27 juni 2023


 1. Instellen oppervlaktewateronttrekkingsverbod openbare vijvers
 2. Strategische samenwerkingsprojecten Duitsland KLIWA en SPONGE-Works
 3. Verslag integriteit en bejegeningsklachten
 4. Vaststellen evaluaties watersysteem
 5. Vaststellen evaluaties waterketen
 6. Voortgangsrapportage VTH 2023
 7. Projectplan Watersysteem Nieuw Schoonebeek Fase 1
 8. Kredietaanvraag Doorontwikkeling bestaande PA
 9. Innovatieprojectvoorstellen 2023
 10. Rapport Doeltreffendheidsonderzoek Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten)

Besluiten

1. Instellen oppervlaktewateronttrekkingsverbod openbare vijvers

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 juni 2023 besloten:

 1. met ingang van 30 juni 2023 een algeheel verbod in te stellen tot het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen waar geen wateraanvoer mogelijk is, tot een nader te bepalen tijdstip, zoals weergegeven op de kaart behorende bij dit besluit.

Kernboodschap

Gelet op de aanhoudende droogte met als gevolg risico op verslechtering van de waterkwaliteit in stilstaande wateren, is een oppervlaktewateronttrekkingsverbod ingesteld. Dit verbod is van toepassing op openbare vijvers binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen waar geen wateraanvoer uit het hoofdwatersysteem mogelijk is.

2. Strategische samenwerkingsprojecten Duitsland KLIWA en SPONGE-Works

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 juni 2023 besloten:

 1. twee strategische samenwerkingsprojecten Duitsland KLIWA en SPONGE-Works uit te werken tot subsidieaanvragen.

Kernboodschap

De relevantie van grensoverschrijdend samenwerken is door Vechtstromen jaren geleden onderkend. Via het spoor van grensoverschrijdende projecten en het opbouwen en participeren in grensoverschrijdende gremia, is geïnvesteerd in deze samenwerking.

De nieuwe Duitse strategische samenwerkingsprojecten KLIWA (INTERREG programma) en SPONGE-Works (Horizon programma) vormen het nieuwe fundament voor de grensoverschrijdende samenwerking voor de komende periode van vijf jaar.

3. Verslag integriteit en bejegeningsklachten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 juni 2023 besloten:

 1. het verslag Integriteit en bejegeningsklachten 2017-2022 vast te stellen en te publiceren.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft het Verslag Integriteit en bejegeningsklachten 2017-2022 vastgesteld. In dit verslag is weergegeven op welke wijze binnen het waterschap in de afgelopen bestuursperiode is gewerkt aan aandacht voor en bevordering van de integriteit van de medewerkers. Daarnaast bevat het verslag een weergave van de wijze waarop bejegeningsklachten worden behandeld met een overzicht van geregistreerde en behandelde klachten.

4. Vaststellen evaluaties watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 juni 2023 besloten:

 1. de bestuurlijke verantwoording van tien afgeronde projecten uit programma 1, watersysteem goed te keuren;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 1.152.540;
 3. aanvullend krediet vast te stellen voor € 16.400.

Kernboodschap

De afgelopen periode zijn tien projecten uit het programma watersysteem uitgevoerd voor infrastructuur op orde, waterkwaliteit, klimaat en duurzaamheid. Het resultaat is dat:

 • de Vecht bij Rheezermaten over een lengte van 3,5 km is heringericht conform KRW. In het gebied Rheezermaten een verbeterde waterhuishouding is gerealiseerd over een oppervlakte van 59 ha. en een verbetering van landbouwkundige structuur van 990 ha. Daarnaast is 59.000 m3 waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) gerealiseerd;
 • de Vecht bij Karshoek Stegeren over een lengte van 3,7 km is heringericht conform KRW en de nevengeul Junne is verlengd met 1,6 km. In het gebied Karshoek Stegeren een verbeterde waterhuishouding is gerealiseerd over een oppervlakte van 63 ha en een verbetering van landbouwkundige structuur van 120 ha. Daarnaast is 80.000 m3 waterberging gerealiseerd;
 • binnen het project ‘Landbouw op Peil Vechtstromen’ 279 deelnemende agrarische bedrijven LoP/DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) maatregelen hebben genomen en/of een LoP/DAW advies ontvangen. In totaal zijn er 298 maatregelen gerealiseerd, zoals het toepassen van beregening en druppelirrigatie en het toepassen van spuittechnieken en mechanische onkruidbestrijding ter voorkoming van erfafspoeling. De maatregelen zijn uitgevoerd in het gehele Overijsselse deel van het beheergebied van Vechtstromen;
 • binnen project LIVING Vecht - Dinkel de barrièrewerking van de grens in het internationale stroomgebied van de Vecht en de Dinkel is verminderd is. Het doel van het project was om burgers, bestuurders en bedrijven aan weerszijden van de grens intensief en integraal met elkaar te verbinden. Door intensieve samenwerking realiseerden alle deelnemende partners de afgelopen jaren alle vooraf gedefinieerde elf maatregelen en deelprojecten;
 • met uitvoering project ‘baggeren 2022 – 2023’ de deelprojecten Baggeren A1 Westermaat, Beschoeien A1 Westermaat, Baggeren Watergang Vroomshoop, Beschoeiing Watergang Vroomshoop en Baggeren vijver Stokhorst Enschede weer aan de vooraf bepaalde doelstelling (diepte/herstel beschoeiing) voldoen;
 • de Koppelleiding zodanig gebaggerd is dat deze voldoet aan de vooraf bepaalde doelstelling (diepte/herstel beschoeiing);
 • binnen project ‘Recreatieve voorzieningen kanogoten Mariastuw en stuw Almelose Aa’ de publieksveiligheid is vergroot;
 • de juiste technische- en tekenvoorschriften (Piping (fenomeen waarbij water onder de dijk doorstroomt en dan vaak zand meevoert waardoor de dijk verzwakt) & Instrumentation Diagrams) zijn opgesteld van alle watersysteemassets die daarvoor in aanmerking komen (483 stuks);
 • door het realiseren van twee stuwen het water langer vast kan worden gehouden waardoor in tijden van droogte meer water beschikbaar is;
 • door het vergroten van duikers en het verbreden van de stuw van de Wierdense Aa het stedelijk water van de Wierdense Aa zoveel mogelijk wordt afgevoerd naar de Wendel, de scheiding van stedelijk en landelijk water is hersteld, het peil van de Wierdense Aa zodanig is te regelen dat de afwatering van de riooloverstorten op de Wierdense Aa mogelijk blijft en de verblijftijd van water op straat na een hevige regenbui is verminderd. Ook is de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) op orde gebracht.

5. Vaststellen evaluaties waterketen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 juni 2023 besloten:

 1. de bestuurlijke verantwoording van in totaal drie afgeronde projecten uit het programma waterketen vast te stellen;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 235.000.

Kernboodschap

Twee keer per jaar worden afgeronde, geëvalueerde projecten aangeboden aan het dagelijks bestuur. De afgelopen periode zijn 3 projecten uit het programma waterketen uitgevoerd voor het dichterbij brengen van de doelen op de thema’s Infrastructuur op orde, Waterkwaliteit en Duurzaamheid. Het resultaat van de afgeronde projecten is dat:

 • de procesautomatisering en Scada (visualisatie van de besturing) van de rwzi (rioolwaterzuivering) Enschede is aangepast aan de verwijderde slibgisting;
 • de persleiding vanuit Vasse naar de rwzi Tubbergen is doorgetrokken;
 • een datawarehouse is ingericht en is aangekoppeld.

6. Voortgangsrapportage VTH 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 juni 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage VTH 2023 waarin de realisatie van het uitvoeringsplan VTH 2023 t/m 31 mei 2023 wordt toegelicht;
 2. op basis daarvan kennis te nemen van de mate waarin de doelen uit het uitvoeringsplan VTH 2023 voor de drie vakgebieden toezicht & handhaving, vergunningverlening en heffingen zijn gerealiseerd:
 • 38 % realisatie van het controleplan toezicht & handhaving 2023 (planning 42%);
 • 92 % van de vergunningaanvragen is tijdig verleend (norm 90%);
 • het controleplan heffingen ligt volledig op schema.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van team vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de werkzaamheden voor het komende jaar. Naast de reguliere, wettelijke taken met betrekking tot vergunningen, toezicht & handhaving en heffingen, worden binnen dit uitvoeringsplan ook een aantal projecten opgepakt.

Met de voortgangsrapportage VTH 2023 wordt inzicht gegeven in de daadwerkelijke realisatie van geplande werkzaamheden tot en met mei 2023. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties en of de gestelde doelen behaald zijn.

In het uitvoeringsplan 2023 ligt de nadruk op bron- en effectgerichte aanpak (zoals discrepantieonderzoeken) en de focus op preventief en risicogericht toezicht. Daar waar mogelijk zijn de benodigde inspanningen voor projecten gekoppeld aan de reguliere taken. En wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van innovatieve oplossingen, zoals de inzet van drones, geavanceerde meetapparatuur en nieuwe technieken ter ondersteuning van toezicht & handhaving op de Vecht. Met deze aanpak wordt de beschikbare capaciteit daar ingezet waar vanuit het VTH-werkveld de grootste bijdrage geleverd kan worden aan schoon, veilig en voldoende water.

Realisatie van de doelen voor de vakgebieden vergunningverlening en heffingen loopt in lijn met de verwachting. Bij toezicht & handhaving ligt realisatie in aantallen geplande controles enigszins achter op de verwachting. Hier is vanuit de focus op risicogericht toezicht meer capaciteit besteed aan niet planbare werkzaamheden (niet planbare controles, calamiteiten en ongewone voorvallen).

7. Projectplan Watersysteem Nieuw Schoonebeek Fase 1

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 juni 2023 besloten:

 1. het projectplan Watersysteem Nieuw Schoonebeek fase 1 in ontwerp vast te stellen;
 2. de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Watersysteem Nieuw Schoonebeek vast te stellen;
 3. geen milieueffectrapport voor het Watersysteem Nieuw Schoonebeek op te stellen;
 4. het ontwerp projectplan Watersysteem Nieuw Schoonebeek met de daarbij behorende bijlagen, inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit Watersysteem Nieuw Schoonebeek, zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Het Bargerveen is een uniek natuurgebied met een van de laatste stukjes levend hoogveen van Nederland. In opdracht van de provincie Drenthe werken verschillende partijen, waaronder het waterschap, samen in de bestuurscommissie Bargerveen om het Bargerveen te behouden en te versterken. Het hoogveengebied is een beschermd natuurgebied en maakt onderdeel uit van het Natura 2000-netwerk. Door jaren van gebruik is het watersysteem verstoord waardoor het Bargerveen te veel water verliest. Als er niets verandert verdroogt het veen. Om het hoogveengebied te behouden moeten maatregelen genomen worden die de waterhuishoudkundige omstandigheden verbeteren.

De door de provincie gemandateerde bestuurscommissie wil daarom rondom het veen buffers aanleggen, zo blijft het water in het veen op peil, waardoor het veen behouden blijft en gaat groeien. Een van de maatregelen hiervoor van de bestuurscommissie is het aanleggen van buffer zuid, conform eerdere afspraak en gefinancierd door de provincie Drenthe.

Naast buffer zuid legt het waterschap een nieuw watersysteem aan om indien nodig water aan te voeren naar Buffer Zuid en ten behoeve van de landbouw ten zuiden van de buffer en indien nodig water af te voeren.

Dit jaar wordt met fase 1 van de aanleg begonnen door het verleggen van de Stheemanstraat door de bestuurscommissie en wordt parallel daaraan aan de zuidzijde door het waterschap een watergang gegraven met toegangsdammen voor de landbouwpercelen.

8. Kredietaanvraag Doorontwikkeling bestaande PA

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 juni 2023 besloten:

 1. het nieuwe concept procesautomatisering versneld door te ontwikkelen en deze te laten aansturen door het programma PRAUT;
 2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 700.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen staat de komende jaren voor een forse vervangings- en renovatieopgave op de rioolwaterzuiveringen. Belangrijk onderdeel van deze opgave zijn investeringen in de procesautomatisering (PA). Deze procesautomatisering is onmisbaar voor de besturing, bewaking en informatievoorziening van het zuiveringsproces.

Procesautomatisering is een strategisch bedrijfsmiddel dat niet alleen zorgt voor de aansturing van het waterketenproces, maar de bedrijfsvoering ook faciliteert door het verschaffen van essentiële informatie over de prestaties en risico’s van het waterketenproces en de daarbij behorende assets.

Om klaar te zijn voor de digitale toekomst, heeft het dagelijks bestuur besloten in de komende jaren de procesautomatisering van de rioolwaterzuiveringen toekomstgericht en risico-gebaseerd te vervangen. Hiertoe is een nieuw concept voor procesautomatisering ontwikkeld welke in een pilotfase getest is. Uit de bevindingen van deze pilotfase is naar voren gekomen dat verdere doorontwikkeling van het nieuwe concept noodzakelijk is. De huidige softwareversie is meer dan 25 jaar oud en moet worden vervangen. Oorspronkelijk was voorzien dat de software pas in 2027 zou worden vervangen. Door deze stap nu te realiseren kan ontbrekende functionaliteit worden geïmplementeerd. Ook is er nu minder inspanning nodig, omdat er maar één locatie is waarvoor de aanpassing moet worden uitgevoerd. In 2027 is ongeveer de helft van de installaties al voorzien van de PCS7 software. Een upgrade op dat moment is complexer en duurder.

Door het nu uit te voeren verwachten een kostbesparing van €500.000,- te realiseren t.o.v. een upgrade in 2027.

9. Innovatieprojectvoorstellen 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 juni 2023 besloten:

 1. het innovatieprojectvoorstel De Ultieme Waterfabriek goed te keuren, hierin (mee) te investeren met een bedrag van € 290.400 (incl. BTW) uit het innovatiefonds en de uitvoering over te dragen aan de portefeuillehouder voor de waterketen;
 2. het innovatieprojectvoorstel Vis in de Lift goed te keuren, hierin (mee) te investeren met een bedrag van € 133.100 (incl. BTW) uit het innovatiefonds en de uitvoering over te dragen aan de portefeuillehouder voor waterkwaliteit.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen stemt, na het inwinnen van advies van de Vechtstromen Innovatieraad, in met twee nieuwe innovatieprojecten. Met het innovatieproject De Ultieme Waterfabriek investeert het waterschap in de bouw en het beheer van een demonstratie-installatie en experience center om drinkwater te maken uit afvalwater. Daarmee wil Vechtstromen bijdragen aan de transitie die nodig is om afvalwater te hergebruiken. Het project Vis in de Lift betreft het aanleggen en beheren van vijf innovatieve Visliften in het Loodiep en het onderzoek naar de effecten op de (snellere) realisatie van waterkwaliteitsdoelen. Op basis daarvan kan afgewogen worden of de Vislift ook elders in ons werkgebied toegepast kan worden. Deze initiatieven worden mede gefinancierd vanuit het Vechtstromen Innovatiefonds. Hiermee wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het versneld realiseren van de opgaven en ambities uit het bestuursakkoord.

10. Rapport Doeltreffendheidsonderzoek Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 juni 2023 besloten:

 1. het rapport Doeltreffendheidsonderzoek Assetmanagement vast te stellen;
 2. kennis te nemen van de reactie van de directie;
 3. de AB-brief over het onderzoeksrapport vast te stellen en aan het AB te versturen;
 4. de secretaris-directeur de opdracht te geven om de aanbevelingen en adviezen uit het doeltreffendheidsonderzoek op te nemen in het plan voor de verdere ontwikkeling van assetmanagement.

Kernboodschap

In juni 2022 heeft het dagelijks bestuur besloten om een doeltreffendheidsonderzoek uit te voeren naar de ontwikkeling van het assetmanagementsysteem (AM-systeem). Die ontwikkeling van het AM-systeem is een noodzakelijke stap in het professionele beheer van de infrastructuur, waarbij de cruciale informatie op orde is en er helderheid en grip is op prestaties, risico’s en kosten. Het onderzoek is intern uitgevoerd.

De conclusie van het onderzoek is dat de bedoeling van het werken volgens een AM-systeem wordt omarmd en dat op veel plekken in de “geest“ van de systematiek wordt gewerkt. Tegelijkertijd zijn veel instrumenten, werkwijzen en rollen nog niet volledig uitgewerkt en is de samenhang soms nog niet helemaal duidelijk. Ook een aantal randvoorwaarden is nog onvoldoende ingevuld. Het beoogde ambitieniveau per 1 januari 2023 is nog niet bereikt. De overall conclusie is dat het AM-systeem nog in ontwikkeling is. In de organisatie is een concept-plan voor de verdere ontwikkeling van assetmanagement opgesteld. Het advies is de aanbevelingen en adviezen uit het onderzoek daarin op te nemen, waarbij ook aandacht is voor de randvoorwaarden voor een goed werkend AM-systeem.