19 december 2023

Gepubliceerd op 23 december 2023

 1. Vaststellen evaluaties watersysteem
 2. Vaststellen evaluaties waterketen
 3. Vaststellen evaluaties besturen & organiseren
 4. Kredietaanvraag Implementatie vaarconcept
 5. Kredietaanvraag Vechtrijk Gramsbergen
 6. Kredietaanvraag voorbereiding KRW-maatregelen waterketen
 7. Kredietaanvraag Programmamanagement PRAUT
 8. Kredietaanvraag vlonderpad Geeserstroom
 9. Kredietaanvraag uitvoering Beekherstel Loodiep
 10. Ontwerp projectplan Waterwet ‘Realiseren vispassage en moerassige oever stuw Hoogehaar’
 11. Ontwerp projectplan Vechtarm Ommen
 12. Programma Doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken 2024
 13. Voorgenomen opdracht Doeltreffendheidsonderzoek Beleidslijn Bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies)
 14. Uitvoeringsplan VTH 2024
 15. Aquathermie Losser
 16. Herziening algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor ICTG (AWBIT 2023)
 17. Vaststellen activabeleid
 18. Overeenkomst samenwerking IJsselmeergebied 2024-2028
 19. Vervolg deelproject ‘Huisvesting Hardenberg’ in relatie tot resultaten onderzoek ‘Versneld van het aardgas af’
 20. Steunverklaring Regiodeal Zwolle
 21. Innovatieprojectvoorstellen december 2023
 22. Voorziening Springendalregeling
 23. Vervanging pompen Stieltjeskanaalsluis
 24. Broeklanden-Zuid: financiële bijdrage waterschap

1. Vaststellen evaluaties watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. de bestuurlijke verantwoording van elf afgeronde projecten uit programma 1, watersysteem goed te keuren;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 728.198;
 3. Aanvullend krediet vast te stellen voor € 42.000.

Kernboodschap

De afgelopen periode zijn elf projecten uit het programma watersysteem uitgevoerd voor infrastructuur op orde, waterkwaliteit, klimaat en duurzaamheid. Het resultaat is dat:

 • er in het kader van Life-IP de governance assessment tool tot een aantal inzichten en aanbevelingen heeft geleid die zijn opgenomen binnen Ruimte voor de Vecht, er via Swimway meer inzicht is verkregen in de potentie van de Vecht voor migrerende en stroming minnende vissoorten en bij de nieuwe nevengeul ter hoogte van Junne building with nature is toegepast wat helpt bij rivierherstelmaatregelen;
 • met de uitvoering van het project afwateringskanaal (fase 1) de oeververdediging over een lengte van 1290 meter is vervangen en verbeterd;
 • met een aantal ingrepen bij de Ericasluis de pompinstellingen en krooshekreinigers van de Ericasluis zonder problemen hun primaire functie kunnen blijven uitoefenen en dat medewerkers veilig, een beheersbaar object kunnen bedienen/inspecteren;
 • er een Koersdocument is opgesteld, samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta, dat de visie en koers voor de Vecht beschrijft, alsmede een voorstel voor investeringen in de Vecht tot 2030 voor bijvoorbeeld eventuele herinrichtingsprojecten;
 • met uitvoering project “Baggeren en beschoeien 2023” de deelprojecten Baggeren Kibbelveen en Baggeren en Beschoeien Erica Tuinbouwcentrum weer aan de vooraf bepaalde doelstelling (diepte/herstel beschoeiing) voldoen;
 • er zowel bij het traject Elsbeek – Colensostraat als de Elsbeek Reigerweg, beide onderdeel van beken Hengelo, beheer en onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden waardoor deze volgens de reguliere werkwijze beheerd en onderhouden kunnen worden. Ook zijn er klimaatmaatregelen getroffen waardoor de factoren wateroverlast, overstroming, verdroging en hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) beter opgevangen kunnen worden;
 • in het kader van assets op orde de Pekelbrug gerenoveerd is en weer gedurende lange tijd functioneel zal zijn;
 • stuw Meijeringh gerenoveerd en geautomatiseerd is, waardoor de stuw beheervriendelijk, onderhoudsarm, veilig en betrouwbaar is en deze gedurende langere tijd functioneel is;
 • er een hydrologisch oppervlakte- en grondwatermodel voor de Beneden Dinkel is opgesteld, wat gebruikt kan worden bij de inrichting van de Dinkel en Tilligterbeek om te voldoen aan de KRW-opgaven alsmede de klimaatopgaven;
 • het verstoppingsgevaar in de Rossumerbeek tot een beheersbaarniveau is teruggebracht door middel van het aanleggen van een meetpunt;
 • door het aanpassen van drie kunstwerken (stuw en gemaal Padhuizerweide en stuw Drie Gemeenten) de aanvoer van water richting natuur (Kloosterbos), cultuurhistorie (Schans de Katshaar) en de landbouw (Weijerswold) verbeterd wordt en hierdoor ook het water langer vast kan worden gehouden waardoor in tijden van droogte meer water beschikbaar is.

2. Vaststellen evaluaties waterketen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. de bestuurlijke verantwoording van in totaal twaalf afgeronde projecten uit het programma waterketen vast te stellen;
 2. aanvullend krediet te verstrekken voor € 12.000;
 3. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 483.000.

Kernboodschap

Twee keer per jaar worden afgeronde, geëvalueerde projecten aangeboden aan het dagelijks bestuur. Na de op 27 juni 2023 vastgestelde evaluaties zijn twaalf projecten uit het programma waterketen afgerond voor het dichterbij brengen van de doelen op de bestuurlijke thema’s Infrastructuur op orde, Waterkwaliteit en Duurzaamheid. Het resultaat van de afgeronde projecten is dat:

 • de beluchting van de installatie voor deelstroombehandeling in Hengelo is geoptimaliseerd (Infrastructuur op orde);
 • voor de rwzi (rioolwaterzuivering) Oldenzaal een scenariostudie is uitgevoerd hoe de rwzi kan worden gerenoveerd en daarbij kan voldoen aan de KRW-eisen (Waterkwaliteit);
 • een papierloze registratie van afvalstromen mogelijk is gemaakt door daarvoor het systeem Load-IT te implementeren (Duurzaamheid);
 • binnen PRAUT de centrale regiekamer is gerealiseerd en in gebruik genomen (Waterkwaliteit);
 • binnen PRAUT het beheer van de procesautomatisering is geprofessionaliseerd (Infrastructuur op orde);
 • de Scada servers op de zuiveringen zijn vervangen (Infrastructuur op orde);
 • de vrachtwagen van het waterschap is vervangen (Infrastructuur op orde);
 • op de rwzi Enschede de roosterharken zijn vernieuwd (Infrastructuur op orde);
 • de aanleg van twee zonnevelden is voorbereid (Duurzaamheid);
 • op de rwzi Emmen ATEX-veiligheidsmaatregelen zijn getroffen (Infrastructuur op orde);
 • de voorbereiding van de nieuwbouw van de rwzi Tubbergen is afgerond (Waterkwaliteit);
 • de geuroverlast bij de slibverlading in Hengelo is geminimaliseerd (Infrastructuur op orde).

Bovengenoemde projecten leiden als zodanig niet tot een aanmerkelijke bijdrage aan meetbare doelen, maar zijn vaak wel randvoorwaardelijk. Zo is de voorbereiding van de nieuwbouw van de rwzi Tubbergen een stap op weg naar het bereiken van een betere waterkwaliteit.

3. Vaststellen evaluaties besturen & organiseren

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. de bestuurlijke verantwoording van vier afgeronde investeringsprojecten / budgetten uit het programma Besturen & Organiseren vast te stellen;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 448.476.

Kernboodschap

Twee keer per jaar worden afgeronde, geëvalueerde projecten aangeboden aan het dagelijks bestuur. Vanuit programma Besturen & Organiseren bieden we 4 evaluaties aan van projecten en investeringsbudgetten die hebben bijgedragen aan het bestuurlijke thema Infrastructuur op orde, digitalisering en het op orde houden van onze kennissystemen (basisgegevens GEO, meetgegevens en modelinstrumenten). Tot slot geven we een korte toelichting op een project dat is verschoven van de investeringen naar de exploitatie.

4. Kredietaanvraag Implementatie vaarconcept

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. voor het uitvoeren (vervolg en afronden) van het project “Implementatie vaarconcept” een krediet beschikbaar te stellen van € 104.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Met het realiseren van de sluizen bij Junne en Mariënberg is op de Overijsselse Vecht een doorgaande vaarverbinding ontstaan van Ommen tot aan de Duitse grens. Waterschap Vechtstromen is vaarwegbeheerder van de Vecht en vanuit de verantwoordelijkheid om het varen in goede banen te leiden en alle vaarrecreanten op een veilige manier van het Vechtdal te kunnen laten genieten, heeft het dagelijks bestuur budget beschikbaar gesteld.

Het gevraagde krediet wordt ingezet ten behoeve van het op orde brengen én houden van de benodigde vergunningen, waaronder de Wnb-wet vergunning, en om de benodigde aanpassingen van een verkeersbesluit varen voor te bereiden en door te voeren.

5. Kredietaanvraag Vechtrijk Gramsbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. voor de afronding van het project Vechtrijk Gramsbergen een krediet beschikbaar te stellen van € 600.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Op 23 maart 2021 is door het dagelijks bestuur kennisgenomen van de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Deze visie is opgesteld met de gemeente Hardenberg en met inbreng van bewoners en stakeholders. Fase 1 van de visie is “herinrichting van gebied noord met functies water, (extensieve) landbouw en natuur met als meest belangrijke onderdeel de realisatie van een meestromende nevengeul rond stuw De Haandrik”. Dit onderdeel is in 2023 gerealiseerd. Met dit krediet is het mogelijk project Vechtrijk Gramsbergen fase 1 af te ronden.

6. Kredietaanvraag voorbereiding KRW-maatregelen waterketen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. voor het afronden van de definitiefase en het uitvoeren van het programma-management van het programma ‘KRW-maatregelen in de Waterketen’ een krediet beschikbaar te stellen van € 1.330.000 (inclusief BTW);
 2. voor de eerste voorbereidingsfase van de deelprojecten op de rwzi’s Denekamp, Enschede, Glanerbrug, Goor, Haaksbergen, Hengelo, Nijverdal en Oldenzaal een krediet beschikbaar te stellen van € 4.000.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is de belangrijkste Europese kaderrichtlijn als het gaat om waterkwaliteit. Het gaat dan om het beperken van milieuschadelijke stoffen en voedingsstoffen in het water met als doel een gezond waterleven voor vissen, waterinsecten en planten. Het waterschap is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van maatregelen om de doelen in de KRW te behalen.

Met name op de hoge zandgronden van Twente is het behalen van de gewenste waterkwaliteit een grote uitdaging. Tijdens langdurige droogte zijn de lozingen van afvalwaterzuiveringen voor sommige waterlopen de enige bron van water. Er is daar namelijk weinig of geen verdunning met ander water. Onderdeel van de maatregelen voor de KRW is daarom het verbeteren van de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater van meerdere zuiveringen van het waterschap. Deze verbeteringen aan zuiveringen moeten uiterlijk eind 2027 zijn uitgevoerd.

Om deze zuiveringen dusdanig te moderniseren en aan te passen dat de gewenste kwaliteit van het gezuiverde water behaald kan worden, moet er in korte tijd veel werk verzet worden. Hiervoor is medio 2023 een programma gestart waarin al deze werkzaamheden worden voorbereid. Met het beschikbaar stellen van krediet kunnen de maatregelen centraal worden voorbereid en kunnen in 2024 uitvoeringsprojecten gestart worden.

7. Kredietaanvraag Programmamanagement PRAUT

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. voor het vervolgen van het programmamanagement van PRAUT voor het restant van 2023 en 2024 een krediet beschikbaar te stellen van € 280.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

In het programma PRAUT wordt de elektro- en procesautomatisering (E&PA) binnen de waterketen vernieuwd. Verder wordt binnen PRAUT ook de aansturing van de waterketen en het beheer van de assets E&PA vormgegeven. Procesautomatisering zorgt voor aansturing van het waterketenproces en voor informatie voor de bedrijfsvoering over de prestaties en risico’s van de rioolwaterzuiveringen die in de Centrale Regiekamer bij elkaar komen.

Met de uitvoering van PRAUT wordt meer doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit in de bedrijfsvoering bereikt en zal waterschap Vechtstromen minder kwetsbaar zijn in het aansturen van de waterketen en in het beheren van de assets van de elektro- en procesautomatisering.

Om het programmateam van PRAUT in staat te stellen om te sturen op de activiteiten van het programma PRAUT wordt toestemming verleend om hiervoor de uitgaven te doen in de vorm van externe kosten en interne uren.

8. Kredietaanvraag vlonderpad Geeserstroom

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. in te stemmen met een bijdrage aan het vlonderpad als onderdeel van de inrichtingsmaatregelen in het gebied de Geeserstroom van € 45.000 (inclusief btw).

Kernboodschap

In het bestuurlijk overleg Geeserstroom van 27 januari 2023 is afgesproken dat het waterschap financieel bijdraagt aan het vlonderpad in het gebied de Geeserstroom. Het vlonderpad vormt de sluitpost in het totaal van inrichtingsmaatregelen om invulling te geven aan het vastgestelde streefbeeld voor de Geerserstroom. Voor het vlonderpad is een SSK-raming opgesteld en een verdeling van de kosten gemaakt tussen de provincie Drenthe, de gemeente Coevorden en waterschap Vechtstromen. Met dit voorstel wordt deze principeafspraak bekrachtigd.

9. Kredietaanvraag uitvoering Beekherstel Loodiep

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project ‘Beekherstel Loodiep’ een krediet beschikbaar te stellen van € 733.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Het bestuur stelt een uitvoeringskrediet beschikbaar voor de start van het project Beekherstel Loodiep. Het Loodiep is een waterloop in de buurt van Coevorden in de Provincie Drenthe. Er worden vijf vispassages aangelegd en op verschillende plekken moerassige glooiende oevers gemaakt om te voldoen aan eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Realisatie van het project draagt bij aan het bestuurlijke doel ‘waterkwaliteit’.

10. Ontwerp projectplan Waterwet ‘Realiseren vispassage en moerassige oever stuw Hoogehaar’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. het ontwerp projectplan ‘Realiseren vispassage en moerassige oever stuw Hoogehaar’ vast te stellen;
 2. het ontwerp projectplan vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Vechtstromen gaat het Loodiep passeerbaar maken voor vissen, zodat vismigratie mogelijk wordt. Het Loodiep stroomt van Zwinderen (Geeserstroom) naar Coevorden in de Provincie Drenthe. Er worden vijf vispassages aangelegd en op verschillende plekken moerassige glooiende oevers gemaakt om te voldoen aan eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee draagt het project bij aan het bestuurlijke thema ‘waterkwaliteit’. Om het vispasseerbaar maken van het Loodiep bij stuw Hoogehaar juridisch mogelijk te maken, wordt er met dit besluit een ontwerp projectplan Waterwet vastgesteld en ter inzage gelegd.

11. Ontwerp projectplan Vechtarm Ommen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. het projectplan Vechtarm Ommen in ontwerp vast te stellen;
 2. het ontwerpprojectplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Vlakbij openluchtzwembad ‘Olde Vechte’ in Ommen, ligt een oude Vechtarm. Deze is aan één kant aangesloten op de Vecht. In deze Vechtarm is geen stroming in het water, waardoor de waterkwaliteit slecht is. Dit wordt versterkt door de extreme groei van het plantje eendenkroos, dat als een groene deken over het water ligt. We gaan daarom de oude verbinding tussen de Vecht en de oude Vechtarm ter hoogte van het openluchtzwembad herstellen. Hierdoor kan het water in de Vechtarm weer doorstromen en zal de waterkwaliteit verbeteren. Het project draagt bij aan het behalen van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water door het verbeteren van de waterkwaliteit en het waterleven in de Vechtarm.

12. Programma Doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. in Q3 en Q4 van 2024 een doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoek uit te laten voeren naar de Inhuur van onderzoeks- en adviesbureaus;
 2. de opdracht voor dit onderzoek in overleg met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever uit te laten werken en deze vóór de uitvoering van het onderzoek vast te stellen in het DB;
 3. de AB-brief Programma Doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoek 2024 te versturen;
 4. in Q3 van 2024 in het DB het programma voor de verdere doelmatig- en doeltreffendheids-onderzoeken te bespreken.

Kernboodschap

In opdracht van het dagelijks bestuur worden doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken in de organisatie uitgevoerd. In deze onderzoeken, een wettelijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur conform art. 109a van de Waterschapswet, wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid onderzocht. Deze onderzoeken dragen daarnaast bij aan het versterken van de realisatiekracht, het lerend vermogen en de professionalisering van de sturing en Planning & Control van de organisatie.

Het streven is om jaarlijks twee onderzoeken uit te voeren.

Een doeltreffendheidsonderzoek naar de Beleidslijn Bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies) waartoe het dagelijks bestuur eerder heeft besloten wordt uitgevoerd in Q1 en Q2 van 2024. Het DB heeft nu besloten om in Q3 en Q4 van 2024 een doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoek uit te laten voeren naar de Inhuur van onderzoeks- en adviesbureaus. Dit onderzoek sluit aan op de Bestuursagenda voor 2024.

13. Voorgenomen opdracht Doeltreffendheidsonderzoek Beleidslijn Bronaanpak

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. de voorgenomen opdracht voor het Doeltreffendheidsonderzoek Beleidslijn Bronaanpak vast te stellen;
 2. de AB-brief over dit DB-besluit te versturen en de voorgenomen opdracht te agenderen voor de PEILdag (commissie FBU) op 7 februari 2024.

Kernboodschap

In opdracht van het dagelijks bestuur worden doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken in de organisatie uitgevoerd. In deze onderzoeken, een wettelijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur conform art. 109a van de Waterschapswet, wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid onderzocht. Deze onderzoeken dragen daarnaast bij aan het versterken van de realisatiekracht, het lerend vermogen en de professionalisering van de sturing en Planning & Control van de organisatie.

Het streven is om jaarlijks twee doelmatig- en/of doeltreffendheidsonderzoeken uit te voeren. In dit kader heeft het dagelijks bestuur besloten om in 2023 een doeltreffendheidsonderzoek naar de Implementatie van Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) (afgerond in juni 2023) en een doeltreffendheids-onderzoek naar de Beleidslijn Bronaanpak uit te voeren.

Het dagelijks bestuur heeft nu de voorgenomen opdracht, met de onderzoeksvragen, aanpak, planning en organisatie voor het doeltreffendheidsonderzoek Beleidslijn Bronaanpak vastgesteld. Bij bronaanpak gaat het om Wat er niet inkomt, hoeft er ook niet uit’, met andere woorden het voorkómen dat probleemstoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

Het onderzoek is bedoeld als evaluatie van de bestaande beleidslijn en gericht op de effectiviteit van de gehanteerde bronaanpak en uitgevoerde maatregelen tot nu toe.

Het onderzoek naar de Beleidslijn Bronaanpak wordt uitgevoerd in Q1 en Q2 van 2024.

14. Uitvoeringsplan VTH 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. het uitvoeringsplan VTH 2024 vast te stellen waarbij de focus wordt gelegd op de primaire, wettelijke VTH taken samen met een aantal ontwikkelingen in het werkveld:
 • invoering van en leren werken met de Omgevingswet;
 • steviger focus op verbetering waterkwaliteit;
 • mogelijk KRW-proof maken van alle lozingsvergunningen (doorlichten en waar nodig herzien voor 2027). Dit is naast de reguliere doorlichting, inclusief aanpak ZZS;
 • voorbereiding nieuw belastingstelsel;
 • implementatie nieuw zaaksysteem;
 1. in te stemmen met het uitvoeren van 50% minder controles in de categorieën akkerbouw, IBA (meestal kleine installatie voor de individuele behandeling van afvalwater)’s (individuele behandeling afvalwater) en veehouderij en daarmee af te wijken van de normaliter gehanteerde bezoekfrequentie. Hiermee kunnen de meest risicovolle (milieubezwaarlijke) categorieën wel volledig ingepland worden.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van team vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de werkzaamheden voor het komende jaar. Naast de reguliere, wettelijke taken met betrekking tot vergunningen, toezicht & handhaving en heffingen, vraagt de invoering van en het handelen naar de doelen van de Omgevingswet, verbetering waterkwaliteit en de voorbereiding van het nieuwe belastingstelsel in 2024 extra aandacht van het team.

In onze manier van werken blijft het preventief, effect- en risicogericht toezicht een belangrijke basis voor de reguliere controles door toezicht & handhaving. En we zoeken nadrukkelijk het contact met de inwoners, bedrijven en partners in ons gebied.

15. Aquathermie Losser

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. een samenwerking aan te gaan met de gemeente Losser voor de ontwikkeling van aquathermie voor het zwembad Brilmansdennen, op basis van effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) van de rwzi Losser.

Kernboodschap

Vechtstromen wil bijdragen aan de energietransitie in de regio. In dat kader willen we warmte uit het door ons gezuiverde afvalwater beschikbaar stellen voor het verwarmen van gebouwen. Dit heet aquathermie en het helpt om het gebruik van aardgas te verminderen en de maatschappelijke CO2-voetafdruk te verkleinen. Gemeenten voeren hierbij de regie en als waterschap helpen we hen en de ontwikkelaars.

Een eerste kans dient zich aan in de gemeente Losser. Deze gemeente heeft in maart 2022 het besluit genomen om het zwembad Brilmansdennen te verduurzamen. Onderdeel hiervan is de inzet van de warmte van het gezuiverde afvalwater dat uit de zuivering van Losser komt. Vechtstromen onderzoekt de mogelijkheden om dit initiatief, dat door de gemeente wordt uitgevoerd, mogelijk te maken.

16. Herziening algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor ICTG (AWBIT 2023)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. de huidige algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (AWBIT 2018) te vervangen voor de herziene algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor ICT (AWBIT 2023) en deze voorwaarden van toepassing te verklaren bij ICT aankopen.

Kernboodschap

Wijzigingen in wet- en regelgeving, alsook de digitale omstandigheden waarin de waterschappen samen werken met de markt, hebben ertoe geleid dat de bestaande en daardoor verouderde algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor ICT aangepast dienen te worden. In de landelijke ledenvergadering van 6 oktober 2023 is besloten tot herziening van de algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor ICT (AWBIT 2023). De Unie van waterschappen verzoekt ieder waterschap om deze voorwaarden te laten vaststellen, zodat deze gebruikt kunnen worden bij ICT-aankopen.

17. Vaststellen activabeleid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. het geactualiseerde ‘Activabeleid’ vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de op 20 december 2016 vastgestelde ‘beleidsnotitie activa’;
 2. specifiek in te stemmen met de volgende nieuwe onderdelen in het activabeleid:
 3. het niet meer mogen activeren van Software as a Service (SaaS, zie paragraaf 5.2 van het beleid) als investering;
 4. de in hoofdstuk 8 opgenomen bepalingen over (het vaststellen van) de aanwezigheid en vitaliteit van assets met als doel het risico op een onjuiste waardering in te perken;
 5. de in hoofdstuk 10 voorstelde systematiek voor het activeren van uren en meer specifiek het vanaf 1 januari 2024 (ook) activeren van uren binnen programma 3 Besturen & Organiseren;
 6. voor het geactualiseerde activabeleid geen inspraakprocedure te volgen.

Kernboodschap

Met het vaststellen van het activabeleid, geeft het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen opvolging aan de door het algemeen bestuur aan haar gedelegeerde taak om een volledig en actueel beleid op te stellen ten aanzien van het waarderen en afschrijven van investeringsuitgaven. Het beleid is geactualiseerd. Belangrijkste veranderingen zijn:

 • het niet meer mogen activeren van Software as a Service als investering;
 • het bijhouden van de assets en hoe de kwaliteit ervan is;
 • het activeren van uren voor de investeringsprojecten voor programma 3.

18. Overeenkomst samenwerking IJsselmeergebied 2024-2028

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. in te stemmen met de ‘Overeenkomst samenwerking IJsselmeergebied 2024-2028’, en daarmee;
 2. gedurende de looptijd van de overeenkomst (2024 t/m 2028) een bedrag van € 20.200 (inclusief BTW) per jaar beschikbaar te stellen binnen de exploitatie van het Programma Watersysteem (team Bedrijfsbureau);
 3. de dekking mee te nemen bij de inventarisatie van "plussen en minnen" bij de eerstvolgende Meerjarenverkenning in 2024;
 4. portefeuillehouder de heer Aveskamp te machtigen de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Kernboodschap

Het IJsselmeer is voor Noord-Nederland van groot belang. Het dient als waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) bij te veel water, als nationale regenton bij te weinig water en als belangrijk ecosysteem voor veel functies die verbonden zijn met water. Deze basisfuncties staan onder druk door een veranderend klimaat. Hierdoor kan zeespiegelstijging optreden, waardoor het lastiger wordt om overtollig water vanuit het IJsselmeer naar de zee af te voeren. Daarnaast kunnen ook perioden van te weinig water toenemen, terwijl de vraag naar zoetwater uit het IJsselmeer juist kan stijgen. Deze veranderingen zijn van invloed op de economische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het IJsselmeer en dit vraagt om gezamenlijke afwegingen en keuzes.

In 40% van ons beheergebied kunnen wij water aanvoeren vanuit onder andere het IJsselmeer. Ook voeren wij water af in de richting van het IJsselmeer.

Met dit besluit stemmen wij in met de samenwerkingsafspraken tussen het Rijk, provincies en waterschappen, inclusief de bijbehorende organisatie en middelen. Dit doen wij met als doel een toekomstbestendig IJsselmeergebied, waar ons water in tijden van te veel water naar wordt afgevoerd en in tijden van te weinig water deels vandaan komt.

19. Vervolg deelproject ‘Huisvesting Hardenberg’ in relatie tot resultaten onderzoek ‘Versneld van het aardgas af’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Vervolg deelproject Huisvesting Hardenberg in relatie tot resultaten onderzoek ‘Versneld van aardgas af’.
 2. het voorstel 'Vervolg deelproject Huisvesting Hardenberg in relatie tot resultaten onderzoek ‘Versneld van aardgas af’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen streeft naar energieneutraliteit in 2030 en klimaatneutraliteit op

sectorniveau in 2035. In dat kader hebben we onderzocht of we bij ons kantoor in Hardenberg versneld van het aardgas af kunnen. Het onderzoek laat zien dat dat op dit moment nog niet haalbaar is. Wel kunnen energiebesparende maatregelen genomen worden, zoals vloerverwarming die kan worden aangesloten op een warmtepomp. Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 28 februari 2024 een besluit over het voorstel.

20. Steunverklaring Regiodeal Zwolle

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. in te stemmen met de steunverklaring Regio Deal Zwolle 2024-2027;
 2. mevrouw Nicole Koks, lid dagelijks bestuur waterschap Drents Overijsselse Delta, te mandateren om namens het dagelijks bestuur van Vechtstromen de steunverklaring te ondertekenen.

Kernboodschap

De huidige regio Zwolle omvat (delen van) het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen. Door gezamenlijk een steunverklaring af te geven voor de aanvraag regiodeal Zwolle, kunnen mogelijkheden ontstaan om klimaat-robuuste ontwikkeling van deze regio te bevorderen. Concrete projecten van Vechtstromen of van de andere waterschappen maken nu geen deel uit van de aanvraag, maar zijn bij nadere uitwerking van de deal te positioneren onder het thema ‘’Omslag naar een natuur inclusieve en klimaatadaptieve regio’’. Wordt de aanvraag gehonoreerd dan volgen gesprekken over de toedeling van middelen aan projecten.

21. Innovatieprojectvoorstellen december 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. het innovatieprojectvoorstel Druppelirrigatie op basis van Gezuiverd Afvalwater goed te keuren, hierin (mee) te investeren met een bedrag van € 246.840 (inclusief BTW) uit het innovatiefonds en de uitvoering over te dragen aan de portefeuillehouder voor waterkwaliteit en het programma landelijk gebied;
 2. het innovatieprojectvoorstel Agroforestry Overijssel niet goed te keuren.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen stemt, na het inwinnen van advies van de Vechtstromen Innovatieraad, in met een nieuw innovatieproject: Druppelirrigatie op basis van Gezuiverd Afvalwater. Het betreft een pilot in Noord-Deurningen (gemeente Dinkelland) om lokaal afvalwater innovatief te zuiveren en te hergebruiken als druppelirrigatiewater in de landbouw. De initiatiefnemer van deze proeftuin is de Stichting Duurzaam Noord Deurningen. Met de inzet van de innovatieve zuiverings- en irrigatietechnieken van Jotem en Water4All, wordt in deze pilot het afvalwater van Country Resort Papillon gezuiverd om ingezet te worden als druppelirrigatiewater voor TwenteFruit. Daarbij onderzoeken we hoeveel minder stikstof en fosfaat in het water terecht komt door deze toepassing en in welke mate deze leidt tot waterbesparingen.

De pilot wordt mede gefinancierd door het Vechtstromen Innovatiefonds. Hiermee wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het versneld realiseren van de opgaven en ambities uit het bestuursakkoord.

22. Voorziening Springendalregeling

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. de minnelijke regeling tussen Textielreiniging “Het Springendal” B.V. en waterschap Vechtstromen uit te laten voeren;
 2. een nieuwe voorziening “Voorziening Springendal-regeling” in te stellen ad € 200.000 (inclusief BTW);
 3. deze voorziening in de jaarrekening 2023 op te nemen en ten laste te brengen van het rekeningresultaat programma Waterketen;
 4. af te zien van het aanleggen van een retourleiding.

Kernboodschap

In de Springendalsebeek wordt door een bedrijf via een zogenoemd helofytenfilter afvalwater geloosd. Dat filter is in het verleden door Vechtstromen in overleg met het bedrijf als pilot aangelegd. Nu de waterkwaliteitseisen steeds verder worden aangescherpt, is het voor het bedrijf vrijwel onmogelijk geworden om aan de afgeleide eisen te voldoen.
Vechtstromen is met het bedrijf overeengekomen dat het afvalwater, dat nu nog wordt geloosd op de Springendalsebeek, rechtstreeks wordt afgevoerd naar de zuivering Ootmarsum. Hiervoor is een financiële regeling afgesloten. Op deze wijze dragen we samen bij aan de opgaven op het gebied van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

23. Vervanging pompen Stieltjeskanaalsluis

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. dat de vervanging van de pompen van de Stieltjeskanaalsluis in principe vraagt om een reguliere projectplan procedure volgens de Waterwet;
 2. dat de bijzondere omstandigheden van dit specifieke geval kunnen rechtvaardigen om daar in deze situatie, bij hoge uitzondering, van af te wijken;
 3. daarom nu voor de werkzaamheden voor het vervangen van de pompen geen projectplanprocedure volgens artikel 5.4 Waterwet te doorlopen.

Kernboodschap

In 2018 is het peilbeheer van de scheepvaartkanalen in Zuidoost-Drenthe, inclusief peilbeherende kunstwerken, door de provincie Drenthe overgedragen aan de waterschappen. Waterschap Vechtstromen is de beheerder van drie gemalen inclusief bijbehorende leidingen van het Stieltjeskanaal. Een van de drie gemalen omvat de vier pompen van de Stieltjeskanaalsluis. Deze pompen zijn technisch afgeschreven (36 jaar oud) en dienen vervangen te worden.
Het vervangen van de pompen wordt in dit specifieke geval beschouwd als beheer en onderhoud. In de nieuwe situatie wordt op korte termijn overgegaan op een vaste pompopstelling. Dit maakt een einde aan de arbotechnisch onveilige situaties die kunnen ontstaan bij het jaarlijks verwijderen en plaatsen van de pompen.

24. Broeklanden-Zuid: financiële bijdrage waterschap

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van de uitkomst van het ambtelijke overleg met de gemeente over de verdeling van de kosten van de ontsluiting van het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid te Hardenberg;
 2. in te stemmen met deze uitkomst en de gemeente daarvan op de hoogte te brengen;
 3. hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 300.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

De gemeente Hardenberg realiseert een waterberging van 100.000 m3 in het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid. 55.000 m3 van deze waterberging is een opgave van het waterschap om water op te vangen uit de omgeving. Deze samenwerking biedt synergievoordelen, zoals het delen van kosten en stapelen van ruimtegebruik. In 2018 is daartoe een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarin is afgesproken dat het waterschap naar rato bijdraagt aan de kosten. Het bestuur stemt in met de totale verdeling van de kosten en stelt een aanvullend krediet beschikbaar van € 300.000 (inclusief BTW).