26 september 2023


 1. Vaststellen projectplan Loodiep

 2. Vaststellen uitgangspunten rwzi (rioolwaterzuivering) Oldenzaal

 3. Kredietaanvraag aanpassing rwzi Tubbergen

 4. Kredietaanvraag aanpassing rwzi Ootmarsum

 5. Kredietaanvraag Baalder Uiterwaard (Vechtpark IV)

 6. Kredietaanvraag programmamanagement Dinkeldal

1. Vaststellen projectplan Loodiep

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2023 besloten:

 1. het projectplan ‘’Realiseren vispaseerbaarheid Loodiep’’ ongewijzigd vast te stellen;
 2. voor de uitvoering van het project ‘’Realiseren vispasseerbaarheid Loodiep’’ een krediet van

€ 516.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen.

Kernboodschap

Het Loodiep stroomt van Zwinderen (Geeserstroom) naar Coevorden in de Provincie Drenthe. We gaan het Loodiep vispasseerbaar maken, zodat vismigratie mogelijk wordt. Door de realisatie van dit project wordt voldaan aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee draagt het project bij aan het bestuurlijke thema ‘waterkwaliteit’. Om het vispasseerbaar maken van het Loodiep juridisch mogelijk te maken, wordt er met dit besluit een projectplan Waterwet vastgesteld.

2. Vaststellen uitgangspunten rwzi (rioolwaterzuivering) Oldenzaal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2023 besloten:

 1. in te stemmen met én bekrachtigen van de afspraken met de gemeente Oldenzaal over de uitgangspunten voor de aanpassing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Oldenzaal, te weten:
 • inname van afvalwater te beperken van 4.060 m3 per uur (POC 1,3 > POC staat voor pompovercapaciteit en geeft aan hoeveel afvalwater met het geïnstalleerde pompvermogen maximaal ingenomen kan worden op een rwzi) naar maximaal 3.500 m3 per uur (POC 1,1);
 • de verwachte extra belasting van circa 2.000 vervuilingseenheden vanuit de huishoudens én de verwachte extra belasting van circa 9.000 vervuilingseenheden vanuit de industrie te verwerken in het ontwerp.

Kernboodschap

Het behalen van de in de Kaderrichtlijn Water (KRW) gestelde doelen, vraagt veel aandacht voor de waterkwaliteit en vermindering van vreemde stoffen in onze waardevolle wateren. De meeste zuiveringen van Vechtstromen werden echter ruim vijftig jaar geleden gebouwd en zijn inmiddels sterk verouderd. Om aan de gestelde eisen van de KRW te kunnen voldoen, renoveren we daarom de komende jaren 13 van de 23 zuiveringen in ons gebied.

De zuivering in Oldenzaal wordt de komende jaren aangepast om de gewenste effluentkwaliteit te realiseren en verouderde onderdelen worden vervangen. Door de krachten te bundelen en belangen te delen willen de gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen komen tot een optimaal werkende rioolwaterzuivering en afvalwatersysteem. Door deze samenwerking zal Oldenzaal de gewenste hoeveelheid afvalwater kunnen laten zuiveren én zullen naar verwachting de investeringskosten voor waterschap Vechtstromen reduceren.

3. Kredietaanvraag aanpassing rwzi Tubbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2023 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 18.500.000 (inclusief BTW) voor de realisatie van het project aanpassing rwzi Tubbergen.

Kernboodschap

Het behalen van de in de Kaderrichtlijn Water (KRW) gestelde doelen, vraagt veel aandacht voor de waterkwaliteit en vermindering van vreemde stoffen in onze waardevolle wateren. De meeste zuiveringen van Vechtstromen werden echter ruim vijftig jaar geleden gebouwd en zijn inmiddels sterk verouderd. Om aan de gestelde eisen van de KRW te kunnen voldoen, renoveren we daarom de komende jaren 13 van de 23 zuiveringen in ons gebied.

De zuivering Tubbergen is inmiddels sterk verouderd en voldoet niet meer aan de standaard lozingseisen. Om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen is vernieuwing van de bestaande zuiveringsinstallatie noodzakelijk. De nieuw te realiseren zuivering wordt uitgerust met de Nereda technologie. Deze technologie is energiezuinig en heeft potentie om grondstoffen terug te winnen. Om het water nog schoner te maken wordt het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) nog nabehandeld met een doekenfilter.

4. Kredietaanvraag aanpassing rwzi Ootmarsum

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2023 besloten:

 1. voor de afronding van het project aanpassing rwzi Ootmarsum een krediet beschikbaar te stellen van € 620.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Het behalen van de in de Kaderrichtlijn Water (KRW) gestelde doelen, vraagt veel aandacht voor de waterkwaliteit en vermindering van vreemde stoffen in onze waardevolle wateren. De meeste zuiveringen van Vechtstromen werden echter ruim vijftig jaar geleden gebouwd en zijn inmiddels sterk verouderd. Om aan de gestelde eisen van de KRW te kunnen voldoen, renoveren we daarom de komende jaren 13 van de 23 zuiveringen in ons gebied.

Het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Ootmarsum, Tilligte en Lattrop, gemiddeld zo'n 3,3 miljoen liter per dag, wordt gezuiverd op de zuivering in Ootmarsum. Deze zuivering is in 2007 voor het laatst vernieuwd en is toe aan een grondige renovatie. Eerder zijn verschillende varianten onderzocht en daaruit is naar voren gekomen dat een conventionele zuivering, het zuiveren volgens een biologisch proces, het meeste rendement oplevert. Het doel is de zuivering Ootmarsum zo aan te passen dat deze optimaal functioneert, op een energiezuinige en beheervriendelijke wijze en dat de levensduur van de zuivering verlengd wordt.

Nu de uitvoering van fase 2 van de aanpassing van de rioolwaterzuivering op zijn eind loopt, kan gestart worden met de afronding van het project. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden begin 2024 gereed.

5. Kredietaanvraag Baalder Uiterwaard (Vechtpark IV)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2023 besloten:

 1. voor de afronding van de uitvoerings- en nazorgfase van het project Vechtpark 4 Baalder Uiterwaard een krediet beschikbaar te stellen van € 252.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

In het voorjaar van 2021 is waterschap Vechtstromen samen met gemeente Hardenberg gestart met de inrichting van het gebied Baalder Uiterwaard. Daarmee wordt het laatste stuk van Vechtpark Hardenberg gerealiseerd. Het ontwerp, dat op basis van input van inwoners en betrokkenen is opgesteld, geeft invulling aan het gezamenlijke doel: het inrichten van een waterrijk gebied langs de Vecht met ruimte voor water, natuur en natuur-inclusieve landbouw.

Fase 1 van het project is uitgevoerd. Voor de uitvoering van fase 2 en de nazorgfase van het project is krediet benodigd. Dat wordt met dit bestuursvoorstel aangevraagd.

6. Kredietaanvraag programmamanagement Dinkeldal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2023 besloten:

 1. voor de verdere voortzetting van het programmamanagement van het gebiedsprogramma Dinkeldal een krediet beschikbaar te stellen van € 630.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier, die belangrijk is voor Nederland én Duitsland. Het waterschap werkt aan een groot aantal projecten in het Dinkeldal gericht op klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Om hier invulling aan te geven wil het waterschap een goede gebiedspartner zijn, die initiatief neemt om samen met andere partijen en betrokkenen te komen tot een goede invulling van de wateropgaven.

Met het beschikbaar stellen van dit krediet wordt de gebiedsgerichte aanpak in het Dinkeldal voortgezet.