31 januari 2023


  1. Projectplan Waterwet Vechtrijk Gramsbergen, Nevengeul De Haandrik en uiterwaarde
  2. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Noordoost Nederland betreffende muskus- en beverratbestrijding

Besluiten

1. Projectplan Waterwet Vechtrijk Gramsbergen, Nevengeul De Haandrik en uiterwaarde

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 januari 2023 besloten:

  1. de zienswijzennota “projectplan Waterwet Vechtrijk Gramsbergen, Nevengeul De Haandrik en uiterwaarde” vast te stellen;
  2. het projectplan “Waterwet Vechtrijk Gramsbergen, Nevengeul De Haandrik en uiterwaarde” ongewijzigd vast te stellen.

Kernboodschap

Met het project Vechtrijk Gramsbergen wordt invulling gegeven aan de doelen uit de Kaderrichtlijn water. Daarnaast draagt dit project bij aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en wordt er een aantrekkelijke leefomgeving gecreëerd. Het project Vechtrijk Gramsbergen bestaat uit het aanleggen van een nevengeul in het gebied tussen stuw De Haandrik en de stad Gramsbergen. Naast de inlaat van de nevengeul (ter hoogte van De Haandrik) wordt een vistrap aangelegd. Het gebied rond de nevengeul wordt een kruiden- en faunarijk grasland en wordt op een natuurlijk manier beheerd. Voor dit project werkt Vechtstromen samen met de gemeente Hardenberg.

Dit project is onderdeel van het programma Brede Welvaart in het Vechtdal. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de Regio Deal regio Zwolle, waarmee een stevige impuls wordt gegeven aan de realisatie van de ambitie van de Regio Zwolle om zich te ontwikkelen tot een sociaal sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio.

2. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Noordoost Nederland betreffende muskus- en beverratbestrijding

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 januari 2023 besloten:

  1. in te stemmen met de voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst Muskus- en beverrattenbeheer binnen noordoost Nederland;
  2. DB-lid Wim Stegeman te mandateren deze overeenkomst te ondertekenen.

Kernboodschap

Vanaf 2002 werkt Vechtstromen samen met de noordelijke waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest in het muskus- en beverrattenbeheer. In 2002 is hiervoor een overeenkomst getekend. Deze is in 2011 aangepast in verband met de overdracht van het muskusrattenbeheer in de provincie Groningen. De overeenkomst is in 2017 verlengd met een periode van vijf jaar. In dit voorstel geven we inzicht in de behaalde resultaten en stellen we voor om de overeenkomst te verlengen tot 1 januari 2033.