18 juli 2023

Gepubliceerd op 21 juli 2023

 1. Archiefverordening en Beheerrichtlijn informatiebeheer
 2. KRW-opgave: afweging nabehandelingstechniek rwzi (rioolwaterzuivering) Tubbergen
 3. KRW-opgave: nabehandelingstechniek rwzi Haaksbergen
 4. KRW-opgave: nabehandelingstechniek rwzi Glanerbrug
 5. KRW-opgave: optimalisatie zuiveringsproces en toepassen bandindikker rwzi Denekamp
 6. Kredietaanvraag geurbestrijding rwzi Hengelo
 7. Kredietaanvraag afronding voorbereidingsfase Geeserstroom
 8. Vaststelling ontwerp projectplan Nieuwe Drostendiep Fase 1
 9. Aanpak proces programmabegroting 2024
 10. Aanwijzen vertegenwoordigers in verbonden partijen

Besluiten

1. Archiefverordening en Beheerrichtlijn informatiebeheer

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli 2023 besloten:

 1. de beheerregeling informatiebeheer waterschap Vechtstromen te actualiseren;
 2. af te zien van terinzagelegging;
 3. in te stemmen met het AB-voorstel voor het algemeen bestuur ‘Archiefverordening waterschap Vechtstromen 2023’;
 4. af te zien van terinzagelegging van de Archiefverordening waterschap Vechtstromen 2023;
 5. het voorstel ‘Archiefverordening waterschap Vechtstromen 2023’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

In de rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2022 heeft de provincie Overijssel opmerkingen gemaakt over de actualiteit van de archiefverordening en over de rapportages over het archiefbeheer. Het dagelijks bestuur legt een actuele archiefverordening voor aan het algemeen bestuur en stelt gelijktijdig een daarop aansluitende, geactualiseerde informatiebeheer richtlijn vast. Hiermee zijn beide documenten voldoende geactualiseerd en sluiten ze op elkaar aan.

2. KRW-opgave: afweging nabehandelingstechniek rwzi (rioolwaterzuivering) Tubbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli 2023 besloten:

 1. als nabehandelingstechniek voor de rwzi Tubbergen een doekenfilter te bestendigen ten behoeve van de gewenste effluentkwaliteit voor de Kaderrichtlijn water (KRW).

Kernboodschap

Onlangs heeft het dagelijks bestuur van Vechtstromen financiële middelen beschikbaar gesteld om de voorbereiding van de grootschalige vernieuwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Tubbergen te starten.

De rwzi Tubbergen is verouderd en voldoet niet meer aan de standaard lozingseisen en aan de toekomstige eisen die de Kaderrichtlijn water (KRW) stelt. Grootschalige vernieuwing is daarom noodzakelijk. Bij het opstellen van het ontwerp van de nieuwe zuivering is ervan uitgegaan dat een nabehandelingstechniek met een doekenfilter voldoende is om de KRW eisen te realiseren. Het dagelijks bestuur heeft op 14 maart 2023 de gewenste KRW eisen voor het gezuiverde afvalwater aangescherpt. Daarom is onderzocht of de nabehandelingstechniek met een doekenfilter nog steeds volstaat. Uit het onderzoek blijkt dat een doekenfilter als nabehandelingstechniek in deze situatie beschouwd kan worden als de best beschikbare techniek.

3. KRW-opgave: nabehandelingstechniek rwzi Haaksbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli 2023 besloten:

 1. bij de rwzi Haaksbergen een doekfilter toe te passen als nabehandelingstechniek om de gewenste effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) kwaliteit te benaderen.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft op 14 maart 2023 de gewenste KRW eisen voor het gezuiverde afvalwater vastgesteld. Op basis daarvan moet de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater (effluent) op negen zuiveringen verder worden verbeterd. Hierbij gaat het dan met name om verwijdering van stikstof en fosfaat. Dit kan door middel van een nabehandelingstechniek al dan niet in combinatie met het toepassen van procesoptimalisatie. Voor de rwzi Haaksbergen blijkt dat een nageschakeld doekfilter de best beschikbare techniek is om de gewenste effluentkwaliteit te benaderen.

4. KRW-opgave: nabehandelingstechniek rwzi Glanerbrug

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli 2023 besloten:

 1. bij de rwzi Glanerbrug een doekfilter toe te passen als nabehandelingstechniek om de gewenste effluentkwaliteit te benaderen.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft op 14 maart 2023 de gewenste KRW eisen voor het gezuiverde afvalwater vastgesteld. Op basis daarvan moet de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater (effluent) op negen zuiveringen verder worden verbeterd. Hierbij gaat het dan met name om verwijdering van stikstof en fosfaat. Dit kan door middel van een nabehandelingstechniek al dan niet in combinatie met het toepassen van procesoptimalisatie. Voor rwzi Glanerbrug blijkt dat een nageschakeld doekfilter de best beschikbare techniek is om de gewenste effluentkwaliteit te benaderen.

5. KRW-opgave: optimalisatie zuiveringsproces en toepassen bandindikker rwzi Denekamp

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli 2023 besloten:

 1. bij de rwzi Denekamp het zuiveringsproces uit te breiden met metaalzoutdosering en een bandindikker om de gewenste effluent kwaliteit te realiseren.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft op 14 maart 2023 de gewenste KRW eisen voor het gezuiverde afvalwater vastgesteld. Op basis daarvan moet de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater (effluent) op negen zuiveringen verder worden verbeterd. Hierbij gaat het dan met name om verwijdering van fosfaat en stikstof. Op de rwzi Denekamp  kan dit door middel van het uitbreiden van het zuiveringsproces door het toedienen van metaalzout en door de gravitatie-indikker te vervangen door een bandindikker.

6. Kredietaanvraag geurbestrijding rwzi Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli 2023 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 75.000,- (inclusief BTW) voor de uitvoering van maatregelen voor geurbestrijding op de rwzi Hengelo.

Kernboodschap

De rioolwaterzuivering Hengelo zuivert niet alleen het afvalwater, maar produceert bij dat proces ook energie. De slibverwerking van waterschap Vechtstromen is gecentraliseerd in Hengelo via een slibverwerkingsinstallatie. Doordat hierbij slib op een andere manier wordt verwerkt dan voorheen verspreid deze een ander type geur. Ook door de toename van het aantal slibverladingen in Hengelo komen er meer geurklachten binnen uit de nabije omgeving. Er zijn diverse kleinere geurmaatregelen getroffen, maar deze blijken niet afdoende. Vechtstromen wil de geuroverlast op en rondom de rwzi Hengelo zoveel mogelijk beperken, voor omwonenden en interne medewerkers van Vechtstromen en treft daarom maatregelen.

7. Kredietaanvraag afronding voorbereidingsfase Geeserstroom

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli 2023 besloten:

 1. voor het afronden van de voorbereidingsfase van het project Geeserstroom een additioneel krediet beschikbaar te stellen van € 70.000,- (inclusief BTW).

Kernboodschap

De Geeserstroom is in 2005-2006 ingericht als natuurgebied om in tijden van veel water, het water langer vast te kunnen houden om daarna langzaam weg te laten stromen. Sindsdien heeft het beekdal zich ontwikkeld tot en met moerasvegetatie. Met de maatregelen die we nu gaan nemen in de Geeserstroom willen we de waterstanden in het stroomgebied beter beheren. Daarnaast moeten we vanwege de Kaderrichtlijn Water (KRW) de vismigratie mogelijk maken omdat de Geeserstroom onderdeel is van het vastgestelde vismigratie-netwerk. De maatregelen komen voort uit het ‘Maatregelenplan Streefbeeldenkaart 2022’ dat is vastgesteld in samenwerking met provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, dorpsbelangen Gees en de gemeente Coevorden.

8. Vaststelling ontwerp projectplan Nieuwe Drostendiep Fase 1

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli 2023 besloten:

 1. het projectplan Nieuwe Drostendiep fase 1 in ontwerp vast te stellen;
 2. de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Beekherstel Nieuwe Drostendiep vast te stellen;
 3. geen milieueffectrapport voor het project Nieuwe Drostendiep op te stellen;
 4. het ontwerp projectplan Nieuwe Drostendiep fase 1 met de daarbij behorende bijlagen, inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit Beekherstel Nieuwe Drostendiep, zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

De partners, Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep, Provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, gemeente Coevorden en waterschap Vechtstromen werken samen aan de gebiedsaanpak voor het Nieuwe Drostendiep. Doordat het klimaat verandert, kan in korte periode veel neerslag vallen of juist droogte ontstaan. De herinrichting van het Nieuwe Drostendiep zorgt voor een klimaatbestendig watersysteem, natuurontwikkeling en goed waterbeheer voor de landbouw en de natuur met ook kansen voor recreatie in het gebied.

Als eerste fase van de realisatie wordt het natuurgebied Huismaten en een groot deel van Broeklanden ingericht en wordt het natuurgebied Westerstroom verbeterd. In de deelgebieden Westerstroom en Huismaten worden eveneens de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water gerealiseerd ten verbetering van de waterkwaliteit.

9. Aanpak proces programmabegroting 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van het proces waarlangs de behandeling van de begroting 2024-2027 plaats vindt in het dagelijks bestuur;
 2. te constateren dat er gelet op het financiële kader uit het bestuursakkoord slechts beperkt financiële ruimte is voor de honorering van nieuwe beleidswensen;
 3. in te stemmen met het beleggen en borgen van (de voortgang van) de bestuursagenda via de reguliere planning- en controlcyclus.

Kernboodschap

Op 31 mei jongst leden is het nieuwe bestuursakkoord “Noaberschap verbindt” door het algemeen bestuur vastgesteld. In dit bestuursakkoord is de koers voor Vechtstromen neergelegd voor de aankomende vier jaar. Deze koers wordt vertaald in de programma-begroting 2024-2027 naar concrete doelen en inspanningen en de daarvoor beschikbare middelen. Ook de bestuursagenda die als bijlage bij het bestuursakkoord hoort wordt hierin opgenomen. Met dit besluit wordt het proces rond de totstandkoming van de programmabegroting vastgelegd.

10.  Aanwijzen vertegenwoordigers in verbonden partijen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli 2023 besloten:

1. als vertegenwoordiger in de volgende verbonden partijen aan te wijzen:

Naam verbonden partij

In het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen:

Vervanger

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn))

G. Wolters (aangewezen in de vergadering van 4 juli 2023)

E. Hemmers

Het Waterschapshuis (HWH).

E. Hemmers (aangewezen in de vergadering van 4 juli 2023)

G. Wolters

Gemeenschappelijk waterschapslaboratorium Rijn Oost (Aqualysis)

R. Woolderink

W. Siebring

In de algemene vergadering van aandeelhouders

Nederlandse Waterschapsbank NV

G. Wolters

E. Hemmers

SNB (slibverwerkingsinstallatie) (NV Slibverwerking Noord Brabant)

R. Woolderink

W. Siebring

NieuWater

G. Wolters

E. Hemmers

In de ledenvergadering

Vereniging Unie van Waterschappen

S. Kuks

W. Siebring

Vereniging werken voor waterschappen (werkgeversvereniging)

R. Andringa

S. Kuks

In de raad van toezicht

de Stichting Bodembeheer Schoonebeek

G. Aveskamp

W. Siebring

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘aanwijzen vertegenwoordigers in verbonden partij EUREGIO (samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse gemeenten en provincies, gevestigd in Enschede en Nordhorn)’;
 2. het voorstel ‘aanwijzen vertegenwoordigers in verbonden partij EUREGIO’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft een bestuurlijk én financieel belang in een aantal organisaties. Dit zijn de zogenaamde ‘verbonden partijen’. Verbonden partijen kunnen worden aangegaan door het algemeen bestuur of door het dagelijks bestuur. Het is dan aan die besturen om vorm en inhoud te geven aan de sturing op die verbonden partij.

Het algemeen bestuur is samen met het dagelijks bestuur is verbonden aan de partij EUREGIO. Het is een zogenaamde ‘gemengde regeling’. Het is dan aan het algemeen bestuur om bestuurders in deze partij te benoemen. Het algemeen bestuur neemt op 19 oktober 2023 een besluit over de vertegenwoordiging in de EUREGIO.

In de overige partijen is het dagelijks bestuur verbonden, met het DB-besluit van 18 juli benoemen we de bestuurders in deze partijen.