30 mei 2023


 1. Ontwerp Jaarverslag 2022 en verslag van bevindingen accountant
 2. Beheerjaarrekening 2022
 3. Projectplan ‘Watergang nabij Erve Bisschop (Lutterzand)’
 4. Wateragenda gemeente Hengelo
 5. Financiële bijdrage Broeklanden-Zuid

Besluiten

1. Ontwerp Jaarverslag 2022 en verslag van bevindingen accountant

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 mei 2023 besloten:

1. het jaarverslag 2022 inclusief de jaarrekening 2022 in ontwerp goed te keuren, waarmee tevens decharge wordt verleend aan het CMT voor het in 2022 gevoerde beheer;

2. het resultaat van de jaarrekening 2022 van € 5.350.000 als volgt te bestemmen:

 1. € 262.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve innovatie (“Innovatiefonds”);
 2. € 114.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve PBB in verband met een onderbesteding op de budgetten voor het PBB (medewerkers houden 5 jaar recht op dit budget).
 3. € 414.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve overlopende verplichtingen (in verband met nog niet bestede gelden binnen programma 3), bestaande uit:
  • € 33.000 voor de waterschapsverkiezingen;
  • € 124.000 voor de implementatie van de Omgevingswet;
  • € 79.000 voor de implementatie van De Digitale Overheid;
  • € 78.000 voor de implementatie van All Solutions (nieuw ERP pakket);
  • € 100.000 voor het onderzoek “Versneld van het gas af”.
 4. € 1.000.000 toevoegen aan de algemene reserve en daarmee onderdeel laten zijn van het weerstandsvermogen, als gevolg van hogere kosten 2023 ten gevolge van de al afgesloten CAO in 2022;
 5. € 173.000 (extra) toevoegen aan de algemene reserve zuiveringsbeheer en daarmee onderdeel te laten zijn van het weerstandsvermogen om de minimale waarde van 1,0 te bereiken;
 6. € 1.505.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteembeheer
 7. € 1.882.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsbeheer.

3. het jaarverslag 2022 inclusief de jaarrekening 2022 en de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2022 ter vaststelling aan het algemeen bestuur voor te leggen;

4. kennis te nemen van de controleverklaring en het concept-verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2022 en het DB-standpunt hierover vast te stellen;

5. het concept-verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2022 en het DB-standpunt hierover ter kennisname op te nemen in het AB-bestuursvoorstel bij het jaarverslag 2022.

Kernboodschap

Met een totale begroting van € 160 miljoen werkte waterschap Vechtstromen in 2022 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is door ons ruim € 42 miljoen geïnvesteerd in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat, toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid) in combinatie met vergroening, de grote beheeropgave op de 23 rioolwaterzuiveringen en in het watersysteem (zoals onze rivieren de Vecht, Regge en Dinkel).

De jaarrekening 2022 heeft een positief resultaat € 5,4 miljoen. Gedurende het jaar is er hard gewerkt, maar ook zijn er op de uitvoering en realisatie soms vertragingen. Dat leidt er onder andere toe dat investeringen later gereed komen dan gepland. Voor het realiseren van de doelen heeft dat vaak niet direct een gevolg. In perioden van onzekerheden is het extra lastig om geen afwijkingen te hebben van de plannen. Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2022 is gehaald. De geplande investeringsrealisatie is niet volledig gehaald, maar er is wel gezorgd voor continuïteit in de bedrijfsvoering.

De accountant is voornemens voor het jaarverslag/jaarrekening 2022 een goedkeurende verklaring af te geven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 liggen ter inzage van 9 juni tot en met 22 juni 2023. Het jaarverslag wordt ter besluitvorming aangeboden aan het algemeen bestuur voor de vergadering van 12 juli 2023.

2. Beheerjaarrekening 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 mei 2023 besloten:

 1. in te stemmen met de beheerjaarrekening 2022;
 2. een bedrag ad € 9.289.874,40 aan niet uitgeputte kredieten in te trekken.

Kernboodschap

Het jaarverslag wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks een beheerjaarrekening (met nadere detailinformatie) vastgesteld door het dagelijks bestuur.

3. Projectplan ‘Watergang nabij Erve Bisschop (Lutterzand)’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 mei 2023 besloten:

 1. het projectplan ‘Watergang nabij Erve Bisschop (Lutterzand)’ vast te stellen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen wil samen met de agrarische sector werken aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied. Biodiversiteit op het platteland wordt minder en de waterkwaliteit voldoet niet aan de Europese richtlijnen. Ook ligt er een opgave om het gebied klimaatbestendig (niet te nat en niet te droog) in te richten. De agrarische sector heeft in 2015 de handschoen opgepakt met het Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)). Waterschap Vechtstromen speelt daar in Overijssel op in door samen met LTO (land en tuinbouw organisatie) -Noord het agrarische waterbeheer vorm te geven onder de noemer Landbouw op Peil.

Binnen Landbouw op Peil zijn de percelen nabij Het Erve Bisschop bij het Lutterzand onderzocht. Deze percelen maken onderdeel uit van het gebiedsplan de Lutte. Eén van de voorgestelde maatregelen van het gebiedsplan, is het dempen van een sloot en het verwijderen van een stuw nabij Het Erve Bisschop. Omdat dit een leggerwaterloop betreft, is er een projectplan Waterwet opgesteld en ter inzage gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend, zodat het projectplan definitief vastgesteld kan worden.

4. Wateragenda gemeente Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 mei 2023 besloten:

 1. de samenwerking tussen de gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen te gaan verdiepen, verstevigen én concretiseren en daartoe in te stemmen met de wateragenda gemeente Hengelo en Waterschap Vechtstromen;
 2. DB-lid Hans van Agteren te mandateren om namens het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen de wateragenda tussen gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

Gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen werken al jaren intensief samen. Door onze krachten te bundelen, willen we werken aan een klimaatadaptieve, waterrobuuste en duurzame inrichting met water als rode draad. Zo willen we bijdragen aan een gezonde, veilige en prettige leefomgeving in de gemeente Hengelo. Deze wateragenda is het instrument om dat streven te ondersteunen. Een inhoudelijke basis voor samenwerking, een kompas, maar ook een inspiratiebron.

Wanneer de wateragenda wordt ondertekend ( 5 juni), zal een persmoment worden georganiseerd. Hiervoor zal dan - per gemeente - een communicatieaanpak en kernboodschap worden opgesteld.

5. Financiële bijdrage Broeklanden-Zuid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 mei 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van de voortgang van het samenwerkingsproject;
 2. kennis te nemen van de gevraagde bijdrage en van het financiële gat;
 3. kennis te nemen van het geplande, ambtelijke overleg met de gemeente over de verdeling van de kosten van de ontsluiting van het bedrijventerrein.

Kernboodschap

De gemeente Hardenberg realiseert een waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) van 100.000 m3 in het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid. 55.000 m3 van deze waterberging is een opgave van het waterschap, om water op te vangen uit de omgeving. In 2018 is daartoe een samenwerkings-overeenkomst aangegaan, waarin is afgesproken dat het waterschap naar rato bijdraagt aan de kosten. Deze samenwerking biedt synergievoordelen: delen van de kosten en stapeling van het ruimtegebruik. De gevraagde financiële bijdrage van het waterschap voor een aantal grote duikers is nog onderwerp van een gezamenlijk overleg.