21 februari 2023


  1. Reflectie op gebiedsproces NAM Schoonebeek

Besluiten

1. Reflectie op gebiedsproces NAM Schoonebeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 februari 2023 besloten:

  1. in te stemmen met de bestuurlijke reactie op de brief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarin het bestuur gevraagd wordt om:
    1.1 een bestuurlijke reflectie op het gebiedsproces in het algemeen en het ontzorgspoor in het bijzonder;
    1.2 toestemming om deze reflectie te mogen inbrengen in het bestuurlijk overleg onder leiding van gedeputeerde Tjisse Stelpstra;
  2. deze bestuurlijke reactie schriftelijk kenbaar te maken aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (conform de concept brief).

Kernboodschap

In het kader van de oliewinning door NAM in Schoonebeek, is onder regie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een gebiedsproces gestart dat uit drie sporen bestaat (vergunningenspoor, ontzorgspoor, bijdragenspoor). Het ministerie van EZK heeft de betrokken regionale overheden, waaronder het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, gevraagd om een bestuurlijke reflectie op het gebiedsproces in het algemeen en het ontzorgspoor in het bijzonder.

Het dagelijks bestuur spreekt zijn waardering uit voor het feit dat het ministerie van EZK de regie over het gebiedsproces op zich heeft genomen en hier op zorgvuldige wijze invulling aan geeft. Het gebiedsproces volgt daarmee de lijn die in de recent gepubliceerde contourennota van de nieuwe Mijnbouwwet is uitgezet. Vanuit genoemde zorgvuldigheid in het gebiedsproces volgt de verwachting dat EZK het waterschap vraagt om een advies uit te brengen op de voorgenomen plannen. Dit als onderdeel van de vergunningprocedure. Het dagelijks bestuur pleit ervoor dat een dergelijk adviesverzoek is voorzien van het oordeel van het Staatstoezicht op de Mijnen en TNO op de voorgenomen activiteiten van de NAM.