25 april 2023


 1. Watersysteem Nieuw Schoonebeek
 2. Voorstel inzake Technische Kaderbrief 2023-2024
 3. Besluit aanwijzing contactpersonen Wet Open Overheid
 4. Projectvoorstel stuwen Reggedal Enter

Besluiten

1. Watersysteem Nieuw Schoonebeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 25 april 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van het resterende begrotingstekort van het project Watersysteem Nieuw Schoonbeek;
 2. de financiële opgave te betrekken bij nadere afwegingen en besluitvorming over de komende meerjarenverkenning/technische kaderbrief.

Kernboodschap

Het Bargerveen is een uniek natuurgebied met een van de laatste stukjes levend hoogveen van Nederland. In opdracht van de provincie Drenthe werken verschillende partijen, waaronder het waterschap, samen in de bestuurscommissie Bargerveen om het Bargerveen te behouden en te versterken. Het hoogveengebied is een beschermd natuurgebied en maakt onderdeel uit van het Natura 2000-netwerk.

Op dit moment lekt er grondwater weg uit het Bargerveen naar de lagergelegen gebieden. Door jaren van gebruik is het watersysteem verstoord en loopt het Bargerveen te snel leeg. Als er niets verandert verdroogt het veen. Om het hoogveengebied te behouden moet de grond stabiel nat gehouden worden. De door de provincie gemandateerde bestuurscommissie wil daarom rondom het veen buffers aanleggen, zo blijft het water in het veen op peil, waardoor het veen behouden blijft en gaat groeien.

Buffer Noord is reeds aangelegd en de resultaten hiervan zijn al zichtbaar. Een van de maatregelen hiervoor van de bestuurscommissie is het aanleggen van buffer zuid conform eerdere afspraak en gefinancierd door de provincie Drenthe. Naast buffer zuid legt het waterschap een nieuw watersysteem aan om water aan- en af te voeren. Dit is zowel ten behoeve van Buffer Zuid als de landbouw ten zuiden van de buffer.

2. Voorstel inzake Technische Kaderbrief 2023-2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 25 april 2023 besloten:

 1. het algemeen bestuur door middel van een Kaderbrief te informeren over het meest actuele financiële perspectief voor de periode 2023 - 2027

Kernboodschap

De Kaderbrief laat een stijging van de structurele kosten zien, die voornamelijk veroorzaakt wordt door de hogere inflatie. Wanneer het volledige financiële beeld vertaald zou worden in een stijging van de gemiddelde lastendruk, dan zou dit leiden tot een tariefstijging van 14% in 2024. De hogere kosten van wettelijke taken en eisen moeten we vertalen in belastingopbrengsten. Er is weliswaar handelingsruimte, maar die is beperkt. Het temporiseren van investeringen en exploitatie-uitgaven is weliswaar mogelijk, maar heeft impact op de inhoudelijke ambities en bestaand beleid. Er is een incidentele buffer aanwezig om ook de komende jaren de tariefstijging incidenteel enigszins te dempen.

De financiële consequenties voor 2023 worden voorgelegd bij de 1e begrotingswijziging. De financiële consequenties voor 2024 en volgende jaren worden betrokken bij de opstelling van de begroting 2024.

3. Besluit aanwijzing contactpersonen Wet Open Overheid

Besluit

Het algemeen bestuur heeft op 25 april 2023 besloten:

 1. de adviseur Informatiebeheer IB als Woo-contactpersoon aan te wijzen voor het dagelijks bestuur, zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid, voor onbepaalde tijd;
 2. de adviseur Informatiebeheer IB als Woo-contactpersoon aan te wijzen voor de voorzitter van het Waterschap, zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid, voor onbepaalde tijd;
 3. de aanwijzing met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 mei 2022;
 4. in te stemmen met het AB-voorstel ‘’Aanwijzing Woo-contactpersoon’’;
 5. het voorstel ‘’Aanwijzing Woo-contactpersoon’’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Samen werken we aan een digitaal toegankelijk Vechtstromen voor iedereen. We zijn een transparante overheid en maken het mogelijk dat inwoners uit ons gebied met vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie terecht kunnen bij een contactpersoon Wet Open Overheid (Woo).

4. Projectvoorstel stuwen Reggedal Enter

Besluit

Het algemeen bestuur heeft op 25 april 2023 besloten:

 1. de stuwpeilen in het Reggedal Enter te verhogen door:
 2. de vaste drempel van stuw Entermors (Werfstraat Enter) te verhogen met 20 cm en de vistrap aan te passen op deze peilverhoging;
 3. de tijdelijke stuw Exoo te vervangen voor een definitieve stuw/vistrap;
 4. voor deze peilaanpassingen een projectplan op te stellen en de projectplanprocedure te doorlopen;
 5. de kosten te financieren uit het reeds beschikbaar gestelde restant krediet van het project Archemermaten. Dit past binnen de vastgestelde programmabegroting 2023-2026.

Kernboodschap

Grondgebruikers in het stuwpand Entermors-Potlee ervaren verdroging van hun gronden en hebben het waterschap gevraagd het stuwpeil te verhogen. Door het peil permanent met 20 cm te verhogen wordt hieraan invulling gegeven, terwijl verwacht wordt dat dit niet zal leiden tot wateroverlast bij grote afvoeren. Ook de vistrap zal moeten worden aangepast op de nieuwe situatie.

Om verdroging van landbouw en natuur tegen te gaan en ten behoeve van de bevaarbaarheid met de zomp, is er in het project Reggedal Enter een tijdelijke stuw gebouwd bij Exoo. Dit omdat door gebrek aan begroeiing/weerstand in het systeem de peilen veel lager waren dan de berekende peilen. Omdat veel begroeiing echter ook gevolgen heeft voor de bevaarbaarheid en landbouw en natuur ook de voorkeur geven aan een hoger peil, wordt voorgesteld de tijdelijke stuw te vervangen voor een permanente stuw/vistrap.