17 oktober 2023

Gepubliceerd op 27 oktober 2023

 1. Vaststellen Waterschapsverordening Vechtstromen

 2. Vaststellen onderhoudskeur waterschap Vechtstromen

 3. Eerste wijziging van de Inspraak- en participatieverordening

 4. Eerste wijziging Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019

 5. Tweede wijziging Delegatiebesluit

 6. Eerste wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2019

 7. Verantwoordingsrapportage BGT en BRO

 8. Toestemming vragen wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

 9. Toestemming vragen toetreding Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT

 10. Kredietaanvraag waterverdeling Midden-Twente

 11. Kredietaanvraag Haarvaten op Peil

 12. Intrekken verbod onttrekken oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied

 13. Voortgangsrapportage PRAUT-4

 14. Voorstel Unie van Waterschappen Strategisch partnerschap en ondersteuningsprogramma Klimaat

1. Vaststellen Waterschapsverordening Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB- voorstel ’Waterschapsverordening Vechtstromen’;
 2. het voorstel ’Waterschapsverordening Vechtstromen’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;

Kernboodschap

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Op grond van de Omgevingswet moet het waterschapsbestuur een Waterschapsverordening vaststellen. Deze Waterschapsverordening vervangt de huidige Keur (de basisverordening van het waterschap) 2020 van het waterschap en de huidige landelijke regels over het lozen van stoffen.

De regels in de Waterschapsverordening zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de huidige Keur 2020 van het waterschap of de landelijke regels over lozingen van stoffen.

De regels over de onderhoudsplichten van het waterschap mogen op grond van de Omgevingswet niet in de Waterschapsverordening worden opgenomen en komen in een aparte verordening: de Onderhoudskeur.

Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 29 november een besluit over de Waterschapsverordening voor Vechtstromen, zodat deze tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking kan treden.

2. Vaststellen onderhoudskeur waterschap Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Vaststellen Onderhoudskeur’;
 2. het voorstel ‘Vaststellen Onderhoudskeur’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Op grond van de Omgevingswet moet het waterschapsbestuur een Waterschapsverordening vaststellen. Deze Waterschapsverordening vervangt de huidige Keur 2020 van het waterschap en de huidige landelijke regels over het lozen van stoffen.

In de Keur 2020 van het waterschap staan ook regels over onderhoudsplichten. Deze regels gaan over wie (onderhoudsplichtige), welke waterstaatswerken moet onderhouden (onderhoudsverplichtingen). Deze regels mogen niet worden opgenomen in de Waterschapsverordening.

Om de regels over de onderhoudsplichten te behouden is een aparte verordening opgesteld: de Onderhoudskeur. De regels in de Onderhoudskeur zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de regels over onderhoudsplichten in de Keur 2020 van het waterschap.

Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 29 november een besluit over de Onderhoudskeur voor Vechtstromen, zodat deze tegelijk met de Omgevingswet en de Waterschapsverordening op 1 januari 2024 in werking kan treden.

3. Eerste wijziging van de Inspraak- en participatieverordening

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Eerste wijziging Inspraak- en participatieverordening’;
 2. het voorstel ‘Eerste wijziging Inspraak- en participatieverordening’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
 3. geen inspraak op de Eerste wijziging van de Inspraak- en participatieverordening te verlenen vanwege het technische karakter van de wijzigingen.

Kernboodschap

In de 'Inspraak- en participatieverordening' van waterschap Vechtstromen is vastgelegd bij welke besluiten van het waterschap inspraak wordt verleend.

Omdat deze besluiten zijn genoemd in de Waterwet en deze (grotendeels) wordt vervangen door de Omgevingswet, moest de 'Inspraak- en participatieverordening' van waterschap Vechtstromen worden gewijzigd.

De Omgevingswet, die in werking treedt op 1 januari 2024, bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

4. Eerste wijziging Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Eerste wijziging Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019’;
 2. het voorstel ‘Eerste wijziging Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
 3. geen inspraak te verlenen op de Eerste wijziging Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019 vanwege het technische karakter van de wijzigingen.

Kernboodschap

De Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019 is een procedure-verordening gebaseerd op de Waterwet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Waterwet echter (grotendeels) vervangen. Daarom moest de 'Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019' worden gewijzigd.

De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt, bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 29 november een besluit over de wijziging van de Nadeelcompensatieverordening.

5. Tweede wijziging Delegatiebesluit

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Tweede wijziging Delegatiebesluit’;
 2. het voorstel ‘Tweede wijziging Delegatiebesluit’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft bevoegdheden overgedragen - gedelegeerd - aan het dagelijks bestuur met een Delegatiebesluit. Omdat op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt, die grotendeels de Waterwet vervangt, dient het huidige Delegatiebesluit daarop te worden aangepast.

De Omgevingswet kent daarnaast ook zelf bevoegdheden toe. In een aantal gevallen komen die bevoegdheden toe aan het algemeen bestuur van het waterschap. Omdat het uitvoerende bevoegdheden zijn, worden ook deze bevoegdheden overgedragen aan het dagelijks bestuur.

Met het tweede wijzigingsbesluit wordt het Delegatiebesluit volledig aangepast aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 29 november een besluit over de wijziging van het Delegatiebesluit.

6. Eerste wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 als volgt te wijzigen:

Artikel 3, lid 3, te wijzigen, zodat geen mandaat wordt verleend voor:

 1. het doen van voorstellen aan het algemeen bestuur;
 2. de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels als bedoeld in 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
 3. het nemen van maatregelen in geval van dringend of dreigend gevaar, als bedoeld in artikel 96 van de Waterschapswet;
 4. het opleggen van gedoogplichten op grond van artikel 10.17 van de Omgevingswet;
 5. besluiten tot het vaststellen van projectbesluiten op grond van artikel 5.44 van de Omgevingswet;
 6. gevallen waarin het waterschap aan zichzelf vergunning of ontheffing van een algemeen verbindend voorschrift verleent;
 7. het nemen van m.e.r.-boordelingsbesluiten als bedoeld in artikel 16.43 van de Omgevingswet;
 8. het nemen van een besluit tot het al dan niet verlenen van inspraak of het starten van een participatieproces op grond van de Inspraak- en participatieverordening waterschap Vechtstromen of het toepassen van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
 9. het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor zover voor wordt afgeweken van procedures die gelden voor Europese aanbestedingen;
 10. besluiten over de rechtspositie van de secretaris-directeur of andere directeuren;
 11. aangelegenheid die de secretaris-directeur persoonlijk, of zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad ingesloten, direct of indirect aangaat of waarin hij als gemachtigde is betrokken;
 12. het sluiten van een cao;
 13. voor een besluit inzake schadevergoeding of nadeelcompensatie groter dan € 10.000;
 14. het nemen van besluiten over klachten over leden van het bestuur of de bestuursorganen van het waterschap;
 15. voor het beslissen op bezwaarschriften;
 16. het besluiten over en het voeren van civielrechtelijke en strafrechtelijke rechtsgedingen en bestuursrechtelijke procedures en het instellen van rechtsmiddelen, zowel eisend als verwerend, en het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze procedures, indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het waterschap of aan het waterschapsbestuur toekomt;
 17. het indienen van zienswijzen, bezwaren en klaagschriften indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het waterschap of aan het waterschapsbestuur toekomt;
 18. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten of schikkingen alsmede het opdragen van geschillenbeslechting aan scheidslieden;
 19. het berusten in rechtsvorderingen;
 20. het nemen van besluiten over het aanvragen van surseances van betaling, faillissementen, derdenbeslagen, verpandingen en cessies;
 21. het vaststellen van de beheerbegroting;
 22. het vaststellen van het exploitatiebudget per beleidsprogramma, c.q. per beleidsveld en beleidsproduct;
 23. het binnen een programma schuiven met begrote netto-kosten of investeringskredieten;
 24. het aangaan van borgstellingen;
 25. het vaststellen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling ervan;
 1. de wijzigingen tegelijk met de Omgevingswet in werking te laten treden;
 2. de ondernemingsraad hierover advies te vragen.

Kernboodschap

Met het 'Besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2019' heeft het dagelijks bestuur aan de secretaris-directeur de bevoegdheid verleent om besluiten namens het dagelijks bestuur te nemen.

Met de 'Eerste wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2019' is het ‘Besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2019’ aangepast aan de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, worden de Waterwet en Wet milieubeheer (grotendeels) vervangen. Het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2019’ is deels gebaseerd op de Waterwet en de Wet milieubeheer en moest daarom worden aangepast..

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

7. Verantwoordingsrapportage BGT en BRO

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. de verantwoordingsrapportage 2022 voor de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vast te stellen, waaruit blijkt dat wij voldoen aan de wettelijke normering;
 2. de verantwoordingsrapportage 2022 voor de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) vast te stellen, waaruit blijkt dat wij voldoen aan de wettelijke normering.

Kernboodschap

Voor ons werk voor voldoende, veilig en schoon water is waterschap Vechtstromen aangesloten op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

In de BGT worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen parken en bossen op een eenduidige manier vastgelegd.

In de BRO worden alle objecten geregistreerd die behoren tot de domeinen Grondwatermonitoring, Grondwatergebruik, Bodem- en grondonderzoek, Milieukwaliteit en de Mijnbouwwet.

Het is, op basis van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Informatie Audit) – toetsing, wettelijk verplicht om over het gebruik van deze data te evalueren. Uit de jaarlijkse rapportage blijkt dat de uitvoering van de wet BGT en wet BRO goed op orde zijn. Vechtstromen voldoet aan de wettelijke normen voor de actualisatie gegevens (kwaliteit en beheer op orde).

8. Toestemming vragen wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van het definitieve ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBLT;
 2. op grond van artikel 61, lid 4, Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur toestemming te vragen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GBLT;
 3. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Toestemming wijzigen gemeenschappelijke regeling GBLT’;
 4. het voorstel ‘Toestemming wijzigen gemeenschappelijke regeling GBLT’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten. GBLT is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling.

Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wijzigen houden in, dat gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen meer sturingsmogelijkheden krijgen richting een gemeenschappelijke regeling.

Sommige wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht geworden. Over andere wijzigingen mogen de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen aangeven of, en zo ja, op welke wijze zij gebruik willen maken van de nieuwe sturingsmogelijkheden.

Het bestuur van GBLT heeft namens de deelnemers in GBLT een voorstel gedaan tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GBLT. Het algemeen bestuur van Vechtstromen mag op dit voorstel reageren met een zienswijze. Het algemeen bestuur van Vechtstromen was het eens met dit voorstel.

Voordat het dagelijks bestuur van Vechtstromen kan besluiten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling heeft het de toestemming van het algemeen bestuur van Vechtstromen nodig. Het algemeen bestuur neemt hierover in zijn vergadering van 29 november een besluit.

9. Toestemming vragen toetreding Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van het definitieve voorstel tot toetreding van Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT;
 2. op grond van artikel 61, lid 4, Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur toestemming te vragen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GBLT, zodat Ommen per 1 januari 2024 kan toetreden;
 3. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Toestemming toetreding Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT’;
 4. het voorstel ‘Toestemming toetreding Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten. GBLT is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling.

Sinds 1 januari 2022 voert GBLT ook het belastingproces uit voor de gemeente Ommen op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Deze dienstverleningsovereenkomst is tijdelijk voor twee jaar. De dienstverleningsovereenkomst loopt op 1 januari 2024 af. Het college van Burgemeester en Wethouders van Ommen heeft het verzoek gedaan om per 1 januari 2024 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT. Het bestuur van GBLT heeft hier positief op gereageerd.

Het toetreden van een nieuwe deelnemer tot de gemeenschappelijke regeling GBLT betekent een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De algemene besturen van de waterschappen en gemeenteraden die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling mogen daar hun mening over geven. Het algemeen bestuur van Vechtstromen was het eens met dit voorstel.

Voordat het dagelijks bestuur van Vechtstromen kan besluiten over het toetreden van de gemeente Ommen heeft het de toestemming van het algemeen bestuur van Vechtstromen nodig. Het algemeen bestuur neemt hierover in zijn vergadering van 29 november een besluit.

10. Kredietaanvraag waterverdeling Midden-Twente

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. voor de voorbereidingsfase van het project ‘Waterverdeling Midden Twente’ een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

De Doorbraak is een goed voorbeeld van de wijze waarop het waterschap werkt aan voldoende en veilig water. In de huidige situatie functioneert de beek echter niet optimaal. Er stroomt nu te weinig water vanuit de Loolee in de Doorbraak en het waterschap heeft beperkte mogelijkheden om het water te verdelen. Iets wat met name van belang is bij weinig of juist grote wateraanvoer.
Het waterschap treft maatregelen om ervoor te zorgen dat de Doorbraak bij normale wateraanvoer de geplande hoeveelheid water krijgt. Door de maatregelen krijgt het waterschap ook meer sturingsmogelijkheden om de peilen in zowel de Doorbraak als de Loolee goed te kunnen beheersen en naar behoefte te kunnen sturen in tijden van weinig of veel wateraanvoer.

11.  Kredietaanvraag Haarvaten op Peil

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. voor de verdere uitwerking van de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase van het programma ‘Haarvaten op Peil’ een krediet beschikbaar te stellen
  van € 800.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Haarvaten op Peil: Samen Sterk tegen Droogte in Overijssel

Onder de titel ‘Haarvaten op Peil’ (HOP-programma) gaat waterschap Vechtstromen samen met partners investeren in zoetwatermaatregelen. De provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta, beheerders van natuurgebieden, landgoederen en grondeigenaren trekken hierin samen met ons op. De watermaatregelen uit het HOP-programma zijn erop gericht om de waterafvoer te vertragen in de kleine watergangen, de zogenaamde ‘haarvaten’ van het watersysteem, met name op de hoge zandgronden.

Daar ligt ook een groot deel van onze waardevolle kleine wateren. Dit zijn kleine beekjes die ecologisch waardevol zijn, omdat ze bijzondere planten en waterdieren herbergen. Het vertragen van de waterafvoer zorgt ervoor dat daar langer water beschikbaar is, wat belangrijk is voor het behouden van deze soorten. Dit helpt ook bij het voorkomen van wateroverlast elders (lager) in ons gebied.

De watermaatregelen dragen bij aan meerdere doelen: water vasthouden in de hogere delen van ons watersysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit door herinrichting van de waardevolle kleine wateren. Zo wordt een meer klimaatbestendig watersysteem gerealiseerd.

12. Intrekken verbod onttrekken oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. met ingang van 1 november 2023 in te trekken het door het dagelijks bestuur per 30 juni 2023 (Waterschapsblad 2023, 7838) ingestelde algeheel verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen.

Kernboodschap

Het groeiseizoen is voorbij en daarmee neemt de watervraag vanuit de landbouw en natuur af. Het neerslagtekort is als gevolg van de regen van afgelopen weken gezakt en tevens daalt de watertemperatuur, waardoor risico’s met betrekking tot waterkwaliteitsproblemen zijn afgenomen. Instandhouding van een onttrekkingsverbod draagt daarom niet bij aan verbetering van de waterkwaliteit. Om deze redenen trekken wij het verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer is per 1 november 2023 in.

13. Voortgangsrapportage PRAUT-4

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Voortgangsrapportage PRAUT-4, oktober 2023’;
 2. het voorstel ‘Voortgangsrapportage PRAUT-4, oktober 2023’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

In het programma PRAUT wordt de elektro- en procesautomatisering (E&PA) binnen de waterketen vernieuwd. Verder wordt binnen PRAUT ook de toekomstige aansturing van de waterketen en het beheer van de assets E&PA vormgegeven. Procesautomatisering zorgt voor aansturing van het waterketenproces en voor informatie voor de bedrijfsvoering over de prestaties en risico’s van de rioolwaterzuiveringen.

Met de uitvoering van PRAUT wordt meer doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit in de bedrijfsvoering bereikt en is waterschap Vechtstromen minder kwetsbaar in het aansturen van de waterketen en in het beheren van de assets van de elektro- en procesautomatisering.

Het programma PRAUT loopt ondertussen bijna 3 jaar. In deze periode is er al veel bereikt zowel qua technische realisatie (uitvoering van renovatieprojecten, pilot met een nieuw procesautomatiserings-concept, oplevering van de centrale regiekamer) als qua verandering in de organisatie (inrichten beheerorganisatie). Hiermee is het ontwikkeldeel van PRAUT bijna afgerond en kan gestart worden met de uitrol van de reguliere vervangingsopgave van de E&PA en de versnelde invoering van het nieuwe procesautomatiseringsconcept.

In de vierde voortgangsrapportage wordt de voortgang van het programma PRAUT toegelicht waarbij nadrukkelijk aandacht besteed is aan de financiële consequenties van het vervangen van de E&PA. De voortgangsrapportage staat ter vaststelling geagendeerd voor de AB-vergadering van 29 november.

14. Voorstel Unie van Waterschappen Strategisch partnerschap en ondersteuningsprogramma Klimaat

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 oktober 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel van de Unie van Waterschappen over het strategische partnerschap en ondersteuningsprogramma klimaat onder de voorwaarde dat Waterschap Vechtstromen in ieder geval in 2024 geen financiële bijdrage hoeft te leveren.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen wil in 2035 klimaatneutraal zijn en werkt daartoe nauw samen met de andere waterschappen en het Rijk en heeft daartoe een strategische visie Op weg naar klimaatneutraliteit opgesteld. Voor de uitvoering daarvan gaan de waterschappen een strategisch partnerschap Energie, water en klimaat aan met het Rijk. In het bijbehorende Ondersteuningsprogramma Klimaatneutraliteit werken we samen met het Rijk aan de reductie van lachgas en methaan, productie van groen gas, aquathermie en waterstof, evenals aandacht voor energiebesparing, RWZI (rioolwaterzuivering) als smart energyhubs en netcongestie en duurzaam opdrachtgeverschap.