20 juni 2023


  1. Ontwerp Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024
  2. Projectplan Drienerbeek, deeltraject Paul Krugerstraat/Wemenstraat te Hengelo

Besluiten

1. Ontwerp Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 20 juni 2023 besloten:

  1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024’, en met de (ontwerp) Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024;
  2. de ontwerp Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2024 gedurende zes weken ter inzage te leggen voor eenieder, van 26 juni tot en met 7 augustus 2023, en belanghebbenden gedurende deze periode de gelegenheid te geven hun zienswijze te geven op dit ontwerp;
  3. de eigenaren van onroerende zaken voor wie de aanpassing van de kaart “Buitendijks gelegen onroerende zaken” gevolgen heeft, middels een brief hierop attent te maken.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur stelt, op basis van het rapport Waterschap Vechtstromen Kostentoedelingsonderzoek 2024 (d.d. 23 februari 2023), aan het algemeen bestuur voor om het kostenaandeel ingezetenen ongewijzigd vast te stellen op 37,5%; en de aandelen van de overige belastingcategorieën aan te passen aan de gewijzigde onderlinge waardeverhouding:

  • 10,59% aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;
  • 0,22% aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;
  • 51,69% aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken.

De gedifferentieerde tarieven worden in dit voorstel niet gewijzigd: voor waterbergingsgebieden (25% van het tarief ongebouwd), voor buitendijks gelegen onroerende zaken (25% van het tarief gebouwd en ongebouwd), voor verharde openbare wegen (200% van het tarief ongebouwd), en voor verharde openbare wegen in buitendijks gebied (50% van het tarief ongebouwd).

De kaart van het winterbed van de Vecht, die bij de kostentoedelingsverordening hoort, is geactualiseerd op basis van recente inmetingen in het veld en naar aanleiding van uitgevoerde dijkverleggingen.

De kostentoedelingsverordening wordt nu ter inzage gelegd. Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen neemt op 18 oktober 2023 een besluit over de gewijzigde Kostentoedelingsverordening. Dit besluit vormt de basis voor de wijze waarop de kosten van Vechtstromen met ingang van 2024 worden verdeeld over de verschillende belastingcategorieën voor de watersysteemheffing.

2. Projectplan Drienerbeek, deeltraject Paul Krugerstraat/Wemenstraat te Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 20 juni 2023 besloten:

  1. het ontwerp projectplan ‘Herinrichting Drienerbeek Hengelo, traject Paul Krugerstraat - Wemenstraat’ in ontwerp vast te stellen;
  2. het ontwerp projectplan ‘Herinrichting Drienerbeek Hengelo, traject Paul Krugerstraat – Wemenstraat’ vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan, met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en het water huizen en gebouwen binnenstroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad).

Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen kerntaken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de Drienerbeek – traject Paul Krugerstraat – Wemenstraat. De beek wordt opnieuw ingericht. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk geborgen kan worden. Daarnaast wordt bij het ontwerp rekening gehouden met het onderhouden van de Drienerbeek.

Door het treffen van bovengenoemde maatregelen, wordt de Drienerbeek stukje bij beetje meer klimaatrobuust. Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied, willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.