3 oktober 2023

Gepubliceerd op 9 oktober 2023

  1. Dekkingsvoorstel bijkomende personeelskosten

1. Dekkingsvoorstel bijkomende personeelskosten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 3 oktober 2023 besloten:

  1. in te stemmen met de wijze waarop in de begroting 2024 invulling is gegeven aan de dekking van de facilitaire kosten die gepaard gaan met de formatie-uitbreiding schaalsprong;
  2. opdracht te geven tot een herijking van de systematiek van uurtarieven.

Kernboodschap

Vechtstromen staat de aankomende jaren voor de opgave om de KRW-maatregelen voor 2028 te realiseren. Om dit, en een aantal andere ontwikkelingen, mogelijk te maken, heeft het algemeen bestuur in de begroting 2023 structureel middelen beschikbaar gesteld voor formatie-uitbreiding. Het gaat om een formatie-uitbreiding van maximaal 110 fte die in de begroting 2023 is gedekt uit de investeringen, de stelpost voor beheerkosten als gevolg van de schaalsprong en de stelpost voor de bedrijfsvoering als gevolg van de schaalsprong. Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden. De formatie-uitbreiding brengt ook bijkomende kosten met zich mee, zoals reiskosten, toelagen, PBB, opleidingskosten, extra werkplekken, werkkleding, auto’s en brandstof. Deze bijkomende kosten bedragen omgerekend € 12.500 per fte. De opslag overheadkosten die berekend wordt binnen het gehanteerde uurtarief zetten we in om deze bijkomende kosten te dekken. Hiervoor wordt de ruimte die de komende jaren binnen het toegenomen investeringsvolume ontstaat benut.