18 april 2023


  1. Drinkbare Vecht; wandeling Li An Phoa
  2. GLB, ecoregeling (naar aanleiding van vraag fractie Landbouw)

Besluiten

1. Drinkbare Vecht; wandeling Li An Phoa

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 april 2023 besloten:

  1. als waterschap Vechtstromen actief deel te nemen aan de wandeling van Li An Phoa langs de Overijsselse Vecht in juni 2023;
  2. hiervoor een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen, vanuit budget ‘programmasturing Vecht’

Kernboodschap

Van 8 tot en met 23 juni 2023 wandelt Li An Phoa langs de Vecht. De ecoloog en schrijfster vraagt op deze manier aandacht voor verbetering van waterkwaliteit en het belang van schoon water. Tijdens de wandeling heeft ze gesprekken met bewoners, gebruikers en bestuurders om zo bewustwording te creëren op dit onderwerp. Voor waterschap Vechtstromen een goede gelegenheid om de kerntaak van ‘schoon water’ samen met de andere doelstellingen in het Vechtdal onder de aandacht te brengen.

2. GLB, ecoregeling (naar aanleiding van vraag fractie Landbouw)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 april 2023 besloten:

  1. op de vraag van de fractie landbouw van 29 maart 2023 inzake de opstelling van het waterschap ten aanzien van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), als volgt te reageren:
    1. In verband met het niet direct kunnen overzien van alle procedurele en inhoudelijke consequenties van intekenen van waterschapseigendommen door derden, dit jaar geen medewerking verlenen aan (nieuwe )verzoeken om, mondeling dan wel schriftelijk, te verlenen om eigendommen van het waterschap in te tekenen in het kader van het GLB.
    2. Aan een nieuw dagelijks bestuur over te laten om hierover nieuwe beleidsafwegingen te maken en vervolgvoorstellen te doen met het oog op 2024.

Kernboodschap

In het kader van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) kan het in bepaalde gevallen aantrekkelijk zijn voor derden om beheer te voeren over eigendommen van het waterschap (voor meer informatie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/landschapselementen).

Het waterschap heeft vele eigendommen (schouwpaden en landschapselementen) die hier potentieel voor in aanmerking komen. Het is voor het waterschap moeilijk om alle implicaties van het overdragen van het beheer, zowel inhoudelijk als procesmatig, te overzien. Het waterschap verleent derhalve geen medewerking aan verzoeken om het beheer over te dragen op de korte termijn. Wel gaat het waterschap 2023 benutten om de consequenties van medewerking van het waterschap in bepaalde gevallen verder te onderzoeken en hier beleid voor te ontwikkelen.