wens uitgesproken een onafhankelijke externe review te laten uitvoeren van dit onderzoeksrapport, waarbij de vier partijen ieder voor 25 procent bijdragen in de kosten.

3.      Ontwerp-Waterschapsverordening

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 januari 2023 besloten:

 1. het ontwerp van de Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen opnieuw vast te stellen en ter inzage te leggen;
 2. met de Waterschapsverordening:
 3. worden de regels voor het watersysteembeheer beleidsneutraal overgenomen uit de Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen 2020;
 4. wordt de Bruidsschat, zijnde de landelijke regels over het lozen van stoffen, beleidsneutraal overgenomen;
 5. worden beperkingengebieden aangewezen;
 6. heeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid delen van de Waterschapsverordening vast te stellen of te wijzigen;
 7. treedt de waterschapsverordening tegelijk met de Omgevingswet inwerking en
 8. wordt de Keur waterschap Vechtstromen 2020 ingetrokken.

Kernboodschap

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Op grond van de Omgevingswet moet het waterschapsbestuur een Waterschapsverordening vaststellen. Deze Waterschapsverordening vervangt de huidige Keur van het waterschap en huidige landelijke regels over het lozen van stoffen. De regels in de Waterschapsverordening zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de huidige Keur van het waterschap Vechtstromen of de landelijke regels over lozingen van stoffen. De regels over de onderhoudsplichten komen in een aparte verordening: de Onderhoudskeur. Deze mogen niet in de Waterschapsverordening worden opgenomen. Het ontwerp van de Waterschapsverordening heeft in de eerste twee maanden van 2022 eerder ter inzage gelegen. Door het uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook de vaststelling en inwerkingtreding van de Waterschapsverordening uitgesteld. Ondertussen zijn een aantal beperkingengebieden die horen bij de Waterschapsverordening aangepast. De beperkingengebieden zijn de kaarten die aangeven waar de regels in de Waterschapsverordening van toepassing zijn. Het dagelijks bestuur kiest ervoor om de gehele Waterschapsverordening, inclusief nieuwe beperkingengebieden, opnieuw ter inzage te leggen, zodat belanghebbenden hun zienswijze kunnen geven.

4. Ontwerp-Onderhoudskeur

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 januari 2023 besloten:

 1. het ontwerp van de Onderhoudskeur waterschap Vechtstromen opnieuw vast te stellen en ter inzage te leggen;
 2. met de Onderhoudskeur:
 3. worden de regels voor de onderhoudsplichten beleidsneutraal overgenomen uit de Keur waterschap Vechtstromen 2020;
 4. treedt de Onderhoudskeur tegelijk met de Omgevingswet en Waterschapsverordening Vechtstromen in werking.

Kernboodschap

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.  Op grond van de Omgevingswet moet het waterschapsbestuur een Waterschapsverordening vaststellen. Deze Waterschapsverordening vervangt de huidige Keur van het waterschap. In de huidige Keur van het waterschap staan ook regels over onderhoudsplichten. Deze regels gaan over wie (onderhoudsplichtige), welke waterstaatswerken moet onderhouden (onderhoudsverplichtingen). Deze regels mogen niet worden opgenomen in de Waterschapsverordening. Om de regels over de onderhoudsplichten te behouden is een aparte verordening opgesteld, de Onderhoudskeur. De regels in de Onderhoudskeur zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de regels over onderhoudsplichten in de Keur waterschap Vechtstromen 2020. Het ontwerp van de Onderhoudskeur heeft in de eerste twee maanden van 2022 eerder ter inzage gelegen. Door het uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook de vaststelling en inwerkingtreding van de Onderhoudskeur uitgesteld. Het dagelijks bestuur kiest ervoor om het ontwerp van de Onderhoudskeur opnieuw ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden hun zienswijze kunnen geven.

5. Jaarplan educatie 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 januari 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het jaarplan educatie 2023.

Kernboodschap

Met uitvoering van het jaarplan educatie 2023 draagt waterschap Vechtstromen bij aan het creëren en/of vergroten van het waterbewustzijn onder jongeren.

6. Wijzigen looptijd slibverwerking SNB (slibverwerkingsinstallatie) als Dienst van Algemeen Economisch Belang

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 januari 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur inzake ‘wijzigen looptijd slibverwerking SNB als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)’;
 2. het voorstel ‘wijzigen looptijd slibverwerking SNB als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is een naamloze vennootschap, waarvan de aandelen volledig in handen zijn van een zestal waterschappen: Scheldestromen, Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas, De Stichtse Rijnlanden en Vechtstromen. SNB zorgt voor het tot stand brengen en het in stand houden van de duurzame exploitatie van een slibverwerkingsinstallatie voor de verwerking van zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) dat in beginsel afkomstig is van de aandeelhoudende waterschappen. De slibverwerking door SNB ten behoeve van de aandeelhouders, is door de algemeen besturen van de aandeelhouders aangemerkt als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en de aandeelhouders en SNB hebben nadere afspraken hierover vastgelegd in een overeenkomst met een looptijd tot en met 2026. De activiteiten van SNB lopen echter door tot en met 2037, waardoor het nodig is de looptijd van de overeenkomst te verlengen. Hiervoor moet ook het besluit van de algemeen besturen van de aandeelhouders om de slibverwerking door SNB aan te merken als een DAEB worden gewijzigd.

7. Participatie in bijdragenregelingen rond mijnbouwactiviteiten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 januari 2023 besloten:

 1. niet actief te participeren in het opstellen van bijdragenregelingen ten behoeve van mijnbouwactiviteiten.

Kernboodschap

In toenemende mate nemen mijnbouwondernemingen het initiatief om een deel van de opbrengsten te laten terugvloeien naar het gebied waar de mijnbouwactiviteit plaatsvindt, in de vorm van bijdragenregelingen. Concreet voorbeeld daarvan is de voorgenomen bijdragenregeling in het kader van de oliewinning door NAM in Schoonebeek. Het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen heeft besloten om niet actief te participeren in het opstellen van dergelijke regelingen. Het wil zich primair richten op het invullen van zijn rol als wettelijk adviseur van het bevoegd gezag voor mijnbouwvergunningen: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

8. Ontwikkelperspectief Waterketen 2020

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 januari 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur inzake ‘Ontwikkelperspectief waterketen 2050’;
 2. het voorstel ‘Ontwikkelperspectief waterketen 2050’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Begin juli heeft het algemeen bestuur van Vechtstromen de Meerjarenverkenning 2023-2031 vastgesteld. De opgaven op het gebied van klimaatverandering, waterkwaliteitsverbetering en het werken aan duurzaamheid vragen forse meer investeringen. We zien met name een investeringsopgave voor de rioolwaterzuiveringen. Om de aankomende jaren goede investeringsbeslissingen te kunnen nemen voor de totale investeringsopgave in de waterketen (gemalen, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) en zuiveringen), is samen met externe partners een Ontwikkelperspectief ontwikkeld. Vertrekpunt van het Ontwikkelperspectief zijn de hoofdlijnen van de Watervisie 2050 van Vechtstromen. Het perspectief helpt bij de integrale meerjarige doorkijk, waarop de investeringen in de waterketen worden geprioriteerd en geformuleerd en geeft richting voor een blijvende focus op de uitgangspunten van de blauw groene koers van het waterschap. Het algemeen bestuur neemt op 22 februari een besluit over het Ontwikkelperspectief.