21 maart 2023


 1. Drijvend botenhuis met Vechtzomp in oude Vechtarm bij Ommen
 2. Wateropgave PPLG Overijssel
 3. Aanleg zonneveld rwzi (rioolwaterzuivering) Goor
 4. Inzet DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) gedurende de POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU)+ transitieperiode provincie Drenthe
 5. Verkenning Robuuste Wateraanvoer Twenthekanalen & Overijsselsche Vecht
 6. Kredietaanvraag uitvoering aanpassen rwzi Tubbergen
 7. Kredietaanvraag project ‘Vooronderzoek rwzi Hardenberg’
 8. Kredietaanvraag maatregelen N2000/KRW Lemselermaten
 9. Kredietaanvraag Vecht nevengeul en stuw Mariënberg
 10. Kredietaanvraag voorbereidingsfase project Geeserstroom
 11. Kredietaanvraag voorbereiding Beekherstel Loodiep
 12. P&C-traject in het verkiezingsjaar
 13. Commissie bezwaren – benoeming leden en aanwijzing secretariaat

Besluiten

1. Drijvend botenhuis met Vechtzomp in oude Vechtarm bij Ommen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. het drijvend botenhuis met Vechtzomp in de oude Vechtarm ter hoogte van Ommen - bij indiening van de vergunningsaanvraag - op basis van ‘Artikel 3.45 Beoordelingsregel vergunning’ toe te staan, mits;
  1. de initiatiefnemer of aanvrager van de vergunning aantoont dat:
   1. de afvoercapaciteit van de Vecht niet wordt belemmerd of verslechterd door de activiteit;
   2. de activiteit geen waterstandsverhoging tot gevolg heeft;
 • de activiteit het bergend vermogen niet negatief beïnvloedt, en:
 1. voldaan wordt aan de aanvullende eis dat het drijvend botenhuis en Vechtzomp in het hoogwaterseizoen wordt verwijderd;
 1. de aanvullende eisen met betrekking tot (tijdelijke) activiteiten te concretiseren in de vorm van regels in de Keur (de basisverordening van het waterschap);
 2. het geheel aan regels ruimtelijk in beeld te brengen in de zoneringsgebieden ‘bergend regime’ en ‘stroomvoerend regime’ binnen het toepassingsbereik winterbed Vecht.

Kernboodschap

In de afgelopen eeuwen is ruimte van de natuurlijke loop van de Overijsselse Vecht ontnomen, met als gevolg dat de laaglandrivier is ingeklemd tussen (winter)dijken. De dijken vormen bescherming tegen hoogwater. Het deel tussen deze dijken betreft het zogeheten winterbed en de rivier kan van deze ruimte gebruikmaken bij een verhoogde afvoer.

Vechtstromen heeft de afgelopen jaren met uiteenlopende projecten ruimte gecreëerd voor de Vecht. Deze ruimte -en het resterende winterbed- dient beschermd te worden tegen ontwikkelingen die een negatief effect hebben op de waterveiligheid.

Wel wordt door het waterschap voortdurend afgewogen hoe -met inachtneming van de waterveiligheidsdoelen- voldoende mogelijkheden geboden kunnen worden aan initiatieven die ruimtelijke kwaliteit toevoegen aan het winterbed van de Vecht.

Eén van de initiatieven om (ruimtelijke) kwaliteit toe te voegen aan het winterbed van de Vecht betreft het voornemen van een drijvend botenhuis in een aan te sluiten Vechtarm bij Ommen. In dit botenhuis kan de Vechtzomp worden gestald, waarmee in het vaarseizoen tussen Dalfsen en Gramsbergen gevaren gaat worden. Met dit besluit geeft het bestuur van Vechtstromen aan dat dergelijke riviergebonden activiteiten zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan randvoorwaarden vanuit waterveiligheid.

2.  Wateropgave PPLG Overijssel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. de projectorganisatie van PPLG Overijssel via bijgaande brief te informeren over de water-opgave volgens Vechtstromen voor het PPLG In de brief wordt ingegaan op:
  • de herinrichtingsopgave KRW;
  • nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat);
  • klimaatrobuust;
  • toekomstbestendige landbouw en leefbaar platteland.

Kernboodschap

Het waterschap geeft naar de projectorganisatie van PPLG Overijssel aan welke wateropgave Vechtstromen ziet om op te nemen in het PPLG Overijssel. In een brief met bijgevoegde kaarten wordt ingegaan op:

 • de (resterende) herinrichtingsopgave voor de Kaderrichtlijn Water;
 • de (resterende) opgaven voor wat betreft overschrijding van normen voor nutriënten in oppervlaktewateren;
 • de waterkwantiteitsopgave om te komen tot een klimaatrobuuste leefomgeving;
 • een toekomstbestendige landbouw en leefbaar platteland.

Via zijn inbreng wil het waterschap bijdragen aan een goede verankering van de wateropgave in het PPLG. En daarmee aan de realisatie van deze opgave.

3. Aanleg zonneveld rwzi (rioolwaterzuivering) Goor

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. te starten met de aanleg van een zonneveld op de zuiveringslocatie Goor, nu er voor deze locatie SDE-subsidie is beschikt, er een positieve business case ligt en er geen obstakels zijn qua vergunning en levering aan het net;
 2. voor de aanleg van het zonneveld Goor een krediet beschikbaar te stellen van € 850.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Met diverse initiatieven wordt hier invulling aan gegeven. Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat het zowel technisch als economisch interessant is om de energievoorziening van een tiental waterzuiveringen met behulp van zonnepanelen te verduurzamen. Met het besluit tot de aanleg van een zonneveld op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Goor wordt invulling gegeven aan de eigen duurzaamheidsdoelstelling én draagt waterschap Vechtstromen bij aan de versnelling van de energietransitie.

4. Inzet DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) gedurende de POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU)+ transitieperiode provincie Drenthe

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het DAW openstellingsbesluit voor de POP3+ transitieperiode voor het Drentse werkgebied van Vechtstromen en daarvoor € 276 vanuit het reeds gereserveerde DAW budget voor de POP3+ transitieperiode in te zetten;
 2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 276. Dit past binnen de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026;
 3. portefeuillehouder Wim Stegeman te machtigen om het openstellingsbesluit te accorderen;
 4. in te stemmen om € 624 vanuit het reeds gealloceerde DAW budget voor de POP3+ transitieperiode in te zetten voor de uitvoering van het project “Kennis- en uitvoeringsstimulans DAW-ZON Zuidoost Drenthe”;
 5. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 624. Dit past binnen de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026.

Kernboodschap

De DAW-regeling is een laagdrempelige regionale regeling in de provincie Drenthe, waarmee de agrarische sector financiële steun kan ontvangen voor het uitvoeren van bovenwettelijke waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmaatregelen. Door het accorderen van het openstellingsbesluit wordt nu de mogelijkheid geboden om subsidie aan te vragen voor deze activiteiten. Daarnaast wordt een deel van het DAW budget beschikbaar gesteld voor het project “Kennis- en uitvoeringsstimulans DAW-ZON Zuidoost Drenthe”.

5. Verkenning Robuuste Wateraanvoer Twenthekanalen & Overijsselsche Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. instemming te geven op de vervolgaanpak van de ‘Verkenning robuuste wateraanvoer naar de Twentekanalen’, en daarmee;
 2. tezamen met de andere waterakkoordpartners van het waterakkoord Twenthekanalen & Overijsselsche Vecht opdracht te verlenen aan de (ambtelijke) coördinatiecommissie om de nadere uitwerking en uitbreiding van de verkenning ter hand te nemen;
 3. met bijgaande brief deze instemming te formaliseren.

Kernboodschap

In 60% van ons beheergebied kunnen wij geen water aanvoeren vanuit de IJssel of het IJsselmeer, maar zijn wij volledig afhankelijk van neerslag. In 40% van ons beheergebied kunnen we wel water aanvoeren vanuit dit hoofdwatersysteem. Zo wordt bij een grote waterbehoefte ter plaatse van Eefde water uit de IJssel gepompt en via de Twentekanalen naar ons gebied getransporteerd. Als gevolg van lage waterstanden door het dieper uitslijten van de IJssel (en de Waal) en droogte in het stroomgebied van de Rijn zijn de laatste jaren speciale tijdelijke pompen geplaatst, aangezien de permanente pompen uitgezet moesten worden. Deze tijdelijke pompen zijn nodig om zoveel mogelijk schade aan wateraanvoerafhankelijke economie en natuur tegen te gaan en te voorkomen dat de waterkwaliteit in stedelijk gebied verslechtert.

Het plaatsen van tijdelijke pompen is geen robuuste manier om in de watervraag te voorzien. Om deze reden heeft een verkenning plaatsgevonden hoe de wateraanvoer naar de Twentekanalen robuuster kan plaatsvinden. Met dit besluit wordt deze verkenning nader uitgebreid met een kosten-baten analyse en vindt nadere uitwerking plaats op relevante aspecten en onderwerpen, zoals verwerking van de KNMI’23-klimaatscenario’s.

6. Kredietaanvraag uitvoering aanpassen rwzi Tubbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 550.000 (inclusief BTW) voor de verdere voorbereiding tot aan de gunning inclusief vergunningen traject van het project aanpassing rwzi Tubbergen

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van het waterschap. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven. Het gezuiverde water stroomt daarna in rivieren, beken en sloten. De rioolwaterzuiveringsinstallatie Tubbergen is inmiddels sterk verouderd en een grote revisie of aanpassing is noodzakelijk. Uit een variantenstudie is gebleken dat deze rioolwaterzuiveringsinstallatie het beste kan worden uitgerust met de Nereda-technologie. Deze is energiezuinig en heeft potentie om grondstoffen terug te winnen.

7. Kredietaanvraag project ‘Vooronderzoek rwzi Hardenberg’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. een krediet van € 100.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het project ‘Vooronderzoek rwzi Hardenberg’. Hiermee worden de gegevens van de zuivering zo op orde gebracht dat een plan kan worden gemaakt hoe de zuivering straks gerenoveerd kan worden.

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van het waterschap. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven. Het gezuiverde water stroomt daarna in rivieren, beken en sloten. De rioolwaterzuiveringsinstallatie Hardenberg is in 1998 gerenoveerd. In 2017 is geïnventariseerd of en welke renovatie of vervanging noodzakelijk is. Om de renovatie efficiënt voor te bereiden is een vooronderzoek noodzakelijk. Dit besluit draagt bij aan de strategie om te zorgen voor een effectieve en efficiënte (afval)waterketen.

8. Kredietaanvraag maatregelen N2000/KRW Lemselermaten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. in te stemmen met een bijdrage aan de provincie Overijssel voor de KRW-maatregelen aan de Weerselerbeek binnen het Natura2000 gebied Lemselermaten;
 2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 362.300 (inclusief BTW);
 3. in te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan de provincie Overijssel waarmee de afspraken worden bevestigd.

Kernboodschap

In het kader van het akkoord Samen werkt Beter, is in 2014 een borgingsovereenkomst gesloten tussen de Provincie Overijssel en de waterschappen. Hierin is afgesproken dat kosten voor maatregelen die zowel de Natura2000 als KRW doelen dienen, worden gedeeld tussen de partijen. Voor de maatregelen in het Natura2000 gebied Lemselermaten is een verdeling gemaakt van de kosten tussen de provincie en het waterschap. Met dit voorstel wordt deze principe-afspraak bekrachtigd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de KRW-opgave van de Weerselerbeek binnen de grenzen van het N2000 gebied Lemselermaten. De Weerselerbeek maakt onderdeel uit van het KRW waterlichaam Bovenlopen Loolee.

9. Kredietaanvraag Vecht nevengeul en stuw Mariënberg

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. voor de voorbereidingsfase en het eerste deel uitvoering van het project ‘Vecht: nevengeul en stuw Mariënberg’ een krediet beschikbaar te stellen van € 800.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Door de klimaatverandering worden de weersomstandigheden extremer en neemt het risico op overlast langs de Overijsselse Vecht toe. Dit vraagt om flexibiliteit in de waterpeilen (het peilbeheer) om snel en gericht te kunnen sturen voor functies als landbouw en natuur. Tegelijk zijn de stuwen in de Vecht voor verschillende vissoorten niet of slecht passeerbaar. Voor de stuwlocatie Mariënberg worden beide aspecten aangepakt. Na oplevering is aansturing van de stuw Mariënberg toekomstbestendig gemaakt en voldoet de vismigratie rond deze stuw aan de eisen van de Kader Richtlijn Water.

10. Kredietaanvraag voorbereidingsfase project Geeserstroom

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. voor de voorbereidingsfase van het project Geeserstroom een krediet beschikbaar te stellen van €100.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

In 2005-2006 is het stroomgebied van de Geeserstroom heringericht als natuurgebied. Hierbij was vanuit ‘Waterbeheer (WB21 (waterbeheer voor de 21ste eeuw))’ de bedoeling om het water vast te houden in het stroomgebied, daarna te bergen en pas in laatste instantie af te voeren. Na de herinrichting was het beheer erop gericht om de natuurlijke processen te stimuleren. De Geeserstroom zelf werd niet onderhouden en ontwikkelde zich tot een moerasvegetatie. Door het dichtgroeien van de stroom, stegen de waterpeilen in het gebied en ontstonden knelpunten in het watersysteem. De gemalen Bollema en Oldema liepen tegen de grenzen van hun pompcapaciteit aan en plaatselijk kon het water niet goed afgevoerd worden. Hierdoor ontstond wateroverlast in de omgeving.

Op basis van deze overlast is gezamenlijk het maatregelenplan ‘Streefbeeldenkaart 2022’ opgesteld met de Provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, gemeente Coevorden en waterschap Vechtstromen. Het project Geeserstroom heeft als doel de maatregelen die voor Vechtstromen van toepassing zijn te realiseren. Na realisatie van het  project is het mogelijk de waterstanden in het stroomgebied beter te beheren. Daarnaast is het een doel om vismigratie mogelijk te maken. De Geeserstroom is namelijk onderdeel van een netwerk dat vissen nodig hebben om van en naar hun paaigebieden te zwemmen.

11. Kredietaanvraag voorbereiding Beekherstel Loodiep

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. voor de voorbereiding en start van de uitvoering van het project ‘Beekherstel Loodiep’ een krediet beschikbaar te stellen van € 700.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Het bestuur stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar voor de start van het project Beekherstel Loodiep. Het Loodiep is een waterloop in de buurt van Coevorden in de Provincie Drenthe.

Er worden vijf vispassages aangelegd en op verschillende plekken natuurvriendelijke oevers gemaakt om te voldoen aan eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Realisatie van het project draagt bij aan de bestuurlijke doelen ‘waterkwaliteit’ en ‘klimaat’.

12. P&C-traject in het verkiezingsjaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. in dit verkiezingsjaar geen MJV uit te brengen, maar in plaats daarvan een financieel-technische Kaderbrief;
 2. de Kaderbrief in de tweede helft van april aan het algemeen bestuur aan te bieden;
 3. het algemeen bestuur hierover te informeren overeenkomstig de achterliggende conceptbrief.

Kernboodschap

Vanwege de totstandkoming van een nieuw bestuursakkoord/coalitieakkoord is een Meerjarenverkenning als kaderstellend document voor de begroting 2024 overbodig. Daarom wordt voorgesteld om te volstaan met het uitbrengen van een financieel-technische “Kaderbrief”, waarin het financieel meerjarenbeeld wordt geactualiseerd op basis van de bekende autonome ontwikkelingen.

13. Commissie bezwaren – benoeming leden en aanwijzing secretariaat

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 maart 2023 besloten:

 1. tot voorzitter van de bezwarencommissie te benoemen:
  de heer mr. R. Brandwijk;
 2. tot lid van de bezwarencommissie te benoemen:
  de heer mr. J.H. Kerver;
  mevrouw mr. ir. M.J. Kraak;
  mevrouw mr. T.N. Lont;
  de heer mr. F. de Meer.

Kernboodschap

Het waterschap heeft een bezwarencommissie. Deze onafhankelijke commissie bereidt de behandeling van bezwaren voor en adviseert het dagelijks bestuur over de beslissing op ingediende bezwaren. De voorzitter en leden van deze commissie zijn onlangs door het dagelijks bestuur benoemd.